Beleidsregels vrijstelling leges Land van Cuijk 2023

Geldend van 09-02-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels vrijstelling leges Land van Cuijk 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 4 van de Legesverordening Land van Cuijk 2023

besluit vast te stellen de Beleidsregels vrijstelling leges Land van Cuijk 2023.

 • 1.

  Er is sprake van een activiteit zonder winstoogmerk indien in ieder geval aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   De activiteit waarvoor de vergunning, respectievelijk de ontheffing, wordt aangevraagd niet tot doel heeft om financieel gewin te boeken, en

  • b.

   De activiteit waarvoor de vergunning, respectievelijk de ontheffing, wordt aangevraagd mag inkomsten genereren, echter dienen die inkomsten wel aanwijsbaar in hun geheel ten goede te komen voor de instandhouding van de betreffende activiteit, dan wel in hun geheel te worden bestemd voor een goed doel als bedoeld onder 4 van deze beleidsregels.

 • 2.

  Of het bepaalde onder 1 van deze beleidsregels van toepassing is, wordt beoordeeld door de heffingsambtenaar.

 • 3.

  Onder een activiteit die uitsluitend tot doel heeft een bijdrage te leveren dienend aan een wijk of ander gemeenschapsbelang, ofwel uitsluitend wordt georganiseerd ten behoeve van een goed doel, en waarbij de organisator geen winstoogmerk heeft wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een activiteit georganiseerd door een straat-, buurt- of wijk- of dorpscomité, al dan niet georganiseerd als niet-natuurlijke rechtspersoon, en als zodanig ook bekend bij onze gemeente;

  • b.

   een activiteit georganiseerd door een stichting, vereniging of een natuurlijke rechtspersoon gericht op straat-, buurt-, wijk- of dorpsbelang, en als zodanig ook bekend bij onze gemeente.

 • 4.

  Onder een activiteit die uitsluitend wordt georganiseerd ten behoeve van een goed doel wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een activiteit georganiseerd ten behoeve van een stichting, vereniging, fonds of een andere niet-natuurlijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 3, hiervoor.

  • b.

   een activiteit georganiseerd door een kerkgenootschap of een maatschappelijke instelling ten behoeve van fondswerving voor doelgroepen of acties die ook vallen binnen de het werkveld van het betreffende kerkgenootschap, c.q. de betreffende maatschappelijke instellingen.

 • 5.

  Wanneer geen sprake is van een organisatie/instelling met vastgestelde statuten zal een vergunningaanvraag, respectievelijk een aanvraag ontheffing, die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld onder 3 en 4 van deze beleidsregels ten behoeve van de toepassing van de bepalingen van artikel 4 van de Legesverordening worden beoordeeld door de heffingsambtenaar.

 • 6.

  Deze beleidsregels gelden voor het in behandeling nemen van aanvragen voor een evenementenvergunning als bedoeld in paragraaf 3.3, artikel 3.5 van de tarieventabel en alle relevante bij het houden van het evenement aanhangende vergunningen/toestemmingen/ ontheffingen zoals opgenomen in de tarieventabel.

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels vrijstelling leges Land van Cuijk 2023. Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 31 januari 2023.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

Johan Postma

Secretaris / algemeen directeur

B. de Bruin

loco-burgemeester

Toelichting

In artikel 4 van de huidige Legesverordening zijn vrijstellingsbepalingen opgenomen waardoor bepaalde organisaties/instellingen voor bepaalde activiteiten geen leges zijn verschuldigd. Dit geldt echter alleen voor een organisatie/instelling die blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers. Deze beperking leidt ertoe dat kleine activiteiten zoals bv. een loterij, buurt- of wijkmarkt, uitgevoerd door vrijwilligers vaak niet voldoen aan deze voorwaarde. Hierdoor worden zij geconfronteerd met hoge legeskosten die vaak niet in verhouding staan met de kleinschaligheid en het beoogde doel van de activiteit.

Het vaststellen van de beleidsregels is van belang omdat:

 • deze kleinschalige activiteiten van groot maatschappelijk nut zijn;

 • sociale betrokkenheid/sociale cohesie levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid binnen een buurt of wijk;

 • het geen gewenste situatie is als vrijwilligers worden ontmoedigd voor het organiseren van dergelijke initiatieven als blijkt dat hiervoor leges betaald moeten worden, die niet in verhouding staan met de kleinschaligheid van de activiteit;

 • een activiteit juist vaak wordt georganiseerd voor instandhouding van die activiteit.

met het vaststellen van beleidsregels kan vrijstelling worden verleend voor het betalen van leges bij kleinschalige activiteiten (straat, buurt- of wijkactiviteiten) zonder winstoogmerk, georganiseerd door vrijwilligers.

Deze beleidsregels gelden onder andere voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de volgende vergunningen/ontheffingen:

 • -

  Evenementenvergunning;

 • -

  Een vergunning tot het incidenteel/eenmalig innemen van een standplaats buiten de wekelijkse markt en collectevergunning;

 • -

  Loterijvergunning;

 • -

  Ontheffing voor geluidhinder;

 • -

  Een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet;

 • -

  Een objectvergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de APV;

 • -

  Omgevingsvergunning strijdig gebruik.