Legesverordening waterschap Brabantse Delta 2023

Geldend van 15-02-2023 t/m heden

Intitulé

Legesverordening waterschap Brabantse Delta 2023

Het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 17 januari 2023, kenmerk 600682;

gelet op artikel 110 en 115 van de Waterschapswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges waterschap Brabantse Delta 2023

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

3. Legesbedragen minder dan of gelijk aan € 500,- worden niet geheven. Voor het bepalen van de hoogte van dit bedrag, wordt als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, het bedrag vastgesteld op basis van de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

Artikel 4 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt door toezending van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 5 Termijn van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de leges worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving als bedoeld in artikel 4.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst of besluit wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst of besluit in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het waterschap kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 9 Overgangsrecht

1. De 'Legesverordening waterschap Brabantse Delta' wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 10, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van heffing is 15 februari 2023.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening waterschap Brabantse Delta 2023.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening waterschap Brabantse Delta 2023

Hoofdstuk 1 Handelingen met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam

afbeelding binnen de regeling

Hoofdstuk 2 Handelingen met betrekking tot een waterkering

afbeelding binnen de regeling

Hoofstuk 3 Handelingen met betrekking tot grondwater

afbeelding binnen de regeling

Hoofdstuk 4 Handelingen met betrekking tot directe lozingen (waterkwaliteit)

afbeelding binnen de regeling

Hoofdstuk 5 Algemeen bijkomende kosten

afbeelding binnen de regeling

Hoofdstuk 6 Overig handelingen

afbeelding binnen de regeling

Hoofstuk 7 Teruggaaf

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, vóór het verlenen van de vergunning wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de geheven leges.

Algemene toelichting op de legesverordening waterschap Brabantse Delta 2023

Deze toelichting bestaat uit twee delen, namelijk:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Toelichting op de tarieventabel

A. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Belastbaar feit

Op grond van artikel 115 van de Waterschapswet kan het waterschap leges heffen voor verstrekte diensten en het nemen van besluiten. Voorbeelden hiervan zijn het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een watervergunning of het verstrekken van een exemplaar van de begroting. In de bijbehorende tarieventabel zijn de diensten opgenomen waarvoor leges worden geheven.

Artikel 2 Belastingplicht

Uitgangspunt is dat de aanvrager van de dienst belastingplichtig is. De aanvrager zal in de meeste gevallen immers ook belanghebbende bij de dienst zijn. Er zijn echter situaties denkbaar waarin de aanvrager niet tevens als belanghebbende kan worden aangemerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een derde in opdracht en ten behoeve van een ander een dienst aanvraagt (bijvoorbeeld een commercieel adviesbureau of ingenieursbureau vraagt ten behoeve van een klant een watervergunning aan om werken in waterschapsgrond te mogen aanleggen). In deze gevallen is niet de aanvrager, maar degene ten behoeve van wie de dienst wordt aangevraagd, belastingplichtig.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarieven

Lid 1. Ingevolge hetgeen bepaald is in artikel 111 Waterschapswet dient de belastingverordening onder andere de heffingsmaatstaf te vermelden. Aan dit vereiste is invulling gegeven in de bij de verordening behorende tarieventabel.

Lid 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Lid 3. Dit bedrag is als drempel gekozen, om te voorkomen dat voor relatief eenvoudige activiteiten aanvragers niet worden ontmoedigd om een vergunningaanvraag in te dienen. Het legesbedrag is opgebouwd uit de som van de verschuldigde rechten voor de verschillende activiteiten waarop een aanvraag betrekking heeft.

Artikel 4 Wijze van heffing

In de belastingverordening moet worden aangegeven welke wijze van heffing wordt gehanteerd. De leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke nota.

Artikel 5 Termijn van betaling

De leges moeten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de legesnota.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Teruggaaf

Deze bepaling ziet op het terugbetalen van een deel van de leges, indien een aanvraag wordt ingetrokken. In de tarieventabel is opgenomen welk percentage van de leges in die situatie wordt terugbetaald. Als recht op teruggave van een deel van de leges bestaat, gebeurt dit automatisch door het waterschap. Hiervoor is geen afzonderlijk verzoek van de belastingplichtige nodig.

Artikel 8 Nadere regels door het dagelijks bestuur

De bevoegdheid tot het stellen van nadere regels vloeit rechtstreeks voort uit artikel 125a van de Waterschapswet.

Artikel 9 Overgangsrecht

In dit artikel wordt geregeld dat met ingang van de datum van de heffing (15 februari 2023) de ‘oude' legesverordening wordt ingetrokken. Als belastbare feiten zich voor die datum hebben voorgedaan (bijvoorbeeld 14 februari 2023 is een vergunningsaanvraag ingediend), dan blijft de ‘oude' legesverordening van toepassing.

Artikel 10 Inwerkingtreding

In dit artikel wordt geregeld wanneer de verordening in werking treedt, namelijk met ingang van de achtste dag na de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 15 februari 2023.

Artikel 11 Citeertitel

De citeertitel van deze legesverordening is: ‘Legesverordening waterschap Brabantse Delta 2023'.

B. Toelichting op de tarieventabel

Algemeen

Bij het heffen van leges geldt als voorwaarde dat de tarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake. Niet toerekenbaar zijn de kosten van meldingen; beleidsvoorbereiding en algemene inspraakprocedures; handhaving, toezicht en controle; en bezwaar- en beroepsprocedures.

I handelingen met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam

Deze tabel is onderverdeeld in de meest voorkomende activiteiten waarvoor vergunning benodigd is. Het gaat hier om activiteiten die betrekking hebben op de waterkwantiteit van een oppervlaktewaterlichaam. De bedragen zijn gekoppeld aan de gemiddelde behandeltijd van een aanvraag. Waarin wordt gewerkt met een staffel naar gelang de complexiteit van de aangevraagde activiteit.

II Handelingen met betrekking tot een waterkering

Deze tabel is onderverdeeld in de meest voorkomende activiteiten waarvoor vergunning benodigd is. Het gaat hier om activiteiten die betrekking hebben op een waterkering. De bedragen zijn gekoppeld aan de gemiddelde behandeltijd van een aanvraag. Waarin wordt gewerkt met een staffel naar gelang de complexiteit van de aangevraagde activiteit.

III Handelingen met betrekking tot grondwater

De bedragen in de tabel zijn gekoppeld aan de gemiddelde behandeltijd van aanvragen voor het onttrekken van grondwater.

IV Handelingen met betrekking tot directe lozingen (waterkwaliteit)

Voor het legestarief wordt onderscheid gemaakt tussen de soorten inrichtingen waar de lozing betrekking op heeft. De behandeling van een aanvraag voor een lozing vanuit een RIE inrichting of vanuit een bedrijfsafvalwaterzuivering is complexer en vraagt een groter tijdinzet wat tot uitdrukking komt in het legestarief.

Indien de ABM moet worden uitgevoerd dan wordt er gewerkt met een staffel zoals opgenomen in de tabel. Voor een staffel is gekozen omdat de tijdinzet voor de beoordeling groter wordt indien het om het lozen van meer stoffen gaat.

V Algemeen bijkomende kosten

Het kan voorkomen dat vanuit vergunningen expertise nodig is van andere vakspecialisten binnen het waterschap om de aanvraag mede te beoordelen. In die gevallen (meestal aanvragen die complexer van aard zijn) wordt een hoger bedrag aan leges geheven.

Extern advies

In sommige gevallen zal het nodig zijn om bij de beoordeling van de aanvraag een externe deskundige te betrekken omdat het dan gaat om deskundigheid waar het waterschap niet over beschikt. De kosten daarvan kunnen samen met het legesbedrag in rekening worden gebracht. Die kosten moeten op basis van een begroting aan de aanvrager worden meegedeeld, voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. In dat geval is er dus nog geen sprake van belastingplicht. Pas nadat de aanvrager de aanvraag daarna zal handhaven, kan deze in behandeling worden genomen. De leges, inclusief het bij begroting voorgelegde bedrag, kunnen pas vanaf dat moment in rekening worden gebracht.

VI Overige handelingen

Hier is een tarief opgenomen voor het afhandelen van aanvragen van vergunningen en ontheffingen voor het gebruik van de vaarwegen. Het bedrag is gekoppeld aan de gemiddelde behandeltijd van een aanvraag.

Tevens is een tarief opgenomen wanneer een verzoek om een maatwerkvoorschrift wordt ingediend. Het bedrag is gekoppeld aan de gemiddelde behandeltijd van een verzoek.

VII Teruggaaf

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een watervergunning vóór het verlenen van de watervergunning wordt ingetrokken, bestaat recht op teruggaaf van 50% van de geheven leges.