Subsidiebeleidsregel veiligheidskosten evenementen gemeente Noordwijk 2023

Geldend van 08-02-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidiebeleidsregel veiligheidskosten evenementen gemeente Noordwijk 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

Overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te geven voor de subsidiëring van veiligheidskosten bij de gemeentelijke evenementen.

Gelet op:

 • de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • de nota Toeristisch evenementenbeleid Noordwijk,

 • de Cultuurnota Cultuur in de kern 2022 - 2025

 • de nota Sport beweegt Noordwijk, sportbeleid 2022 – 2025 gemeente Noordwijk,

 • artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de Subsidiebeleidsregel veiligheidskosten evenementen gemeente Noordwijk 2023.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk;

 • b.

  APV: Algemene plaatselijke verordening;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • e.

  Beveiliging en veiligheid: maatregelen die organisatoren nemen ten behoeve van het veilig kunnen organiseren en uitvoeren van het desbetreffende evenement.

 • f.

  Evenement (aanvullend op artikel 2:24 APV): een openbare, voor iedereen toegankelijke vertoning of gebeurtenis van tijdelijke aard die doelbewust is georganiseerd met een eenmalig of jaarlijks terugkerend karakter;

 • g.

  Meerkosten: uit de wet en uit de ASV volgt dat de aanvrager, waar het in redelijkheid van hem te verwachten is, zelf voor (in ieder geval een gedeelte van) de financiering van de kosten van de veiligheid bij de evenementen moet zorgdragen. Alleen het meerdere komt, indien voldaan wordt aan de overige vereisten, voor subsidie in aanmerking.

 • h.

  Commercieel evenement: een evenement waarbij inkomsten (zoals o.a. verhuur van marktkramen en het hanteren van toegangsprijzen) worden gegenereerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze beleidsregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Grondslag van de subsidie

 • 1. Subsidie wordt alleen verstrekt om de noodzakelijke kosten te dekken die nodig zijn om de veiligheid bij een evenement binnen de gemeente Noordwijk te realiseren.

 • 2. Daaronder vallen de volgende kosten:

  • Kosten betreffende de inhuur van stewards openbare ruimte.

  • Kosten betreffende de inhuur van verkeersregelaars.

  • Kosten voor het opstellen van een veiligheidsplan.

 • 3. De subsidieontvanger dient in ieder geval zelf zorg te dragen voor financiering van minimaal 25% van de subsidiabele kosten. Het meerdere komt in aanmerking voor subsidie tot een maximum van:

  • 75% van de te maken veiligheidskosten bij een niet-commercieel evenement.

  • 50% van de te maken veiligheidskosten bij een commercieel evenement.

Artikel 4 Inspanningsverplichting

Voor de aanvrager geldt een inspanningsverplichting. De aanvrager zal zich inspannen om vrijwilligers te werven die kunnen worden ingezet als stewards openbare ruimte en verkeersregelaars. De aanvrager faciliteert de vrijwilligers in het volgen van de benodigde, digitale, opleiding.

Artikel 5 De aanvraag

Elke subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van:

 • a.

  Een gedegen en onderbouwde beschrijving van het evenement.

 • b.

  Een plan van aanpak met daarin genoemd voor welke kosten uit artikel 3 subsidie wordt aangevraagd.

 • c.

  Een gespecificeerde begroting.

 • d.

  Een financieel jaarverslag van het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

 • e.

  Een bewijs dat de aanvrager zich bezighoudt met de werving van vrijwilligers, die kunnen worden ingezet als stewards openbare ruimte en verkeersregelaars.

Artikel 6 Toetsingskader

De subsidieaanvragen worden getoetst op de volgende onderdelen:

 • 1.

  De volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  De mate waarin het subsidieplafond toereikend is. Bij het gelijktijdig binnenkomen van meerdere aanvragen, wanneer het subsidieplafond niet toereikend is, wordt de gevraagde bijdrage (naar rato) verlaagd of geweigerd.

 • 3.

  De mate waarin de eigen middelen ontoereikend zijn om zelf de kosten voor de veiligheid bij het evenement te kunnen dragen:

  • Het totaal van de eigen middelen mag niet hoger zijn dan hetgeen is bepaald onder artikel 22 ‘Reserves’ van de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV).

  • Bedragen de eigen middelen meer dan het in artikel 22 van de ASV gestelde, dan dient het overschrijdende bedrag te worden aangewend voor de bekostiging van de te maken veiligheidskosten.

 • 4.

  De mate waarin de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden (bijvoorbeeld bijdragen derden/sponsoring) kan beschikken om de kosten te dekken.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 8 Aanvraagtermijn

In tegenstelling tot het in de ASV 2021 gestelde, wordt een aanvraagtermijn voor de subsidie voor de veiligheidskosten gehanteerd van tenminste 8 weken vóór de aanvang van het evenement.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze subsidiebeleidsregel treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 10 Citeertitel

Deze subsidiebeleidsregel wordt aangehaald als Subsidiebeleidsregel veiligheidskosten evenementen gemeente Noordwijk 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2023,

het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester