Regeling vervallen per 16-09-2023

Subsidieregeling Energiearmoede bij Koopwoningen gemeente Winterswijk

Geldend van 08-02-2023 t/m 15-09-2023

Intitulé

Subsidieregeling Energiearmoede bij Koopwoningen gemeente Winterswijk

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk.

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

 • 2.

  Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

 • b.

  Woning: een bewoonbare, voor permanente bewoning toegewezen woning in Winterswijk die is opgeleverd vóór de Aanvraag in het kader van deze subsidieregeling;

 • c.

  Thermische schil: de bestaande thermische schil is de isolerende laag aan de buitenzijde van de woning. Wanden, daken, beglazing, deuren en vloeren grenzend aan de buitenlucht of grond zijn geïsoleerd om kou te weren en warmte binnen te houden. De thermische schil is de 'jas' van de woning.

 • d.

  Energiearmoede: huishoudens die moeite hebben met rondkomen, doordat zij hoge energiekosten en een laag inkomen hebben en vaak ook in een slecht geïsoleerde Woning wonen;

 • e.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Woning;

 • f.

  Aanvrager: een natuurlijke persoon die Eigenaar-bewoner is van een Woning;

 • g.

  Energietoeslag: toeslag van Fijnder voor inwoners met een laag inkomen als compensatie voor de gestegen energiekosten in 2022 en/of 2023;

 • h.

  Mini Manna pas: inwoners met een laag besteedbaar inkomen hebben recht op een Mini Manna pas. Het recht op een Mini Manna pas wordt door de stichting Mini Manna vastgesteld;

 • i.

  Energielabel: het energielabel van de Woning zoals geregistreerd op https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/;

 • j.

  Bouwjaar: het bouwjaar van de Woning zoals vastgelegd in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);

 • k.

  Energiebesparende maatregelen: maatregelen aan de energetische schil van de Woning, zoals isolatie en HR++-glas;

 • l.

  Maatregelenlijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen inclusief criteria waaraan deze maatregelen moeten voldoen;

 • m.

  Betaalbewijs: een bewijs van betaling van de uitgevoerde maatregel(en). Dit kan een kopie van een bankafschrift zijn, of een schermafdruk van internetbankieren;

 • n.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling;

 • o.

  Het college: de burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het doel van deze subsidieregeling is het toekomstbestendig(er) maken van Woningen in Winterswijk en het tegengaan van Energiearmoede via het treffen van Energiebesparende maatregelen door Eigenaar-bewoners. De subsidieregeling richt zich op Woningen waarbij op basis van het Energielabel en Bouwjaar de verwachting is dat Eigenaar-bewoners een relatief groot deel van hun inkomen aan energiekosten besteden en waarbij de verwachting is dat via het treffen van Energiebesparende maatregelen een grote energiebesparing te realiseren is.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het treffen van Energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst aan of op of in een Woning in de gemeente Winterswijk.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door Eigenaar-bewoners waarbij:

 • 1. voor de Eigenaar-bewoner geldt dat:

  • a.

   de Eigenaar-bewoner in aanmerking komt voor Energietoeslag; of

  • b.

   de Eigenaar-bewoner beschikt over een geldige Mini Manna pas; en

 • 2. voor de Woning geldt dat:

  • a.

   de Woning geen Energielabel A of B heeft; en

  • b.

   de Woning een Bouwjaar heeft van voor 2010.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1. De subsidieregeling geldt voor het nemen van Energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient voldaan te worden aan de bij de betreffende Energiebesparende maatregel(en) gestelde criteria zoals opgenomen in de Maatregelenlijst.

 • 3. De Energiebesparende maatregel(en) moet of moeten worden uitgevoerd of toegepast in, aan of op de Woning van de Aanvrager.

 • 4. Een subsidieaanvraag kan meerdere Energiebesparende maatregelen bevatten.

 • 5. Er kan maximaal éénmaal per kalenderjaar subsidie worden aangevraagd per Woning.

 • 6. De Energiebesparende maatregel(en) mag of mogen pas aangeschaft en uitgevoerd worden nádat de subsidie is aangevraagd.

 • 7. De Aanvrager draagt zorgt voor de uitvoering van de maatregel(en) uiterlijk 31 maart 2024.

 • 8. Alle Energiebesparende maatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande Thermische schil.

 • 9. Energiebesparende maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 10. Wanneer er andere (subsidie)regelingen mogelijk zijn voor de Energiebesparende maatregelen, dan kan er alleen subsidie worden verkregen voor het deel van de kosten dat niet vergoed wordt door andere (subsidie)regelingen.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal €2.500,- inclusief BTW per Woning.

 • 2. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per Woning is €250,- inclusief BTW.

Art. 7. Aanvragen subsidie

 • 1. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier en uitbetalingsformulier.

 • 2. In de Aanvraag moet zijn aangegeven:

  • a.

   de persoonlijke gegevens van de Aanvrager;

  • b.

   de Energiebesparende maatregel(en);

  • c.

   de materialen die hiervoor worden gebruikt;

  • d.

   de te bereiken Rd isolatiewaarde van de constructie of U waarde in geval van isolatieglas;

  • e.

   de hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2) per maatregel;

  • f.

   de kosten van de maatregel(en) via een offerte of prijsopgaaf;

  • g.

   de planning voor de uitvoering van de maatregel(en);

  • h.

   de beschikking van Fijnder voor Energietoeslag, of een kopie van een geldige Mini Manna pas.

 • 3. De Aanvrager ontvangt op basis van de Aanvraag binnen acht weken na datum van binnenkomst van de Aanvraag een besluit tot subsidieverlening en een voucher ter hoogte van het verleende subsidiebedrag.

 • 4. De Aanvrager kan er voor kiezen om de subsidie rechtstreeks uit te laten keren aan de leverancier van de Energiebesparende maatregel(en). De Aanvrager verstrekt hiervoor de voucher aan de leverancier van de Energiebesparende maatregel(en). De leverancier controleert de echtheid van de voucher via het activeringsformulier op de Duurzaam Winterswijk website en krijgt bij goedkeuring een bevestiging dat het bedrag uitbetaald zal worden aan de leverancier. De Aanvrager draagt zorg dat voldaan wordt aan de voorwaarden van de Energiebesparende maatregel(en) zoals beschreven in deze subsidieregeling. Nadat de leverancier de maatregelen geleverd en indien van toepassing uitgevoerd heeft, verschaft de Aanvrager bewijsstukken aan de gemeente voor de correcte levering en indien van toepassing uitvoering van de Energiebesparende maatregel(en). Hierna volgt uitbetaling van het subsidiebedrag aan de leverancier in uiterlijk 30 dagen. Alleen leveranciers die zich hebben aangemeld voor deze werkwijze en voldoen aan de door de gemeente Winterswijk gestelde criteria komen voor deze werkwijze in aanmerking. Deze werkwijze kan ook gebruikt worden voor aanbetalingen die niet uitgesteld kunnen worden tot na de levering of uitvoering van de Energiebesparende maatregel(en).

 • 5. De Aanvrager dient het subsidievaststellingsformulier in binnen vier weken na uitvoering van de maatregel(en).

 • 6. Bij het subsidievaststellingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en (betaal)bewijzen worden overgelegd waaruit blijkt:

  • a.

   dat de Aanvrager opdracht heeft gegeven en de Energiebesparende maatregel(en) is of zijn betaald (indien niet uitbetaald via de voucher);

  • b.

   welke Energiebesparende maatregel(en) is of zijn uitgevoerd;

  • c.

   wat de kosten van de Energiebesparende maatregel(en) zijn;

  • d.

   dat de maatregel(en) is of zijn aangebracht in, op of aan de Woning (bv. via foto’s).

 • 7. Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en (betaal)bewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen acht weken. De betaling van de gehele subsidie vindt plaats onder aftrek van de eventuele voorlopige uitbetaling via de voucher. Wanneer het bedrag van de voorlopige uitbetaling hoger is dan de vastgestelde subsidie dan betaalt de Aanvrager het verschil retour. De subsidie kan niet hoger vastgesteld worden dan eerder in het besluit tot subsidieverlening is bepaald. De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de Aanvrager van de Subsidie.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze subsidieregeling.

 • 2. Inwoners die recht hebben op de Fijnder energietoeslag 2022, kunnen tot en met 30 juni 2023 subsidie aanvragen of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Inwoners die recht hebben op de Fijnder energietoeslag 2023 of een geldige Mini Manna pas bezitten, kunnen tot en met 15 september 2023 subsidie aanvragen of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt.

 • 4. Aanvragen die na 15 september 2023 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 5. Het College behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor de toekenning van subsidies geldt een Subsidieplafond van €150.000,-. Als het Subsidieplafond bereikt is worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 2. Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de Aanvrager in de gelegenheid is gesteld de Aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die Aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende Aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die Aanvraag geldt.

 • 3. Het Subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op de Duurzaam Winterswijk website (www.duurzaamwinterswijk.nl).

 • 4. Het College kan het Subsidieplafond verhogen en een nieuw Subsidieplafond instellen.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling;

 • b.

  het Subsidieplafond is bereikt;

 • c.

  de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 genoemde verplichtingen is de subsidieontvanger verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is of zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

Het College behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk en op de juiste manier zijn uitgevoerd.

Artikel 13. Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

De werkzaamheden ten behoeve van het treffen van de maatregelen mogen door de Eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd mits voldaan wordt aan het volgende:

 • 1.

  bij zelfwerkzaamheid komen de eigen uren niet voor vergoeding in aanmerking;

 • 2.

  bij zelfwerkzaamheid worden de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uitgevoerd;

 • 3.

  zelfwerkzaamheid is alleen toegestaan bij maatregelen waarvoor op de Maatregelenlijst wordt aangegeven dat ze hiervoor in aanmerking komen.

Artikel 14. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze regeling voor één of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen, kan het College afwijken van deze regeling.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking van deze regeling.

 • 2. De subsidieregeling is geldig tot en met 15 september 2023. Na deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor of op 15 september 2023 zijn ingediend.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen gemeente Winterswijk’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Winterswijk op 31 januari 2023.

burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk,

de secretaris,

S.M.H. Weir

de locoburgemeester,

S. Metaal-ten Dolle

Toelichting

Het TNO rapport “De feiten over energiearmoede in Nederland, Inzicht op nationaal en lokaal niveau” laat zien dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energiearmoede. Deze inwoners hebben een laag inkomen en hebben hoge energiekosten en/of wonen in een huis dat niet goed is geïsoleerd. TNO heeft eind 2021 ingeschat dat er in Winterswijk rond de 1000 huishoudens zijn die te maken hebben met energiearmoede. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen verder gestegen en is de energiearmoede problematiek toegenomen, waardoor het werkelijke aantal huishoudens waarschijnlijk hoger ligt dan 1000. Ongeveer 75% van deze huishoudens woont in een corporatiewoning, 10-15% bezit een koopwoning en een vergelijkbaar percentage huurt particulier. Het aandeel woningeigenaren met hoge energielasten en lage inkomens wordt in Winterswijk geschat op 150 woningeigenaren, maar ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger.

De doelgroep van de subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen bestaat uit eigenaar-bewoners die recht hebben op de Fijnder energietoeslag 2022 of 2023 en/of een geldige Mini Manna pas bezitten. Deze doelgroep heeft een relatief grote kans om in aanraking te komen met energiearmoede in 2023 en beschikt over onvoldoende vermogen om zelf te kunnen verduurzamen. Woningeigenaren die recht hebben op de Fijnder energietoeslag 2022 of 2023 hebben namelijk een laag inkomen en woningeigenaren die een geldige Mini Manna pas bezitten, hebben een laag besteedbaar inkomen. De subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen biedt deze groep woningeigenaren maximaal € 2.500 subsidie voor het (laten) uitvoeren van energiebesparende maatregelen (zoals gevelisolatie of het plaatsen van een warmtepomp).

Woningeigenaren die recht hebben op de Fijnder energietoeslag 2022 kunnen tot uiterlijk 30 juni 2023 gebruik maken van deze subsidieregeling. Woningeigenaren die recht hebben op de Fijnder energietoeslag 2023 kunnen tot uiterlijk 15 september 2023 gebruik maken van deze subsidieregeling. De reden hiervoor is dat een nieuwe, landelijke wet energietoeslag nodig is voordat de Fijnder energietoeslag 2023 uitbetaald kan worden. De verwachting is dat deze wet energietoeslag in juni 2023 ingevoerd wordt. Na juni 2023 kunnen woningeigenaren die recht hebben op Fijnder energietoeslag de energietoeslag van 2023 aanvragen, waardoor na 30 juni 2023 de mogelijkheid om via de Fijnder energietoeslag 2022 aanspraak te maken op deze subsidieregeling komt te vervallen.

De doelgroep voor deze subsidieregeling is daarnaast gebaseerd op de volgende gegevens uit het TNO rapport betreffende de woning:

 • Meer dan 98% van de doelgroep woont in een woning met bouwjaar voor 2010;

 • er is sprake van een lage energiekwaliteit bij energielabel C of hoger.

De verdeling in Winterswijk qua geregistreerde energielabels van woningen is als volgt:

afbeelding binnen de regeling

Hoe hoger het energielabel is, hoe meer energie er nodig is voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie van de woning. Een woning met energielabel F verbruikt bijvoorbeeld ruim twee keer zoveel energie (max. 380 kWh/m2) ten opzichte van een woning met energielabel B (max. 190 kWh/m2).

Op basis van het bovenstaande komen voor deze subsidieregeling eigenaar-bewoners in aanmerking waarbij voor de woning geldt dat:

 • De woning geen energielabel A of B heeft; en

 • de woning een bouwjaar heeft van voor 2010.

De doelgroep van de Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen bestaat hierdoor uit woningeigenaren die én een laag (besteedbaar) inkomen hebben én een woning met een lage energiekwaliteit bezitten.

Daarnaast is deze Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen opgezet, omdat de landelijke ISDE-regeling voor het subsidiëren van energiebesparende maatregelen vrij complex is en daarom alleen gebruikt wordt door draagkrachtige woningeigenaren. Zo geldt er bij de ISDE-regeling 15% subsidie bij het treffen van één energiebesparende regel en 30% subsidie bij het treffen van twee energiebesparende maatregelen. Daarbij zijn de minimale vierkante meters die geïsoleerd moet worden bij de ISDE-regeling voor veel woningeigenaren een drempel. Ook kan bij de ISDE-regeling alleen achteraf subsidie worden aangevraagd. Een subsidie van rond de 15% of 30% op de energiebesparende maatregel(en) is onvoldoende voor deze doelgroep om de maatregelen te financieren. Daarnaast heeft deze doelgroep onvoldoende eigen vermogen om de subsidiemaatregelen zelf te bekostigen en achteraf subsidie terug te krijgen.

Via de Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen kan de groep woningeigenaren die te maken heeft met hoge energielasten, lage (besteedbare) inkomens en een woning bezitten met een lage energiekwaliteit geholpen worden bij het treffen van energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Het subsidiëren van energiebesparende maatregelen in, op of aan de woning betekent voor deze groep woningeigenaren een permanente verbetering van de energiekwaliteit van de woning en een verlaging van de energiekosten.