Besluit Ondermandaat Communicatie en Dienstverlening (CenD)

Geldend van 07-02-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit Ondermandaat Communicatie en Dienstverlening (CenD)

De teammanager Communicatie en Dienstverlening (CenD);

Overwegende dat:

Het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van Communicatie en Dienstverlening (CenD) te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

Gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

BESLUIT

 • 1.

  De aan de teammanager Communicatie en Dienstverlening gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Met dit besluit wordt het eerdere besluit ondermandaat Klant Contact Centrum van 18 mei 2022 ingetrokken met ingang van de datum dat dit besluit in werking treedt.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Ondertekening

Panningen, 26 januari 2023

Teammanager Communicatie en Dienstverlening

Ruth Evers

Bijlage 1

Behorende bij ondermandaat besluit d.d. 26 januari 2023 van de teammanager Communicatie en Dienstverlening (CenD)

Bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Ondermandaat aan

Opmerkingen

Besluiten tot het verlenen van een vergunning voor het opgraven van een stoffelijk overschot

Burgemeester

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 

Besluiten/handelingen ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

College

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 • 3.

  Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Beslissingen inzake optieverleningen als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003

Burgemeester

 • 1.

  Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

Benoeming tijdelijk onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk of registreren van een partnerschap

College

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

Besluiten op aanvragen reisdocumenten, weigeren en vervallen verklaren reisdocumenten

Burgemeester

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 • 3.

  Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Verantwoording afleggen aan Ministerie van Binnenlandse Zaken over de financiële afwikkeling van reisdocumenten

College

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

In ontvangst nemen aanvraag, verstrekking en uitreiking rijbewijs en reisdocumenten

Burgemeester

 • 1.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 • 3.

  Consulent Klant Contact Centrum

 

Besluiten op grond van de Beheersverordening begraafplaatsen en bijbehorende beleidsregels

College

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 • 3.

  Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Uitvoering beleidsregels lijkbezorging van overheidswege

College

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 • 3.

  Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Afgifte van een laissez-passer voor lijken

Burgemeester

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 • 3.

  Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Beslissen op verzoek om uitstel begraven/cremeren

Burgemeester

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 • 3.

  Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Advies over het verzoek en de eventuele naamvaststelling en naamswijziging aan Onze Minister

Burgemeester

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

Uitvoering Kieswet

College en burgemeester

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 • 3.

  Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Benoemen van leden en plaatsvervangende leden van elk stembureau

College

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

Aanwijzing incidentele trouwlocaties

College

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

Legalisatie van handtekeningen

Burgemeester

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 • 3.

  Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Afleggen verklaring van burgerlijke staat onder eed of belofte (zogenaamde VOE)

College

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

In ontvangst nemen van optieverklaringen en naturalisatieverzoeken en uitreiken van naturalisatiebesluiten

Burgemeester

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

Ongeldig verklaren van het rijbewijs op basis van een afstandsverklaring

Burgemeester

 • 1.

  Adviseur Burgerzaken

 • 2.

  Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Teammanager Communicatie en Dienstverlening (CenD)

Ruth Evers