Regeling vervallen per 01-06-2023

Beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming energiekosten verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties gemeente Roermond 2023

Geldend van 14-06-2023 t/m 31-05-2023

Intitulé

Beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming energiekosten verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties gemeente Roermond 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond,

gezien het voorstel van 24 januari 2023;

overwegende dat ;

 • -

  er in onze gemeente verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties zijn die activiteiten ontplooien ten behoeve van de inwoners van de gemeente en hiertoe een structurele subsidierelatie hebben met de gemeente;

 • -

  deze maatschappelijke organisaties als gevolg van de gestegen energierekening in financiële problemen dreigen te raken en deze kosten niet zelf kunnen opvangen;

 • -

  de Rijksoverheid naar verwachting landelijk een financiële ondersteuningsregeling gaat bieden die vanaf mei 2023 zal gelden;

 • -

  het college vooruitlopend op en als overbrugging naar deze rijksregeling verenigingen en maatschappelijke organisaties in onze gemeente financieel wil ondersteunen bij het voldoen van hun energierekening;

 • -

  het college hiervoor een lokale, tijdelijke ondersteuningsregeling wil vaststellen, waarbij ondersteuning vanuit landelijke regelingen voorgaat op ondersteuning vanuit deze lokale vangnetregeling;

 • -

  het college in deze ondersteuningsregeling wil aangeven wie in welke situatie in aanmerking komt voor deze financiële bijdrage in de energiekosten, wat de hoogte van de bijdrage is en hoe een aanvraag kan worden ingediend;

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Roermond 2008 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming energiekosten verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties gemeente Roermond 2023.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Roermond 2008.

 • 2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

  • b.

   Asv 2008: Algemene Subsidieverordening gemeente Roermond 2008;

  • c.

   Energielasten: kosten van elektriciteit- en/of gasverbruik voor gebruik van de accommodatie;

  • d.

   Tarieven: het tarief voor elektriciteit (per kWh) en gas (per m3) zonder belastingen en heffingen (dus het kale tarief), waarbij voor niet BTW ondernemers of ondernemers die zijn vrijgesteld voor de Omzetbelasting dit tarief mag worden verhoogd met de Omzetbelasting over die periode;

  • e.

   Netto energieverbruik: het bruto energieverbruik minus de teruglevering van energie.

  • f.

   [vervallen]

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel wordt beoogd te voorkomen dat maatschappelijke partners die een subsidierelatie hebben met de gemeente Roermond in surseance van betaling komen en/of failliet gaan als gevolg van de stijgende energielasten en daardoor niet in staat zijn aan hun betaalverplichtingen te voldoen. Met deze regeling willen we de sociaal-maatschappelijke en culturele infrastructuur voor de gemeente Roermond behouden.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

 • 1. Voor subsidie komen organisaties in aanmerking die reeds structureel subsidie ontvangen van de gemeente Roermond, waarbij de activiteiten beleidsmatig zijn gerelateerd aan de beleidsdomeinen van het Sociaal-, Ruimtelijk- en Economisch Domein en van belang zijn voor de sociaal-maatschappelijke en culturele infrastructuur van de gemeente Roermond.

 • 2. De organisaties als bedoeld in het vorige lid moeten aantoonbaar voldoen aan één van de volgende criteria:

  • a.

   een eigen energiecontract, dat op of na 24 februari 2022 is omgezet naar een nieuw vast contract of variabel contract tegen een hoger tarief.

  • b.

   een huurcontract waarin de component energielasten op of na 24 februari 2022 aangepast is naar een hoger tarief. Uitgesloten zijn organisaties die gebruik maken van een accommodatie waarvan de eigenaar/beheerder/verhuurder al een tegemoetkoming ontvangt op basis van deze beleidsregel.

 • 3. Commerciële partijen met winstoogmerk komen niet in aanmerking voor subsidie op grond van deze beleidsregel.

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten en hoogte subsidie

 • 1. Een eenmalige subsidie als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Asv 2008 kan worden verleend als tegemoetkoming in de energielasten over de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023, zolang passend binnen het beschikbare subsidieplafond.

 • 2. Het college verstrekt een subsidie op basis van de daadwerkelijk hogere kosten voor gas en elektriciteit als gevolg van de hogere energietarieven en het maximale subsidiebedrag wordt op de volgende manier bepaald:

  • -

   het werkelijke energieverbruik in de maanden oktober 2022 tot en met maart 2023;

  • -

   de nieuwe daadwerkelijk te betalen tarieven per KWh elektriciteit en m3 gas;

  • -

   de oude tarieven per KWh elektriciteit en m3 gas, met peildatum 23 februari 2022;

  • -

   75 % van dit verschil;

  • -

   het totale compensatiebedrag voor partners die optreden als BTW ondernemer, is exclusief omzetbelasting (over de periode 1 juli t/m 31 december 2022 gold het verlaagde BTW-tarief van 9%, daarna het normale tarief van 21%).

   Rekensom:

   werkelijke verbruik oktober 2022 t/m maart 2023 x nieuwe tarieven

   = bedrag

   werkelijke verbruik oktober 2022 t/m maart 2023 x oude tarieven

   = bedrag –

   bedrag x 75% =

   totale subsidie

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1. Subsidie wordt geweigerd wanneer er sprake is van dubbele compensatie vanuit bijvoorbeeld landelijke of provinciale maatregelen.

 • 2. [vervallen]

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze beleidsregel wordt vastgesteld op € 700.000.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  Door de gestegen energiekosten kan aanvrager de hoofdactiviteit(en) niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren en is aanvrager in financiële problemen geraakt dan wel dreigt deze in financiële problemen te geraken met continuïteitsproblemen tot gevolg.

 • b.

  Indien aanvrager aanspraak kan maken op een tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten vanuit landelijke middelen is aanvrager verplicht hiertoe een aanvraag te doen en het college hiervan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 8 Aanvragen subsidie en te verstrekken gegevens

 • 1. Een aanvraag voor een bijdrage kan, in afwijking van het gestelde in artikel 26 lid 1 van de Asv 2008, van 1 april 2023 tot en met 30 september 2023 worden ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier. Deze wordt digitaal ingediend via www.roermond.nl/subsidies.

 • 2. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken welk subsidiebedrag wordt aangevraagd. De aanvrager brengt daarvoor zijn financiële situatie duidelijk in beeld. Bij de aanvraag verstrekt de aanvrager daarom, in afwijking van het gestelde in artikel 26 lid 2 van de Asv 2008, de volgende gegevens:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   het energieverbruik per maand in de periode oktober 2022 t/m maart 2023 bestaande uit hoeveelheid gas (m3) en elektriciteit (KWh);

  • c.

   het aantal m2 gebruiksoppervlak van de locatie.

  • d.

   officieel document van de energieleverancier met daarin het oude tarief per m3 gas en per KWh, met peildatum 23 februari 2022;

  • e.

   officieel document van de energieleverancier met daarin het nieuwe tarief per m3 gas en per KWh vanaf oktober 2022;

  • f.

   een overzicht van de maatregelen welke door aanvrager al zijn ingezet en wat toekomstige stappen zijn om energielasten te beperken en te verduurzamen.

  • g.

   jaarrekening 2022;

  • h.

   begroting 2023, aangevuld met een liquiditeitsprognose 2023;

  • i.

   bankgegevens;

  • j.

   KVK-nummer;

  • k.

   BTW nummer (indien van toepassing);

  • l.

   contactgegevens.

Artikel 9 Behandeling aanvraag en besluitvorming

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum en tijdstip van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum en tijdstip waarop de aanvraag is gecompleteerd.

 • 3. De subsidie wordt gelijktijdig verleend en vastgesteld.

Artikel 10 Achteraf wijzigen of intrekken van de bijdrage

Het college kan een verstrekte bijdrage intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen in de gevallen als genoemd in artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat het college de bijdrage in ieder geval kan intrekken of wijzigen als de aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt of als de verstrekking van de bijdrage onjuist was en de aanvrager dit wist of behoorde te weten.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt de dag na die van de bekendmaking in werking.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 oktober 2023, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft bij de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten op grond van deze regeling en bij de financiële afwikkeling van deze regeling.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming energiekosten verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties gemeente Roermond 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 24 januari 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de (wnd) secretaris,

S.C.J. Scheepers

de (wnd) burgemeester,

O. Hoes