Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet (versie 2022)

Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet (versie 2022)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

overwegende

dat naast de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet, het college verplicht is om toezicht te houden op de wijze van uitvoering van deze wetten;

dat in de Wmo 2015 en de Jeugdwet voorschriften zijn opgenomen betreffende het toezicht op de naleving van de wet;

dat het wenselijk is de hiernavolgende persoon of personen met dit toezicht te belasten;

gelet op artikel 6.1, eerste lid, van de Wmo 2015 en artikel 27 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn 2022, in samenhang met artikel 5:11 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit

de directeur van Visible Onderzoek en advies aan te wijzen als toezichthouder voor de Wmo 2015 en Jeugdwet, belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen uit de Wmo 2015 en de Jeugdwet, zowel voor de zorg in natura, als voor de zorg die is ingekocht met een persoonsgebonden budget;

de directeur van Visible Onderzoek en advies toestemming te verlenen om personen werkzaam bij Visible aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015 en Jeugdwet;

dit aanwijzingsbesluit in werking te laten treden op 01 april 2022 en te laten voortduren tot intrekking van het onderhavig aanwijzingsbesluit;

Ondertekening

Exloo, 01 april 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn

D. Rensen, mr. J. Seton

Gemeentesecretaris, Burgemeester