Organisatiebesluit Laborijn

Geldend van 07-02-2023 t/m heden

Intitulé

Organisatiebesluit Laborijn

Het dagelijks bestuur van Laborijn,

Gelet op

artikel 33b, eerste lid, onderdeel c van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 21, onder c van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn, zoals deze luiden op 1 januari 2023,

Besluit

Vast te stellen:

Organisatiebesluit Laborijn

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn is van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  directeur: de directeur bedoeld in artikel 37 van de regeling;

 • b.

  manager: de leidinggevende van een organisatieonderdeel van Laborijn bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b van dit besluit;

 • c.

  managementteam: het team als bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

Hoofdstuk 2: Structuur en taken en functies van de onderdelen van de organisatie

Artikel 2: Hoofdstructuur

 • 1. De hoofdstructuur van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a.

   Dienstverlening;

  • b.

   Bedrijfsvoering;

 • 2. De organisatieonderdelen, bedoeld in het vorige lid, staan onder leiding van een manager. De managers worden rechtstreeks aangestuurd door de directeur.

 • 3. Er is een concerncontroller en een directiesecretaris/strategisch adviseur die als vaste adviseurs van de directeur en het managementteam fungeren en vanuit die rol deel uitmaken van het managementteam.

Artikel 3: Directeur

 • 1. De ambtelijke organisatie van Uitvoeringsorganisatie Laborijn staat onder leiding van de directeur.

 • 2. De directeur heeft de taken en bevoegdheden, zoals genoemd in de regeling. Daarnaast heeft hij de taken en bevoegdheden, zoals opgenomen in de functiebeschrijving en welke aan hem door de bestuursorganen van Laborijn zijn gemandateerd.

 • 3. Overeenkomstig artikel 2, eerste lid onder i van het Besluit mandaat directeur Laborijn 2019 is de directeur bevoegd om binnen de kaders van onderhavig besluit en de geldende begroting, na overleg met het managementteam, de vereiste teams, functies en de formatie vast te stellen.

Artikel 4: Managementteam

 • 1. Er is een managementteam, bestaande uit de directeur, de managers, de directiesecretaris/strategisch adviseur en de concerncontroller.

 • 2. De directeur is voorzitter van het managementteam.

 • 3. Het managementteam brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directeur en stimuleert de integrale afstemming bij de voorbereiding van voorstellen aan de bestuursorganen van Laborijn.

Artikel 5: Concerncontroller

 • 1. De taken van de concerncontroller zijn primair gericht op de verbetering van de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie, specifiek op doorontwikkeling en het volgen van de planning en controlcyclus en de verbetering van de bedrijfsprocessen en de management- en bestuursinformatie.

 • 2. De concerncontroller is bevoegd om in de situatie, waarbij naar zijn oordeel de directeur niet of onvoldoende zijn eindverantwoordelijkheid neemt, na kennisgeving aan de directeur, onafhankelijk advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur.

Artikel 6: Plaatsvervanging

 • 1. De directeur wordt bij afwezigheid vervangen door een door hem aan te wijzen lid van het managementteam.

 • 2. De managers kunnen elkaar bij afwezigheid onderling vervangen.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan de algemeen directeur besluiten om bij tijdelijke afwezigheid van een manager een medewerker van het desbetreffende organisatieonderdeel als plaatsvervanger aan te wijzen.

 • 4. De managers regelen de onderlinge vervanging van medewerkers binnen hun organisatieonderdeel.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen

Artikel 7: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Organisatiebesluit Laborijn’.

Artikel 8: Inwerkingtreding en intrekking oude regeling

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum nadat deze is bekendgemaakt.

 • 2. Het tijdelijk organisatiebesluit Laborijn 2021 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten door het dagelijks bestuur van Laborijn op 25 januari 2023

De secretaris,

J.T. Spruit

De voorzitter,

drs. E.J. Huizinga MBA