Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2023

Geldend van 07-02-2023 t/m 06-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Castricum;

overwegende dat het gemeentebestuur op grond van de beleidsnota Cultuur met Kansen, raadsbesluit 2 juli 2020, de aantrekkelijkheid wil bevorderen voor in cultuur geïnteresseerde toeristen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2023

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: adviescommissie Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2021

 • b.

  culturele organisatie: een organisatie die tot doel heeft activiteiten op het gebied van cultuur te organiseren en aan te bieden aan het publiek;

 • c.

  innovatief karakter: een nieuw initiatief dat een toevoeging is voor het bestaande aanbod;

 • d.

  lokale organisaties: lokale toeristische recreatieve ondernemers, cultuuractieven of vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Castricum;

 • e.

  professionele activiteit: een activiteit van kunstenaars of culturele organisaties, die werken met betaalde krachten, marketingplannen en fondsenwervers;

 • f.

  evenement: culturele activiteit

 • g.

  publieksbereik: het aantal bezoekers en/of deelnemers aan culturele activiteiten;

 • h.

  regio: regio Noord-Holland Noord.

 • i.

  toerist: bezoeker van culturele activiteiten, die langer verblijft en ook overnacht in de gemeente;

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Hiervoor zijn twee fondsen ingesteld: het fonds Cultuur en toerisme, het fonds gemeente Castricum op de kaart en wordt een derde fonds ingesteld: fonds Jaarlijkse subsidie voor evenementen.

Artikel 3. Doelgroepen, vereisten en subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verleend aan culturele organisaties.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid, wordt subsidie bij het fonds gemeente Castricum op de kaart uitsluitend verleend aan lokale organisaties, die de gemeente als geheel of een specifieke kern in het bijzonder, een toeristische en economische impuls geven.

 • 3. Subsidie wordt alleen verleend voor culturele activiteiten, die voldoen aan de volgende algemene vereisten:

  • a.

   de activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Castricum;

  • b.

   de activiteiten dragen bij aan het behalen van de doelstellingen uit de beleidsnota Cultuur met Kansen 2020, zoals het versterken van een positief profiel voor de in cultuur geïnteresseerde toeristen, die langer verblijven, meer besteden en (ook) buiten het hoogseizoen de gemeente willen bezoeken, vooral afkomstig buiten de regio en de gemeente aantrekkelijker maken voor kunstenaars, die initiatief willen tonen en zich willen vestigen in de gemeente;

  • c.

   de activiteiten zijn aantoonbaar gericht op de verbreding, verdieping en innovatie van het toeristisch aanbod;

  • d.

   de activiteiten zijn gericht op de bevordering van de toegankelijkheid en aantoonbaar vergroten van het aantal toeristen.

 • 4. In aanvulling op het derde lid wordt subsidie verleend voor culturele activiteiten op het gebied van:

  • a.

   beeldende kunsten: zoals grafische kunsten, schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwen, mediakunst en mengvormen daarvan,

  • b.

   muziek: zoals pop, jazz, wereldmuziek, klassiek en mengvormen daarvan,

  • c.

   podiumkunsten, zoals toneel cabaret, dans , mime, muziektheater, jeugdtheater, bewegingstheater, straattheater en mengvormen daarvan,

  • d.

   letteren, zoals festivals, lezingen en poëzieroutes,

  • e.

   cultuurbevordering, zoals activiteiten gericht op bouwkunst en erfgoed.

 • 5. In aanvulling op het vierde lid, wordt subsidie vanuit het fonds Cultuur en toerisme uitsluitend verleend voor professionele activiteiten, die de gemeente als geheel of een specifieke kern in het bijzonder, een toeristische en economische impuls geven.

 • 6. Subsidie vanuit het fonds Jaarlijkse subsidies voor evenementen wordt uitsluitend verstrekt aan evenementen die al meer dan drie jaar zijn toegekend en zich bewezen hebben.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een culturele activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de aanvrager zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast van het fonds Cultuur en toerisme. De subsidie bedraagt per culturele activiteit maximaal 25% van de subsidiabele kosten.

 • 2. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast van het fonds gemeente Castricum op de kaart. De subsidie bedraagt per culturele activiteit maximaal € 10.000 voor een meerdaagse culturele activiteit en maximaal € 5.000 voor een eendaagse culturele activiteit.

 • 3. De subsidie per evenement van het fonds Jaarlijkse subsidie voor evenementen bedraagt maximaal € 2.500.

Artikel 6. Selectie en verdeling van de subsidie

 • 1. De commissie beoordeelt de voor het fonds Cultuur en toerisme en het fonds gemeente Castricum op de kaart.

 • 2. De subsidieaanvragen voor het fonds Cultuur en toerisme worden gerangschikt op basis van het aantal punten dat wordt behaald voor de volgende criteria:

  • a.

   voor de artistieke kwaliteit van de aanvraag kunnen maximaal twintig punten worden behaald;

  • b.

   voor het innovatieve karakter van de aanvraag kan maximaal vijftien punten worden behaald;

  • c.

   voor het verwacht publieksbereik met name onder toeristen van buiten de regio van de aanvraag kunnen maximaal vijftig punten worden behaald;

  • d.

   voor het financieringsplan van de aanvraag kunnen maximaal vijf punten worden behaald;

  • e.

   indien de aanvraag betrekking heeft op het landelijke thema van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen worden tien punten behaald.

 • 3. De subsidieaanvragen voor het fonds gemeente Castricum op de kaart worden gerangschikt op basis van het aantal punten dat wordt behaald voor de volgende criteria:

  • a.

   voor de lokale inbedding van de aanvraag kunnen maximaal tien punten worden behaald;

  • b.

   voor het innovatieve karakter van de aanvraag kan maximaal vijftien punten worden behaald;

  • c.

   voor het verwacht publieksbereik met name onder toeristen van buiten de regio van de aanvraag kunnen maximaal vijftig punten worden behaald;

  • d.

   voor de programmering van de aanvraag kunnen maximaal vijfentwintig punten worden behaald.

 • 4. De commissie doet binnen vier weken na ontvangst van de aanvragen een voorstel aan het college voor de selectie van te subsidiëren activiteiten en de hoogte van de toe te kennen subsidies, waarbij zij de verschillende criteria weegt op basis van de puntentelling in lid 2 en 3 en een toelichting geeft op de weging van de criteria.

 • 5. Verstrekking van subsidie uit het fonds Cultuur en toerisme en uit het fonds gemeente Castricum op de kaart vinden plaats op basis van een rangorde van het totaal aantal punten, waarbij alleen de aanvragen met de hoogste score worden gehonoreerd, met een minimum van 33 punten voor verstrekking in aanmerking te komen. Indien het subsidieplafond wordt bereikt, vindt verstrekking van subsidie plaats in volgorde van de aangebrachte rangschikking, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 6. De aanvragen voor het fonds Jaarlijkse subsidies voor evenementen worden niet beoordeeld door de commissie.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag om een subsidie voor het fonds Cultuur en toerisme en het fonds gemeente Castricum op de kaart wordt ingediend vóór 1 februari in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2. Als na de aanvraagronde genoemd in het eerste lid nog budget resteert binnen het subsidieplafond volgt een tweede aanvraagronde met een sluitingstermijn op 1 september voor aanvragen voor subsidie voor culturele activiteiten die in de eerste helft van het volgende jaar plaatsvinden.

 • 3. Een aanvraag voor een subsidie vanuit het fonds Jaarlijkse subsidies voor evenementen dient ieder jaar vóór 1 september te zijn ingediend conform artikel 7 derde lid van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016.

Artikel 8. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist bij aanvragen voor het fonds Cultuur en toerisme en het fonds gemeente Castricum op de kaart binnen vier weken na het ontvangst van het advies van de commissie op een aanvraag om een subsidie.

 • 2. Voor aanvragen voor het fonds Jaarlijkse subsidies voor evenementen geldt artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016 kan een subsidie voor het fonds Cultuur en toerisme en voor het fonds gemeente Castricum op de kaart worden geweigerd als de aanvrager ook zonder subsidie de activiteit kan uitvoeren met eigen gelden of gelden van derden en de subsidie voor een bepaalde activiteit al drie jaar is toegekend.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2021 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van dag na bekendmaking.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 24 januari 2023,

de secretaris,

W. van Twuijver

de burgemeester,

T. Mans