Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden m.b.t. Verkiezingen)

Geldend van 04-02-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden m.b.t. Verkiezingen)

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

overwegende, dat het op grond van artikel 2:30 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening (verder genoemd: Apv) verboden is een openbare plaats of dat gedeelte van een roerende of onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden;

dat het op grond van artikel 2:30 lid 2 van de Apv verboden is zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een roerende of onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

 • a.

  een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

 • b.

  met kalk, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen;

dat het college op grond van artikel 2:30 lid 5 van de Apv bevoegd is om aanplakborden aan te wijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen;

dat het college op grond van artikel 2:30 lid 7 van de Apv nadere regels kan stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen;

dat de algemene norm voor een voldoende aantal aanplakborden 1 aanplakbord per 10.000 inwoners bedraagt (noot in ABRS 05-06-2002, in JG 02.0221) en dat het aanbeveling verdient in verkiezingstijd, naast dit aantal, extra plakvoorzieningen te creëren;

dat door het aanwijzen van 14 door de gemeente geplaatste aanplakborden ten behoeve van verkiezingen aan de voorgaande norm voldaan wordt;

dat naast deze geplaatste aanplakborden ook gebruik gemaakt kan worden van de zogenoemde commerciële reclamemogelijkheden;

gelet op artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

 • A.

  aanplakborden aan te wijzen ten behoeve van verkiezingen ex artikel 2:30 lid 4 van de Apv voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen op de volgende locaties, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen:

 • 1.

  Heerbaan (t.h.v. De Poter – De Zicht)

 • 2.

  Rotonde Traverse – Meerhovendreef

 • 3.

  Rotonde Hertgang – Meerhovendreef

 • 4.

  Rotonde Heerbaan - de Dom

 • 5.

  Rotonde Sint-Janstraat – Platanenlaan

 • 6.

  Hoek Kempenbaan - De Run 8200

 • 7.

  De Run 5300 (tegenover Maxima Medisch Centrum)

 • 8.

  Kempenbaan – De Run 3100

 • 9.

  Zilverbaan – Roskam

 • 10.

  Hoek Burgemeester van Hoofflaan – Abdijlaan

 • 11.

  Kruising Sterrenlaan – Bossebaan

 • 12.

  Splitsing Burgemeester van Hoofflaan – Heemweg – Bossebaan

 • 13.

  Rotonde Heemweg – Heuvelstraat

 • 14.

  Hoek Sint Janstraat – Oude/Nieuwe Kerkstraat

 • B.

  nadere regels te stellen ex artikel 2:30 lid 6 van de Apv voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen m.b.t. verkiezingen:

Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad en Europees Parlement kan voor het voeren van campagne in de vorm van verkiezingsaffiches/-posters en –borden gebruik worden gemaakt

Tijdens alle verkiezingen (dus gemeenteraadsverkiezingen en alle andere verkiezingen) dient voor het voeren van campagne in de vorm van verkiezingsaffiches/-posters en –borden gebruik gemaakt te worden van de door de gemeente geplaatste aanplakborden.

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde ‘commerciële reclamemogelijkheden’. Deze reclamemogelijkheden worden, in de meeste gevallen, geëxploiteerd door bedrijven waar de gemeente een contract mee heeft gesloten.

‘Eigen’ borden (in de vorm van sandwichborden, driehoeksborden of welke vorm dan ook aan lantaarnpalen of elders) zijn niet toegestaan. Ook andere vormen van politiek reclamemateriaal in het publiek gebied zijn verboden, zoals bijv. spandoeken. Op particulier terrein blijft dit uiteraard wel mogelijk.

De afmeting van een verkiezingsaffiche/-poster voor op een aanplakbord is maximaal A0-formaat (841 mm x 1189 mm) bij gemeenteraadsverkiezingen.

De afmeting van een verkiezingsaffiche/-poster voor op een aanplakbord is maximaal A1-formaat (594 mm x 841 mm) bij verkiezingen, anders dan gemeenteraadsverkiezingen.

Bij gemeenteraadsverkiezingen:

Bij aanvang beplakt de gemeente de aanplakborden voor de gemeenteraadsverkiezingen (op lijstnummer). Op deze wijze krijgen alle aan de verkiezingen deelnemende partijen in gelijke mate (allemaal evenveel posters) toegang tot de aanplakborden. De affiches/posters dienen uiterlijk

4 weken voorafgaande aan de verkiezingen aangeleverd te zijn bij de gemeente. Zodra er onverhoopt affiches/posters verdwenen zijn van de aanplakborden, is het de verantwoordelijkheid van de partij zelf om er nieuwe affiches/posters op te plakken.

Bij verkiezingen, anders dan gemeenteraadsverkiezingen:

De partijen beplakken bij aanvang zelf de aanplakborden. Zodra er onverhoopt affiches/posters verdwenen zijn van de aanplakborden, is het de verantwoordelijkheid van de partij zelf om er nieuwe affiches/posters op te plakken.

De grootte van het plakgebied op de borden is 3 x 3 meter.

De aanplakborden worden door de gemeente 3 weken voorafgaande aan de verkiezingen tot en met het weekend na de verkiezingen geplaatst.

Voor de borden geldt: vol = vol; er worden geen extra borden bij geplaatst.

Het is toegestaan om naast de aanplakborden verkiezingsreclame te voeren door middel van het innemen van een stand in het openbaar gebied. Voor het aanbieden van gedrukte stukken waarbij de vrijheid van meningsuiting van toepassing is, kan geen vergunning worden geëist. Het wordt gezien als een zelfstandig middel van verspreiding. Wel is een vergunning nodig om vanaf een standplaats gedrukte stukken aan te bieden. Deze vergunning is vereist vanwege het feit dat een standplaats wordt ingenomen. Op grond van de Apv is hiervoor een standplaatsvergunning nodig of dient een melding ingediend te worden. Hiervoor worden geen leges geheven. Het verzoek aan de politieke partijen hiervoor is wel om, indien een standplaats gewenst is, het verzoek door meerdere politieke partijen gezamenlijk te doen.

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden m.b.t. Verkiezingen)” en treedt de dag na bekendmaking in werking.

Het “Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden m.b.t. Verkiezingen)”, dat op 14 december 2021 is vastgesteld, is met het in werking treden van dit besluit vervallen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven d.d. 24 januari 2023

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

Eric Bergmeester Marcel Delhez

secretaris burgemeester