Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2023

Geldend van 04-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2023

Zaaknummer: Z23-003670

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van 19 januari 2023 van de afdeling Sociale Voorzieningen;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer 2017;

besluiten vast te stellen het:

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2023

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De begrippen in dit Financieel besluit worden gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer 2017 en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer.

 • 2.

  De regels voor de bijdrage in de kosten zijn mede gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Artikel 2 Financiële tegemoetkomingen

 • 1.

  De bedragen van de financiële tegemoetkomingen worden bepaald op basis van maatwerk, met onderstaande maximumbedragen (per 1 januari 2023):

Voorziening

Financiële tegemoetkoming

Sportvoorziening

€ 4.615,43 per 3 jaar

Vergoedingen

Verhuiskostenvergoeding

€ 3.775,68 eenmalig

Vervoerskostenvergoeding taxi

€ 4.954,59 per jaar

Vervoerskostenvergoeding rolstoeltaxi

€ 6.053,56 per jaar

Gebruik eigen auto

€ 1.219,61 per jaar

Gebruik bruikleenauto (leaseconstructie)

€ 330,31 per jaar

 • 2.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari, geïndexeerd met de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3 Hoogte Pgb tarief Hulp bij het huishouden

 • 1.

  De Pgb’s voor Hulp bij het huishouden worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor Hulp bij het huishouden bedragen per 1 januari 2023 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Hulp bij het huishouden

€ 26,95

€ 23,78

Hulp bij het huishouden plus

€ 28,56

€ 25,20

 • 3.

  Alle lopende pgb’s voor hulp bij het huishouden worden met ingang van 1 januari 2023 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de CBS index Percentage gehanteerd, namelijk van de totaal Cao-sectoren, Cao-lonen per uur incl. bijz. beloningen, per 1 september van het voorgaande jaar.

Artikel 4 Hoogte tarieven Pgb individuele begeleiding

 • 1.

  De Pgb’s voor individuele begeleiding worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor individuele begeleiding bedragen vanaf 1 januari 2023 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Pgb-tarief

Individuele begeleiding Licht

Individuele begeleiding Midden

Individuele begeleiding Zwaar

Professional

€ 45,39

€ 60,49

€ 65,73

Particulier

€ 40,05

€ 53,37

€ 58,00

 • 3.

  Alle lopende pgb’s voor individuele begeleiding worden met ingang van 1 januari 2023 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de CBS index Percentage gehanteerd, namelijk van de totaal Cao-sectoren, Cao-lonen per uur incl. bijz. beloningen, per 1 september van het voorgaande jaar.

Artikel 5 Hoogte tarieven Pgb dagstructurering (dagopvang)

 • 1.

  De Pgb’s voor dagstructurering worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De tarieven Pgb voor dagstructurering per 4 uur (dagdeel) bedragen vanaf 1 januari 2023 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde tarief per 4 uur (dagdeel) zorg in natura):

Pgb-tarief

Dagstructurering Licht

Dagstructurering Midden

Dagstructurering Zwaar

Professional

€ 35,69

€ 44,56

€ 51,88

Particulier

€ 31,49

€ 39,32

€ 45,78

 • 3.

  Alle lopende pgb’s voor dagstructurering worden met ingang van 1 januari 2023 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de CBS index Percentage gehanteerd, namelijk van de totaal Cao-sectoren, Cao-lonen per uur incl. bijz. beloningen, per 1 september van het voorgaande jaar.

Artikel 6 Hoogte tarieven Pgb vervoer dagstructurering

 • 1.

  De Pgb’s voor vervoer worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De vervoerstarieven Pgb zijn het gemiddelde tarief zorg in natura per etmaal en bedragen per 1 januari 2023:

Met rolstoel

Zonder rolstoel

Pgb-tarief

€ 25,00

€ 10,50

 • 3.

  Alle lopende pgb’s voor Pgb vervoer dagstructurering worden met ingang van 1 januari 2023 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de CBS index Percentage gehanteerd, namelijk van de totaal Cao-sectoren, Cao-lonen per uur incl. bijz. beloningen, per 1 september van het voorgaande jaar.

Artikel 7 Hoogte uurtarieven Pgb Respijtzorg

 • 1.

  De Pgb’s voor respijtzorg worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor respijtzorg bedragen per 1 januari 2023 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

PGB-tarief

Professional

Particulier

Respijtzorg met opname

€ 135,12

€ 119,23

Per etmaal

Respijtzorg thuis licht

€ 16,32

€ 14,40

Per uur

Respijtzorg thuis zwaar

€ 33,66

€ 29,70

Per uur

 • 3.

  Alle lopende pgb’s voor respijtzorg worden met ingang van 1 januari 2023 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de CBS index Percentage gehanteerd, namelijk van de totaal Cao-sectoren, Cao-lonen per uur incl. bijz. beloningen, per 1 september van het voorgaande jaar.

Artikel 8 Hoogte tarieven Pgb persoonlijke verzorging

 • 1.

  De Pgb’s voor persoonlijke verzorging worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  Het uurtarief voor het Pgb voor persoonlijke verzorging bedraagt per 1 januari 2023 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Pgb-tarief

Persoonlijke verzorging Licht

Persoonlijke verzorging Midden

Persoonlijke verzorging Zwaar

Professional

€ 30,09

€ 31,37

€ 31,37

Particulier

€ 26,55

€ 27,68

€ 27,68

 • 3.

  Alle lopende pgb’s voor persoonlijke verzorging worden met ingang van 1 januari 2023 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de CBS index Percentage gehanteerd, namelijk van de totaal Cao-sectoren, Cao-lonen per uur incl. bijz. beloningen, per 1 september van het voorgaande jaar.

Artikel 9 Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor vroegdoven, volwassenen met doofblindheid, volwassene met een visuele beperking

 • 1.

  Onderstaande Pgb’s worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De tarieven Pgb bedragen per 1 januari 2023 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Specialisatie

Productomschrijving

Professioneel

Particulier

Eenheid

Vroegdoof

Ondersteuning vroegdoven

€1,53

€1,35

Minuut

Doofblindheid

Gespecialiseerde begeleiding volwassenen met doofblindheid

€1,66

€1,47

Minuut

Doofblindheid

Ondersteunende begeleiding volwassenen met doofblindheid

€1,16

€1,02

Minuut

Visueel

Ambulante ondersteuning aan volwassenen met een visuele beperking

€1,71

€1,51

Minuut

Vroegdoof

Dagbesteding volwassenen met vroegdoofheid

€43,30

€38,20

Dagdeel

Doofblindheid

Dagbesteding volwassenen met doofblindheid

€57,57

€50,80

Dagdeel

Visueel

Dagbesteding volwassenen met visuele beperking

€43,00

€37,94

Dagdeel

 • 3.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 10 Tarieven Wmo-vervoer

 • 1.

  De tarieven voor het Wmo-vervoer bedragen per 1 januari 2023:

Wmo tarief

Medereiziger

Medisch begeleider en kinderen tot 4 jaar

Opstaptarief

€ 0,71

€ 1,08

gratis

Tarief per km binnen vervoersgebied

€ 0,131

€ 0.198

gratis

Tarief per km buiten vervoersgebied

€ 2,29

€ 2,29

Gratis

 • 2.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari, vastgesteld conform de tarieven van de vervoersregio Amsterdam in de concessiegebieden Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland.

 • 3.

  De tarieven voor het vervoer buiten het vervoersgebied zijn gebaseerd op de tarieven zoals deze door de gemeente worden betaald aan de vervoerder en die jaarlijks worden geïndexeerd conform de NEA-index voor het zorg- en taxi-vervoer.

Artikel 11 Berekening eigen bijdrage

 • 1.

  De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tot ten hoogste € 19 per maand. Deze bijdrage geldt voor de cliënt of de gehuwde cliënten tezamen. Gehuwden die niet allebei de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn geen eigen bijdrage verschuldigd;

 • 2.

  Voor hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, dagstructurering (dagbesteding groep) en persoonlijke verzorging, is een eigen bijdrage van toepassing zolang er gebruik van wordt gemaakt.

 • 3.

  Voor vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen die in bruikleen verstrekt worden, wordt een eigen bijdrage opgelegd zolang er gebruik van wordt gemaakt.

 • 4.

  Indien de vervoersvoorziening of woonvoorziening in eigendom wordt verstrekt wordt een eigen bijdrage opgelegd van maximaal 7 jaar waarbij de eigen bijdrage nooit hoger is dan de kostprijs van de voorziening.

 • 5.

  Voorzieningen die door het college in de vorm van een Pgb worden toegekend blijven eigendom van het college en worden in bruikleen toegekend.

Artikel 12 Wijzigingen

Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van dit financieel besluit geldende bedragen wijzigen conform de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit financieel besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2023.

 • 3.

  Met ingang van 1 januari 2023 wordt het Financieel besluit wet maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2022 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2023.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte