Verordening Financiële bijdrage medisch afval Epe 2023

Geldend van 04-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening Financiële bijdrage medisch afval Epe 2023

Raadsbesluit 2023

DE RAAD DER GEMEENTE EPE

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 577916, d.d. 22 november 2022;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen: de verordening ‘Financiële bijdrage medisch afval gemeente Epe 2023’.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

a. College

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe.

b. Medisch afval

a. incontinentiemateriaal

b. materiaal gebruikt bij nierdialyse

c. stoma materiaal

d. materiaal gebruikt bij thuisbeademing

e. overig afval van zorg voor (langdurig) zieken.

c. Medische verklaring

Een schriftelijke verklaring afgegeven door een arts aan een belanghebbende, waaruit blijkt dat deze persoon om chronische medische redenen en met een permanent karakter veel medisch afval produceert.

d. Belastingschuldige

Degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing is gesteld.

e. Belanghebbende

Degene ten behoeve van wie een medische verklaring is afgegeven.

f. Bijdrage

Een tegemoetkoming in de extra kosten, vanwege het aanbieden van medisch afval, afkomstig van een belanghebbende(n), aan de inzameldienst als bedoeld in artikel 3 van de Afvalstoffenverordening 2023 gemeente Epe.

g. Afvalstoffenheffing

De heffing als bedoeld in artikel 3 van de ‘Verordening reinigingsheffingen 2020’.

Artikel 2 Aanvraag

 • a.

  Het college stelt een formulier vast waarmee de aanvraag voor een financiële bijdrage kan worden ingediend;

 • b.

  Het college stelt een behandelaar aan. Deze kan de belastingplichtige op schriftelijke aanvraag een bijdrage toekennen vanwege het aanbieden van medisch afval.

Artikel 3 Voorwaarden aanvraag

 • a.

  De aanvraag als bedoeld in artikel 2 dient te worden gedaan op een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • b.

  De aanvraag kan slechts worden gedaan voor het jaar waarin de belastingschuldige de aanvraag indient en volgende jaren.

 • c.

  Onvolledige of niet juist ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.

 • d.

  De aanvraag hoeft slechts eenmaal te worden gedaan en wordt automatisch verlengd naar het volgende jaar.

Artikel 4 Bijdrage afvalstoffenheffing

 • a.

  Een bijdrage in de afvalkosten wordt toegekend indien de belastingschuldige een medische verklaring overlegt van hemzelf en/of een belanghebbende(n), die huisvesting heeft/hebben in het perceel waarvoor de belastingschuldige is aangeslagen.

 • b.

  Er wordt per perceel voor maximaal twee personen een aanvraag worden toegekend.

 • c.

  De bijdrage bedraagt € 117 per jaar (prijspeil 2023) per toegekende aanvraag en wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de indexering gemeentelijke belastingen.

Artikel 5 Uitbetaling

 • a.

  De uitbetaling van de bijdrage vindt uitsluitend en jaarlijks plaats in november van het jaar waarover de aanslag afvalstoffenheffing verschuldigd is.

 • b.

  De bijdrage wordt aan de belastingschuldige uitbetaald.

 • c.

  De betaling eindigt wanneer belanghebbende(n) verhuist naar een andere gemeente of bij overlijden.

Artikel 6 Verplichting belanghebbende

Belanghebbende is verplicht om alle wijzigingen die tot een heroverweging dan wel een beëindiging van het besluit om de bijdrage toe te kennen kunnen leiden, terstond aan de behandelaar door te geven.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2023.

Artikel 8 Intrekken bestaande verordening

De verordening ‘Bijdrageregeling medisch afval gemeente Epe 2015’ vervalt op de dag van de inwerkingtreding van de verordening ‘Financiële bijdrage medisch afval gemeente Epe 2023’

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Financiële bijdrage medisch afval Epe 2023”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 januari 2023.

Ondertekening

de voorzitter, dhr. dr. T.C.M. Horn, burgemeester

de griffier, mw. mr. J. Kattenberg