Regeling vervallen per 02-12-2023

Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2023

Geldend van 02-02-2023 t/m 01-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn gelet op:

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 35, lid 4 en 5, van de Participatiewet;

overwegende dat:

- het kabinet huishoudens met een laag inkomen ook voor het jaar 2023 een energietoeslag van eenmalig € 1.300,-- in het vooruitzicht heeft gesteld (Kamerbrief dd. 20 september 2022) en hierbij bepaald heeft dat het mogelijk is een voorschot op de energietoeslag te verstrekken van €500,--;

- het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking komen voor het voorschot van de energietoeslag

- het kabinet op 28 december 2022 een wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 2023 heeft gepubliceerd;

- op basis van dit wetsvoorstel de volledige energietoeslag voor 2023 eerst vanaf 1 juli 2023 mag worden verleend;

- het daarom wenselijk is de Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2023, te wijzigen.

Besluit:

De Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2023 gewijzigd vast te stellen;

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a. wet: Participatiewet;

 • b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

 • c. inkomen: totaal van het inkomen, zoals bedoeld in artikel 32 Participatiewet;

 • d. peildatum: 1 januari 2023;

 • e. referteperiode: januari, februari òf maart 2023.

Artikel 2: Doelgroep energietoeslag 2023

 • 1. De energietoeslag 2023 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als in de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Indien een huishouden enkel en alleen bestaat uit kostendelers, dan komt het recht op de energietoeslag toe aan de persoon op wiens naam het energiecontract staat.

 • 5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet; of

  • b.

   jonger is dan 21 jaar; of

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 6. Er wordt per huishouden éénmaal energietoeslag verstrekt.

Artikel 2a: Uitbetaling energietoeslag 2023

 • 1. Voor de energietoeslag 2023 geldt dat deze wordt uitgekeerd als voorschot van €500, indien uitbetaling plaatsvindt voor 30 juni 2023.

 • 2. Indien het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 2023, in werking is getreden, wordt het restant van de energietoeslag 2023 uitbetaald voor 1 januari 2024 zover dit restant meer bedraagt dan € 500,-- .

 • 3. Indien het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 2023, in werking is getreden, ontvangen huishoudens met een toekenning van na datum inwerkingtreding van deze wet het normbedrag energietoeslag ineens voor 1 januari 2024.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   een uitkering ontvangen op grond van de Bbz 2004;

 • ontvangen het voorschot van €500,- energietoeslag 2023 ambtshalve vòòr 1 maart 2023.

 • 2. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen ontvangen; of

  • b.

   een minimaregeling toegekend hebben gekregen; of

  • c.

   een schuldhulptraject volgen.

 • ontvangen het voorschot van €500,- energietoeslag 2023 ambtshalve vòòr 1 maart 2023.

 • 3. De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 • 4. Indien het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 2023, in werking is getreden, wordt het restant van de energietoeslag 2023 ambtshalve verstrekt zover dit meer bedraagt dan € 500,--

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 1 februari 2023 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het digitaal aanvraagformulier.

 • 2. In afwijking van het eerste lid is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de energietoeslag kan worden ingediend tot 1 mei 2023.

 • 4. Indien het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 2023, in werking is getreden, kunnen vanaf deze datum aanvragen worden ingediend voor de energietoeslag 2023 door huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning of niet voor 1 mei een aanvraag hebben ingediend.

 • 5. De onder lid 4 van dit artikel bedoelde aanvragen kunnen worden ingediend tot 8 weken voor het einde van de termijn waarbinnen de energietoeslag 2023 verstrekt kan worden.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. De beleidsregels treden in werking op de dag volgend op die van hun bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de d.d. 29 november 2022 vastgestelde “Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2023”, en werken terug tot 1 januari 2023.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2023, of als dit afwijkt, met ingang van de datum die wordt opgenomen in artikel 35 lid 4 van de Participatiewet tot wanneer de energietoeslag 2023 kan worden verstrekt, als dit artikellid wordt gewijzigd.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 31 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

De gemeentesecretaris, De burgemeester

Drs. D.C. Rensen, Mr. J. Seton

Toelichting

De Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-odoorn 2023 staan niet op zichzelf, maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat, voor wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, er in principe geen aanspraak gemaakt kan worden op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

Artikel 2

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij de wet. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die:

 • algemene bijstand; of

 • een uitkering IOAW; of

 • een uitkering IOAZ; of

 • een Bbz 2004 ontvangen; of

 • vrijstelling gemeentelijke belastingen krijgen; of

 • in aanmerking komen voor een minimaregeling.

In artikel 2 lid 5 van deze beleidsregels wordt invulling gegeven wanneer een kostendeler recht heeft op de energietoeslag. De kostendeler die een energiecontract op naam heeft staan, komt het recht op de toeslag toe, mits er aan de overige voorwaarden worden voldaan. Indien er een medebewoner reeds de toeslag toegekend heeft gekregen, dan bestaat er op grond van artikel 2 lid 6 geen recht op de toeslag.

In artikel 2 lid 5 worden categorieën benoemd, die niet tot het huishouden behoren. Dit vereenvoudigt het proces om de generieke regeling te beoordelen. Mocht dit in individuele gevallen leiden tot een hardheid, dan kan de hardheidsclausule uit artikel 5 toegepast. Er vindt dan een afweging plaats op basis van de individuele omstandigheden en dringende redenen om alsnog over te gaan tot toekenning van de energietoeslag.

Artikel 2a

Uit artikel 2a blijkt dat de energietoeslag voor 30 juni 2023 wordt uitbetaald als voorschot van €500,-. Na deze datum kan het restant worden uitbetaald als de wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 2023, in werking is getreden, voor zover dit restant meer bedraagt dan het voorschot van €500,-. Bij toekenningen die plaatsvinden na de datum van inwerkingtreding van de wet kan het vastgestelde normbedrag energietoeslag ineens worden uitbetaald.

Artikel 3

Artikel 3 lid 2 onder c vermeldt een schuldhulptraject. Onder schuldhulptraject wordt verstaan belanghebbenden die door een WNSP of MSNP traject een besteedbaar inkomen hebben lager dan 130%. (ECLI:NL:CRVB:2021:110 en ECLI:NL:CRVB:2021:242).

Artikel 4

Artikel 4 vermeldt de wijze van aanvraag. Hierbij is in lid 3 bepaald dat de aanvraag geplaatst moet worden voor 1 mei 2023. Deze datum sluit aan bij de actuele wetgeving. Het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 2023 beoogt deze datum aan te passen. Aangezien het nog onzeker is wat werkelijk de definitieve datum wordt, houdt lid 4 rekening met deze onzekerheid. Lid 5 voorziet in de sluiting van de aanvraagtermijn. Hiervoor moet een datum acht weken voor het einde van de regeling aangehouden worden. Dit lid is noodzakelijk in het kader van de rechtmatigheid.

Artikel 5

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.

Artikel 6

Artikel 6 regelt de inwerkingtreding en de duur van de gewijzigde Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2023.