Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afvalstoffenverordening gemeente Amstelveen

Geldend van 12-10-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afvalstoffenverordening gemeente Amstelveen

Zaaknummer: Z22-047683

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 21 van de Afvalstoffenverordening gemeente Amstelveen en artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Amstelveen;

besluiten vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afvalstoffenverordening gemeente Amstelveen

Artikel 1 Aanwijzing

De huidige en toekomstige ambtenaren die werkzaam zijn bij de afdeling Centrale Beheer Taken (CBT) en de functie vervullen van:

  • toezichthouder;

  • coördinator;

  • medewerker Kabels en Leidingen;

  • medewerker technische uitvoering II;

  • medewerker technische uitvoering III;

  • medewerker beleidsuitvoering I;

  • medewerker beleidsuitvoering II;

  • medewerker beleidsuitvoering III;

  • tactisch leidinggevende III

aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Afvalstoffenverordening voor wat betreft het gehele grondgebied van de gemeente Amstelveen.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Afvalstoffenverordening gemeente Amstelveen.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afvalstoffenverordening gemeente Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 september 2022.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens