Regeling vervallen per 03-11-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van de Subsidieregeling Winterfonds Energiekosten MKB & Maatschappelijke Organisaties Elburg 2023

Geldend van 15-02-2023 t/m 02-11-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van de Subsidieregeling Winterfonds Energiekosten MKB & Maatschappelijke Organisaties Elburg 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

overwegende dat,

het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent

de subsidieregeling voortvloeiend uit het Gelders Winterfonds vanwege hoge energiekosten voor het MKB & maatschappelijke organisaties;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, tweede lid en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015;

b e s l u i t vast te stellen de:

Subsidieregeling Winterfonds MKB & Maatschappelijke Organisaties gemeente Elburg

Artikel 1. Begripsomschrijving

a. ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015.

b. College: het college van burgemeester en wethouders.

c. De-minimisverordening: een uitzonderingsbepaling volgens de Europese regelgeving voor het geven van staatssteun.

d. Energiekosten: kosten voor elektriciteit en gas.

e. Maatschappelijke organisatie: organisatie zijnde een stichting of vereniging, zonder winstoogmerk, die activiteiten op het gebied van sport, bewegen, cultuur, welzijn en/of ontmoeting, die gevestigd is in de gemeente Elburg of daar haar activiteiten uitvoert.

f. MKB: een organisatie valt onder het midden- en kleinbedrijf (maximaal 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) én; een netto omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen).

g. Ondernemer/Onderneming: bedrijf welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en heeft één of meer ondernemingen gevestigd in de gemeente Elburg waarin totaal per onderneming twee tot vijftig personen -inclusief eigena(a)r(en)- werkzaam zijn.

h. Staatssteun: het direct of indirect verstrekken van financiële steun aan ondernemingen door de overheid, in dit geval gemeente Elburg.

i. Voorschotnota: de maandelijkse nota die de ondernemer of maatschappelijke organisatie van haar energieleverancier(s) ontvangt.

Artikel 2. Reikwijdte regeling

1. Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van een subsidie op aanvraag door het college voor activiteiten vallend onder het in artikel 3 beschreven doel.

2. Op de subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de bepalingen van de Algemene subsidieverordening Elburg van toepassing.

Artikel 3. Doel

Deze subsidieregeling heeft als doel om ondernemers en maatschappelijke organisaties met een hoge energierekening op korte termijn te ondersteunen door het inrichten van een regeling omtrent tegemoetkoming in de energiekosten. Deze regeling dient om de gestegen energiekosten eenmalig te compenseren voor de periode oktober 2022 t/m december 2022 voor ondernemers en maatschappelijke organisaties die in acute financiële problemen zitten, als overbrugging tot de landelijke regelingen die in 2023 van kracht worden.

Artikel 4. Subsidieaanvrager

De subsidieaanvrager moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. De organisatie is een maatschappelijke organisatie (een stichting of vereniging of andere instelling zonder winstoogmerk die een maatschappelijk doel nastreven) of de organisatie valt onder het midden- en kleinbedrijf (maximaal 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) én; een netto omzet heeft van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen).

b. De organisatie is geen filiaal van een landelijke keten.

c. De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

d. De organisatie maakt gebruik van een gebouw/accommodatie in de gemeente Elburg

e. De organisatie heeft een eigen energierekening voor het gebouw/accommodatie waar de activiteiten worden uitgevoerd (op naam van de betreffende (rechts)persoon).

f. ZZP’ers en eenmansbedrijven moeten een eigen energierekening op naam van het bedrijf hebben en dit bedrijf mag niet gevestigd zijn op hun woonadres.

g. De organisatie had in 2022 (of een gedeelte daarvan) een variabel energiecontract (organisaties met nog een vast contract hebben geen last van de hogere energieprijzen).

h. De organisatie moet verklaren dat zij redelijkerwijs alle mogelijke inspanningen hebben verricht om het energiegebruik te verlagen.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

1. De volgende activiteit komt voor subsidie in aanmerking:

a. eenmalige subsidie voor de hogere energiekosten in de winterperiode van oktober tot en met december 2022.

2. Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

a. Het verschil tussen de energiekosten in de maanden de oktober tot en met december 2021 en de maanden oktober tot en met december 2022 met een maximum van € 5000,-.

b. Voor ondernemingen wordt gerekend met de notabedragen exclusief BTW. Voor maatschappelijke organisaties worden de notabedragen inclusief BTW gebruikt in de berekening.

Artikel 6. Subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

1.De organisatie moet om in aanmerking te komen voor een subsidie een door de gemeente beschikbaar gesteld aanvraagformulier indienen;

2.In het geval de aanvrager meerdere panden heeft waarin hij zijn onderneming uitoefent dient hij voor ieder pand (energieaansluiting) een separate subsidieaanvraag in te dienen;

3.Op grond van artikel 6, vierde lid, van de ASV, bepaalt het college dat de aanvrager bij de aanvraag van subsidie de volgende gegevens indient:

a. een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Voor ondernemers geldt dat op de inschrijving het aantal werkzame personen herkenbaar moet zijn en moet blijken dat het bedrijfspand gelegen is binnen de gemeente Elburg;

b. een kopie van een variabel energiecontract;

c. een kopie van de energienota’s van de maanden oktober t/m december 2021 en die van oktober tot en met december 2022:

d. indien aanvrager een leverancier voor gas en een andere leverancier voor elektriciteit heeft, overlegt aanvrager van beide leveranciers de gevraagde nota’s. In geval van twee leveranciers worden de bedragen bij elkaar opgeteld;

e. voor MKB-ondernemingen: een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en artikel 8 in de ASV wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

1. de activiteiten niet binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling passen;

2. de aanvraag wordt ingediend door een persoon die geen maatschappelijke organisatie of onderneming vertegenwoordigt;

3. als de aanvrager haar (bedrijfs)activiteiten (tijdelijk) stillegt of heeft gelegd (om energie te besparen);

4. subsidieverstrekking in strijd is met de de-minimisverordening van de Europese Unie.

Artikel 8. Indieningstermijn

De aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 15 februari tot en met 31 maart 2023. Aanvragen die na 31 maart 2023 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 9. Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

Per aanvraag wordt maximaal € 5.000,- subsidie verleend.

Artikel 10. Beoordelen subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van datum van ontvangst van de volledige aanvraag, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11. Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

1. Wanneer aanvragen voldoen aan de eisen uit de Algemene wet bestuursrecht, de ASV en deze subsidieregeling wordt de subsidie direct vastgesteld. Er vindt geen verantwoording achteraf plaats.

2. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

Artikel 12. Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vastgesteld op: € 112.625,-.

2. Bij overschrijding van het plafond vanwege het aantal aanvragen of vanwege het totaalbedrag dat wordt aangevraagd wordt het totaalbudget naar rato van de meerkosten verdeeld over alle goedgekeurde aanvragen.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt inwerking per 15 februari 2023.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 15. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Winterfonds MKB & Maatschappelijke Organisaties gemeente Elburg’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 31 januari 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester, ir. J.N. Rozendaal

de secretaris, mr. A.H. van der Maat-Bosma