Regeling vervallen per 01-01-2024

Ondermandaatbesluit Maatschappelijke Ontwikkeling 2023

Geldend van 06-12-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Ondermandaatbesluit Maatschappelijke Ontwikkeling 2023

De concerndirecteuren van de gemeente Zaanstad;

 • Gelet op het ‘Organisatiebesluit Zaanstad 2012’, en de ‘Budgetregels gemeente Zaanstad 2011’;

 • Overwegende dat in paragraaf 2 van het Organisatiebesluit aan de directeur mandaat is verleend tot het nemen van besluiten en het afdoen van zaken die verband houden met en voortvloeien uit de verantwoordelijkheid die hij ingevolge art. 16 van het Organisatiebesluit draagt

 • Overwegende dat de directeur alle bevoegdheden op het gebied van personeel en organisatie ten behoeve van het dagelijks beheer van de portefeuille van sectoren betreffende Stedelijke Ontwikkeling van de gemeentesecretaris / algemeen directeur in ondermandaat heeft gekregen conform artikel 2 lid 4 van het Organisatiebesluit, met uitzondering van de in artikel 5 lid 2 van het Organisatiebesluit genoemde bevoegdheden;

 • Overwegende dat het, uit een oogpunt van doelmatigheid, wenselijk is een aantal bevoegdheden te ondermandateren;

Besluit:

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Bevoegdhedenovereenkomst: overeenkomst waarin een bestuursorgaan van de gemeente met betrekking tot een haar toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid met haar wederpartij(en) afspreekt op welke wijze zij deze publiekrechtelijke bevoegdheid al dan niet zal uitoefenen.

 • 2.

  Naast hogere leidinggevende: de functionaris aan wie de direct leidinggevende van de ambtenaar voor zijn werkzaamheden in hiërarchische zin verantwoording verschuldigd is.

 • 3.

  P-matrix: matrix met de beslissingsbevoegdheden op het gebied van personeel en organisatie.

 • 4.

  Budgethouder: degene die bevoegd is te beschikken over een toegekend budget ter uitvoering van een specifieke taak en hierover verantwoording aflegt als bepaald in de Budgetregels gemeente Zaanstad 2011.

Artikel 2 Verlening ondermandaat/machtiging

 • 1.

  De concerndirecteuren van de gemeente Zaanstad verlenen aan de in de bijlagen bij dit besluit genoemde functionarissen toestemming om in ondermandaat gebruik te maken van de in de bijlagen genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Het ondermandaat omvat de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, het voeren van correspondentie en alle andere daarbij behorende feitelijke handelingen en rechtshandelingen die nodig zijn met betrekking tot de toegekende bevoegdheden binnen het werkveld van de mandataris.

 • 3.

  Hierbij geldt dat de concerndirecteuren de bevoegdheden ook zelf kan blijven uitoefenen en/of dit besluit altijd kan wijzigen of intrekken.

 • 4.

  De ondergemandateerde dient bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheden binnen de kaders te blijven van de wet, het gemeentelijk beleid en de besluiten van de (algemeen) directeur.

 • 5.

  Het ondermandaat mag ook worden uitgeoefend door de gelijke of naast hogere in functie, dan wel de daarop volgende hogere in functie binnen de portefeuille van de directeur.

Artikel 3 Uitsluitingen

Dit ondermandaat is niet van toepassing op:

 • a.

  zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

 • b.

  zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het gemeentebestuur gevoerde beleid;

 • c.

  zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van een advies waarvan het inwinnen ingevolge wettelijk voorschrift dan wel ingevolge een gemeentelijke richtlijn verplicht is;

 • d.

  zaken die een beslissing vergen die leidt tot overschrijding van het voor deze beslissing(-en) aan de ondergemandateerde beschikbaar staande budget;

 • e.

  beslissingen om de raad een voorstel te doen;

 • f.

  zaken die de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels vergen, tenzij het regels betreffen ten aanzien van de ambtelijke organisatie met uitzondering van de organisatie van de griffie;

 • g.

  zaken die het nemen van een besluit vergen waarvoor is bepaald dat dit genomen moet worden met versterkte meerderheid of waarvan de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen het nemen van een besluit krachtens ondermandaat;

 • h.

  besluiten die wettelijk onderworpen zijn aan goedkeuring.

Artikel 4 Volmacht, machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met ondermandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 5 Ondertekening

Aan het ondermandaat is gekoppeld het ondertekenen van besluiten en overeenkomsten die uit de toepassing van de bevoegdheden voortvloeien.

Artikel 6 Waarneming bij afwezigheid/vervanging

 • 1.

  De vervanging in het kader van dit besluit vindt, met uitzondering van het goedkeuren en betalen van facturen, plaats door ofwel de gelijke dan wel de naast hogere in functie danwel de daarop vol-gende hogere in functie binnen de portefeuille van de directeur.

 • 2.

  De waarneming bij het goedkeuren en betalen van facturen vindt plaats door een door de budgethouder aangewezen functionaris.

Artikel 7 Budgethouders

 • 1.

  De sectorhoofden, afdelingshoofden en programmamanager zijn budgethouder van de budgetten aangaande het werkveld van resp. hun sector, afdeling of programma en dienen zich te houden aan de geldende budgetregels.

 • 2.

  De verantwoordelijkheid over een budget houdt mede in het aangaan van verplichtingen en het goedkeuren van facturen.

Artikel 8 Gedeeltelijke gelijkstelling functies met afdelingshoofd

De bevoegdheden die op basis van dit besluit zijn ondergemandateerd aan de afdelingshoofden komen ook toe aan programmamanagers, ketenregisseurs en functionarissen die de rol van ketenregisseur vervullen, met uitzondering van de bevoegdheden die niet specifiek aan hen zijn toebedeeld in de bijlage bijzonder deel.

Artikel 9 Ondertekening besluiten

 • 1.

  Besluiten die in ondermandaat worden genomen worden voorzien van de volgende ondertekeningsformule:

 • Hoogachtend,

 • namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

 • functienaam,

 • < mevrouw>/de heer< titulatuur>< voorletters >< naam functionaris >

 • Voorbeeld:

 • Hoogachtend,

 • namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

 • hoofd afdeling,

 • mevrouw

 • 2.

  In de gevallen waarin een gevolmachtigde gebruik maakt van zijn volmacht, tekent de gevolmachtigde. In die gevallen worden de betreffende stukken voorzien van de volgende ondertekeningsformule:

 • Voor zover het een bevoegdheid van de burgemeester betreft:

 • Hoogachtend,

 • namens de burgemeester van Zaanstad,

 • functienaam,

 • <mevrouw/de heer><titulatuur><voorletters><naam functionaris>

Artikel 10 Ondertekening en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en vervangt het ondermandaatbesluit maatschappelijke ontwikkeling 2020.

 • 2.

  Dit besluit zal worden bekendgemaakt door het plaatsen daarvan in het Gemeenteblad.

 • 3.

  Dit besluit zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl

Besluit d.d. 26 januari 2023

Namens burgemeester en wethouders van Zaanstad

Concerndirecteur, I. Stroet

Concerndirecteur, L. Graaff

Ondertekening

Bijlage I behorende bij het Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2023 (Algemeen deel)

Privaatrechtelijke

rechtshandelingen

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder mede wordt verstaan het vestigen van zakelijke rechten, uitgezonderd deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 215.000 exclusief BTW per transactie.

Alvorens de verplichting aan te gaan overlegt het Sectorhoofd met de budgethouder. Bij alle financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000 ex. BTW geldt dat team Inkoop vooraf verplicht dient te worden ingeschakeld. Onder privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten.

Het geldende inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden worden in acht genomen.

Verwerkersovereenkomsten worden opgesteld in overeenstemming met de vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst. Alleen na advies van de Privacy Officer en/of CISO kan van de standaard verwerkersovereenkomst worden afgeweken.

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder mede wordt verstaan het vestigen van zakelijke rechten), uitgezonderd deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

Bij financiële verplichting kleiner dan € 215.000 exclusief BTW per transactie. Bij alle financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000 exclusief BTW geldt dat team Inkoop vooraf verplicht dient te worden ingeschakeld. Onder privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten. Het geldende inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden worden in acht genomen.

Verwerkersovereenkomsten worden opgesteld in overeenstemming met de vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst. Alleen na advies van de Privacy Officer en/of CISO kan van de standaard verwerkersovereenkomst worden afgeweken.

Bevoegdheden-overeenkomsten

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van bevoegdhedenovereenkomsten

Het college van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 215.000 (ex. BTW) per transactie.

Het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van bevoegdhedenovereenkomsten

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

Bij financiële verplichting kleiner dan € 215.000 (ex. BTW) per transactie.

Ondertekenen

overeenkomst na collegebesluit

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het ondertekenen van een (bevoegdheden)overeenkomst nadat de beslissing om de overeenkomst aan te gaan is genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester en/of het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

Uitgaande subsidies

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het niet in behandeling nemen van een subsidieaanvraag o.g.v. art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht (aanvraag is onvolledig, voldoet niet aan een wettelijk voorschrift e.d.).

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

Het opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:14 of 4:15 Algemene wet bestuursrecht.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

Het verlenen, weigeren, vaststellen, wijzigen en/of intrekken van subsidies aangaande het werkveld van de betreffende sector binnen de voor het betreffende onderwerp toegekende budgetten.

Het college van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 215.000.

Het verlenen, weigeren, vaststellen, wijzigen en/of intrekken van subsidies aangaande het werkveld van de betreffende afdeling binnen de voor het betreffende onderwerp toegekende budgetten.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 215.000.

Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor rechtshandelingen vermeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht.

Het college van Zaanstad

Sectorhoofden

Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor het vormen van een bestemmingsfonds.

Het college van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 215.000.

Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor het vormen van een bestemmingsfonds.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 215.000.

Het bekendmaken van het voornemen tot weigering van subsidie (artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht).

Het college van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 215.000.

Het bekendmaken van het voornemen tot weigering van subsidie (artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht).

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 215.000.

Subsidie verkrijgen

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het besluiten tot en ondertekenen van aanvragen van subsidie bij derden, het aanvragen van voorschotten bij een verkregen subsidie, het opstellen en ondertekenen van een prestatieverklaring, het (tussentijds)verantwoorden van een verkregen subsidie. Het besluiten tot en het indienen van een verzoek om een subsidieaanvraag in te trekken.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij cofinanciering door de gemeente Zaanstad van minder dan € 500.000 en/of een aanvraagbedrag van minder dan € 500.000.

Het besluiten tot en ondertekenen van aanvragen van subsidie bij derden, het aanvragen van voorschotten bij een verkregen subsidie, het opstellen en ondertekenen van een prestatieverklaring, het (tussentijds)verantwoorden van een verkregen subsidie. Het besluiten tot en het indienen van een verzoek om een subsidieaanvraag in te trekken.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

Bij cofinanciering door de gemeente Zaanstad van minder dan € 215.000 en/of een aanvraagbedrag van minder dan € 215.000.

Nadeelcompensatie

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het nemen van besluiten op een verzoek tot nadeelcompensatie

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 215.000 per transactie (ex. BTW).

Het nemen van besluiten op een verzoek tot nadeelcompensatie

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

Voor zover het een besluit tot toekenning betreft geldt dit mandaat tot een bedrag van € 215.000 (ex.) BTW.

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het nemen van besluiten om namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

Wet Open Overheid

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het nemen van besluiten over het verschaffen van informatie op grond van de Wet Open Overheid

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

Wet hergebruik van overheidsinformatie

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het nemen van besluiten op verzoeken tot hergebruik van informatie op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

Wet dwangsom

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het nemen van besluiten over het afhandelen van een verzoek in het kader van artikel 4:17 en 4:18 Algemene wet bestuursrecht (Awb) (beschikking betreffende een verbeurde dwangsom vanwege niet tijdig beslissen op een aanvraag) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

Bestuursrechtelijkeen/of privaatrechtelijkegeldschulden

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Alle bevoegdheden op grond van titel 4.4. van de Algemene wet bestuursrecht inzake bestuursrechtelijke geldschulden aangaande het werkveld van de betreffende afdeling.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

De bevoegdheid tot het afboeken van definitieve oninbare vorderingen van dubieuze debiteuren.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden samen met betrokken Sectorhoofd

Klachten

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

De bevoegdheid tot het coördineren, registreren en rapporteren van klachten, als bedoeld in artikel  4 van de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Direct leidinggevenden

De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd en/of sectorhoofd die niet inhoudelijk betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de klacht naar aard of inhoud een zodanig gewicht heeft dat een andere functionaris deze behoort af te doen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het nemen van bestuursrechtelijke besluiten op grond van de artikelen 15 t/m 22 AVG

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Het meedelen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) aan de betrokkene(n) (art. 34 AVG)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Wet Bibob

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het doen van onderzoek in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) waarbij hij bevoegd is alle noodzakelijke handelingen te verrichten die noch een besluit nog een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

College resp. de burgemeester van Zaanstad

Bibob-coördinator,

Medewerkers afd. Inkoop en Subsidies, Vergunningen, Gebruikstoezicht, Openbare Orde en Veiligheid, Grondzaken, Advies en Toezicht

Het vragen van advies, bedoeld in artikel 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen, (Wet Bibob) bij het Landelijk Bureau Bibob.

College resp. de burgemeester van Zaanstad

BIBOB-coördinator, afdelingshoofd Openbare Orde en Veiligheid, (juridisch) beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid, (senior)beleidsadviseur OOV

 

Het ingevolge artikel 32 Wet Bibob in kennis stellen van betrokkene dat advies wordt gevraagd aan het Landelijke Bureau Bibob.

College resp. de burgemeester van Zaanstad

BIBOB-coördinator, afdelingshoofd Openbare Orde en Veiligheid, (juridisch) beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid, (senior)beleidsadviseur OOV

 

Het nemen van een besluit dan wel het al dan niet verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling naar aanleiding van een Bibobonderzoek.

BIBOB-coördinator, afdelingshoofd Openbare Orde en Veiligheid, (juridisch) beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid, (senior)beleidsadviseur OOV

Maatregelen m.b.t.

ordeverstoring

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het geven van bevelen die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde als bedoeld in artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan in het Gemeentehuis of andere gemeentelijke locatie(s), voor een periode niet langer dan noodzakelijk ter bescherming van de openbare orde, dan wel het optreden als eigenaar van het Gemeentehuis.

Burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden en de externe beveiligingsorganisatie

Het voeren van alle correspondentie en het nemen van besluiten op basis van het Agressieprotocol.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

Mits het agressief gedrag gemeld is en het registratieformulier is ingevuld.

Het doen van aangifte

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het doen van aangifte van vermoedelijk strafbare feiten

Burgemeester van Zaanstad

afdelingshoofden van gemeente Zaanstad, medewerkers Facilitaire Zaken en de externe beveiligingsorganisatie, (juridisch) beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid, (senior)beleidsadviseur OOV, Bibob-coördinator

Bijlage II behorende bij het Ondermandaatbesluit Maatschappelijke Ontwikkeling (Bijzonder deel)

Bevoegdheden

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Uitvoering Leerplichtwet 1969

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in de Leerplichtwet 1969.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Naleving

De Toezichthoudermoet tevens als leerplichtambtenaar beëdigd zijn

Het nemen van besluiten o.g.v. de artikelen 3a, 3b en 15.

Het college van Zaanstad

Casemanager,

Casemanager

Senior en

Adviseur uitvoering (I en II)

De Toezichthouder moet tevens als leerplichtambtenaar beëdigd zijn

Het beëdigen van een leerplichtambtenaar.

De burgermeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Naleving

Wet op de lijkbezorging

Het aanwijzen van gemeentelijke lijkschouwers (art. 4)

het college van zaanstad

Afdelingshoofd kennis

Het aanwijzien van uitvoerders

Het college van Zaanstad

Sectorhoofd services

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

Niet behandelen onvolledige aanvraag (art. 7, derde en vierde lid).

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Kenns

Bekendmaking van besluiten (art. 14).

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Kennis

Aanvang bekostiging; geen bekostiging wegens ontbreken overeenstemming (art. 15, vierde en vijfde lid).

Het college r van Zaanstad

Afdelingshoofd Kennis

Goedkeuring bouwplannen, begroting c.a. (art. 16), mits passend binnen toegekende budget.

Het college van Zaanstad resp. burgemeester

Sectorhoofd

Bij een bedrag groter of gelijk aan €215.00,--

Goedkeuring bouwplannen, begroting c.a. (art. 16), mitspassend binnen toegekende budget.

Het college van Zaanstad resp burgemeester

Afdelingshoofd Projecten A

Bij een bedrag kleiner dan €215.00,--

Aanvang bekostiging in termijnen (art. 17).

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Kennis

Verlenging termijn aanspraak vergoeding (art. 18, derde

lid).

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Kennis

Niet behandelen onvolledige aanvraag (art. 20, tweede lid).

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Kennis

Besluit nemen op spoedeisende aanvraag (art. 21)

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Kennis

Aanvang bekostiging; geen bekostiging wegens ontbreken overeenstemming / goedkeuring bouwplannen, begroting c.a., mits passend binnen toegekende budget / aanvang bekostiging in termijnen (art. 23)

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Kennis

Toestemming verhuur (art. 36, derde en vierde lid)

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Kennis

Leerlingenvervoer

Het nemen van besluiten naar aanleiding van aanvragen voor voorzieningen leerlingenvervoer.

Het college van Zaanstad

Financieel

administratief

medewerker

Expert en

Financieel

administratief

medewerker Senior

Het nemen van besluiten (toekennen, afwijzen, niet in behandeling nemen etc.) op een aanvraag voor een vervoersvoorziening

Het college van Zaanstad

Financieel

administratief

medewerker

Expert en

Financieel

administratief

medewerker Senior

Participatiewet, IOAW, IOAZ

en BBZ

Het nemen van besluiten op aanvraag of ambtshalve over het toekennen, wijzigen, intrekken of beëindigen van uitkeringen inclusief het opleggen van maatregelen

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en

Adviseur uitvoering (I enII)

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Het besluiten tot oplegging van een hersteltermijn tijdens de uitkeringsintake op het UWV of het Werkplein.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en

Adviseur uitvoering (I enII)

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Het gaat hierbij om Casemanagers tijdens de uitoefening van hun intakewerkzaamheden

Het nemen van besluiten tot buiteninvorderingstelling en terugvordering van uitkeringen

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en

Adviseur uitvoering (I enII)

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Het verzoek inlichtingen te verstrekken op grond van artik len 63 en 64 Participatiewet

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en

Adviseur uitvoering (I enII)

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior, Sociaal rechercheur

Het verzoek inlichtingen te verstrekken op grond van artikel 44 en 45 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en

Adviseur uitvoering (I enII)

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Het leggen van vereenvoudigd derdenbeslag, beslag op roerende- en onroerende zaken op grond van artikel 60, derde en vierde lid, Participatiewet.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Financieel administratief medewerker

Expert

Het verzoek inlichtingen te verstrekken op grond van artikel 44 en 45 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemers

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Het uitvaardigen van een dwangbevel in het kader van de participatiewet, Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004, de Wet inkomensvoorziening oudere

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Het vaststellen van het recht op Individuele Inkomenstoeslag Of het recht op een andere minimaregelinge (TCA / TER / IST / RSK

Het college van Zaanstad

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd naleving

Het besluiten tot het opleggen danwel tot het afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, eerste en zevende lid, Participatiewet

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Het besluiten tot het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van de opgelegde bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, dertiende lid, Participatiewet

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen uit de Faillissementswet (WSNP)

Opstellen van verzoekschriften en verklaringen WSNP conform de artikelen 284 of 285 Faillisementswet.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior en procesbeheerder

Verzoekschriften tot dwangakkoord/moratorium conform de artikelen 287a of 287b Faillisementswet

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior en procesbeheerder

Wet kinderopvang

Het uitoefenen van bevoegdheden in het kader van de Wet Kinderopvang

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en

Adviseur uitvoering (I en II)

Binnen de door de raad bij de begrotingsvaststelling verstrekte middelen.

Het verlenen, weigeren en intrekken van vergoedingen in het kader van kinder- en buitenschoolse opvang (Wet Kinderopvang).

Het college van Zaanstad

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Fonds de hoop

Het doen van uitgaven uit Fonds de Hoop

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Kennis

Binnen de door de raad bij begroting verstrekte middelen aan het fonds

Schulddienstverlening

Het tot stand brengen van een saneringskrediet en/of een schuldbemiddeling

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior en procesbeheerder services uitkeringen

Binnen de door de raad bij begroting verstrekte middelen

Het nemen van een besluit betreffende het toekennen of het weigeren van een traject schulddienstverlening

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Het afsluiten of opzeggen van een schuldregelingsovereenkomst

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Casemanager

Senior, Casemanager en Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Regeling certificaat inburgering oudkomers

Het uitreiken van een certificaat en het vermelden van de behaalde niveaus als bedoeld in artikel 1 en 2 van de Regeling Certificaat inburgering oudkomers

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Regeling certificaat inburgering oudkomers

Het uitreiken van een certificaat en het vermelden van de behaalde niveaus als bedoeld in artikel 1 en 2 van de Regeling Certificaat inburgering oudkomers.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen

Besluiten op basis van de beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen Gemeente Zaanstad 2016.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd voorzieningen

Adviescommissie clientenparticipatie

Het benoemen en ontslaan van leden van de adviescomisie als bedoeld in artikel 10 van de Verordening cliëntenparticipatie Zaanstad 2017

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Sectorhoofd Strategie en Netwerk

Wet inburgering 2021

Wet inburgering 2021: al zijn bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een dwangbevel

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Stedelijke Toegang, Medewerkers Gemeentelijk Team Inburgering

Dwangbevel

Het uitvaardigen van een dwangbevel in de zin van artikel 5:10, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Stedelijke Toegang

Dit betreft de boetes opgelegd aan inburgeraars niet vallend onder de participatiewet

WMO en Verordening maatschappelijke ondersteuning Zaanstad 2020

Het nemen van de besluiten en de uitvoering van de wet en de verordening is door het college gemandateerd aan de professionals van de Sociale Wijkteams.

Het administratief afhandelen van besluiten in het kader van de Wmo

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Expert Jeugd/WMO

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Het inhoudelijke besluit wordt namens het college genomen door de professionele medewerker van het Sociale Wijkteam

Het bevestigen van de ontvangst van een hulpvraag (artikel 2, lid 2 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad 2020)

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Expert Jeugd/WMO

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

De medewerker van het Sociale Wijk Team bevestigt de ontvangst van een hulpvraag. Veelal gebeurt dit impliciet door een afspraak te maken voor het keukentafelgesprek

De bevoegdheden genoemd in artikel 4, 5 en 6 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad 2020, voor het doen van (voor)onderzoek, voeren van gesprek en het maken van een verslag.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Expert Jeugd/WMO

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Door het college van Zaanstad zijn deze bevoegdheden gemandateerd aan de professionele van de Sociale Wijkteams

Het administratief afhandelen van besluiten over het verstrekken of afwijzen van een maatwerkvoorziening als bedoeld in artikel 8 van de Verordening

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Expert Jeugd/WMO

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Het inhoudelijke besluit wordt namens het college genomen door de professionele medewerker van het Sociale Wijkteam

Het administratief afhandelen van het besluit betreffende het verstrekken of afwijzen van een maatwerkvoorziening

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Expert Jeugd/WMO

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Het inhoudelijke besluit wordt namens het college genomen door de professionele medewerker van het Sociale Wijkteam

Het administratief afhandelen van besluiten over herzien dan wel intrekken van besluiten als bedoeld in artikel 14 Verordening

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Expert Jeugd/WMO

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Het inhoudelijke besluit wordt namens het college genomen door de professionele medewerker van het Sociale Wijkteam

Het afwijken van het bepaalde in de verordening als bedoeld in artikel 20 Verordening (hardheidsclausule)

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Expert Jeugd/WMO,

Medewerker Sociaal Wijkteam in overleg Adviseur uitvoering

Adviseur Contractmanagement

Het nemen van besluiten op basis van de hardheidsclausule valt niet onder het reguliere mandaat van het Sociale Wijkteam. De besluitvorming loopt via de Vangnetprocedure van de gemeente

Het administratief afhandelen van besluiten als bedoeld in artikel 20 van de Verordening (hardheidsclausule)

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd

Financieel administratief medewerker

Expert

Financieel administratief medewerker senior

Jeugdwet en verordening jeugdhulp gemeente Zaanstad 2022

Het administratief afhandelen van besluiten als bedoeld in artikel 12.1 Verordening Jeugdhulp 2022 (hardheidsclausule)

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd, Expert Jeugdwet/WMO, Financieel administratief medewerker Expert, Financieel administratief medewerker senior

Het administratief afhandelen van besluiten op grond van de Verordening Jeugdhulp Zaanstad 2022).

het college van

Zaanstad

Afdelingshoofd, Expert Jeugdwet/WMO, Financieel administratief medewerker Expert, Financieel administratief medewerker senior

Het nemen van besluiten inzake het toekennen of afwijzen van specialistische- en hoog specialistische jeugdhulp en verblijf (individuele voorziening), artikel 1.1. jo 6.7 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2022, inclusief het administratief afhandelen van de betreffende besluiten.

het college van

Zaanstad

Regisseur van de Stichting Jeugdteam Zaanstad

Het inhoudelijke besluit en de administratieve afhandeling wordt namens het college genomen door de Stichting Jeugdteam Zaandam

Het nemen van besluiten inzake het herzien dan wel intrekken van besluiten inzake specialistische en hoog-specialistische jeugdhulp en verblijf (Individuele voorziening), artikel 1.1. jo 6.7 jo 7.1 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2022, inclusief het administratief afhandelen van betreffende besluiten.

het college van

Zaanstad

Regisseur van de Stichting Jeugdteam Zaanstad

Het inhoudelijke besluit en de administratieve afhandeling wordt namens het college genomen door de Stichting Jeugdteam Zaandam

Bijlage III behorende bij het Ondermandaatbesluit Maatschappelijke Ontwikkeling 2023 (Personele matrix)

MANDAATMATRIX PERSONELE BESLUITEN

Onder leidinggevende wordt verstaan degene bij wie het beoordelen van medewerkers onderdeel uitmaakt van het functieprofiel

Toelichting: bevoegdheden zijn gemandateerd door het college van B&W aan de directeuren. De directeur kan bepaalde bevoegdheden doormandateren. In deze lijst is per onderwerp te zien of dit het geval is, en naar welk niveau. Het staat de medewerker altijd vrij om bij afwijzing van een verzoek met zijn direct leidinggevende in gesprek te gaan, voordat hij eventueel gebruik maakt van de formele bezwaarmogelijkheid op grond van de Awb. De Awb termijn loopt echter wel door!

Onderwerp

Niveau beslissingsbevoegdheid

Bijzonderheden

Arbeidsvoorwaarden en afspraken

Alle soorten verlof waaronder vakantieverlof, buitengewoon verlof, onbetaald verlof

Direct leidinggevende

Arbeidsduur / werktijden

cafetariamodel, sociaal convenant, fietsenplan

Direct leidinggevende

Studiefaciliteiten

Direct leidinggevende

Aanvragen assessment / loopbaanbegeleiding/coaching

Direct leidinggevende

Telewerken

Direct leidinggevende

Is een overeenkomst met de medewerker

Dienstopdracht

Direct leidinggevende

Als mondeling gegeven, altijd schriftelijk bevestigen

Instroom

Openstellen vacature

Direct leidinggevende

Verlenen vaste aanstelling / aangaan van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Direct leidinggevende

Verlenen en verlengen tijdelijke aanstelling / aangaan en verlenging tijdelijke arbeidsovereenkomst

Direct leidinggevende

Aanvraag/verlenging inhuur derden

Direct leidinggevende

Conform Zaans inkoopbeleid

Instroom externe medewerker

Direct leidinggevende

Stageovereenkomst / stageregeling

Direct leidinggevende

Toeslagen, vergoedingen en declaraties

Buitenlandse dienstreis

Gemeentesecretaris

Bepaald in organisatiebesluit, wordt niet ondergemandateerd

Toekennen vergoedingen

Direct leidinggevende

Toekennen toeslagen

Direct leidinggevende

Vergoeding schade aan persoonlijk eigendommen bij uitoefening functie

Direct leidinggevende

In overleg met schade en verzekeringen

Dienstreis binnenland

Direct leidinggevende

Mondeling of schriftelijk besluit/opdracht

Uitstroom

Onvrijwillig ontslag (initiatief werkgever)

Directeur

Ontslag op verzoek medewerker (inclusief FPU, Ouderdomspensioen, Keuzepensioen)

Direct leidinggevende

Verzuim en re-integratie

Niet toepassen loonkorting bij ziekte

Direct leidinggevende

Betreft uitzondering bij terminale ziekte

Herplaatsing bij einde wachttijd

Direct leidinggevende

Danctie bij nalatigheid nakomen ziekteverzuim-verplichtingen

Direct leidinggevende

Instellen bezwaar tegen UWV beschikkingen

Direct leidinggevende

Opdragen passende arbeid

Direct leidinggevende

No show consult in rekening brengen

Direct leidinggevende

Wijzigen rechtspositie / doorstroom

Plaatsing (reorganisatie)

Directeur

Niet-plaatsing / boventalligverklaring (reorganisatie)

Directeur

Aanwijzing van een mobiliteitskandidaat

Directeur

Vaststellen re-integratieplan

Directeur

Reorganisatie, indien geen overeenstemming wordt bereikt

Vaststelling beoordeling

Direct leidinggevende

Bevordering

Direct leidinggevende

Herplaatsing (arbeidsongeschiktheid)

Direct leidinggevende

(Tijdelijke) overplaatsing

Direct leidinggevende

Nevenwerkzaamheden

Directeur

Interne detachering

Direct leidinggevende

Direct leidinggevende

Disciplinair/zwaarwegend

Vaststellingsovereenkomst

Gemeentesecretaris

In Organisatiebesluit 2011 bepaald uitgesloten van

ondermandaat

Disciplinaire maatregelen

Directeur

Zwaarwegend besluit

Schorsing

Directeur

Zwaarwegend besluit

Ontzegging toegang gebouwen

Directeur

Zwaarwegend besluit

(Tijdelijk) ontheffen uit functie

Directeur

Zwaarwegend besluit

Schadeloosstelling

Directeur

Zwaarwegend besluit

Detachering

Directeur

Driepartijen overeenkomst met externe werkgever

Dienstongeval

Directeur

Zwaarwegend besluit i.v.m. gevolgen aansprakelijkheid