Regeling vervallen per 31-12-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over subsidie voor energiekosten vanwege gestegen energietarieven voor micro Mkb (Tegemoetkoming energiekosten Amsterdamse micro Mkb)

Geldend van 01-02-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over subsidie voor energiekosten vanwege gestegen energietarieven voor micro Mkb (Tegemoetkoming energiekosten Amsterdamse micro Mkb)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

gelet op artikel 3, tweede lid van de algemene subsidieverordening Amsterdam 2013,

gezien de sterk toegenomen energieprijzen en de grote financiële effecten die dit op de verschillende, voor de gemeente Amsterdam essentiële, organisaties heeft,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Tegemoetkoming energiekosten Amsterdamse micro Mkb

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASA 2013: Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013

 • b.

  Bedrijfsvestiging: een bedrijfsvestiging is één pand of meerdere naast elkaar gelegen panden die onder dezelfde onderneming vallen

 • c.

  De-minimis verordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB EU L 352 van 24.12. 2013), met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen

 • d.

  Energiekosten: kosten voor elektriciteit en gas

 • e.

  Energiescan: advies over het duurzamer maken van de onderneming

 • f.

  Energietarieven: het bedrag dat per eenheid betaald wordt door de gebruiker voor elektriciteit en gas

 • g.

  Micro Mkb: Midden/klein bedrijf met 2 tot 10 werknemers

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013

De Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om micro Mkb’ers in Amsterdam met sterk gestegen energietarieven tegemoet te komen met een eenmalig bedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten en hoogte subsidie

 • 1. Het college kan een eenmalige subsidie verlenen als tegemoetkoming voor de toegenomen energiekosten als gevolg van de gestegen energietarieven.

 • 2. Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

  • het verschil in kosten tussen de (voorschot)nota van de maand in 2022 of 2023 met de hoogste kosten en de (voorschot)nota van de maand in 2022 of 2023 met de laagste kosten wordt berekend.

  • Dit verschil wordt vermenigvuldigd met 6, wat staat voor een periode van 6 maanden. Van dit totaalbedrag wordt 50% gesubsidieerd.

 • 3. Als na deze berekening het subsidiebedrag lager is dan €1000 wordt geen subsidie toegekend.

 • 4. Als het subsidiebedrag hoger is dan €5000 wordt maximaal €5000 aan subsidie toegekend.

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1. Het college stelt het subsidieplafond voor deze regeling vast op €6,8 miljoen.

 • 2. Aanvragen worden op basis van de gemiddelde percentuele tariefstijging van stroom en gas gerangschikt. Aanvragen worden toegekend op volgorde van hoogste stijging naar laagste stijging.

 • 3. Als de toekenning van de aanvraag die het subsidieplafond bereikt een tariefstijging heeft die gedeeld wordt met meer ondernemers, zullen die aanvragen behandeld worden op volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 6 De aanvrager

Deze regeling kan uitsluitend aangevraagd worden door een micro Mkb onderneming die:

 • a.

  minimaal 2 werknemers en maximaal 10 werknemers in dienst heeft.

 • b.

  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

 • c.

  in Amsterdam gevestigd is.

 • d.

  kan aantonen dat de onderneming te maken heeft met een tariefstijging van minimaal €1,19/m3 voor gas en €0,35/kWh voor elektriciteit.

Artikel 7 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op artikel 5, tweede lid, van de ASA 2013 wordt bij de subsidieaanvraag ingediend:

 • a.

  Een bereidverklaring tot het laten uitvoeren van een energiescan of bewijs dat een energiescan recent is uitgevoerd, te weten niet eerder dan 1 januari 2022;

 • b.

  een kopie van de (voorschot)nota van de maand met de laagste energietarieven in 2022 of 2023 of een daarmee gelijk te stellen stuk, en een kopie van de (voorschot)nota van de maand met de hoogste energietarieven in 2022 of 2023 of een daarmee gelijk te stellen stuk;

 • c.

  een kopie van de (voorschot)nota van de maand met de laagste energiekosten in 2022 of 2023 of een daarmee gelijk te stellen stuk, en een kopie van de (voorschot)nota van de maand met de hoogste energiekosten in 2022 of 2023 of een daarmee gelijk te stellen stuk;

 • d.

  Indien subsidieaanvrager verschillende leveranciers voor gas en elektra heeft, overlegt subsidieaanvrager van beide leveranciers de gevraagde (voorschot)nota’s;

 • e.

  een naar waarheid en volledig ingevulde de-minimis verklaring.

Artikel 8 Aanvraagtermijn eenmalige subsidies

Aanvragen kunnen vanaf 1 februari tot en met 28 februari 2023 worden ingediend.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op artikel 9, eerste lid van de ASA 2013 weigert het college de subsidie te verlenen als:

  • a.

   De aanvraag minder bedraagt dan €1000

  • b.

   De onderneming meer dan 10 werknemers in dienst heeft

  • c.

   De onderneming niet te maken heeft met tariefstijging die hoger is dan €1,19/m3 voor gas en €0,35/kWh voor elektriciteit

  • d.

   De onderneming niet sinds 1 januari 2022 een energiescan heeft laten uitvoeren en ook niet bereid is deze uit te laten voeren

  • e.

   De ondernemer niet aan de vrijstellingsvoorwaarden van de de-minimis verordening voldoet

 • 2. In aanvulling op artikel 9, tweede lid van de ASA 2013 kan het college geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen als onvoldoende informatie beschikbaar is over de energiekosten of de energieverbruikstarieven van de aanvrager om tot een aannemelijke raming te komen van de toename in de energielasten.

Artikel 10 Looptijd regeling

Deze regeling vervalt rechtswege op 31-12-2023.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tegemoetkoming energiekosten Amsterdamse micro Mkb

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2023.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Bijlage 1: Toelichting op de Tegemoetkoming energiekosten Amsterdamse micro Mkb

Toelichting

Algemeen deel

Het doel van deze regeling is de ondersteuning van kleine ondernemers in Amsterdam vanwege de hoge energiekosten. Dit zal gebeuren door middel van een eenmalige compensatie, als aanvulling op de landelijke TEK-regeling en de Amsterdamse fix/coachteams.

Binnen dit spoor is gezocht naar de meest directe manier van compensatie die landt bij de individuele ondernemers die het meeste last hebben van de hoge energietarieven. Het gaat hierbij om de meest effectieve manier van aanvragen en toekennen van de tegemoetkoming met minimale administratieve neerslag in het gehele aanvraag- en toekenningsproces. Om dit te bereiken zijn een aantal keuzes in de regeling gemaakt:

 • het minimumbedrag is om te voorkomen dat ondernemers die weinig last hebben van de gestegen energietarieven ook aan kunnen vragen. Bovendien worden uitvoeringskosten voor zowel ondernemer als gemeente relatief te hoog bij te lage aanvragen. Het maximumbedrag is ingesteld omdat we een groot aantal aanvragen verwachten met een beperkt budget. €5000 is een natuurlijke grens vanwege de verantwoording die moet worden afgelegd over subsidies boven €5000, wat de uitvoering bemoeilijkt.

 • Er is gekozen om de eenmanszaken uit te sluiten, die vallen namelijk al onder het prijsplafond. Maximaal 10 werknemers is gekozen om focus te leggen op de kleinere bedrijven. 10 is de door de Europese Commissie vastgestelde grens voor micro Mkb. Bij deze definitie hoor ook een maximale omzet, maar elke kleine ondernemer vragen naar een jaarrekening is niet realistisch, vandaar dat gekozen is voor een maximum aantal werknemers.

 • De tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van het verschil tussen de hoogste en de laagste energierekening in 2022 of 2023. Helaas is het niet voor elke ondernemer mogelijk om het verbruik per maand na te gaan. Daarom wordt dit verschil maal 6 gedaan, wat staat voor een periode van 6 maanden. We willen voorkomen dat ondernemers die een stijging in energiekosten meemaken enkel vanwege een stijging in energieverbruik ook kunnen aanvragen. Daarom moeten ondernemers aan kunnen tonen dat ze minimaal te maken hebben met een stijging van €1,19/m3 voor gas en €0,35/kWh voor elektriciteit.

 • Om te zorgen voor structurele, lange termijn oplossingen zijn ondernemers verplicht zich aan te melden voor een energiescan.

 • Om te voorkomen dat sterke, goed georganiseerde aanvragers direct beslag leggen op de beschikbare middelen is besloten aanvragen niet te behandelen op volgorde van binnenkomst, maar aan het eind van de tranche de binnengekomen aanvragen te rangschikken op volgorde van tariefstijging.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3 Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is de ondersteuning van kleine ondernemers in Amsterdam vanwege de hoge energiekosten. Het doel van deze regeling is niet om ondernemers die op omvallen staan met een groot bedrag overeind te houden, maar juist om een grote hoeveelheid kleine ondernemers een steuntje in de rug aan te bieden.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten en hoogte subsidie

Rekenvoorbeeld: Als het verschil in energiekosten tussen de maand met de hoogste energiekosten en de maand met de laagste energiekosten €1000 bedraagt, wordt dat bedrag vermenigvuldigd met 6 maanden. Van die €6000 wordt 50% gesubsidieerd, voor een totaalbedrag van €3000.

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeelsleutel

Om te voorkomen dat sterke, goed georganiseerde aanvragers direct beslag leggen op de beschikbare middelen is besloten aanvragen niet te behandelen op volgorde van binnenkomst, maar aan het eind van de tranche de binnengekomen aanvragen te rangschikken op volgorde van tariefstijging.

Artikel 6 De aanvrager

Als een onderneming meerdere bedrijfsvestigingen in Amsterdam heeft, moet voor elk van deze bedrijfsvestigingen een aparte aanvraag worden ingediend. Echter, het totale aantal werknemers van de ondernemer mag niet boven de 10 uitkomen. De werknemers van de verschillende bedrijfsvestigingen mogen niet apart worden genomen.

d. Om te voorkomen dat ondernemers die een stijging in energiekosten meemaken enkel vanwege een stijging in energieverbruik ook kunnen aanvragen moeten ondernemers aan kunnen tonen dat ze minimaal te maken hebben met een stijging van €1,19/m3 voor gas en €0,35/kWh voor elektriciteit. Hiertoe leveren ondernemers de bij artikel 7.b gevraagde documenten aan.

Artikel 7 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In het geval van twee leveranciers worden de bedragen bij elkaar opgeteld.

Als een ondernemer in plaats van een (voorschot)nota een daarmee gelijk te stellen stuk kan aanleveren waarmee energietarieven en/of energiekosten voor een toekomstige maand in 2023 kunnen worden aangetoond, is dit ook acceptabel.

b. Het verschil tussen de hoogste en de laagste tarieven in 2022 of 2023 wordt als tariefstijging gezien. Deze stijging moet hoger zijn dan van €1,19/m3 voor gas en €0,35/kWh voor elektriciteit als een ondernemer subsidie aan wil kunnen vragen.