Subsidieregeling Ouderenbonden 2023-2026

Geldend van 03-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Subsidieregeling Ouderenbonden 2023-2026

Het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Midden-Delfland;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Midden-Delfland 2016;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen voor de subsidieverlening voor Ouderenbonden in de gemeente Midden-Delfland;

B E S L U I T:

Vast te stellen de Subsidieregeling Ouderenbonden 2023-2026.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: algemene subsidieverordening Midden-Delfland 2016;

 • b.

  College: het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Midden-Delfland;

 • c.

  Dorpskern: Maasland, Schipluiden en Den Hoorn;

 • d.

  Gemeente: Gemeente Midden-Delfland;

 • e.

  Leden: natuurlijke personen, van 55 jaar en ouder, die aangesloten zijn bij een Ouderenbond en die aan deze bond contributie betalen;

 • f.

  Nationale Ouderendag: Dag in oktober, waarop ouderen in het hele land in het zonnetje worden gezet;

 • g.

  Ouderenbonden: Midden-Delflandse afdelingen van de landelijk georganiseerde Ouderenbonden: De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en de Protestantse Christelijke Ouderenbond (PCOB);

 • h.

  Samenwerkingsverband van de bonden: Coalitie Midden-Delfland Senioren (CMS).

Artikel 2. Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is het ondersteunen van Ouderenbonden bij de organisatie van activiteiten en/of voorzieningen ten behoeve van participatie en integratie van ouderen in de samenleving ter voorkoming van uitsluiting en vereenzaming. Achterliggende maatschappelijke doelen zijn: het bevorderen van een goede kwaliteit van leven van senioren alsmede het versterken van de sociale cohesie.

Artikel 3. Doelgroep

In aanmerking voor subsidie komen de Midden-Delflandse afdelingen van de KBO en de PCOB en hun samenwerkingsverband CMS.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte voor de subsidie per lid van de Ouderenbonden bedraagt € 5,00 per lid per jaar;

 • 2. Voor de organisatie van de Nationale Ouderendag kunnen de Ouderenbonden jaarlijks gezamenlijk een aanvullend bedrag aanvragen van maximaal € 450,- per dorpskern. De bonden organiseren deze dag gezamenlijk in elke dorpskern;

 • 3. Het samenwerkingsverband CMS ontvangt jaarlijks een vaste bijdrage voor gezamenlijke promotieactiviteiten van de PCOB en KBO ter hoogte van maximaal € 450,-.

Artikel 5. Bijzondere verplichtingen ten aanzien van de aanvraag

 • 1. De aanvrager vraagt subsidie conform deze regeling aan bij het College door gebruik te maken van het aanvraagformulier Subsidieregeling Ouderenbonden 2023-2026.

 • 2. Bij de aanvraag legt een aanvrager in elk geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, waaronder in ieder geval of en zo ja, op welke wijze de aanvrager de Nationale Ouderendag organiseert;

  • b.

   een door de voorzitter en secretaris van de Ouderenbond ondertekende verklaring met daarop het ledenaantal per januari van dat jaar.

Artikel 6. Bijzondere verplichtingen van de subsidieontvanger

Naast de algemene verplichtingen zoals vastgelegd in de ASV gelden de volgende bijzondere verplichtingen:

 • a.

  de subsidieontvanger informeert het College direct schriftelijk als het aantal leden toeneemt of afneemt met meer dan 20%. In dat geval wordt de subsidie per eerstvolgende kalenderjaar aangepast naar het actuele ledenaantal;

 • b.

  de subsidieontvanger biedt op een toegankelijke en laagdrempelige manier activiteiten aan voor ouderen in de gemeente.

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1. Het College kan één of meer bepalingen uit deze regeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of subsidieontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

 • 2. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat de gemeenteraad voldoende middelen op de begroting beschikbaar stelt (begrotingsvoorbehoud). Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, werkt terug tot 1 januari 2023 en vervalt van rechtswege op 31 december 2026

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Ouderenbonden 2023-2026”

 • 3. De subsidieregeling Ouderenbonden 2019-2022 wordt na inwerkingtreding van de Subsidieregeling Ouderenbonden 2023-2026 ingetrokken

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 24 januari 2023,

Drs. M.A.I. Born

gemeentesecretaris

Drs. A.P.J. van Hemmen

burgemeester