Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Gilze en Rijen 2023

Geldend van 04-02-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Gilze en Rijen 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Adviesraad: de door het college ingestelde Adviesraad Sociaal Domein;

 • burgerparticipatie: betrokkenheid van ingezetenen of belanghebbenden bij de voorbereiding en de uitvoering van gemeentelijk beleid;

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen;

 • sociaal domein: het sociale domein gaat over dat wat iedere inwoner nodig heeft om te kunnen ontmoeten, wonen, (samen)leven, werken, zorgen en over de wijze waarop zij in staat zijn om mee te kunnen doen aan de samenleving in de breedste zin van het woord. Het heeft dus betrekking op zorg, welzijn, armoede, participatie, zelfredzaamheid, arbeid, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Voor wat betreft de advisering door de Adviesraad Sociaal Domein wordt (in eerste instantie) gefocust op de onderwerpen voorkomend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet.

Artikel 2. Doelstelling en taken

 • 1. Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is om vanuit een onafhankelijke positie via overleg en advisering vanuit een breed inwonersperspectief mee te kijken, mee te denken en te adviseren op de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en verbetering van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein.

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke gesprekspartner en adviseur van de wethouder die het sociaal domein in zijn/haar portefeuille heeft en de beleidsmedewerkers sociaal domein.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein is een gesprekspartner voor de gemeente over hoe (specifieke) groepen inwoners te betrekken, te raadplegen en/of te informeren over bepaalde ontwikkelingen, veranderingen en thema’s in het sociaal domein.

 • 4. De Adviesraad Sociaal Domein denkt mee of adviseert over nieuwe vormen van inwonerparticipatie en communicatieve vraagstukken binnen het sociaal domein.

 • 5. De Adviesraad Sociaal Domein onderhoudt een relatie met inwoners, instellingen en diverse (belangen)organisaties en pakt actief signalen op vanuit de samenleving.

 • 6. Op basis van deze signalen bevordert de Adviesraad Sociaal Domein de totstandkoming van een integraal en evenwichtig beleid met betrekking tot de beleidsterreinen van het sociale domein en geeft hiertoe gevraagd en ongevraagd advies aan het college.

Artikel 3. Begrenzing verantwoordelijkheid

De Adviesraad Sociaal Domein gaat niet over individuele klachten, bezwaren en belangenbehartiging.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1. De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein is een weerspiegeling van de diversiteit in de samenleving en de breedte van de onderwerpen in het sociale domein.

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat ten hoogste uit vijftien leden.

 • 3. De voorzitter wordt uit het midden van de Adviesraad Sociaal Domein gekozen of als onafhankelijk voorzitter benoemd.

 • 4. De Adviesraad Sociaal Domein kiest een penningmeester en secretaris uit zijn midden.

 • 5. Leden (en voorzitter) worden op persoonlijke titel benoemd door het college, op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 6. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben zitting zonder last of ruggenspraak.

Artikel 5. Lidmaatschap

 • 1. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein:

  • a.

   zijn woonachtig in de gemeente Gilze en Rijen;

  • b.

   zijn actief op persoonlijke titel;

  • c.

   zij worden niet voorgedragen door noch zijn vertegenwoordigers van een organisatie;

  • d.

   houden zich verre van (individuele) belangenbehartiging en zijn in staat om de grote lijnen en patronen op te pikken en te delen met de gemeente;

  • e.

   hebben een brede interesse over, affiniteit en kennis/ervaring met sociaalmaatschappelijke vraagstukken / met meerdere onderwerpen binnen het sociaal domein en willen weten wat er breed leeft onder inwoners;

  • f.

   hebben beschikking over een netwerk, halen actief informatie op bij inwoners van de gemeente Gilze en Rijen en staan midden in de samenleving;

  • g.

   hebben oog voor de diversiteit van de samenleving van de gemeente Gilze en Rijen;

  • h.

   gaan vertrouwelijk om met de informatie.

 • 2. Leden worden voor de termijn van 4 jaar benoemd door het college.

 • 3. Het college kan als er sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling of problematisch functioneren binnen de Adviesraad Sociaal Domein een lid uit zijn/haar taak ontheffen.

 • 4. Leden zijn éénmaal herbenoembaar (maximale zittingsduur is dus 8 jaar). Zij blijven in functie, totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 5. Lidmaatschap is onverenigbaar met:

  • a.

   het bestuur van een politieke partij, het lidmaatschap van de gemeenteraad, het college, steunfractielid en/of lid van een raadscommissie als bedoeld de Gemeentewet;

  • b.

   het zijn van een bestuurder of medewerker van de gemeente;

  • c.

   het zijn van bestuurder of medewerker van organisaties met zakelijke belangen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning, de participatiewet en/of de jeugdwet; voor een medewerker geldt deze onverenigbaarheid alleen als deze werkzaam is binnen de gemeente Gilze en Rijen, of werkzaam is voor inwoners van Gilze en Rijen;

  • d.

   het zijn van een bestuurder van een vrijwilligersorganisatie die actief is in het sociaal domein of een lokale organisatie die aan belangenbehartiging doet – vrijwilligers die voor deze organisaties in de uitvoering werken kunnen wel lid zijn;

  • e.

   het bekleden van een management- of staffunctie bij een zorg- of welzijnsinstelling die actief is in de gemeente Gilze en Rijen.

 • 6. Mocht de situatie zich voordoen dat er sprake is van schijnbare of mogelijke belangenverstrengeling, wordt dit benoemd en zal het betreffende lid zich op dat punt onthouden van advisering. De Adviesraad Sociaal Domein gaat hier zorgvuldig mee om.

Artikel 6. Taken van het college

 • 1. Onverminderd het bepaalde in de verordening als bedoeld in artikel 150 van de Gemeentewet en het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht stelt het college de Adviesraad Sociaal Domein in de gelegenheid gehoord te worden over de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid in het sociaal domein.

 • 2. Het college zorgt voor duidelijke communicatie over de rol, taak en functie van de Adviesraad Sociaal Domein binnen alle gemeentelijke geledingen en daarbuiten.

 • 3. Het college betrekt de Adviesraad Sociaal Domein aan de voorkant bij de totstandkoming en evaluatie van het beleid in het sociaal domein.

 • 4. Het college kan een concept beleidsstuk ter advisering voorleggen aan de Adviesraad Sociaal Domein. Het gaat dan met name over beleidsstukken waar de gemeenteraad besluiten over neemt. De Adviesraad Sociaal Domein reageert hierop met een schriftelijk advies. De Adviesraad Sociaal Domein ontvangt een reactie van het college op het schriftelijke advies waaruit blijkt hoe het advies wordt benut.

 • 5. Indien het college besluit om af te wijken van een door de Adviesraad Sociaal Domein schriftelijk uitgebracht advies dan wordt in een reactie aangegeven op welke gronden van het advies is afgeweken.

 • 6. Als de Adviesraad Sociaal Domein het noodzakelijk vindt, kan deze ook ongevraagd advies uitbrengen als het gaat om thema’s waarvan men vindt dat de gemeente er (meer) aandacht aan moet besteden. De Adviesraad Sociaal Domein ontvangt een reactie op het schriftelijke ongevraagde advies waaruit blijkt of en hoe het advies wordt benut.

 • 7. Adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein die betrekking hebben op stukken die het college voorlegt aan de raad en of raadscommissie worden bij voorkeur in dezelfde vergadering met de reactie van het college aan de raadscommissie en/of raad ter beschikking gesteld.

 • 8. Het college wijst een verbindingsmedewerker aan voor de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 7. Verbindingsmedewerker

De verbindingsmedewerker:

 • a.

  zorgt voor een jaarplanning;

 • b.

  zorgt dat er schriftelijke geactualiseerde werkafspraken komen;

 • c.

  zorgt dat er tussen collega-beleidsmedewerkers en de werkgroepen en tussen de wethouder die het sociaal domein in zijn/haar portefeuille heeft en de Adviesraad Sociaal Domein duurzame verbindingen tot stand komen;

 • d.

  zorgt dat er vanuit iedere werkgroep afspraken gemaakt worden over hoe de communicatie, het overleg en de samenwerking met individuele beleidsmedewerkers plaatsvinden.

Artikel 8. Vergaderingen

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein bepaalt samen met de verbindingsmedewerker de frequentie van de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein moeten tijdens de vergadering vrijelijk hun gedachten kunnen uiten en hun inbreng kunnen leveren.

 • 3. De agenda’s van de vergaderingen en de door de Adviesraad Sociaal Domein uitgebrachte adviezen worden geplaatst op de website van de Adviesraad Sociaal Domein, zodat inwoners zien met welke zaken de Adviesraad Sociaal Domein zich bezighoudt. Notulen worden niet openlijk gepubliceerd.

 • 4. De Adviesraad Sociaal Domein gaat twee keer per jaar in gesprek met de wethouder die het sociaal domein in zijn/haar portefeuille heeft en de verbindingsmedewerker.

Artikel 9. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

 • 1. Tot de taken van de voorzitter behoren onder meer:

  • a.

   het vaststellen van de agenda, in overleg met de secretaris en de verbindingsmedewerker;

  • b.

   het bepalen van dag en tijdstip van de vergadering;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het handhaven van de orde;

  • e.

   het geven van spreekrecht;

  • f.

   het schorsen en beëindigen van de vergadering.

 • 2. Tot de taken van de secretaris behoren onder meer:

  • a.

   het openbaar bekendmaken van de agenda en andere publicaties;

  • b.

   het mede opstellen van de agenda;

  • c.

   het – minimaal een week voor aanvang van de vergadering – versturen van de agenda aan de verbindingsmedewerker en het versturen van de agenda met bijbehorende stukken aan de voorzitter en leden van de Adviesraad Sociaal Domein;

  • d.

   het verstrekken van de benodigde informatie aan de voorzitter, de verbindingsmedewerker en de leden van de Adviesraad Sociaal Domein;

  • e.

   het bijwonen van de vergaderingen en zorgen voor het verslag en de besluitenlijst;

  • f.

   het verzenden van goedgekeurde verslagen en besluitenlijsten;

  • g.

   het mede zorg dragen voor de uitvoering van afspraken;

  • h.

   het bewaken van en rapporteren over de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen.

 • 3. Tot de taken van de penningmeester behoren onder meer:

  • a.

   het bewaken van de door de gemeente ter beschikking gestelde middelen;

  • b.

   het toetsen en beoordelen van ingediende onkostendeclaraties;

  • c.

   de financiële verantwoording van ontvangen en uitgegeven middelen.

Artikel 10. Externe deskundigen

 • 1. Het staat de Adviesraad Sociaal Domein vrij om externe deskundigen te betrekken bij hun vergaderingen.

 • 2. De externe deskundigen, als genoemd in lid 1, komen niet in aanmerking voor een vergoeding als bedoeld in artikel 11, lid 3 en 4 van deze verordening.

Artikel 11. Facilitering

 • 1. Het college zorgt er voor dat de Adviesraad Sociaal Domein kan beschikken over de middelen die noodzakelijk zijn om de in deze verordening geformuleerde taken te kunnen uitvoeren.

 • 2. Het college stelt, gehoord de Adviesraad Sociaal Domein, de door de gemeente aan de Adviesraad Sociaal Domein te bieden faciliteiten vast.

 • 3. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein ontvangen per persoon 70% van de maximale vergoeding voor vrijwilligerswerk per maand.

 • 4. De voorzitter, secretaris en penningmeester ontvangen per persoon 80% van de maximale vergoeding voor vrijwilligerswerk per maand.

Artikel 12. Begroting en verslaglegging

 • 1. Jaarlijks vóór 1 oktober dient de Adviesraad Sociaal Domein een begroting in bij het college voor de geplande activiteiten voor het volgende jaar.

 • 2. Jaarlijks vóór 1 juli brengt de Adviesraad Sociaal Domein aan het college inhoudelijk verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van de eventueel beschikbaar gestelde middelen.

Artikel 13. Inwerkingtreding, intrekking voorgaande verordening en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2. De "Verordening burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen 2019" wordt ingetrokken.

 • 3. De “Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Gilze en Rijen 2019” wordt ingetrokken.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Gilze en Rijen 2023".

Ondertekening