Regeling Winterfonds gemeente Scherpenzeel

Geldend van 02-02-2023 t/m heden

Intitulé

Regeling Winterfonds gemeente Scherpenzeel

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Gelet op artikel 3 Algemene Subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018 (hierna: ASV); daar waar de ASV niet voorziet, dan wel afwijkt, geldt onderstaande;

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel;

 • b.

  Maatschappelijke organisatie (aanvrager): rechtspersoon zonder winstoogmerk die zich inzet voor maatschappelijke doelen op het gebied van sport, cultuur, religie en overige maatschappelijke doelen;

 • c.

  Accommodatie: het gebouw dat gebruikt wordt door de maatschappelijke organisatie voor het uitoefenen van de activiteiten.

Artikel 2 Bevoegd bestuursorgaan

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.

Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor aanvraag

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

Subsidie wordt verstrekt voor het verminderen van financiële problemen bij maatschappelijke organisaties in de gemeente Scherpenzeel, die ontstaan zijn door de hoge energieprijzen. De subsidie is bedoeld voor de grootste nood op korte termijn en voor die situaties waarin rijksregelingen (nog) niet voorzien.

Artikel 4 Aanvrager

 • a.

  Subsidie wordt verstrekt aan een maatschappelijke organisatie in de gemeente Scherpenzeel, die eigenaar/huurder en gebruiker is van een accommodatie. De maatschappelijke organisatie is actief op het gebied sport, cultuur, religie en overige maatschappelijke doelen;

 • b.

  Een aanvrager kan op grond van deze regeling maximaal één succesvolle aanvraag indienen.

Artikel 5 Voorwaarden subsidieverlening

 • a.

  Subsidie kan worden verstrekt voor het verminderen van financiële problemen, die ontstaan zijn door de hoge energieprijzen;

 • b.

  Maatschappelijke organisaties kunnen slechts éénmaal een beroep doen op subsidie;

 • c.

  Er moet aantoonbaar sprake zijn van een nieuw energiecontract met hogere energieprijzen of een flexibel contract waardoor de kosten zijn gestegen;

 • d.

  De aanvrager kan geen gebruik maken van een andere compensatie- of subsidieregeling voor de energiekosten;

 • e.

  De aanvrager heeft onvoldoende eigen middelen om de kosten te kunnen dragen.

Artikel 6 Wijze van indienen van een aanvraag en vaststelling van de subsidie

 • a.

  De aanvrager vraagt subsidie aan door middel van een aanvraagformulier op de website van de gemeente Scherpenzeel;

 • b.

  Bij het aanvraagformulier worden de in de toelichting vermelde bijlagen gevoegd, waarna binnen 6 weken een besluit op aanvraag plaatsvindt. Verlenging van de termijn met nogmaals 6 weken is mogelijk.

Hoofdstuk 3 Subsidieplafond

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt €48.745.

Hoofdstuk 4 Behandeling en gronden voor weigering

Artikel 8 Hoogte subsidie

 • a.

  De hoogte van de subsidie is niet op voorhand bepaald. Deze hangt af van het aantal aanvragen en de gewenste subsidiebedragen;

 • b.

  Elke aanvrager die aan de voorwaarden voldoet, zal een subsidie ontvangen.

Artikel 9 Behandeling subsidieaanvragen

 • a.

  Alle aanvragen worden gelijktijdig behandeld;

 • b.

  Behandeling van de aanvragen vindt plaats na sluitingsdatum van de aanvraagperiode.

Artikel 10 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd als aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden van deze regeling.

Hoofdstuk 5 Hardheidsclausule

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze regeling als toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • a.

  De regeling treedt in werking een dag na bekendmaking;

 • b.

  De citeertitel is Regeling Winterfonds gemeente Scherpenzeel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023

R. ‘t Hoen

secretaris

M.C. Teunissen-Willemsen

burgemeester