Regeling vervallen per 05-03-2024

Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretarissen Gemeente Tytsjerksteradiel 2023

Geldend van 02-02-2023 t/m 04-03-2024

Intitulé

Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretarissen Gemeente Tytsjerksteradiel 2023

Het college van de gemeente Tytsjerksteradiel

Gelet op:

 • -

  het bepaalde in artikel 106 van de Gemeentewet;

 • -

  het bepaalde in artikel 10.3 en 10.4 van de Awb;

Besluit:

 • 1.

  Aan te wijzen als vervanger van de gemeentesecretaris: de medewerkers die voor de gemeente Tytsjerksteradiel of de Werkmaatschappij Achtkarspelen Tytsjerksteradiel de functie van manager bekleden en hen op te dragen:

  • a.

   in geval van afwezigheid van de gemeentesecretaris onderling uit te maken wie in voorkomend geval daadwerkelijk als loco-secretaris optreedt;

  • b.

   alle taken en verantwoordelijkheden van de gemeentesecretaris/algemeen directeur uit te oefenen.

 • 2.

  Aanvullend op lid 1 als vervanger van de gemeentesecretaris/algemeen directeur als adviseur van de agendacommissie, zoals bedoeld in de Verordening commissies en klankbordgroepen raad Tytsjerksteradiel: de medewerker, die de functie van bestuurssecretaris bekleedt.

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking ervan, onder gelijktijdige intrekking van het besluit Benoeming loco-gemeentesecretaris gemeente Tytsjerksteradiel 2018.

Ondertekening

Burgum, 24 januari 2023

de secretaris,

H.M. van Gils

de burgemeester,

drs. L.J. Gebben