Overdracht bevoegdheid oninbaar verklaren belastingvorderingen Gemeente Papendrecht

Geldend van 01-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Overdracht bevoegdheid oninbaar verklaren belastingvorderingen Gemeente Papendrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Papendrecht;

gezien het collegevoorstel "overdracht bevoegdheid oninbaar verklaren belastingvordering";

gelet op

 • -

  de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten;

 • -

  de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Dordrecht en Gemeente Papendrecht;

 • -

  het Gezamenlijk Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten;

 • -

  artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen het besluit Overdracht bevoegdheid oninbaar verklaren Gemeente Papendrecht.

Artikel 1 - Overdracht van bevoegdheid

 • 1.

  Aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht wordt machtiging verleend om de belastingen als genoemd in het Gezamenlijk Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Regeling onderlinge samenwerking geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet;

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde college kan van de bevoegdheid bedoeld in het eerste lid mandaat verlenen aan functionarissen van de gemeente Dordrecht.

Artikel 2 - Verantwoording

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht legt over de uitoefening van deze bevoegdheid verantwoording af op de wijze zoals geregeld in de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Dordrecht en Gemeente Papendrecht.

Artikel 3 - Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Overdracht bevoegdheid oninbaar verklaren belastingvorderingen Papendrecht”.

Artikel 4 - Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan en werkt terug tot 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2023.

Het college van Burgemeester en Wethouders,

Secretaris,                        Wnd. Burgemeester

J.M. Ansems Msc.,          mr. drs. A.M.M. Jetten

Bezwaarmogelijkheid

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht. Voor de contactgegevens van het college zie de gemeentelijke website.