Wegsleepverordening Zwolle 2023

Geldend van 03-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Wegsleepverordening Zwolle 2023

De raad van de gemeente Zwolle,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 januari 2023,

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit vast te stellen de verordening: Wegsleepverordening Zwolle 2023.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 RVV 1990;

 • e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de grenzen van de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3. Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: Carl Benzstraat 11, 8013 NH te Zwolle.

 • 2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden in overleg met het college bepaald door het aldaar gevestigde bedrijf.

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen tot en met 3.500 kg

 • 1. De kosten van het overbrengen van een voertuig tot en met 3.500 kg naar de bewaarplaats bedragen:

 • a. voorrijkosten € 97

 • b. uitvoeringskosten 155

 • Basistarief incl. stalling 1e etmaal € 252

 • 2. De kosten van het bewaren van een voertuig tot en met 3.500 kg voor elk volgend etmaal of gedeelte daarvan bedragen € 21.

 • 3. De kosten voor het ophalen van een voertuig tot en met 3.500 kg buiten de openingstijden bedragen € 75.

 • 4. De bedragen in dit artikel worden jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.

Artikel 5. Kosten overbrengen en bewaren bijzondere voertuigen (waaronder, maar niet beperkt tot, tractors, grote aanhangwagens, etc.) en voertuigen boven de 3.500 kg

 • 1. De kosten van het overbrengen van een bijzonder voertuig of voertuig boven de 3.500 kg naar de bewaarplaats bedragen per uur:

 • a. op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur: € 227,67.

 • b. buiten de tijden genoemd onder a, op zaterdag, zondag en feestdagen: € 297,45.

 • c. de tarieven onder a en b worden minimaal voor twee uur in rekening gebracht.

 • 2. De kosten van het bewaren van een bijzonder voertuig of voertuig boven de 3.500 kg voor elk etmaal of gedeelte daarvan bedragen € 55,09.

 • 3. Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op inzet van een zwaar bergingsvoertuig. Kosten van extra materieel en/of kosten van inzet van extra medewerkers worden op nacalculatie berekend en komen bovenop de in lid 1 of 2 genoemde bedragen.

 • 4. De bedragen in dit artikel worden jaarlijks aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer van het CBS.

Artikel 6. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid, van de wet, zijn de artikelen 1, 3, 4 en 5 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 3 februari 2023 en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2. De Wegsleepverordening gemeente Zwolle 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Zwolle 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 januari 2023.

P. Snijders, voorzitter,

E. Meurs, griffier.