Steunfonds Inwoners Peel en Maas 2023

Geldend van 01-06-2023 t/m heden

Intitulé

Steunfonds Inwoners Peel en Maas 2023

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet.

Overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om te duiden in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming uit het Steunfonds Inwoners Peel en Maas 2023;

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

Steunfonds Inwoners Peel en Maas 2023

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: diegene die een aanvraag doet zoals bedoeld in artikel 4 van deze beleidsregel;

 • b.

  Bijstand: de financiële ondersteuning die u tegemoet krijgt vanuit dit Steunfonds.

 • c.

  bruto jaarloon: het bruto jaarinkomen inclusief loon emolumenten;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas;

 • e.

  huishouden: één of meer personen die als particulier samen een zelfstandige woonruimte bewonen. Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een eigen toegangsdeur die op slot kan, keuken en toilet;

 • f.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 3 en artikel 31 van de Wet;

 • g.

  peildatum: datum aanvraag;

 • h.

  referteperiode: drie maanden voor datum aanvraag;

 • i.

  vaste lasten: woonlasten huur/hypotheek, gas water en elektriciteit, zorgverzekering, kosten van vervoer, verzekeringen, tv/internet/telefoon, aflossing leningen/kredieten inclusief rente, lokale lasten;

 • j.

  Wet: Participatiewet

Artikel 2 Doelgroep

 • 1. De ondersteuning/bijstand is bedoeld voor iedere inwoner die door de huidige omstandigheden als gevolg van de crisis te maken heeft met een onvoorziene en onvermijdelijke stijging van de kosten en daardoor niet meer kan voorzien in noodzakelijke kosten van het bestaan.

 • 2. De inkomensgrens bedraagt maximaal:

  Type huishouden

  Bruto jaarinkomen

  Gezamenlijke huishouding bruto per jaar

  € 52.000,-

  Alleenstaande bruto per jaar

  € 45.000,-

 • 3. het beschikbaar privé vermogen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken is niet hoger dan € 7.605,- voor een alleenstaande en € 15.210,- voor gezamenlijke huishouding of alleenstaande ouder;

 • 4. Het betreft het beschikbare privé vermogen van de aanvrager en de partner van de aanvrager, zoals bedoeld in artikel 34 van de Wet, met uitzondering van beschikbare privé vermogen uit:

  • a.

   bedrijfskapitaal van aanvrager en de partner;

  • b.

   roerende en onroerende goederen (privé én zakelijk) van aanvrager en de partner;

  • c.

   spaartegoeden op naam van minderjarige inwonende kinderen.

 • 5. Onder beschikbare privé vermogen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen van aanvrager en de partner;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

 • 6. De aanvrager moet in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staan op hetzelfde adres waarop deze bijstand aangevraagd wordt;

 • 7. De kostendelersnorm, zoals bedoeld in artikel 22a Participatiewet, wordt niet toegepast ten aanzien van de bepalingen in deze beleidsregel;

 • 8. Voor de bepaling van het gezamenlijke inkomen van een huishouden wordt niet tot een huishouden gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de Wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studie- financiering 2000 en geen zelfstandige woonruimte bewoond met in ieder geval een eigen toegangsdeur met slot, keuken en wc.

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt ingediend op het door het college vastgestelde (digitale) aanvraagformulier;

 • 2. Voor deze beleidsregel is artikel 17 van de Wet van toepassing. Dit betekent dat de aanvrager alle gegevens moet inleveren die het college voor de beoordeling nodig heeft;

 • 3. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 december 2023.

Artikel 4 Hoogte

 • 1. Er wordt bijstand verleend tot 100% van het tekort in de noodzakelijke kosten van het bestaan per maand voor particulier verbruik met een maximaal bedrag € 642,- per maand(actuele Nibud prijzenlijst):

  Budget voeding en kleding (Nibud prijzenlijst 2023)

  100%

  Gezamenlijke huishouding

  € 642,-

  Twee persoons huishouden

  € 540,-

  Alleenstaande

  € 282,-

 • 2. De uitbetaling vindt in twee termijnen plaats. De eerste betaling binnen een maand van de toekenningsbeschikking en de tweede betaling vanaf 1 september 2023. Aanvragen vanaf september 2023 worden in een keer uitbetaald.

 • 3. De aanvragen die zijn afgehandeld op grond van de op 23 januari 2023 vastgestelde beleidsregel Steunfonds Inwoners Peel en Maas 2023, worden opnieuw berekend met in achtneming van het aangepaste artikel 4 lid 1. Wanneer dit leidt tot een toekenning of een hoger bedrag, wordt ambtshalve een nieuw besluit genomen.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor het Steunfonds Inwoners 2023 kan het college indien dringende redenen hiertoe noodzaken, gelet op alle omstandigheden in dat geval, in het individuele geval beoordelen dat de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een financiële compensatie uit dit Steunfonds.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. De beleidsregel wordt aangehaald als de beleidsregel Steunfonds Inwoners Peel en Maas 2023;

 • 2. De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking;

 • 3. De beleidsregel vervalt op 1 januari 2024.

Ondertekening

Panningen, 23 januari 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

De gemeentesecretaris/directeur,

L.P.H. Breukers

De burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo