Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden

Geldend van 31-01-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden

Burgemeester en Wethouders van Vaals

gelezen het advies van de archivaris, van 21 december 2022, geregistreerd onder nummer 22.0009189;

gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995

BESLUITEN:

Beperkingen te stellen aan de openbaarheid van het archief van de gemeente Vaals 1992-2001 volgens de hierna gegeven specificatie.

Artikel 1. Beperking ter bescherming van persoonlijke levenssfeer

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de navolgende inventarisnummers beperkt openbaar.

Inventarisnummer

Openbaar in

308

2055

388

2046

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de in tabel 1 genoemde inventarisnummers is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van de archiefbewaarplaats. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 2. Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking op www.officiëlebekendmakingen.nl

  • 2. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de Verklaring van Overbrenging van het archief Gemeente Vaals 1992-2001.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester