Beleidsregels ontheffingen venstertijdengebied per 2022

Geldend van 01-02-2023 t/m 28-02-2023

Intitulé

Beleidsregels ontheffingen venstertijdengebied per 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen maakt bekend,

dat het in zijn vergadering van 21 juni 2022, besluitnummer 3 h, de Beleidsregels ontheffingen venstertijdengebied per 2022 heeft vastgesteld;

Gezien het voorstel van 21 juni 2022, nr. 293628-2022;

Gelet op artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

BESLUITEN:

de Beleidsregels ontheffingen venstertijdengebied per 2022 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • c.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • d.

  bedrijfs- en vrachtauto: een voertuig op vier of meer wielen, en ingericht voor a) het vervoer van goederen, of b) het uitvoeren van andere werkzaamheden. In ieder geval wordt een als bedrijfs- en vrachtauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie N;

 • e.

  zero-emissie voertuig: voertuig als bedoeld in lid c, zonder uitlaatemissie van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes aan de uitlaat (emissieklasse Z, als bedoeld in artikel 86c van het RVV 1990);

 • f.

  venstertijden: tijden waarbinnen het venstertijdengebied toegankelijk is voor bedrijfs- en vrachtauto’s, dan wel de autovrije zone voor alle motorvoertuigen;

 • g.

  ontheffing: ontheffing van geslotenverklaring voor het venstertijdengebied 2022 buiten de venstertijden, als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990. De ontheffing geldt in dit gebied tevens voor de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen (C12), voor de geslotenverklaring voor alle voertuigen (C1) en voor betreding van het voetgangersgebied (G07 en G07z),;

 • h.

  venstertijdengebied: het deel van de binnenstad dat op grond van verkeersbesluiten buiten venstertijden niet toegankelijk is voor bedrijfs- en vrachtauto’s zoals is aangegeven op de bij deze beleidsregels behorende en als bijlage bijgevoegde kaart;

 • i.

  autovrije zone: het deel van de binnenstad dat op grond van verkeersbesluiten buiten venstertijden niet toegankelijk is voor alle motorvoertuigen door middel van een geslotenverklaring;

 • j.

  ontheffinghouder; de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

 • k.

  aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die een ontheffing aanvraagt;

 • l.

  bewoner: een natuurlijke persoon die in het bevolkingsregister is ingeschreven op een adres dat gelegen is in het venstertijdengebied en die als eigenaar of huurder ook daadwerkelijk woont op dat adres;

 • m.

  bedrijf/instelling: een (winkel)bedrijf dat of organisatie die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel;

 • n.

  stadsdistributeur: een bedrijf dat distributie van goederen als kerntaak heeft:

 • o.

  laden en lossen: het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.

Artikel 2. Ontheffing venstertijdengebied

 • 1. Buiten de venstertijden kan in- en uitrijden van en het verblijven in het venstertijdengebied met bestel- en vrachtvoertuigen alleen met een ontheffing, als bedoeld in artikel 1 onderdeel g, of door die categorieën weggebruikers die door middel van een onderbord zijn uitgezonderd.

 • 2. Het betreden van de autovrije zone met een voertuig waarvoor de toegang middels een geslotenverklaring is uitgesloten kan alleen met een ontheffing, als bedoeld in artikel 1 onderdeel g.

 • 3. Een ontheffing als bedoeld in artikel 1 onderdeel g wordt verleend op kenteken en op persoons- of bedrijfsnaam gesteld. De ontheffing is daarmee niet overdraagbaar aan een ander (rechts)persoon en mag uitsluitend worden gebruikt voor het desbetreffende motorvoertuig.

 • 4. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing zijn leges verschuldigd conform de legesverordening van de gemeente Groningen.

 • 5. Hulpdiensten (politie, (dieren)ambulance en brandweer) behoeven geen ontheffing aan te vragen.

Artikel 3. Categorieën ontheffingen

 • 1. Voor de toegang tot het venstertijdengebied buiten de venstertijden, dan wel voor de toegang tot de autovrije zone, kan het college de volgende ontheffingen verlenen:

  • a.

   Jaarontheffingen;

  • b.

   Incidentele ontheffingen;

 • 2. De ontheffingen als bedoeld in dit artikel kunnen in ieder worden verleend aan:

  Jaarontheffing

  Incidentele ontheffing

  • a.

   bewoners, bedrijven en instellingen gevestigd in het venstertijdengebied met een parkeergelegenheid op eigen terrein;

  • b.

   bedrijven/overheden met voertuigen voor reiniging, schoonmaak, beheer en (stads)toezicht van de openbare ruimte;

  • c.

   ondernemers met een marktvergunning;

  • d.

   beveiligingsbedrijven;

  • e.

   supermarkten, ten behoeve van de bevoorrading;

  • f.

   vervoerders van waardevolle goederen;

  • g.

   cultuurinstellingen, ten behoeve van optredens;

  • h.

   taxi’s en WMO vervoer;

  • i.

   zero emissie bedrijfs- en vrachtauto’s;

  • a.

   bewoners, bedrijven en instellingen gevestigd binnen het venstertijdengebied zonder eigen parkeergelegenheid;

  • b.

   (stads)distributeurs, waaronder cateraars;

  • c.

   bouw-, installatie-, reparatie-, service- en verhuisbedrijven;

  • d.

   evenementen en optredens;

Artikel 4. Jaarontheffing

 • 1. De houder van een jaarontheffing kan met een motorvoertuig het venstertijdengebied in- en uitrijden, gebruik maken van de binnen het gebied gelegen wegen, uitsluitend ten behoeve van laden en lossen en het leveren van diensten, gedurende de tijden die op de betreffende ontheffing staan vermeld.

 • 2. Indien er geen parkeer-,laad- of losgelegenheid aanwezig is, mag met deze ontheffing geparkeerd worden op het trottoir en/of het voetpad.

 • 3. In afwijking van lid 1 kunnen bewoners, bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in het venstertijdengebied met een parkeergelegenheid op eigen terrein of in het bezit zijn van een parkeervergunning in het venstertijdengebied, als ontheffinghouder gebruik maken van het venstertijdengebied en van de binnen het gebied gelegen wegen ten behoeve van het bereiken van deze parkeergelegenheid, gedurende de tijden die op de betreffende ontheffing staan vermeld.

 • 4. Deze ontheffing kan in ieder geval worden verleend aan:

  • a.

   bewoners, bedrijven en instellingen gevestigd in het venstertijdengebied met een parkeergelegenheid op eigen terrein of die houder zijn van een parkeervergunning in het venstertijdengebied, ten behoeve van het bereiken van deze parkeergelegenheid. Hiervoor geldt dat:

   • i.

    het aantal ontheffingen is gelimiteerd tot het aantal parkeerplaatsen met een maximum van 5 per ontheffinghouder;

   • ii.

    het college het maximum aantal te verlenen ontheffingen per ontheffinghouder van onderdeel (4.a.i.) jaarlijks kan aanpassen.

   • iii.

    deze ontheffing geldt niet voor de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen (C12), voor de geslotenverklaring voor alle voertuigen (C1) en voor betreding van het voetgangersgebied (G07 en G07z), zolang de ontheffinghouder niet in één van die gebieden gevestigd is.

  • b.

   bedrijven/overheden met voertuigen voor reiniging, schoonmaak, beheer, onderhoud en (stads)toezicht van de openbare ruimte;

  • c.

   ondernemers met een marktvergunning (ambulante handel);

  • d.

   beveiligingsbedrijven;

  • e.

   supermarkten, ten behoeve van bevoorrading van de supermarkten;

   • i.

    verblijf van het voertuig in het venstertijdengebied met deze ontheffing is uitsluitend toegestaan tussen 18:00 en 20:00 uur;

  • f.

   vervoerders van waardevolle goederen;

  • g.

   cultuurinstellingen, ten behoeve van optredens;

  • h.

   taxi’s en WMO vervoer;

  • i.

   zero emissie bestel- en vrachtvoertuigen: Hiervoor geldt dat:

   • i.

    voor het venstertijdengebied als geheel het totale aantal jaarontheffingen op basis van dit zero emissie onderdeel gemaximeerd is tot 200 kentekens;

   • ii.

    per aanvrager/ontheffingenhouder het totale aantal jaarontheffingen op basis van dit zero emissie onderdeel gemaximeerd is tot 10 kentekens;

   • iii.

    de verlening van ontheffingen als bedoeld in onderdeel h gaat op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen;

   • iv.

    het college het maximum aantal te verlenen ontheffingen van onderdeel (4.h.i.) en (4.h.ii.) jaarlijks kan aanpassen. Bij verlaging van het maximum blijven eventuele overtallige ontheffingen geldig voor de duur waarvoor ze zijn uitgegeven.

5. Een ontheffing als bedoeld in dit artikel wordt voor maximaal één kalenderjaar verleend.

Artikel 5. Incidentele ontheffing

 • 1. De houder van een incidentele ontheffing kan met een motorvoertuig gedurende een kalenderdag het venstertijdengebied in- en uitrijden en gebruik maken van de binnen het gebied gelegen wegen, uitsluitend ten behoeve van laden en lossen en het leveren van diensten.

 • 2. Indien er geen parkeer-, laad- of losgelegenheid aanwezig is, mag met deze ontheffing geparkeerd worden op het trottoir en/of het voetpad.

 • 3. Deze ontheffing kan in ieder geval worden verleend aan:

  • a.

   bewoners, bedrijven en instellingen gevestigd binnen het venstertijdengebied zonder eigen parkeergelegenheid;

   • i.

    voor deze categorie geldt een bundel van 12 gratis ontheffingen per jaar per bewoner/bedrijf/instelling, voor daaropvolgende ontheffingen geldt het standaard tarief;

   • ii.

    de ontheffingen van de gratis bundel, onderdeel (3.a.i.), vervallen na een jaar, deze ontheffingen kunnen niet opgespaard worden;

   • iii.

    het college kan het aantal ontheffingen van de gratis bundel, onderdeel (3.a.i.) jaarlijks aanpassen.

  • b.

   (stads)distributeurs, waaronder cateraars;

  • c.

   bouw-, installatie-, reparatie-, service en verhuisbedrijven;

   • i.

    In afwijking van het bepaalde in Artikel 5, lid 1 kan het college incidentele ontheffingen verlenen voor de duur van de betreffende werkzaamheden, per dag wordt het tarief van een incidentele ontheffing gerekend, met het tarief van een jaarontheffing als maximum voor de betreffende werkzaamheden;

  • d.

   organisatoren van evenementen en optredens;

   • i.

    In afwijking van het bepaalde in Artikel 5, lid 1 kan het college incidentele ontheffingen verlenen voor de duur van de werkzaamheden voor de betreffende evenementen en optredens, per dag wordt het tarief van een incidentele ontheffing gerekend, met het tarief van een jaarontheffing als maximum voor de betreffende werkzaamheden.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de ontheffinghouder;

 • b.

  wanneer de ontheffinghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het venstertijdengebied waarvoor de ontheffing is verleend;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • d.

  wanneer de ontheffinghouder niet of niet tijdig de leges verbonden aan de ontheffing heeft betaald;

 • e.

  wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften of de ontheffing gebruikt in strijd met de in de ontheffing opgenomen beperkingen;

 • f.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • g.

  om redenen van algemeen belang.

Artikel 8. Voorschriften

Aan een ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

 • a.

  de ontheffing mag slechts worden gebruikt ten behoeve van de door de aanvrager omschreven activiteiten zoals vermeld op de ontheffing;

 • b.

  het gebruik van de ontheffing dient tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt;

 • c.

  de tijdstippen waarop en de straten waarvoor gebruik mag worden gemaakt van de ontheffing.

 • d.

  de routes die op de kaart (bijlage) staan aangegeven dienen zoveel mogelijk te worden gevolgd.

Artikel 9. Gegevens ontheffing

In de ontheffing staan in ieder geval:

 • a.

  de gegevens van de aanvrager (naam bedrijf of bewoner);

 • b.

  het kenteken van het voertuig;

 • c.

  de activiteit waarvoor de ontheffing is verstrekt;

 • d.

  (als van toepassing) de data waarop de ontheffing van kracht is;

 • e.

  de tijdsduur waarvoor de ontheffing geldig is;

 • f.

  de artikelen en verkeerstekens waarvoor ontheffing is verleend;

 • g.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

 • h.

  eventuele nadere aandachtspunten waaronder reden ontheffing verlening.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan ten gunste van de aanvrager het bij of krachtens deze beleidsregels bepaalde buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang dat deze beleidsregels beoogt te beschermen, zal leiden tot een onevenredigheid van overwegende aard.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking per 1 februari 2023.

Artikel 12. Intrekking voorgaande beleidsregels

De beleidsregels ontheffing autovrij gebied 2015 worden ingetrokken per 1 februari 2023.

Artikel 13. Overgangsrecht

Ontheffingen die zijn verleend voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels worden geacht te zijn verleend krachtens deze beleidsregels.

Artikel 14. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels ontheffingen venstertijdengebied per 2022.

Ondertekening

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 21 juni 2022.

De burgemeester,

Koen Schuiling

De secretaris,

Christien Bronda

afbeelding binnen de regeling