Aanwijzingsbesluit verbod zonder vergunning van het college bedrijfsmatig fietsen of bromfietsen ten behoeve van gebruik door derden op de weg te plaatsen (artikel 2:8 APV)

Geldend van 25-01-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod zonder vergunning van het college bedrijfsmatig fietsen of bromfietsen ten behoeve van gebruik door derden op de weg te plaatsen (artikel 2:8 APV)

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Gooise Meren,

Overwegende dat:

 • -

  het ter voorkoming van verstoring van de openbare orde en veiligheid gewenst is dat gebieden worden aangewezen waarin het zonder vergunning van het college bedrijfsmatig plaatsen van fietsen en/of bromfietsen ten behoeve van gebruik door derden op de weg verboden is;

 • -

  dit Aanwijzingsbesluit in het belang is van de ruimtelijke ordening waaronder het uiterlijk aanzien, ter voorkoming en/of opheffing van overlast, in het belang van de veiligheid van het publiek en ter voorkoming van onevenredig ruimtegebruik,

Gelet op:

 • -

  op grond van artikel 2:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2020 (APV),

Besluiten:

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit verbod op zonder vergunning van het college bedrijfsmatig plaatsen van fietsen en/of bromfietsen ten behoeve van gebruik door derden op de weg.

Als gebieden, bedoeld in artikel 2:8 APV worden aangewezen:

 • 1.

  Het gehele gemeente Gooise Meren:

  • -

   Bussum: alle gebieden;

  • -

   Naarden: alle gebieden;

  • -

   Muiden: alle gebieden;

  • -

   Muidenberg: alle gebieden.

 • 2.

  de grenzen van de in artikel 2:8 APV genoemde gebieden zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaart.

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit verbod op zonder vergunning van het college bedrijfsmatig plaatsen van fietsen en/of bromfietsen ten behoeve van gebruik door derden op de weg’’.

Dit aanwijzingsbesluit vervangt alle (eventuele) eerdere aanwijzingsbesluiten van het college van burgemeester en wethouders. Deze voorgaande aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken per de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Dit besluit wordt algemeen bekend gemaakt en treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Ondertekening

Gooise Meren 24 januari 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

M. Voorhorst,

Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,

Burgemeester

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

Bijsluiter bij primair besluit van de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders

Vragen over dit besluit

U wordt verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met de behandelend medewerker, als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift wilt schrijven.

Bezwaar maken

U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met dit besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is bekendgemaakt. Ook andere belanghebbenden bij deze beschikking kunnen een bezwaarschrift indienen.

Let op: Ook als u eerst contact met ons opneemt blijft de uiterlijke datum om bezwaar te maken staan.

U dient dit bezwaarschrift te richten aan: Burgemeester en/of wethouders van Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA BUSSUM.

Termijn: binnen zes weken na bekendmaking van deze beschikking;

Kosten: geen

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • het moet ondertekend zijn;

 • het bevat de naam en het adres van de indiener;

 • het bevat de dagtekening (datum);

 • het bevat een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • het bevat de gronden van het bezwaar (waarom bent u het er niet mee eens).

Als u spoedeisend belang heeft bij een nieuw besluit kunt u tijdens de periode waarin uw bezwaarschrift in behandeling is een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter van de Rechtbank Midden Nederland, dat schorst de werking van het besluit wel. Informatie over een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl . Daar treft u ook informatie over de kosten van een voorlopige voorziening.