Subsidieregeling steunfonds corona Twenterand 2020-2022

Geldend van 26-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-04-2022

Intitulé

Subsidieregeling steunfonds corona Twenterand 2020-2022

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (artikelen 3, 4, 6, 7, 8, 13 en 14).

Besluiten:

Vast te stellen de Subsidieregeling steunfonds corona Twenterand 2020-2021.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de organisatie die op grond van deze subsidieregeling subsidie aanvraagt;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand;

 • d.

  coronamaatregelen: maatregelen die zijn genomen als gevolg van de coronacrisis die zich sinds maart 2020 heeft ontwikkeld als gevolg van het coronavirus;

 • e.

  lagere kosten: het positieve verschil tussen de kosten van het jaar 2019 en het jaar 2020 of 2021 of het positieve verschil tussen de kosten van de eerste helft van het jaar 2019 en de eerste helft van het jaar 2022 voor zover dit verschil veroorzaakt wordt door de coronamaatregelen, zoals lagere inkoopkosten horeca, lagere onkostenvergoedingen aan medewerkers of vrijwilligers, lagere energielasten, etc.;

 • f.

  omzetverlies: het negatieve verschil tussen de omzet van het jaar 2019 en het jaar 2020 of 2021 of het negatieve verschil tussen de omzet van de eerste helft van het jaar 2019 en de eerste helft van het jaar 2022. Bij de omzetberekening van 2020 of 2021 worden ook eventuele baten van andere compensatieregelingen (zoals de NOW-regeling) meegenomen, met uitzondering van compensatieregelingen ter dekking van meerkosten vanwege coronamaatregelen zoals mondkapjes, desinfectiegel, spatschermen, informatieborden, etc.;

 • g.

  organisatie: rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid en zonder winstoogmerk, die is gevestigd in de gemeente Twenterand en activiteiten organiseert voor inwoners van de gemeente Twenterand. Onder organisatie valt niet een organisatie voor sportbeoefening;

 • h.

  omzet: de inkomsten uit verhuur, contributies, verkoop producten en verlenen van diensten gedurende een kalenderjaar;

 • i.

  eerste helft van het jaar: de periode van 1 januari tot en met 30 juni van een jaar.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1. Deze subsidieregeling is van toepassing op de subsidieverstrekking aan organisaties die vanwege de coronamaatregelen omzetverlies hebben gehad in 2020 en/of 2021 en die niet in aanmerking zijn gekomen voor subsidie op grond van de:

  • a.

   Regeling steunfonds corona buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele organisaties gemeente Twenterand 2020;

  • b.

   Regeling steunfonds corona buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele organisaties gemeente Twenterand 2021.

  Daarnaast is deze subsidieregeling van toepassing op de subsidieverstrekking aan organisaties die vanwege de coronamaatregelen omzetverlies hebben gehad in de eerste helft van het jaar 2022.

 • 2. De ASV is van toepassing op deze subsidieregeling tenzij daarvan wordt afgeweken in deze subsidieregeling.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1. De aanvrager dient de aanvraag om subsidie op grond van deze subsidieregeling in bij het college met het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat in de bijlage bij deze subsidieregeling is opgenomen.

 • 2. De aanvrager dient de aanvraag om subsidie die betrekking heeft op omzetverlies in 2020 uiterlijk op 1 februari 2022 in.

 • 3. De aanvrager dient de aanvraag om subsidie die betrekking heeft op omzetverlies in 2021 uiterlijk op 1 april 2022 in.

 • 4. De aanvrager dient de aanvraag om subsidie die betrekking heeft op omzetverlies in de eerste helft van 2022 uiterlijk op 1 april 2023 in.

 • 5. De aanvrager dient naast het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en in afwijking van artikel 6, vijfde en zesde lid, van de ASV de volgende gegevens in:

  • a.

   een duidelijke onderbouwing en motivering van de aanvraag waaruit blijkt hoeveel subsidie wordt gevraagd. De aanvrager brengt de financiële situatie duidelijk in beeld;

  • b.

   een jaarrekening 2019 en jaarrekening 2020 respectievelijk jaarrekening 2021 respectievelijk jaarrekening 2022;

  • c.

   een analyse met onderbouwing van het omzetverlies zoals bedoeld in artikel 1, onder f, van deze subsidieregeling en in hoeverre het omzetverlies wordt veroorzaakt door de coronamaatregelen;

  • d.

   gegevens en een berekening van de lagere kosten zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van deze subsidieregeling waaruit blijkt wat de aanvrager binnen de eigen organisatie heeft gedaan om de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen te beperken en dat de aanvrager hiervoor een maximale inspanning heeft verricht;

  • e.

   gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager alle andere landelijke, provinciale, regionale en lokale compensatieregelingen die van toepassing zijn, heeft aangevraagd en ingezet.

 • 6. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, onderdeel b, van dit artikel kan een aanvrager in plaats van een jaarrekening 2021 of een jaarrekening 2022 een actuele deugdelijk onderbouwde begroting 2021 of begroting 2022 indienen. Uit deze begroting blijkt dat de aanvrager geen of onvoldoende reserves of andere mogelijkheden heeft om de periode te overbruggen tot de jaarrekening 2021 of 2022 gereed is.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1. Het college verstrekt subsidie aan de aanvrager die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvrager heeft aangetoond dat het omzetverlies in 2020 en/of 2021 minimaal 10% ten opzichte van de omzet van 2019 bedraagt of dat het omzetverlies in de eerste helft van 2022 minimaal 10% ten opzichte van de omzet van de eerste helft van 2019 bedraagt;

  • b.

   de aanvrager voerde of voert activiteiten uit in Twenterand in het jaar waarop het omzetverlies betrekking heeft;

  • c.

   de aanvrager voert op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag nog activiteiten uit in Twenterand;

  • d.

   de aanvrager heeft aannemelijk gemaakt dat met het verstrekken van de subsidie het uitvoeren van de activiteiten in Twenterand nog minimaal 12 maanden vanaf het moment van het indienen van de subsidieaanvraag plaatsvindt.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, mag de aanvrager ook de omzet 2019 van een rechtsvoorganger gebruiken als de aanvrager de activiteiten in Twenterand sinds 2020 van die rechtsvoorganger heeft overgenomen. In dat geval dient de aanvrager bij de aanvraag zoals bedoeld in artikel 3 van deze subsidieregeling de jaarrekening 2019 van de rechtsvoorganger in.

 • 3. Het college weigert de gevraagde subsidie als de aanvrager niet aan de subsidievoorwaarden voldoet.

Artikel 5 Beslistermijn, subsidievaststelling en uitbetaling

 • 1. Het college beslist binnen acht weken na 1 februari 2022 over een volledige aanvraag om subsidie voor 2020.

 • 2. Het college beslist binnen acht weken na 1 april 2022 over een volledige aanvraag om subsidie voor 2021.

 • 3. Het college beslist binnen acht weken na 1 april 2023 over een volledige aanvraag om subsidie voor 2022.

 • 4. Het college stelt de subsidie op grond van deze subsidieregeling direct vast.

 • 5. Het college betaalt de subsidie binnen zes weken na de vaststelling van de subsidie uit.

Artikel 6 Hoogte subsidie, subsidieplafond en verdeling subsidieplafond

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal de uitkomst van de volgende berekening: (het omzetverlies minus lagere kosten) x 90%.

 • 2. Het college verstrekt een organisatie minimaal € 1.000,00 en maximaal € 15.000,00 subsidie per jaar van omzetverlies. Als de uitkomst van de berekening uit het eerste lid van dit artikel lager is dan € 1.000,00 wijst het college de subsidieaanvraag af.

 • 3. Het subsidieplafond bedraagt in 2020: € 42.104,00, in 2021: € 50.000,00 en in 2022: € 75.000,00.

 • 4. Het college verstrekt subsidie totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze subsidieregeling is bereikt.

 • 5. Wanneer uiterlijk 1 februari 2022 (omzetverlies 2020) respectievelijk 1 april 2022 (omzetverlies 2021) respectievelijk 1 april 2023 (omzetverlies eerste helft 2022) van meerdere organisaties aanvragen voor een subsidie zijn ontvangen en deze voldoen aan deze subsidieregeling, dan wordt als daarmee het subsidieplafond is bereikt, de subsidie naar evenredigheid verdeeld over deze organisaties.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het college weigert onverminderd artikel 4:25, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de ASV, een subsidie als er sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:

 • a.

  de aanvraag is buiten de in artikel 3 van deze subsidieregeling genoemde termijn ingediend;

 • b.

  de aanvrager heeft zich niet maximaal ingespannen om de (financiële) nadelige gevolgen als gevolg van de coronamaatregelen voor de organisatie te beperken;

 • c.

  de aanvrager heeft niet alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn, aangevraagd en ingezet.

Artikel 8 Subsidieverplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger verleent medewerking aan door het college te houden steekproeven naar de besteding van de subsidie.

 • 2. De subsidieontvanger verleent medewerking aan evaluatie en monitoring.

 • 3. De subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere relevante wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd aan het college. Wanneer blijkt dat de aanvrager alsnog subsidie van een andere partij ontvangt, dan meldt de aanvrager dat bij het college.

 • 4. Het college kan besluiten de subsidie te verlagen, in te trekken en terug te vorderen als de subsidieontvanger de subsidieverplichtingen niet nakomt.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 26 januari 2023 en werkt terug tot 22 april 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt ingetrokken op 1 januari 2025.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling steunfonds corona Twenterand 2020-2022.

Ondertekening

Vriezenveen, 24 januari 2023

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

P.F.G. Rossen

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen

Bijlage aanvraagformulier subsidie op grond van Subsidieregeling corona steunfonds Twenterand 2020-2022

Gegevens aanvrager

Naam organisatie

KvK-nummer

 

Straatnaam en huisnummer

 

Postcode en plaats

 

Contactpersoon

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Bankrekeningnummer (IBAN)

 

Ten name van

 

Gegevens aanvraag

Jaar waarop subsidie betrekking heeft (aankruisen wat van toepassing is)

 • 2020

 • 2021

 • 2022

Duidelijke onderbouwing en motivering van de aanvraag waaruit blijkt hoeveel subsidie wordt gevraagd. De aanvrager brengt de financiële situatie duidelijk in beeld.

 • 2020: € ……,..

 • 2021: € …….,..

 • 2022: € …….,..

Zijn de jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021 toegevoegd (aankruisen welke jaarrekeningen zijn meegestuurd)?

 • 2019

 • 2020

 • 2021

 • 2022

Analyse met onderbouwing van het omzetverlies zoals bedoeld in artikel 1, onder f, van de Subsidieregeling corona steunfonds Twenterand 2020-2022 en in hoeverre het omzetverlies wordt veroorzaakt door de coronamaatregelen

 

Gegevens en een berekening van de lagere kosten zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Subsidieregeling corona steunfonds Twente-rand 2020-2022 waaruit blijkt wat de aanvrager binnen de eigen organisatie heeft gedaan om de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen te beperken en dat de aanvrager hiervoor een maximale inspanning heeft verricht

 

Gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager alle andere landelijke, provinciale, regionale en lokale compensatieregelingen die van toepassing zijn, heeft aangevraagd en ingezet

 

Ondertekening aanvraag

Plaats

Datum

Naam en functie

Handtekening