Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn

Geldend van 27-01-2023 t/m heden

Intitulé

Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;

Gelet op:

Artikel 9 van de Afvalstoffenverordening Waddinxveen

Overwegende dat:

 • op grond van artikel 9 van de Afvalstoffenverordening het college van burgemeester en wethouders aan kan wijzen via welk inzamelmiddel of welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt. De inzameling kan plaatsvinden via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel, voor de gebruikers van een aantal percelen of op wijkniveau;

 • bij het bepalen van de exacte locatie van de ondergrondse restafvalcontainer is getoetst op beperking van overlast voor de omgeving, de ligging van kabels en leidingen, aanwezigheid van parkeerplaatsen, verkeersveiligheid en aanwezigheid van bomen;

 • bij het bepalen van de locatie is getoetst aan de criteria in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte ;

 • dit ontwerpbesluit alleen betrekking heeft op de locatie van de ondergrondse restafvalcontainer, die is aangeduid op de bij dit besluit behorende overzichtstekening;

 • belanghebbenden de gelegenheid hebben om tegen het ontwerp aanwijzingsbesluit van de ondergrondse container, gedurende 6 weken hun zienswijzen in te dienen.

BESLUIT:

Vast te stellen het ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse restcontainer Rietvoorn.

 • 1.

  Het college is voornemens de plaats van een ondergrondse container voor restafval aan te wijzen op de Rietvoorn. De container is geplaatst op de locatie, zoals weergegeven in bijlage 1.

 • 2.

  Deze ondergronds restcontainer zal worden gebruikt door de bewoners van de percelen, in bijlage 2 vermeld.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Waddinxveen op 17 januari 2023,

De burgemeester,

De secretaris,

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2

afbeelding binnen de regeling

Inzage

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 140182 of via het contactformulier op de website van de gemeente.

Zienswijze

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ligt vanaf 27-1-2023 (6 weken) ter inzage.

Belanghebbenden kunnen tot en met 9-3-2022 schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Mondelinge zienswijzen kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. Dit kan alleen op afspraak, te maken via telefoonnummer 140182. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Vermeld in uw zienswijze:

 • het zaaknummer (6272960);

 • naam, adres en postcode van belanghebbende;

 • uw handtekening.

Bent u gemachtigd om een zienswijze in te dienen, vergeet dan niet een ondertekende machtiging bij te sluiten bij de zienswijze.

De zienswijze, inclusief een eventuele reactie van de aanvrager, wordt bij de verdere besluitvorming betrokken. De indiener van de zienswijze wordt op de hoogte gesteld van het besluit