Besluit Motorboten Loosdrechtse Plassen 2023

Geldend van 19-06-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit Motorboten Loosdrechtse Plassen 2023

Het college van de gemeente Wijdemeren,

gelet op artikel 3 en artikel 4 van de Scheepvaartverkeerswet;

Overwegende dat:

het gewenst is om door middel van een bekendmaking als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub h van de Scheepvaartverkeerswet de in artikel 3, eerste en tweede lid van die wet bedoelde belangen te behartigen, ter zake het varen op de Loosdrechtse Plassen met motorboten.

B E S L U I T

Het Besluit Motorboten Loosdrechtse Plassen 2023 vast te stellen

Art. 1 Begripsomschrijving

 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   gebied: de op bijgaande kaart weergegeven delen van de Loosdrechtse Plassen;

  • b.

   motorboot:

   • i.

    ieder vaartuig, dat door mechanische kracht wordt voortbewogen;

   • ii.

    ieder motorisch apparaat, waarmede een waterskiër kan worden voortbewogen of zichzelf kan voortbewegen. De waterskiër wordt alsdan als bestuurder van een motorboot beschouwd;

   • iii.

    een luchtkussenvoertuig (Hovercraft) of een soortgelijk apparaat;

   • iv.

    een waterscooter of een jetski

  • c.

   College: het college van Burgemeester en Wethouders van Wijdemeren

Art. 2 Snelheidsbeperkingen voor alle motorboten

Het is de bestuurder van een motorboot, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden binnen het gebied sneller te varen dan 12 km per uur. Een uitzondering geldt voor de Stille Plas; daar is het verboden sneller te varen dan 9 km per uur.

Art. 3 Snelheidsbeperking bij oevers en objecten

Het is de bestuurder van een motorboot, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden binnen het gebied sneller te varen dan 6 km per uur op een afstand van minder dan 100 meter van een oever, steiger, golfbreker of soortgelijk werk, alsmede de hieraan afgemeerde vaartuigen.

Art. 4 Snelheidsbeperking gedurende de nacht

Het is de bestuurder van een motorboot, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden binnen het gebied daarmede sneller te varen dan 6 km per uur van een half uur na zonsondergang, maar nimmer na 22.00 uur, tot 8.00 uur.

Art. 5 Gebieden waar niet met een motorboot mag worden gevaren

Het is de bestuurder van een motorboot, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden daarmede te varen met ingeschakelde motor in die gedeelten van het gebied, die op de bij dit besluit behorende kaart met een kruisarcering zijn aangegeven (oostelijk gedeelte van de Vuntus, incl. de Raaisloot en het gebied van de Ster van Loosdrecht).

Art. 6 Diverse verboden

 • 1. Het is, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden:

  • a.

   te varen met een luchtkussenvoertuig (hovercraft) of een soortgelijk apparaat;

  • b.

   snelheidswedstrijden te houden met motorboten;

  • c.

   te varen met jetski’s of waterscooters of een soortgelijk apparaat;

  • d.

   onnodig hoge hekgolven te veroorzaken;

Art. 7 Voorttrekken van personen

 • 1. Het is de bestuurder van een motorboot, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden deze boot binnen het gebied te gebruiken voor het voorttrekken van één of meer personen die zich, verbonden met de boot, voortbewegen door de lucht aan een parachute, een vlieger of een soortgelijk voorwerp.

 • 2. Het is de bestuurder van een motorboot, onverminderd hetgeen is bepaald in het derde lid van dit artikel en onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden deze boot binnen het gebied te gebruiken voor het voorttrekken van een al dan niet opblaasbaar voorwerp sneller dan 12 km per uur.

 • 3. Het verbod van lid 2 geldt niet voor waterskiën.

Art. 8 Ontheffingen

 • 1. Het college kan van het verbod omschreven in artikel 2 slechts ontheffing verlenen voor dat gedeelte van het gebied, dat op de bij dit besluit behorende kaart met een streeparcering is aangegeven (1e, 2e, 3e, en 4e plas, alsmede een gebied aan de westzijde van de 5e plas zoals nader omschreven in onderstaande voetnoot1); deze ontheffing kan worden verleend aan natuurlijke personen, verenigingen en bedrijven onder de in de toelichting omschreven voorwaarden.

 • 2. Het college kan van de verboden omschreven in de artikelen 2, 3, 4, 6 en 7 incidenteel ontheffing verlenen voor de 1e, 2e, 3e, 4e en 5e plas.

 • 3. Het college kan van het verbod omschreven in artikel 5 slechts ontheffing verlenen aan zakelijk gerechtigden.

 • 4. Een ontheffing is geldig voor maximaal een jaar.

Art. 9 Ontheffingsbeperkingen

 • 1. Geen ontheffing kan worden verleend voor het sneller varen dan 60 km/uur.

 • 2. Geen ontheffing kan worden verleend voor motorboten langer dan 7.20 meter. Dit geldt niet voor ontheffingen die worden verleend aan bedrijven.

 • 3. Geen ontheffing kan worden verleend voor een tijdstip op zaterdag en zondag tussen 11.00 en 18.00 uur in de periode tussen 1 mei en 1 oktober alsmede op Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag tussen 11.00 en 18.00 uur, met uitzondering van ontheffingverlening voor maximaal 1 of 2 dagen per maand met een maximum van 5 dagen in de genoemde periode voor demonstraties en evenementen.

 • 4. Geen ontheffing kan worden verleend tijdens nationale en internationale zeilwedstrijden, kenbaar gemaakt door oranje vlaggen aan het startpunt en op plaatsen, die daarvoor naar het oordeel van het college of de wedstrijdleiding in aanmerking komen, behoudens in het geval een baan is afgezet met bakens met toestemming van het dagelijks bestuur. Dit geldt niet voor ontheffingen die zijn of worden verleend aan de vereniging en de wedstrijdleiding die de zeilwedstrijden organiseren.

Art. 10 Intrekken van ontheffingen

Het college en de politie kunnen een ontheffing intrekken ingeval van handelen in strijd met één of meer bepalingen van dit besluit dan wel met de ontheffing en/of de daaraan verbonden voorwaarden dan wel in strijd met bepalingen uit de Scheepvaartverkeerswet en/of het Binnenvaartpolitiereglement.

Art. 11 Uitzondering op verboden voor hulpverleners

De verboden zoals genoemd in de artikelen 2, 3, 4 en 5 van dit besluit gelden niet voor hulpverlenende instanties wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstuitoefening

Art. 12 Inwerktreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2023.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit motorboten Loosdrechtse Plassen 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 29 november 2022

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris,

mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

de burgemeester,

drs. C.R. Larson

Bijlage 1:

Op de bijlage zijn de in artikel 1,5 en 8 bedoelde gebieden op kaart aangegeven; voor de volledigheid zijn ook de gebieden aangegeven waar de andere verboden gelden.

afbeelding binnen de regeling

Toelichting behorende bij het Besluit Motorboten Loosdrechtse Plassen 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Onder het begrip “motorboot” wordt ieder vaartuig verstaan dat met mechanische kracht wordt voortbewogen; ook nieuw op de markt komende producten, zoals een e-foil.

Artikel 2. Snelheidsbeperking voor alle motorboten

In verband met de veiligheid en het voorkomen van overlast is het niet toegestaan op de plassen sneller te varen dan 12 km per uur, tenzij men over een ontheffing beschikt van het college. De Stille Plas is in de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland aangewezen als Stiltegebied waar een max. vaarsnelheid geldt van 9 km/uur.

Artikel 3. Snelheidsbeperking bij oevers en objecten

Om beschadiging van de oevers te voorkomen en overlast door golfslag te beperken, is het verboden om sneller te varen dan 6 km per uur binnen een strook van 100 meter vanaf een oever; dit geldt zowel voor de vaste oever als de oever van een eiland.

Artikel 4. Snelheidsbeperking gedurende de nacht

Vanwege de veiligheid en de mogelijke geluidsoverlast is het verboden om ‘s nachts sneller te varen dan 6 km per uur. Wat onder de nacht wordt begrepen is hier gedefinieerd.

Artikel 5. Gebieden waar niet met een motorboot mag worden gevaren

Om de rust in een aantal gebieden met hoge natuurwaarden te waarborgen, is daar een verbod ingesteld voor het varen met een motorboot met ingeschakelde motor.

Dit verbod geldt zowel voor motorboten die op fossiele brandstof varen als voor elektrisch aangedreven motorboten.

Het verbod geldt voor het oostelijke deel van het Vuntusgebied, incl. Raaisloot, en het gebied ten zuiden van de oostelijke Drecht en de Ster, met uitzondering van de verbinding Oostelijke Drecht-Caravanpark Nieuw Loosdrecht.

Artikelen 6 en 7. Diverse verboden

Deze verboden zijn ingesteld in verband met de veiligheid en om overlast te voorkomen.

De uitzondering van artikel 7 lid 3 geldt voor alle vormen van waterskiën.

Artikel 8. Ontheffingen

Lid 1.

Het college is bevoegd ontheffing te verlenen van het verbod zoals dat is omschreven in artikel 2. Met een dergelijke ontheffing mag worden gewaterskied. De ontheffing geldt slechts voor de 1e, 2e, 3e, 4e plas en voor de waterskibaan aan de westzijde van de 5e Plas.

Indien men handelt is strijd met de aan de ontheffing verbonden voorwaarden, wordt men geacht te hebben gehandeld zonder ontheffing.

Het college geeft jaarontheffingen en dagontheffingen uit.

 • Het aantal jaarontheffingen (L-ontheffingen) is vastgesteld op maximaal 800.

 • Indien deze alle zijn uitgegeven kunnen belangstellenden voor een ontheffing op een wachtlijst worden geplaatst.

 • Een ontheffing kan niet gereserveerd worden.

 • Jaarontheffingen worden door het college verleend voor de duur van één kalenderjaar, te beginnen op 1 januari van elk jaar. Een ontheffinghouder dient in het bezit te zijn van een vaarbewijs.

 • Jaarontheffingen worden voorzien van de naam van de gebruiker, het jaartal waarop de ontheffing betrekking heeft en de gegevens van de motorboot, waaronder het Y-registratienummer. Aan het eind van het jaar worden de L-ontheffingen verlengd voor het opvolgende jaar tenzij de ontheffinghouder voor ingang van het nieuwe jaar heeft aangegeven geen ontheffing meer te willen. Van een jaarontheffing kunnen tevens partners en kinderen tot 21 jaar gebruik maken.

 • Een ontheffing kan worden overgeschreven op de partner.

 • Bij overlijden van de ontheffinghouder kan de ontheffing overgaan op de partner van de ontheffinghouder, of op één van de kinderen, maar niet nadat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Een ontheffing gaat niet over op andere rechtverkrijgenden.

 • Namens het college worden dagontheffingen verkocht via de website www.wijdemeren.nl

 • Dagontheffingen dienen uiterlijk drie werkdagen vóór de gebruiksdag aangevraagd te worden. Bij controle moet naast de dagontheffing ook het Vaarbewijs worden overgelegd en moet de ontheffinghouder zich kunnen legitimeren.

 • Aan een watersportvereniging die actief is in het plassengebied kan het college een verenigingsontheffing (V-ontheffing) verstrekken. Alle watersportverenigingen die hun basis hebben in het plassengebied kunnen een ontheffing krijgen om met een aantal motorboten snel te varen t.b.v. het begeleiden van zeilwedstrijden en zeillessen/-trainingen; een vereniging kan een ontheffing krijgen voor maximaal 5 motorboten. De motorboten moeten als zodanig herkenbaar zijn.

 • De Waterskiclub Loosdrecht kan ontheffing krijgen t.b.v. lessen, trainingen, wedstrijden en demonstraties door bij de vereniging aangesloten personen.

 • De vereniging kan een ontheffing krijgen voor maximaal 5 motorboten. De motorboten moeten als zodanig herkenbaar zijn.

 • In verband met de druk die een waterskivereniging op de plassen legt wordt slechts aan 1 vereniging een snelvaarontheffing verleend.

 • Aan een bedrijf kan het college onder de volgende voorwaarden een bedrijfsontheffing (P-ontheffing) verstrekken.

 • Het moet gaan om:

  • a.

   Bedrijven die zich daadwerkelijk bezighouden met de handel in motorboten die sneller kunnen varen dan 12 km per uur en waarvan deze bedrijfsactiviteit ten minste 25% van de totale omzet bedraagt.

  • b.

   Scheepsmotorherstelinrichtingen.

   De bedrijven moeten bedrijfsmatig gebonden zijn aan de Loosdrechtse Plassen.

   De bedrijven moeten als zodanig bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven.

   De ontheffing mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het demonstreren van motorboten en voor proefvaarten.

   De ontheffing geldt voor maximaal 2 motorboten.

   De motorboten dienen duidelijk herkenbaar te zijn door het voeren van een witte vlag overeenkomstig de voorwaarden van de ontheffing.

   Met motorboten die langer zijn dan 7.20 meter mag uitsluitend snel worden gevaren op de 3e en 4e plas.

 • Waterskischolen kunnen een P-ontheffing krijgen t.b.v. lesgeven, wedstrijden en demonstraties; een school krijgt een ontheffing voor maximaal 2 motorboten. De motorboten moeten als zodanig herkenbaar zijn.

  In verband met de druk die een waterskischool op de plassen legt wordt slechts aan twee scholen een snelvaarontheffing verleend.

 • Zeilscholen kunnen t.b.v. het begeleiden van zeillessen/-trainingen een P-ontheffing aanvragen; een school kan voor maximaal 5 motorboten ontheffing aanvragen. De motorboten moeten als zodanig herkenbaar zijn.

8.2.

 • Het college kan ontheffing verlenen voor incidentele gebeurtenissen op de 1e t/m de gehele 5e plas.

 • Hierbij moet gedacht worden aan het geven van demonstraties en het houden van evenementen.

8.3.

Ontheffing van artikel 5, het verbod om in een aantal waardevolle natuurgebieden met ingeschakelde motor te varen, kan slechts verleend worden aan hen die in die gebieden onroerend goed dan wel andere zakelijke rechten bezitten. De ontheffing is overdraagbaar op de volgende eigenaar of rechthebbende, met dien verstande dat bij splitsing van een perceel het aantal ontheffingen niet toeneemt.

Artikel 9.

9.1.

Om praktische- en veiligheidsredenen en om overlast te voorkomen geldt een ontheffing tot een maximum snelheid van 60 km/uur. Met deze maximum snelheid blijft het waterskiën en wakeboarden goed mogelijk.

9.2.

Omdat grote schepen bij het snel varen in het algemeen de meeste overlast en schade kunnen veroorzaken kan geen ontheffing worden aangevraagd voor motorboten langer dan 7.20 meter. Een uitzondering hierop is gemaakt voor ontheffingen doe worden aangevraagd voor bedrijven, ten behoeve van het demonstreren van motorboten en voor proefvaarten.

9.3.

De periode waarin gedurende het weekend tussen 11.00 uur en 18.00 uur niet snel mag worden gevaren duurt van 1 mei tot 1 oktober. Het verbod is tevens van kracht op Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. Alleen voor demonstraties en evenementen is op beperkte schaal ontheffingverlening mogelijk.

9.4.

Het is niet toegestaan om tijdens nationale of internationale zeilwedstrijden snel te varen. Deze wedstrijden zijn vermeld op de wedstrijdkalender. De wedstrijden moeten kenbaar gemaakt worden door oranje vlaggen. Het verbod geldt niet voor het snelvaren ten behoeve van het waterskiën op en rond het waterskigebied aan de westzijde van de Vijfde Plas. Ontheffing is mogelijk voor waterskiwedstrijden op een afgebakende baan.

Artikel 11.

In dit artikel is een uitzondering opgenomen van de genoemde verboden voor die gevallen waarin hulpverlenende instanties dat voor de dienstuitoefening noodzakelijk achten. Deze uitzondering geldt voor vaartuigen van politie, brandweer, ambulance en erkende reddingsbrigades.


Noot
1

Voetnoot bij artikel 8, eerste lid:Dit gebied heeft een lengte van 800 m gemeten vanaf de zuidzijde van de 4e plas en ligt tussen de 100 m en 250 m gemeten vanuit de westoever van de 5e plas. De begrenzing van dit gebied is aangegeven met gele boeien.