Regeling vervallen per 01-10-2023

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede Ermelo 2023

Geldend van 26-01-2023 t/m 30-09-2023

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede Ermelo 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019;

overwegende dat:

 • -

  het gewenst is om kwetsbare huishoudens met energiearmoede te ondersteunen om op korte termijn de energierekening te verlagen;

 • -

  de bepalingen van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 van toepassing zijn, voor zover er in deze regeling niet iets expliciet over is bepaald;

 • -

  de beschikking “Middelen aanpak energiearmoede” van het Ministerie van BZK d.d. 29 juni 2022 hiermee in aanmerking is genomen;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede Ermelo 2023.

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een natuurlijk persoon, die recht heeft op de energietoeslag en een aanvraag heeft ingediend voor een koelkastvoucher en/of een natuurlijk persoon die als eigenaar-bewoner een aanvraag heeft ingediend om subsidie te krijgen voor isolerende maatregelen voor zijn bestaande woning in gemeente Ermelo;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening Ermelo 2019;

 • c.

  bestaande woning: een woning die bij inwerkingtreding van deze regeling in gebruik is genomen als zelfstandige woning zoals bedoeld in artikel 7:234 BW en volgens het bestemmingsplan of het omgevingsplan bestemd is voor permanente bewoning;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

 • e.

  eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Ermelo, die als eigenaar en bewoner een bestaande woning bewoont waaraan energie wordt geleverd;

 • f.

  energiearmoede:

  Leefsituatie

  Maximaal maandelijks netto inkomen zonder vakantie-uitkering

  Minimaal bedrag dat maandelijks aan energieleverancier wordt betaald in deze leefsituatie

  Gehuwd of samenwonend

  € 2.366,00

  € 160,00

  Alleenstaande (ouder)

  € 1.747,00

  € 120,00

 • g.

  energietoeslag: een compensatie van de rijksoverheid voor hoge energiekosten voor huishoudens met een inkomen tot (in Ermelo) 130% van de bijstandsnorm;

 • h.

  koelkastvoucher: een financiële bijdrage die uitsluitend besteed wordt aan een nieuwe koelkast met label A, B, C, D of E en besteed kan worden bij lokale ondernemers, waarbij de oude koelkast van minimaal 10 jaar oud ingeruild moet worden;

 • i.

  kwetsbaar huishouden: een huishouden waarbij energiearmoede kan leiden tot het aangaan van schulden;

 • j.

  lokale ondernemers: de ondernemers die de samenwerkingsovereenkomst voor het inwisselen van de koelkastvoucher ondertekend hebben en waar de koelkastvoucher kan worden ingewisseld onder de voorwaarden die genoemd zijn in artikel 6; in bijlage 1 is een lijst opgenomen met deze ondernemers;

 • k.

  samenwerkingsovereenkomst: Samenwerkingsovereenkomst inwisselen koelkastvoucher gemeente Ermelo, die ondertekend is door lokale ondernemers waar de koelkastvoucher kan worden ingewisseld onder de voorwaarden die genoemd zijn in artikel 6.

Artikel 2. Doel

De subsidie wordt verleend om kwetsbare huishoudens met energiearmoede te ondersteunen om op korte termijn de energierekening te verlagen.

Artikel 3. Doelgroep

De aanvrager die recht heeft op de energietoeslag van gemeente Ermelo en/of waarbij energiearmoede van toepassing is.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1. In aanvulling op artikel 9, derde lid van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 kunnen aanvragen ingediend worden op elke dag van het jaar tot 1 oktober 2023.

 • 2. Bij de aanvraag moeten worden ingediend een bewijs dat de energietoeslag is ontvangen (bijvoorbeeld de beschikking van Meerinzicht) dan wel een salaris- of uitkeringsspecificatie van het netto maandinkomen zonder vakantie-uitkering en een recente factuur van de energieleverancier of een bewijs van afschrift van de meest recente betaling aan de energieleverancier.

Paragraaf 2: Subsidie voor het omruilen van een koelkast van minimaal 10 jaar oud voor een energiezuinige koelkast met een label A, B, C, D of E.

Artikel 5. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een voucher ter waarde van maximaal € 500,00, die onder voorwaarden ingewisseld kan worden voor het omruilen van een energie onzuinige koelkast voor een energiezuinige koelkast.

Artikel 6. Voorwaarden

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd voor de in artikel 5 bedoelde activiteit.

 • 2. De voucher wordt besteed bij de in bijlage 1 genoemde ondernemers.

 • 3. De voucher heeft een waarde van € 500,00 en kan alleen gebruikt worden voor de aanschaf van een nieuwe koelkast omschreven in het achtste lid van dit artikel. De aanvrager overhandigt de voucher aan de ondernemer waar de nieuwe koelkast besteld wordt en waar de oude koelkast wordt ingeruild.

 • 4. De kosten van de nieuwe koelkast tot € 500,00 worden door gemeente Ermelo rechtstreeks overgemaakt aan de ondernemer waarbij de voucher is ingewisseld, na ontvangst van de factuur, de voucher en de bevestiging dat de oude koelkast is ingeleverd.

 • 5. Als de prijs van de nieuwe koelkast hoger is dan € 500,00, zal de aanvrager de meerkosten boven € 500,00 rechtstreeks bijbetalen aan de ondernemer.

 • 6. Als de prijs van de nieuwe koelkast lager is dan € 500,00, zal de ondernemer op grond van zijn factuur het werkelijke bedrag ontvangen van gemeente Ermelo.

 • 7. De om te ruilen koelkast is minimaal 10 jaar oud; dit wordt beoordeeld door de ondernemer waarbij de voucher wordt ingewisseld.

 • 8. De nieuwe koelkast heeft minimaal een label A, B, C, D of E.

 • 9. Met de koelkastvoucher kan worden aangeschaft: 1-deurs koelkast, koel-vriescombinatie, tafelmodel koelkast of inbouwkoelkast.

 • 10. De aanschaf van een model Amerikaanse koelkast is uitgesloten van deze subsidieregeling.

 • 11. De voucher is maximaal 3 maanden geldig na de dag van uitgifte.

 • 12. Per huishouden wordt maximaal één koelkastvoucher verstrekt.

 • 13. Een persoon die bijstand, IOAW of IOAZ ontvangt van gemeente Ermelo, zal de ontvangst van een koelkastvoucher op grond van deze subsidieregeling onmiddellijk melden aan zijn of haar klantmanager.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor de subsidie voor het omruilen van een energie onzuinige koelkast voor een energiezuinige koelkast is € 80.000,00.

 • 2. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 11, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 weigert het college een subsidie te verlenen voor de activiteiten genoemd in artikel 5 van deze subsidieregeling als:

 • a.

  de aanvrager niet tot de doelgroep behoort, zoals omschreven in artikel 3;

 • b.

  niet voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 6;

 • c.

  het subsidieplafond, genoemd in artikel 7, is bereikt.

Artikel 9. Intrekkingsgronden

In aanvulling op artikel 11, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 trekt het college een verleende subsidie in voor de activiteiten genoemd in artikel 5 van deze subsidieregeling als de koelkastvoucher niet is ingeleverd bij de in bijlage 1 genoemde ondernemers binnen drie maanden na uitgifte van de koelkastvoucher dan wel er geen bijbetaling is gedaan aan de ondernemer voor een koelkast waarbij de prijs hoger is dan € 500,00 en de koelkast wel is geleverd.

Artikel 10. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 19 van de Asv vindt de verantwoording plaats met het opsturen door de ondernemer van de factuur, de koelkastvoucher en de bevestiging dat de oude koelkast is ingeleverd.

 • 2. Verantwoording vindt plaats maximaal vier weken na aflevering van de nieuwe koelkast.

 • 3. De vaststelling vindt plaats maximaal acht weken na ontvangst van de verantwoording van de ondernemer.

Paragraaf 3: Subsidie voor isolerende maatregelen voor een bestaande woning.

Artikel 11. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een subsidie kan worden verleend voor:

 • a.

  aanschaf en aanbrengen van isolerende materialen die overeenkomen met de subsidiabele maatregelen die gelden bij de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) van de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland);

 • b.

  de helft van de werkelijke kosten van de isolatiemaatregelen in of aan een bestaande woning. De activiteiten worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf of door zelfwerkzaamheden van de aanvrager.

Artikel 12. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

 • a.

  de kosten voor tijdsinvestering, kilometervergoeding en/ of aanschaf van gereedschappen bij zelfwerkzaamheden;

 • c.

  kosten voor aanschaf en aanbrengen van isolerende materialen die niet overeenkomen met de subsidiabele maatregelen die gelden bij de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) van de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland);

 • b.

  de kosten voor maatregelen die gericht zijn op achterstallig onderhoud, dan wel het voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of eisen volgens het Bouwbesluit;

 • c.

  de kosten voor andere maatregelen dan in en/of aan de bestaande woning;

 • d.

  activiteiten en/of kosten die naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdragen aan het doel van deze regeling zoals gesteld in artikel 2.

Artikel 13. Voorwaarden

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd voor de in artikel 11 bedoelde activiteiten.

 • 2. In aanvulling op artikel 3 van deze subsidieregeling kan de subsidie voor isolerende maatregelen uitsluitend worden aangevraagd door de eigenaar-bewoner van een bestaande woning in gemeente Ermelo.

 • 3. In aanvulling op artikel 3 van deze subsidieregeling zijn de bewoners van de Wijk van de Toekomst uitgesloten van de subsidie voor isolerende maatregelen omdat zij gebruik kunnen maken van de “Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de toekomst Ermelo 2022.”

 • 4. De subsidie op isolerende maatregelen bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,00.

 • 5. Er kan maximaal één aanvraag voor isolerende maatregelen worden ingediend per bestaande woning.

 • 6. Als de aanvrager voor dezelfde activiteit ook andere subsidie ontvangt, wordt de hoogte van de subsidie zodanig vastgesteld dat de totale subsidie niet meer bedraagt dan 100% van de totale subsidiabele kosten, in aanmerking nemend de voorwaarde die gesteld is bij het tweede en derde lid van dit artikel.

 • 7. Zelfwerkzaamheden moeten veilig uitgevoerd worden en voldoen aan kwaliteitsnormen van het Bouwbesluit.

 • 8. Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt desgevraagd in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

 • 9. De uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, moet uiterlijk vier maanden na de verzenddatum van de verleningsbeschikking deugdelijk hebben plaatsgevonden met als uiterste datum 1 mei 2024. Als niet aan deze voorwaarde is voldaan, wordt de subsidie teruggevorderd nadat de subsidie is vastgesteld op nihil.

Artikel 14. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor de subsidie voor isolerende maatregelen voor een bestaande woning is € 80.000,00.

 • 1. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 15. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 11, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 weigert het college een subsidie te verlenen voor de activiteiten genoemd in artikel 11 van deze subsidieregeling als:

 • a.

  de aanvrager niet tot de doelgroep behoort, zoals omschreven in artikel 3 en artikel 13, tweede en derde lid;

 • b.

  niet voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 13;

 • c.

  het subsidieplafond, genoemd in artikel 14, is bereikt.

Artikel 16. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

Verantwoording vindt plaats met de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd en/of met de betaalbewijzen van de aangeschafte materialen. Bij zelfwerkzaamheden moeten ook bewijsstukken van de werkzaamheden ingeleverd worden, bijvoorbeeld foto’s van de situatie voor en na de werkzaamheden (het resultaat). Verantwoording vindt plaats maximaal vier maanden na de verzenddatum van de verleningsbeschikking.

Paragraaf 4: Slotbepalingen

Artikel 17. Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

 • 2. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 en 2, in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 18. Inwerkingtreding en beoogde looptijd

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt op 1 oktober 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling vóór laatstgenoemde datum zijn verstrekt.

Artikel 19. Citeertitel

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede Ermelo 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo op 17 januari 2023 onder nummer e220049969.

A.M. Weststrate,

secretaris,

P.J.T. van Daalen

burgemeester,

Bijlage 1. Lokale ondernemers waarbij de koelkastvoucher kan worden ingewisseld, in alfabetische volgorde

De volgende lokale ondernemers hebben de “Samenwerkingsovereenkomst Inwisselen koelkastvoucher gemeente Ermelo ondertekend”:

Expert, Stationsstraat 96 – 98, 3851 NL Ermelo

Techno Vision, Stationsstraat 41, 3851 NB Ermelo

Van der Velden Keukens, Putterweg 23, 3851 GA Ermelo

Toelichting

Algemeen

Van de Rijksoverheid is een bijdrage ontvangen met als doel om kwetsbare huishoudens met energiearmoede te ondersteunen om op korte termijn de energierekening te verlangen.

Deze maatregelen komen bovenop diverse landelijke en lokale maatregelen voor CO2-beperkende maatregelen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 11. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De RVO heeft een subsidieregeling ontwikkeld met een vergelijkbaar doel als deze subsidieregeling van gemeente Ermelo.

Wij hanteren daarom als subsidiabele activiteiten dezelfde criteria die de RVO heeft opgesteld in de materiaallijsten op de website van de RVO https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde.

De overeenkomst tussen de beide subsidieregelingen geldt alleen de subsidiabele activiteiten, dus bijvoorbeeld de mate van isolering, de dikte van het isolatieglas etc. Andere voorwaarden die de ISDE stelt, bijvoorbeeld de hoogte en berekening van de subsidie zijn verschillend.