Aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand en ambtenaren afnemen verklaring onder ede of belofte gemeente Twenterand

Geldend van 25-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand en ambtenaren afnemen verklaring onder ede of belofte gemeente Twenterand

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft aangewezen:

gelet op: artikel 1:16 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en artikel 2.8, onder e van de Wet Basisregistratie Personen (BRP).

Besluit

Artikel 1. Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs), aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) en ambtenaar afnemen verklaring onder ede of belofte (ambtenaar VOE).

 • 1. Als buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen worden aangewezen de ambtenaren werkzaam binnen het cluster Burgerzaken van het team dienstverlening bij de gemeente Twenterand die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichten als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2. Als ambtenaren van de burgerlijke stand worden aangewezen alle ambtenaren die werkzaam zijn binnen het cluster burgerzaken van het team dienstverlening bij de gemeente Twenterand, mits zij in dienst zijn van de gemeente Twenterand en beëdigd door de Rechtbank conform het bepaalde in artikel 1:16, lid 4 BW.

 • 3. Als ambtenaren afnemen verklaring onder ede of belofte worden aangewezen de volgende medewerkers als bedoeld in artikel 2.8, lid 2 onder e van de Wet BRP:

  • De senior backoffice medewerker gemeente Twenterand cluster burgerzaken Ommen – Twenterand

  • De backoffice medewerkers gemeente Twenterand cluster burgerzaken Twenterand

  • De backoffice medewerkers gemeente Twenterand cluster burgerzaken Ommen - Twenterand

 • 4. De aanwijzing bedoeld in lid 1 geldt voor de duur van de raadsperiode. De aanwijzing kan voor onbepaald aantal keren worden verlengt telkens voor de duur van een raadsperiode. De verlenging vindt plaats door middel van een aanwijzingsbesluit en bekendmaking.

 • 5. De aanwijzing bedoeld in lid 2 en 3 geldt voor de duur van de arbeidsovereenkomst tussen betrokkene en de gemeente Twenterand.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand en ambtenaren afnemen verklaring onder ede of belofte gemeente Twenterand.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Twenterand in de vergadering college B&W op 6 december 2022.

De secretaris,

P.F.G. Rossen

De burgemeester,

mr. J.C.F. Broekhuizen