Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 versie 3. Hilversum

Geldend van 25-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 versie 3. Hilversum

B en W besluit

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 versie 3

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

gelet op:

- het voorstel Wijziging Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 met kenmerk 1208715

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

- het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

- het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2022,

- de gemeenteraad heeft bepaald de doelgroep te verruimen naar 130% van het wettelijk sociaal minimum,

- het Rijk heeft bepaald de hoogte van de toeslag te verhogen naar €1.300 en hiervoor een ruimer budget ter beschikking te stellen,

- Het college het volledige beschikbare budget wil aanwenden voor uitkering van de eenmalige energietoeslag. Hierdoor de wordt de toeslag verhoogd met € 250,00 en wordt de totale energietoeslag voor 2022 € 1550.

- de rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat studenten als groep niet op voorhand mogen worden uitgesloten van de eenmalige energietoeslag,

- de einddatum van de regeling nog niet vaststaat,

besluit:

- vast te stellen de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Hilversum 2022 versie 3,

- in te trekken de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Hilversum 2022 versie 2.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. wet: Participatiewet;

b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

c. inkomen: inkomen als bedoeld in artikel 2 lid 3 van deze beleidsregels

d. peildatum: bij ambtshalve toekenning is de peildatum 31 maart 2022 en bij aanvragen de eerste dag van de maand waarin de aanvraag wordt ingediend

e. referteperiode: de maand voorafgaande aan de peildatum. In geval van wisselende inkomsten is de referteperiode 3 maanden voorafgaande aan de peildatum.

f. huishouden: alleenstaande of gezin met een eigen contract met een energieleverancier, dan wel met een commerciële all-in huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte, zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 sub a van de Wet op de huurtoeslag.

g. aanvrager: degene op wiens naam het energiecontract/huurcontract staat en die in aanmerking wil komen voor de energietoeslag

h. inkomen: onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

I. inkomen uit arbeid in loondienst

II. inkomen uit een uitkering (o.a. bijstand, WW, WIA, AOW, Tozo)

III. pensioenuitkering of daarmee gelijk te stellen uitkering

IV. inkomen uit onderneming

V. inkomen uit verhuur

VI. inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie

i. WNSP: Wet Schuldsanering Natuurlijke personen

j. MNSP: Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke personen

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1550,- is bedoeld voor een huishouden, zoals bedoeld in artikel 1 sub f, met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als het in aanmerking te nemen (gemiddelde) inkomen in de referteperiode niet hoger is dan 130 % van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarbij geldt het volgende: a. Bij het vaststellen van het inkomen wordt uitgegaan van het netto inkomen inclusief vakantiegeld. Indien alleen het netto inkomen exclusief vakantiegeld bekend is, wordt dit verhoogd met 5%;

b. In geval van beslaglegging op het inkomen wordt uitgegaan van het inkomen na beslaglegging;

c. In geval van een schuldsaneringsregeling (op grond van de WSNP of MSNP) wordt het

huishouden geacht niet over draagkracht te beschikken.

4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

a. in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

b. jonger is dan 21 jaar;

c. is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene van de gemeente Hilversum met enkel een

briefadres;

5. De energietoeslag wordt eenmalig uitgekeerd. Indien het huishouden in het jaar 2022 al bijzondere bijstand voor energiekosten heeft gekregen van een andere gemeente, wordt evenmin energietoeslag verstrekt.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

a. algemene bijstand ontvangen op grond van de wet; of

b. een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ of Bbz 2004;

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve

2. De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 15 mei 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

2. De aanvraag voor de tegemoetkoming dienen op één van de volgende wijze ingediend te worden

a. digitaal via het webformulier dat staat gepubliceerd op de website van de gemeente Hilversum;

b. schriftelijk via het aangewezen aanvraagformulier.

3. De identiteit van de aanvrager moet worden vastgesteld.

4. De aanvraag dient te worden onderbouwd met bewijstukken. In ieder geval worden de volgende stukken bij de aanvraag gevoegd:

A. Inkomen uit arbeid

- laatste loon of uitkeringsspecificatie(s) met de cumulatieve inkomensgegevens;

- afschrift huurovereenkomst (in geval van inkomsten uit verhuur

- meest recente alimentatiebeschikking.

B. Inkomen uit onderneming

- (kopie) uittreksel inschrijving onderneming bij de Kamer van Koophandel;

- overzicht resultaten (omzet minus kosten, exclusief BTW) in de referteperiode (in geval van

onderneming of inkomsten uit verhuur);

- facturen in de referteperiode;

- afschriften van langlopende contacten, zoals leasecontracten:

- afschriften zakelijke rekeningen over de maand april 2022 ;

- afschrift huurovereenkomst (in geval van inkomsten uit verhuur);

- meest recente alimentatiebeschikking.

C. Energiecontract / huurovereenkomst met een all-in huurprijs ( inclusief kosten voor energie)

- laatste op naam gestelde (voorschot) energienota.

- meest recente huurovereenkomst

D. Overig

Voor zover aan de orde stuurt de aanvrager de volgende stukken mee:

- gegevens met betrekking tot loonbeslag;

- gegevens met betrekking tot schuldsanering;

- afschrift beschikking inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

5. Ter verificatie van de juistheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie kan de aanvrager worden verzocht aanvullende stukken te overleggen, zoals de jaarstukken/belastingaangiftes en -aanslagen met betrekking tot een onderneming.

Artikel 5: Hoogte van de toeslag en moment van betaling

1. De hoogte van de eenmalige energietoeslag is vastgesteld op €1550 per huishouden.

2. Bij toekenningen vóór 1 oktober 2022 zal eerst €800 worden uitbetaald, met een nabetaling van €500 op 1 oktober

3. Bij aanvragen gedaan vanaf 1 oktober 2022 zal direct het volledige bedrag van €1.300 worden uitbetaald.

4. Bij toekenning vóór 15 december 2022 wordt een nabetaling gedaan van € 250,00.

5. Bij aanvragen gedaan vanaf 16 december 2022 zal direct het volledige bedrag van € 1550,00 worden betaald.

Artikel 6: Hardheidsclausule

1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7. Inlichtingenplicht en terugvordering

1. Op de aanvraag van de eenmalige energietoeslag 2022 is de inlichtingenplicht, zoals bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet, van toepassing.

2. Het college trekt de eenmalige energietoeslag 2022 in en vordert terug voor zover de toeslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is ontvangen door onjuiste of onvolledige inlichtingen.

Artikel 8. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 mei 2022.

2. Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

‘Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Hilversum 2022 versie 3’.

Aldus vastgesteld op 13 december 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris, de burgemeester

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 versie 2 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 6 in.

Artikel 1 bevat enkele definities. Met de gekozen referteperiode wordt bewust aangesloten bij de actuele inkomenssituatie. De energietoeslag is bedoeld voor die huishoudens die het meest worden getroffen door de stijging van de energielasten. Daarom moet er ook sprake zijn van een eigen energiecontract van het huishouden, dan wel van een commerciële huurovereenkomst, inclusief energielasten, voor zelfstandige woonruimte.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Wat betreft de normering wordt aangesloten bij de inkomensgrenzen die gehanteerd worden bij de minimaregelingen. Deze liggen op 130%. Er wordt geen rekening gehouden met vermogen.

Op grond van artikel 3 is ambtshalve toekenning (= zonder aanvraag) mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft op de energietoeslag. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW, IOAZ of Bbz 2004. In lid 2 is expliciet opgenomen dat huishoudens met een uitkering algemene bijstand via de SVB, de zogeheten ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO), niet in aanmerking komen voor ambtshalve toekenning van de energietoeslag. Dit heeft te maken met het feit dat de gemeente niet de beschikking heeft over alle benodigde gegevens. Huishoudens met een AIO uitkering kunnen natuurlijk wel een aanvraag energietoeslag indienen. Als aan de overige voorwaarden wordt voldaan, komt een huishouden met een AIO uitkering in aanmerking voor de toeslag.

Uit artikel 4 volgt dat aanvragen in beginsel digitaal worden ingediend. De mogelijkheid blijft echter bestaan om een schriftelijke aanvraag te doen. Het is de bedoeling dat de aanvraag zo eenvoudig mogelijk is, zodat de aanvrager er weinig hinder van ondervindt en de uitvoeringskosten beperkt blijven. Om de aanvragen inhoudelijk te kunnen beoordelen, is het echter wel noodzakelijk dat de aanvrager stukken indient. In bepaalde situaties zijn dan toch nog aanvullende gegevens vereist. Daarop ziet lid 5.

In artikel 5 is de hoogte voor de eenmalige energietoeslag 2022 vastgelegd. In eerste instantie was de hoogte van de energietoeslag van 800,00. De toeslag is later door het kabinet verhoogd naar 1300. Vanwege onderbesteding is er nog budget beschikbaar. Het college vindt het belangrijk dat het budget wordt besteed aan het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld. Om die reden wordt de toeslag met 250 euro verhoogd naar 1550 euro.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum strikt genomen weliswaar niet voldoet aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar een afwijzing van de aanvraag op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet te rechtvaardigen is. De hardheidsclausule van artikel 16 van de Participatiewet biedt te weinig ruimte om hierin een eigen afweging te maken. Daarom is in artikel 6 van deze beleidsregels een aparte hardheidsclausule opgenomen. Het enkele feit dat een huishouden net boven de inkomensgrens van 130% van de toepasselijke bijstandsnorm zit, is op zichzelf genomen overigens nog geen reden om toepassing te geven aan de hardheidsclausule.

Ondertekening