Besluit subsidieplafonds begroting 2023

Geldend van 18-11-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit subsidieplafonds begroting 2023

Provinciale staten van Zuid-Holland;

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 27-09-2022, met het besluitnummer PZH-2022-813808129;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit subsidieplafonds begroting 2023

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel I opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op daarbij in die tabel behorende bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel I opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in de betreffende tabel gestelde wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafonds begroting 2023.

Ondertekening

Den Haag, 09-11-2022

Provinciale staten van Zuid-Holland,

griffier,

drs. B.S.M. Sepers

drs. J. Smit

voorzitter,

Bijlage behorende het Besluit subsidieplafonds begroting 2023

Tabel bij artikel 1 en 2 van Besluit subsidieplafonds begroting 2023

Tabel I subsidieplafonds begroting 2023

Subsidieregeling en nummer

Bedrag subsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.91 Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020

€ 150.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020

1.6.99 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid Hollandse Journalistiek

€ 332.000

2023

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 11, deels op grond van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 23 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid Hollandse Journalistiek

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland, een subsidieplafond voor de paragrafen 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 en 2.4.2

€ 8.877.951

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.17, 2.25, 2,35, 2.56, 2.76 en 2.98 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland

1.6.113 Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland

€ 2.000.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland

1.6.65 Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

€ 14.080.000

2023

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 3.6, deels op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in de artikelen 4.6 en 5.6 van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

1.6.85 Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

€ 1.500.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

1.6.86 Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

€ 1.500.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in de artikelen 2.8, 2a.8, 3.8, 3a.8, 4.8 en 5.8 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

1.6.112 Subsidieregeling circulair Zuid-Holland

€ 1.000.000

2023

Deels op volgorde van binnenkomst en deels op basis van kwalitatieve criteria

1.6.82 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

€ 500.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.8 van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

1.6.47 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

€ 500.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

1.6.76 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

€ 3.915.000

2023

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, als bedoeld in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

1.6.21 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013

€ 30.575.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013

1.6.68 Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

€ 96.060.000

2023

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.9 en deels

op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 3.8 van de Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 dan wel als bepaald bij openstellingsbesluit als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid onder c

1.6.88 Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

€ 0

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

1.6.100 Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

€ 3.000.000

2023

Op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in artikel 1.2 van de Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

1.6.104 Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland

€ 0

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland

1.6.105 Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland

€ 0

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland

1.6.106 Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland

€ 2.500.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland

1.6.107 Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland

€ 3.500.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland

1.6.108. Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland

€ 800.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland

1.6.109 Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland

€ 5.700.000

2023 - 2025

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland

1.6.110 Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland

€ 0

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland

Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland

€ 5.140.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in de artikelen 3.7 en 3.19 van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland