Regeling vervallen per 25-10-2023

Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2023

Geldend van 24-01-2023 t/m 24-10-2023

Intitulé

Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2023

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe;

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Neder-Betuwe 2019;

Besluit vast te stellen de volgende Nadere regel:

“Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2023”

Artikel 1 Algemene subsidieverordening

Deze nadere regel is een nadere regel in de zin van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe 2019. De Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe 2019 is van toepassing.

Artikel 2 Doelgroep subsidie

Een subsidie voor het voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties of natuurlijke personen, die in Neder-Betuwe hun activiteiten en/of initiatieven uitvoeren.

Artikel 3 Doel subsidie

Het doel van deze subsidieregeling is het financieel ondersteunen van activiteiten en initiatieven die bijdragen aan het voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid bij inwoners van Neder-Betuwe. Dit kan gaan om zowel individuele persoonlijke initiatieven als grotere gezamenlijke initiatieven of initiatieven vanuit één of meerdere organisaties.

Artikel 4 Voorwaarden/toetsingskader subsidie

Het subsidiebedrag moet worden ingezet voor het bekostigen van activiteiten en/of initiatieven die plaatsvinden in het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd. De beoogde activiteit moet voldoen aan minstens één van de nu volgende criteria:

 • a.

  De activiteit of het initiatief biedt praktische ondersteuning;

 • b.

  De activiteit of het initiatief biedt hulp bij het verbeteren van sociale vaardigheden;

 • c.

  De activiteit of het initiatief biedt mogelijkheden tot ontmoeting;

 • d.

  De activiteit of het initiatief faciliteert persoonlijk en betekenisvol contact;

 • e.

  De activiteit of het initiatief biedt deelnemers een sociaal gewaardeerde rol;

 • f.

  De activiteit of het initiatief biedt hulp bij het vinden van bezigheden of afleiding;

 • g.

  De activiteit of het initiatief biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van realistische verwachtingen over sociale situaties.

Artikel 5 De aanvraag

 • 1. De aanvraag voor deze subsidie gebeurt door het invullen en indienen van het hiervoor vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag vermeldt een onderbouwing van het aangevraagde bedrag.

 • 3. De aanvraag vermeldt de wijze waarop de activiteit en/of het initiatief een duurzame bijdrage levert aan de doelstellingen van de gemeente Neder-Betuwe.

 • 4. De aanvraagt vermeld de wijze waarop de activiteit en/of het initiatief bijdraagt aan het bestrijden van eenzaamheid op de lange termijn.

 • 5. De aanvraag vermeldt aan welke van de in artikel 4 sub a tot en met g genoemde criteria wordt voldaan.

 • 6. De aanvraag moet minimaal vier weken voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend.

 • 7. De aanvraag moet voorzien zijn van een advies van een organisatie uit het Preventieteam Neder-Betuwe. Welzijn Rivierstroom is hiervoor het aanspreekpunt.

 • 8. De aanvraag van een organisatie die in het Preventieteam Neder-Betuwe zit, moet zijn voorzien van een advies van een andere organisatie uit het Preventieteam Neder-Betuwe.

 • 9. Bij de aanvraag moeten de noodzakelijke bijlagen apart door de aanvrager worden toegevoegd. Onder de noodzakelijk bijlagen vallen:

  • a.

   Een recent bankafschrift (maximaal 3 maanden oud) waarop alleen IBAN en tenaamstelling zichtbaar zijn.

  • b.

   Indien u namens een organisatie een aanvraag doet en uw organisatie is niet bekend bij de financiële administratie van de gemeente: een recent uittreksel van inschrijving bij de Kamer Van Koophandel.

 • 10. De aanvraag wordt ingediend voor 1 december van het jaar waarin de subsidie wordt besteed.

 • 11. Uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de aanvraag wordt beslist op de aanvraag.

Artikel 6 Subsidiebedrag per aanvraag

 • 1. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag dat kan worden verleend aan één natuurlijk persoon is € 50, inclusief BTW.

 • 2. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag dat kan worden verleend aan een organisatie is € 250, inclusief BTW.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 4.500,00 per subsidiejaar en wordt bekostigd van Kostenplaats: 37100000 Bevord. overige gezondheidszorg.

 • 2. Het nemen van besluiten op aanvragen voor subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. Een volledige aanvraag houdt in dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld en dat de noodzakelijke bijlagen zoals omschreven in artikel 4, lid 5 zijn meegestuurd.

 • 3. De volgorde van ontvangst in de zin van het tweede lid, wordt als volgt bepaald:

  • a.

   Voor datum van ontvangst geldt enkel de volledig ingediende aanvraag;

  • b.

   Voor digitale aanvragen worden de datum en het tijdstip zoals zichtbaar op de ingekomen aanvraag e-mail als moment van ontvangst beschouwd;

  • c.

   Wanneer de aanvraag schriftelijk (op papier) wordt ingediend, wordt de datum die wordt aangegeven door de ontvangststempel beschouwd als datum van ontvangst. Het tijdstip is in dat geval 0.00 uur van de datum van de ontvangststempel.

Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft het aanvraagformulier volledig ingevuld. Indien dit niet het geval is, dan biedt de gemeente na melding bij de aanvrager twee weken de tijd om het formulier aan te vullen. Is de aanvrager een organisatie dan wordt de organisatie verplicht om in Neder-Betuwe bekendheid te geven aan de activiteit via internet of een lokaal verschijnend medium. De subsidieontvanger gebruikt hierbij het logo van de lokale coalitie tegen eenzaamheid ‘Samen is leuker’. Dit logo kan worden opgevraagd via samenisleuker@nederbetuwe.nl. De subsidieontvanger levert in alle gevallen na afloop een beknopt verslag aan bij de gemeente zodat deze een globale indruk krijgt van het verloop.

Artikel 9 Het besluit tot subsidieverlening

Het besluit tot subsidieverlening vermeldt minimaal:

 • 1.

  De op het aanvraagformulier aangegeven totale kosten, die als basis voor de berekening van de subsidie dienen;

 • 2.

  Het bedrag van de subsidieverlening;

 • 3.

  Het IBAN-nummer waarop de subsidie wordt overgemaakt;

 • 4.

  De aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 5.

  De aansluiting van de activiteiten en/of initiatieven bij de doelstellingen uit de Nota Sociaal Domein.

Artikel 10 Het besluit tot subsidievaststelling

De subsidie wordt bij subsidieverlening direct vastgesteld.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regel, beslist het college.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regel, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2023.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1. In afwijking van de subsidieverordening treedt deze regeling in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze regeling vervangt Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 januari 2023.

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

de secretaris,

G.S. Stam

de burgemeester,

A.J. Kottelenberg

Bijlage Aanvraagformulier subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid

Dit is het aanvraagformulier voor een subsidie met als doel het voorkomen en/of verminderen vaneenzaamheid in de gemeente Neder-Betuwe. Iedereen mag een aanvraag indienen. Dit formulierbestaat uit een gedeelte dat de aanvrager invult een en gedeelte dat een lid van hetPreventieteam Neder-Betuwe invult.

Bij de beoordeling van uw aanvraag weegt de gemeente mee:

 • -

  Het advies van het Preventieteamlid

 • -

  De onderbouwing en verantwoording van het aangevraagde bedrag

 • -

  De aansluiting van het initiatief bij de doelstellingen van de gemeente Neder-Betuwe zoalsgeformuleerd in de Nota Sociaal Domein 2021-2024

 • -

  Beoordelingscriteria zoals geformuleerd in de Nadere regel subsidie voorkomen en/ofverminderen van eenzaamheid 2023

Let op: als de gemeente de aanvraag goedkeurt ontvangt zij graag na afloop een klein verslagmet eventueel een foto van de activiteit of het initiatief, zodat dit gecommuniceerd kan worden viade kanalen van Samen is leuker.

Wie is de aanvrager?

In te vullen aIs de aanvrager een privépersoon (natuurlijk persoon) is:

(geldt ook als u een aanvraag doet vanuit een organisatie of vereniging die niet geregistreerd staat bijde Kamer van Koophandel)

Voorletter(s) en achternaamaanvrager:

Adres (straat, huisnummer,postcode, plaats):

Telefoonnummer:

E-mailadres:

IBAN-nummer + tenaamstelling:

In alle gevallen moet u een recent bankafschrift (maximaal 3 maanden oud) waarop alleen IBAN en tenaamstelling zichtbaarzijn toevoegen bij deze aanvraag.

In te vullen aIs de aanvrager een organisatie is (bedrijf, vereniging, stichting, etc.):

(als u een aanvraag doet vanuit een organisatie of vereniging die niet geregistreerd staat bij de Kamervan Koophandel, vul dan de aanvraag in als privépersoon)

Naam aanvragende organisatie:

Adres organisatie (straat,huisnummer, postcode,woonplaats):

Voorletter(s) en achternaamcontactpersoon/vertegenwoordiger:

Correspondentieadres (straat,huisnummer, postcode, plaats):

Telefoonnummer:

E-mailadres:

IBAN-nummer + tenaamstelling:

Nummer KvK:

In alle gevallen moet u een recent bankafschrift (maximaal 3 maanden oud) waarop alleen IBAN en tenaamstelling zichtbaarzijn toevoegen bij deze aanvraag. Indien uw organisatie niet bekend is bij de financiële administratie van de gemeente, danmoet u ook een recent uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel toevoegen bij deze aanvraag.

Welke initiatieven gaan er met deze subsidie worden uitgevoerd?

Om welke activiteit of initiatief gaat het? Geef een korte beschrijving. Geef ook aan wanneer hetinitiatief plaatsvinden.

Welke kosten moeten worden gemaakt, waarvoor, en om hoeveel gaat het in totaal (maximaal €50,00 voor een privépersoon en maximaal € 250,00 voor een organisatie)?

Hoe draagt dit initiatief bij aan de bestrijding van eenzaamheid op lange termijn?

Voldoet de activiteit of het initiatief aan één of meerdere van de volgende criteria? U kuntmeerdere criteria kiezen.

 • De activiteit of het initiatief biedt praktische ondersteuning

 • De activiteit of het initiatief helpt bij het verbeteren van sociale vaardigheden

 • De activiteit of het initiatief biedt mogelijkheden tot ontmoeting

 • De activiteit of het initiatief zorgt voor persoonlijk en betekenisvol contact

 • De activiteit of het initiatief geeft deelnemers een sociaal gewaardeerde rol

 • De activiteit of het initiatief helpt bij het vinden van bezigheden of afleiding

 • De activiteit of het initiatief ondersteunt bij het ontwikkelen van realistische verwachtingen oversociale situaties

Ondertekening door aanvrager

Organisatie (indien vantoepassing):

Naam aanvrager:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Advies Preventieteam Neder-Betuwe

De gemeente wil geadviseerd worden over uw aanvraag. Het is noodzakelijk om bij uw aanvraag eenadvies van één van deze drie betrokken organisaties uit het Preventieteam Neder-Betuwe bij tevoegen: GGD Gelderland-Zuid, STMR (onderdeel van Santé partners), of Welzijn Rivierstroom. Alleenaanvragen die een positief advies krijgen worden in behandeling genomen. Voor het advies moet uzelf contact opnemen met Welzijn Rivierstroom via joycefitzgerald@welzijnrivierstroom.nl of 06-47 3213 64.

Het advies is als volgt (in te vullen door Preventieteamlid):

Preventieteamlid

Organisatie

Datum

Advies

 • Positief

 • Negatief

De bovengenoemde activiteit en/of initiatief sluit aan bij (in te vullen door Preventieteamlid):

Uit de Nota Sociaal Domeinvan de gemeente Neder-Betuwe:

Stuur het ingevulde formulier (inclusief advies van Preventieteamlid en alle bijlagen) per post op naar GemeenteNeder-Betuwe, ter attentie van Subsidiebureau Sociale Pijler, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden. Of per e-mailnaar: subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl, met als onderwerp: subsidieaanvraag eenzaamheid.