Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 1 november 2022, houdende regels omtrent gemeenschappelijk financieel toezicht voor gemeenschappelijke regelingen (Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen Noord-Brabant 2022)

Geldend van 21-01-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 1 november 2022, houdende regels omtrent gemeenschappelijk financieel toezicht voor gemeenschappelijke regelingen (Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen Noord-Brabant 2022) 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het wenselijk is om regels omtrent gemeenschappelijk financieel toezicht voor gemeenschappelijke regelingen vast te stellen met als doel de transparantie en uniformiteit binnen het toezicht te bevorderen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Gemeenschappelijk financieel toezicht

Bij het houden van financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig het “Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK 2022 Gemeenschappelijke regelingen”, opgenomen in bijlage 1, behorende bij deze regeling.

Artikel 2 Intrekking

De Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenschappelijke regelingen Noord-Brabant 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Terinzagelegging

  • 1. Deze regeling zal in het Provinciaal Blad worden geplaatst met uitzondering van bijlage 1 behorende bij deze regeling, die ter inzage wordt gelegd.

  • 2. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in het Provinciaal Blad.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen Noord-Brabant 2022.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 1 november 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels

Bijlage 1 behorende bij artikel 1 van de Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen Noord-Brabant 2022

Deze bijlage ligt overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de Bekendmakingswet digitaal ter inzage bij de Provincie Noord-Brabant en is raadpleegbaar via onderstaande link.

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK 2022

Gemeenschappelijke regelingen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels

Toelichting behorende bij de Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezicht voor gemeenschappelijke regelingen Noord-Brabant 2022

I.Algemeen

Doel

Met deze beleidsregel stellen Gedeputeerde Staten door alle provincies uniform gehanteerde regels vast omtrent gemeenschappelijk financieel toezicht voor gemeenschappelijke regelingen met als doel de transparantie en uniformiteit binnen het toezicht te bevorderen.

Achtergrond

De provincie heeft de wettelijke taak om financieel toezicht te houden op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In het landelijke Vakberaad gemeentefinanciën stemmen de 12 provincies de wijze waarop zij het financieel toezicht vormgeven met elkaar af. In 2020 trad het door het Vakberaad gemeentefinanciën opgestelde “Gemeenschappelijk financieel toezichtkader voor gemeenten (GTK 2020)” in werking.

Er is toen ook voor gekozen om voor gemeenschappelijke regelingen een afzonderlijk toezichtkader op te stellen. De reden hiervoor is dat niet alle kaders voor gemeenten één-op-één kunnen worden toegepast op gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is in 2022 de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wet biedt instrumenten om de grip op gemeenschappelijke regelingen door de gemeenteraden te vergroten. Hiertoe zijn onder andere de termijnen voor de zienswijzeprocedure en voor het vaststellen van de begroting verruimd.

Het landelijke Vakberaad gemeentefinanciën heeft daarom in 2021 een “Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK 2022 Gemeenschappelijke regelingen” (verder: GTK 2022 Gemeenschappelijke regelingen) opgesteld, specifiek bedoeld voor het toezicht op gemeenschappelijke regelingen.

II.Artikelsgewijs

Artikel 1 Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK 2022 Gemeenschappelijke regelingen

Het GTK 2022 Gemeenschappelijke regelingen heeft tot doel het creëren van transparantie in het financieel toezicht. Het geeft inzicht in welke wet- en regelgeving van toepassing is op de financiën van een gemeenschappelijke regeling en hoe de provincies daar toezicht op houden. Transparantie en duidelijke kaders zijn van toegevoegde waarde voor zowel de gemeenschappelijke regeling als voor de deelnemende gemeenten en de provincies.

Het GTK 2022 Gemeenschappelijke regelingen treedt formeel in werking bij de begroting van het kalenderjaar 2024. Hiervoor is gekozen omdat ten tijde van het vaststellen van het toezichtkader veel gemeenschappelijke regelingen al vergevorderd waren in het begrotingsproces van het kalenderjaar 2023. Maar omdat dit toezichtkader als gevolg van de gewijzigde Wgr een voor de gemeenschappelijke regelingen en de gemeenteraden gunstige verruiming van de termijnen voor de zienswijzeprocedure en de begroting bevat, kunnen de gemeenschappelijke regelingen dit toezichtkader desgewenst al toepassen op de begroting voor 2023. Daarom hebben alle provincies reeds in 2022 het GTK 2022 Gemeenschappelijke regelingen vastgesteld.

Dit toezichtkader is vooralsnog alleen van toepassing op alle gemeenschappelijke regelingen waar de provincie toezicht op houdt. Het ministerie van BZK houdt toezicht op de gemeenschappelijke regelingen waarin de provincie deelneemt. Omdat het ministerie van BZK dit toezichtkader zelf nog niet heeft vastgesteld, is het vooralsnog niet van toepassing op die gemeenschappelijke regelingen. Uiteraard is de geldende wetgeving waarop dit toezichtkader is gebaseerd, wel van toepassing op alle gemeenschappelijke regelingen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels