Aanwijzing terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de geldende parkeerverordening en de geldende verordening parkeerbelastingen (Aanwijzingsbesluit Parkeerrestrictiegebied)

Geldend van 20-01-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de geldende parkeerverordening en de geldende verordening parkeerbelastingen (Aanwijzingsbesluit Parkeerrestrictiegebied)

Burgemeester en wethouders, gelet op het bepaalde in artikel 2 van de vigerende Parkeerverordening en artikel 7 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen.

BESLUITEN:

 • 1.

  Aan te wijzen als terreinen, wegen en weggedeelten waar parkeren slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting, als bedoeld in artikel 2 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen: alle parkeerapparatuurplaatsen en vergunninghoudersplaatsen in de parkeerzones zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart;

 • 2.

  Te bepalen dat tegen betaling van de belasting als vermeld in artikel 2 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen mag worden geparkeerd op parkeerapparatuurplaatsen en vergunninghouderplaatsen – met uitzondering van de parkeerplaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor houders van een autodatevergunning (aangegeven door verkeersbord E4, RVV 1990, met onderbord waarop ‘autodate’ vermeld staat) – met inachtneming van het tijdstip en de wijze waarop een en ander in de voorschriften is aangegeven op of bij de parkeerapparatuur en de daarbij behorende bebording;

 • 3.

  Aan te wijzen als parkeerzones, zoals bedoeld in de vigerende Verordening Parkeerbelastingen, tarieven- en kostentabel, onderdeel II, onder 1:

  • a.

   het op de, bij dit besluit behorende kaart in kleur aangegeven parkeerrestrictiegebied aangeduid als parkeerzone A;

  • b.

   het op de, bij dit besluit behorende kaart in kleur aangegeven parkeerrestrictiegebied aangeduid als parkeerzone B1;

  • c.

   het op de, bij dit besluit behorende kaart in kleur aangegeven parkeerrestrictiegebied aangeduid als parkeerzone B2

  • d.

   het op de, bij dit besluit behorende kaart in kleur aangegeven parkeerrestrictiegebied aangeduid als parkeerzones C1 t/m C4;

 • 4.

  Betaling van parkeerbelasting, als bedoeld in artikel 2 onder a van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen is gemaximeerd tot telkens 2 uur op de bijbehorende kaart Z/22/4236054 in bijlage I aangeduide locaties:

  • -

   Doezastraat;

  • -

   Lange Mare;

  • -

   Morssingelterrein;

  • -

   Langegracht en de parkeerterreinen naast het tweelinghuis en Stadsbouwhuis;

  • -

   Levendaal;

  • -

   Waardkerkplein;

  • -

   Kaarsenmakersplein;

 • 5.

  Dit besluit inclusief bijbehorende kaarten Z/22/4236048 en Z/22/4236054 in werking te laten treden op ……….. Op dat moment vervalt het huidige ‘besluit tot aanwijzing van terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de vigerende Parkeerverordening en vigerende Verordening Parkeerbelastingen’, inclusief bijbehorende kaart Z/21/13254699, vastgesteld op 25 mei 2021.

 • 6.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit parkeerrestrictiegebied’.

Leiden,

Ondertekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bezwaarmogelijkheid:

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit, een bezwaarschrift indienen. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk, ter attentie van Burgemeester en wethouders, naar Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Het bezwaarschrift dient in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit te bevatten.

Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.