Besluit deelplafonds begroting 2023

Geldend van 30-03-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit deelplafonds begroting 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds begroting 2023

Artikel 1 Hoogte plafond

De deelplafonds voor de onderscheidenlijke paragrafen van de subsidieregelingen genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds voor de onderscheidenlijke paragrafen van de subsidieregelingen genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijzen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds begroting 2023

Ondertekening

Den Haag, 27-09-2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. SMIT,

voorzitter

ir. J.C. van Ginkel MCM,

waarnemend secretaris

Bijlage behorende bij het Besluit deelplafonds begroting 2023

Tabel behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit deelplafonds begroting 2023

Subsidieregeling

Paragraaf

Bedrag deelsubsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland

2.2.2 Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid

€ 0

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.17 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland

 

2.2.3 Energietransitie Infrastructuur

€ 300.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.25 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland

 

2.2.4 Korte Termijn Aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe

€ 5.827.951

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.35 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland

 

2.3.1 Kwaliteit OV en bushaltes

€ 750.000

2023

Op volgorde van binnenkomst

 

2.3.2 Ketenmobiliteit

€ 500.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.56 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland

 

2.3.4 Projecten voor vervanging of renovatie van veerponten

€ 1.000.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.76 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland

 

2.4.2 Veerinfrastructuur

€ 500.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.98 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland

1.6.68 Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer

€ 44.000.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.9 van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

 

Hoofdstuk 3 Agrarisch natuur- en Landschapsbeheer

€ 52.060.000

2023

Op grond van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 3.8 van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016

2.1 Ganzenrustgebieden

€ 130.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw

€ 170.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

2.6 Ecologische verbindingen en NNN-gronden

€ 1.100.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

 

2.7 Beschermde natuurmonumenten

€ 35.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels

€ 0

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.8.8 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

 

2.9 Boerenlandpaden

€ 0

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid- Holland 2016

 

2.10 Initiatieven voor Vitale Landbouw

€ 200.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

2.11 Kwaliteitsimpuls en participatie ten aanzien van de beweegvriendelijke leefomgeving, bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk

€ 0

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

2.12 Groen werkt beter

€ 0

2023

Openstellingsbesluiten

 

2.13 Verbeteren Waterkwaliteit

€ 100.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

2.14 Klimaatadaptatie sub deel 2.14.2 lid 1a procesondersteuning werkregio’s

€ 50.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

2.14 Klimaatadaptatie sub deel 2.14.2 lid 1b procesondersteuning samenwerking gemeente – woningcorporaties

€ 50.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

2.14 Klimaatadaptatie sub deel 2.14.2 lid 1c bijdragen aan gezamenlijk onderzoek met derden

€ 50.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

2.14 Klimaatadaptatie 2.14.2 lid 1d cofinanciering grotere uitvoeringsprojecten

€ 600.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

2.14 Klimaatadaptatie 2.14.2 lid 1e kleinschalige innovatieve pilots

€ 150.000

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

2.15 IBP Vitaal Platteland en Gebiedsplan Zuidwestelijke Delta

€ 0

2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

2.16 Verbetering biotoop grutto en patrijs

€ 500.000

2023

Op grond van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 2.16.8 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016