Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Borne 2022

Geldend van 26-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-03-2022

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Borne 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Borne gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet; overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 gemeente Borne. Besluit vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Borne 2022.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 7 van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 gemeente Borne;

 • d.

  peildatum: de eerste dag van de volledige maand voorafgaand aan de aanvraagdatum;

 • e.

  huishouden: de alleenstaande, de alleenstaande ouder of het gezin zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de wet;

 • f.

  zelfstandige woning: een eigen woonruimte in eigendom of een eigen woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder of kostganger én waarbij sprake is van een zelfstandig energiecontract.

Artikel 2 Eenmalige energietoeslag

 • 1. De eenmalige energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand, met dien verstande dat:

  • a.

   de aanvrager de bijzondere noodzakelijke energiekosten niet hoeft aan te tonen;

  • b.

   het vermogen van het huishouden niet in aanmerking wordt genomen.

 • 3. Het college verleent de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve of op aanvraag.

 • 4. Er bestaat geen recht op een eenmalige energietoeslag als het huishouden eerder in 2022 voor hetzelfde doel een energietoeslag op grond van artikel 35 van de wet heeft ontvangen. Dit geldt ongeacht of het huishouden deze toeslag in een andere gemeente heeft ontvangen.

Artikel 3 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 bedraagt € 1.300,00 en is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen én woonachtig in een zelfstandige woning.

 • 2. Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de peilmaand het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3. Per huishouden verleent het college maximaal één energietoeslag ter hoogte van € 1300,00. De toeslag kan in één of meerdere delen worden verstrekt.

 • 4. Tot een huishouden worden niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet; of

  • b.

   jonger is dan 21 jaar en geen aanvullende bijzondere bijstand voor het voeren van een zelfstandig huishouden ontvangt; of

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 4 Ambtshalve toekenning

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 wordt ambtshalve toegekend aan huishoudens die in 2022 voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3, en in de periode tussen 1 januari 2022 en 1 mei 2022:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   bijzondere bijstand ontvangen (inclusief de Individuele inkomenstoeslag); of

  • d.

   een uitkering Bbz levensonderhoud ontvangen; of

  • e.

   een vergoeding ontvangen in het kader van het minimabeleid; of

 • 2. De ambtshalve toekenning is eveneens van toepassing op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4a Ambtshalve toekenning verhoging

 • 1. De verhoging van € 500,00 wordt ambtshalve toegekend aan de belanghebbenden uit de gemeente Borne die al eerder ambtshalve of op aanvraag een eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,00 hebben ontvangen.

 • 2. De verhoging van € 500,00 wordt niet ambtshalve toegekend indien is gebleken dat de eerdere toekenning van de energietoeslag ten onrechte is gedaan.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de eenmalige energietoeslag 2022 of huishoudens die geen ambtshalve toekenning hebben ontvangen, kunnen zelf een aanvraag indienen.

 • 2. De aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 wordt schriftelijk of digitaal via www.borne.nl ingediend.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 kan worden ingediend tot en met 31 maart 2023.

Artikel 6 Slotbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 15 maart 2022.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

 • 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Borne 2022, versie 3.

 • 4. De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Borne, vastgesteld op 27 september 2022, worden ingetrokken per 10 januari 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 10 januari 2023,,

Het college van burgemeester en wethouders,

S. Ter Koele

Gemeentesecretaris

J. Pierik

Burgemeester