Subsidieregeling Kunst in de kern gemeente Bergen 2023

Geldend van 19-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Kunst in de kern gemeente Bergen 2023

Het college van de gemeente Bergen;

gelezen het advies van het domein SamenLeven van 23 december 2022;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Bergen 2016;

overwegende:

dat het gemeentebestuur met het vaststellen van programmalijn Kunst in de kern (vallend onder de beleidsnota Kunst en cultuur 2021-2026) kunst wil stimuleren;

dat deze programmalijn behoort bij het programma ‘Een aantrekkelijke gemeente’ en is gericht op de economische doelstellingen van de gemeente;

dat deze economische doelstellingen vooral op het aantrekken van meer kwaliteitstoeristen en seizoensverlenging betrekking hebben;

dat het gemeentebestuur dit wil bereiken met het zichtbaar maken van de unieke culturele profielen van de drie dorpskernen, en dit wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen.

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling Kunst in de kern gemeente Bergen 2023

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  (professionele) maker: een professionele kunstenaar en/of maker (zowel individuen als collectieven) wiens primaire bezigheid het is om kunst (bijvoorbeeld voorstellingen, concerten, beeldende kunst of film) te realiseren; dat wil zeggen kunst produceren in uiteenlopende kunstdisciplines of crossovers daarvan;

 • b.

  culturele organisatie: een organisatie die tot doel heeft activiteiten op het gebied op het gebied van kunst en cultuur te organiseren en aan te bieden aan het publiek;

 • c.

  cultuur: al hetgeen valt onder de reikwijdte van theater, muziek, beeldende kunsten, letteren, erfgoed en bibliotheken of crossovers daarvan;

 • d.

  publieksbereik: het aantal bezoekers van en/of deelnemers aan de activiteit;

 • e.

  adviescommissie: de Adviescommissie als bedoeld in de Reglement Adviescommissie Kunst en Cultuur Bergen 2021.

 • f.

  toeristische seizoen: de periode van Pasen tot en met de herfstvakantie.

 • g.

  pluriformiteit: de verscheidenheid van het podium- en kunstenaanbod.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 • 2. Deze regeling is niet bedoeld voor reproducties/publicaties op zich (drukwerk, geluid- en beeld- dragers).

 • 3. Deze regeling is niet bedoeld voor het financieel ondersteunen van het maken beeldende kunst (in de openbare ruimte).

 • 4. Deze regeling is in beginsel niet bedoeld voor educatieprojecten.

 • 5. Deze regeling is in beginsel niet bedoeld voor activiteiten waarvan de uitvoering door amateurs wordt gedaan.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan alleen worden verleend aan (professionele) makers en/of culturele organisaties voor voorzieningen en bijbehorende cultuuractiviteiten. De cultuuractiviteiten dienen aan te sluiten op een van de volgende drie thema’s: erfgoed, (hedendaagse) kunsten en natuur. Ook dienen de activiteiten laagdrempelig en algemeen toegankelijk te zijn en bij te dragen aan het aantrekken van kwaliteitstoeristen en seizoensverlenging stimuleren voor de dorpskernen.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit of een voorziening als bedoeld in artikel 2 kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die zijn gemaakt vóór indiening van de aanvraag.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Een subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000,- per activiteit.

 • 2. Voor zover aan de aanvrager subsidie is toegekend op grond van een andere regeling voor dezelfde activiteit(en) waarvoor subsidie op grond van deze regeling wordt aangevraagd, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag waarop de aanvrager recht heeft op grond van deze regeling.

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast. Dit bedrag wordt in principe gelijk verdeeld over de drie dorpskernen: de Egmonden, Bergen en Schoorl.

 • 2. De Adviescommissie beoordeelt de aanvragen en rangschikt de aanvragen op basis van het aantal punten dat wordt behaald voor de volgende criteria:

  • a.

   voor uitvoerenden die woonachtig zijn of een binding hebben met gemeente Bergen kunnen maximaal vijf punten worden gehaald;

  • b.

   voor projecten buiten het toeristische seizoen kunnen maximaal tien punten worden gehaald;

  • c.

   voor een realistisch productie- en financieringsplan van de aanvraag kunnen maximaal twintig punten worden behaald;

  • d.

   voor de artistieke kwaliteit van het plan kunnen maximaal vijfentwintig punten worden behaald;

  • e.

   voor een bijdrage aan de pluriformiteit van het podium/kunstenaanbod in de gemeente Bergen kunnen maximaal tien punten worden behaald;

  • f.

   voor het verwachte publieksbereik en/of verwachtte betrokkenheid van bewoners en/of bezoekers/ kwaliteitstoeristen van de gemeente Bergen kunnen maximaal vijfentwintig punten worden behaald;

 • 3. De Adviescommissie, genoemd in het eerste lid, doet binnen acht weken na de aanvraagtermijn welke is opgenomen in artikel 7 een voorstel aan het college voor de selectie van te subsidiëren activiteiten en de hoogte van toe te kennen subsidies en geeft een toelichting op de weging van de criteria. Een gehonoreerde aanvraag heeft minstens 45 punten.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend vóór 1 februari in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2. De aanvragen worden beoordeeld binnen het vastgestelde subsidieplafond per kern. Nadat per kern in de eerste ronde de aanvragen beoordeeld zijn, worden de resterende aanvragen van de andere kernen die positief beoordeeld zijn, ook gehonoreerd als het plafond van de kernen gezamenlijk dat toelaat.

 • 3. Als na de aanvraagronde genoemd in het eerste lid en tweede lid nog budget resteert binnen het subsidieplafond volgt een tweede aanvraagronde met een sluitingstermijn op 1 september voor aanvragen voor subsidie voor culturele activiteiten. Die dienen binnen één jaar na honorering van de aanvraag plaats te vinden.

Artikel 8. Beslistermijn

Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van het advies van de Adviescommissie op een aanvraag.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder e, van de Algemene subsidieverordening Bergen 2016 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  de aanvrager ook zonder subsidie voldoende middelen heeft om de activiteit uit te voeren met eigen gelden of gelden van derden;

 • b.

  in het door de aanvrager beoogde doel al in voldoende mate wordt voorzien door andere organisaties.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. De ‘Subsidieregeling Kunst in de kern gemeente Bergen 2021’ wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Kunst in de kern gemeente Bergen 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van de gemeente Bergen in zijn vergadering van 10 januari 2023,

de secretaris,

mr. M.N. (Martijn) Schroor

de burgemeester,

L. Hj. (Lars) Voskuil