Sanctiebeleid markten Leiden 2023

Geldend van 18-01-2023 t/m heden

Intitulé

Sanctiebeleid markten Leiden 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op de Verordening voor de fysieke leefomgeving (Vfl),

Besluiten vast te stellen te stellen: Sanctiebeleid markten Leiden 2023

Artikel 1

  • 1. Het Sanctiebeleid markten Leiden 2023 is van toepassing voor alle markten waarvoor een inrichtingsplan is vastgesteld, zoals genoemd in 2.1.2.2 Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020

  • 2. Waar in het Sanctiebeleid markten Leiden 2023 wordt gesproken over het toepassen van (spoedeisende) bestuursdwang, of het opleggen van een last onder dwangsom wordt toepassing gegeven aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

  • 1. Bij overtreding van het bij of krachtens de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 bepaalde met betrekking tot markten, wordt in principe het sanctiesysteem gevolgd dat in de bijlage bij deze beleidsregel is opgenomen (sanctiematrix).

  • 2. Indien het opleggen van een bestuurlijke strafbeschikking in een specifiek geval niet effectief wordt geacht, kan deze sanctie achterwege gelaten worden en direct worden overgegaan tot het intrekken van de vergunning of uitsluiting zoals aangegeven in de sanctiematrix.

Artikel 3

Ingeval van verbale dan wel fysieke bedreiging en/of (poging tot) geweld door de vergunninghouder en/of diens medewerker(s) gericht tegen de door het college aangewezen toezichthoudende personen en/of andere medewerkers van de gemeente Leiden, ongeacht de locatie waar dit plaatsvindt, kan de vergunninghouder met onmiddellijke ingang van de markt worden verwijderd. Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft, kan de vergunning worden ingetrokken voor alle markten voor een nader te bepalen duur.

Artikel 4

Het Sanctiebeleid Markten wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Sanctiebeleid markten Leiden 2023”.

Artikel 6

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 10 januari 2023

de gemeentesecretaris,

P.M. van Vliet

de burgemeester,

H.J.J. Lenferink

Sanctiematrix

Artikel

Omschrijving overtreding

1e Actie

2e Actie (bij recidive binnen 1 jaar na 1e actie)

3e Actie (bij recidive binnen 1 jaar na 2e actie)

4e  Actie (bij recidive binnen 1 jaar na 3e actie)

Artikel 3.4.11.1 lid 1 Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020

Standplaats innemen zonder vergunning

Bestuursdwang

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

Artikel 3.4.11.1 lid 4 Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020

Standwerken zonder vergunning

Bestuursdwang

Uitsluiting 2 lotingen

Uitsluiting 4 lotingen

Volledige uitsluiting loting

Artikel 3.4.11.1 lid 5 Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020

Bedienen zonder vergunning

Schriftelijke waarschuwing

Bestuursdwang

N.v.t.

N.v.t.

Artikel 3.4.11.1 lid 6 Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020

Plaatsen van een marktkraam of voorbereidingen daarvoor treffen zonder vergunning

Bestuursdwang

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Artikel 3.4.11.9 lid 7 Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020

Gebruik van weegapparatuur en prijskaartjes door standwerkers

Schriftelijke waarschuwing

Bestuursdwang

N.v.t.

N.v.t.

Artikel 7.1.1.3 Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020

Niet kunnen voldoen aan de legitimatieplicht / tonen bedrijfsleiderpas

Last onder dwangsom van €100,- per overtreding met een maximum van €300,-

Tijdelijke intrekking vergunning voor 2 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 3.4.11.14 lid 1 Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020

Verontreiniging marktterrein

Last onder dwangsom van €250,- per overtreding met een maximum van €750,-

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 6 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 3.4.11.14 lid 2 Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020

Standplaats schoon achterlaten

Last onder dwangsom van €250,- per overtreding met een maximum van €750,-

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 6 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 3.4.11.15 lid 1 Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020

Gebruik versterkte geluid/muziek

Last onder dwangsom van €250,- per overtreding met een maximum van €750,-

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 6 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 3.4.11.4 lid 2 onder c Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020

Wangedrag of bedrog

Bestuursdwang

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Artikel 11, eerste lid, Inrichtingsplannen

Innemen standplaats anders dan maximale afmetingen

Last onder dwangsom van €250,- per overtreding met een maximum van €750,-

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Tijdelijke intrekking voor 6 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 11, derde lid, Inrichtingsplannen

Uitstallingen en/of stoepborden buiten de maximale afmetingen van de standplaats

Last onder dwangsom van €250,- per overtreding met een maximum van €750,-

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Tijdelijke intrekking voor 6 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 11, vierde en vijfde lid, Inrichtingsplannen

Luifels of (reclame)vlaggen aan de kraam of verkoopwagen

Last onder dwangsom van €250,- per overtreding met een maximum van €750,-

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 6 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 11, zesde lid, Inrichtingsplannen

Parkeren van voertuigen op het marktterrein anders dan toegestaan in inrichtingsplan

Last onder dwangsom van €250,- per overtreding met een maximum van €750,-

Tijdelijke intrekking (standplaats)vergunning voor 4 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 6 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 12, eerste lid, Inrichtingsplannen

Ruimte innemen op het marktterrein met een voertuig, goederen of anderszins eerder dan drie uur voor aanvang en/of later dan twee uur na afloop

Last onder dwangsom van €250,- per overtreding met een maximum van €750,-

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 6 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 12, derde lid, Inrichtingsplannen

Standplaats niet tot het einde van de markt innemen

Last onder dwangsom van €250,- per overtreding met een maximum van €750,-

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 6 marktdagen

Intrekken vergunning

Toelichting:

Het opleggen van sanctiebeschikkingen kent een zorgvuldige procedure conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor de bestuursrechtelijke handhaving wordt uitgegaan van in principe een tweestappenplan. Dat wil zeggen, een geconstateerde overtreding leidt tot:

  • 1.

    Een waarschuwing waarin wordt aangekondigd dat bij een nieuwe vaststelling van de overtreding tot bestuursrechtelijke handhaving zal worden overgegaan.

  • 2.

    Wanneer bij een vervolgcontrole opnieuw dezelfde overtreding wordt vastgesteld volgt het opleggen van de eerder aangekondigde sanctie.

Uitzonderingen op het tweestappenplan vormt de directe toepassing van last onder dwangsom of de beschikking tot toepassing bestuursdwang indien direct optreden noodzakelijk is. In de sanctiematrix zijn alleen de zogenaamde kernbepalingen opgenomen. Overige overtredingen worden afgedaan met sanctiemaatregelen die afhankelijk van de situatie worden vastgesteld. Ook bij herhaalde overtreding van bepalingen waar direct bestuursdwang wordt toegepast kunnen alternatieve sanctiemaatregelen worden getroffen.

Strafbepaling markten

In artikel 7.1.2.4 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 staat een strafbepaling voor het strafrechtelijke traject. Daarnaast staan in de Marktverordening een aantal dwingrechtelijke bepalingen. Deze worden niet opgenomen in deze beleidsregels. Aangezien het in het algemeen gaat over een vaste groep ondernemers die langdurig op de markt staat, zijn sancties die gericht zijn op het herstellen, voorkomen en ongedaan maken of beëindiging van de overtreding meer passend. Wij zullen gebruik maken van de maatregelen: last onder dwangsom, last onder bestuursdwang en intrekken van de vergunning. Indien de genomen maatregel niet leidt tot het gewenste resultaat, kan hiervan worden afgeweken.

Recidive

Indien er sprake is van herhaling van dezelfde overtreding binnen één jaar wordt in principe direct bestuursrechtelijk (bestuursdwang, intrekken vergunning of last onder dwangsom) opgetreden (2e actie). Waar de 1e sanctie een last onder dwangsom betreft, verbeurt deze totdat het maximale dwangsombedrag is bereikt. Bij herhaling van dezelfde overtreding binnen 1 jaar gerekend vanaf de laatste verbeuring, wordt overgegaan tot de 2e actie in de sanctiematrix. Afhankelijk van de aard van de overtreding kan een hercontrole ook plaatsvinden op dezelfde marktdag plaatsvinden. Hierbij is het niet van belang of het een overtreding van een kernbepaling betreft, het kan in principe op iedere recidiverende overtreding worden toegepast.

Intrekken vergunning

Het intrekken van een vergunning is een zware sanctie die niet lichtvaardig mag worden gebruikt. Een zorgvuldige belangafweging is hierbij noodzakelijk. Enerzijds is het belang van de vergunninghouder de continuering van zijn bedrijfsvoering. Anderzijds is het belang van het bevoegd gezag dat handhavend wordt opgetreden tegen overtredingen, waarbij de sanctie effectief en proportioneel is. De (tijdelijke) intrekking van de vergunning geldt voor alle Leidse markten waarop de vergunninghouder een standplaats inneemt.

Toelichting schorsingsprocedure artikel 3

Misdragingen tegen medewerkers van de gemeente op de markt worden niet getolereerd. Bij ernstige incidenten wordt een procedure gestart om tot intrekking van de vergunning te komen. Vanaf het moment dat de vergunninghouder is verwijderd van de markt betekent dit dat de vergunninghouder binnen 5 werkdagen een schriftelijk besluit van de intrekking van de vergunning tot nader order ontvangt. Deze schorsing duurt tot het moment dat een besluit tot intrekking wordt genomen, respectievelijk voor een bepaald aantal marktdagen dan wel een definitieve intrekking van de vergunning. De vergunninghouder krijgt de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken, waarna een definitief besluit genomen wordt over de duur van de schorsing.