Subsidieregeling Mantelzorgpas 2022

Geldend van 19-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 31-12-2021

Intitulé

Subsidieregeling Mantelzorgpas 2022

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de geldende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Amersfoort;

overwegende dat mantelzorgers een belangrijke positie innemen in de sociale basisinfrastructuur;

overwegende dat het gewenst is dat mantelzorgers zo goed mogelijk hun taken kunnen uitvoeren, waarbij zij ondersteuning krijgen;

overwegende dat het gewenst is dat de subsidieregeling mantelzorgpas bijdraagt aan het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers;

overwegende dat Indebuurt033 de samenwerkingspartij in het sociaal domein is die zich bezighoud met mantelzorg (opdracht via subsidieregeling #InDeBuurt);

overwegende dat de producten van Leef3.nu goed aansluiten op de behoeften van mantelzorgers en zorgontvangers;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Definities

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Aanvraag: de subsidieaanvraag die de aanvrager indient ten behoeve van het verkrijgen van een mantelzorgpas;

  • b.

   Aanvrager: de zorgontvanger of de mantelzorger;

  • c.

   ASV: de geldende Algemene subsidieverordening van de gemeente Amersfoort;

  • d.

   college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

  • e.

   Indebuurt033: welzijnsorganisatie die de uitvoering van de mantelzorgpas uitvoert;

  • f.

   Leef3.nu: organisatie waar de diensten kunnen worden afgenomen;

  • g.

   Mantelzorger degene die onbetaalde mantelzorg verleent aan de zorgontvanger voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week. We volgen hiermee de definitie die de GGD hanteert bij haar periodieke gezondheidsmonitor;

  • h.

   raad: de gemeenteraad van Amersfoort;

  • i.

   zorgontvanger: de chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende die mantelzorg ontvangt.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel om mantelzorgers te ontlasten bij hun taak door hen te ondersteunen middels diensten die de zorgontvanger kan afnemen.

Artikel 3 Diensten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Het college kan uitsluitend subsidie verstrekken voor diensten welke door Leef3.nu aangeboden worden via Leef3.nu/diensten.

 • 2. De diensten waarvoor de subsidie wordt ingezet dienen geheel ten goede komen aan de mantelzorger.

Artikel 4 Indieningstermijn aanvraag

De subsidieaanvraag kan door aanvragers worden ingediend gedurende de periode van 1 januari 2021 tot 1 november 2024.

Artikel 5 Indieningsvereisten

Het college verstrekt slechts subsidie als de aanvrager voldoet aan de door volgende cumulatieve eisen:

 • a.

  de zorgontvanger waarop de aanvraag betrekking heeft, is inwoner van de gemeente Amersfoort, en

 • b.

  de mantelzorger heeft langer dan drie aaneengesloten maanden zorg voor de zorgontvanger verleend.

Artikel 6 Subsidie en maximale subsidie

 • 1. De subsidie bestaat uit een mantelzorgpas die besteed kan worden voor de diensten van Leef 3.nu zoals beschreven op de website www.leef3.nu/diensten.

 • 2. De subsidie bedraagt € 150,- per aanvraag.

 • 3. Een aanvrager kan tot 1 november 2024 maximaal 1 mantelzorgpas aanvragen.

 • 4. Indien de toegekende subsidie niet geheel is besteed vervalt het resterende subsidiebedrag automatisch per 31 december 2024.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt tot en met 31 december 2024 voor elk jaar € 150.000.

 • 2. Het college kan een subsidieplafond verlagen als:

  • a.

   het plafond wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd, en

  • b.

   de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, moeten worden ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.

 • 3. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel 8 Wijze van verdeling

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1. Overeenkomstig artikel 12, eerste lid, onderdeel f, van de ASV beslist het college afwijzend op de aanvraag als:

  • a.

   door verstrekking van subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden en de aanvraag daardoor slechts gedeeltelijk zou kunnen worden gehonoreerd;

  • b.

   aan aanvrager voor het betreffende periode reeds een aanvraag onder deze regeling is verleend;

  • c.

   aanvrager een rechtspersoon is.

Artikel 10 Beslissing op aanvraag

Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de ASV stelt het college een subsidie op grond van deze regeling zonder voorafgaande verlening vast.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot 31 december 2021.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Mantelzorgpas 2022.

Ondertekening

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2023,

De secretaris,

De burgemeester,

Toelichting

Inleiding

Gebleken is dat de voorheen geldende Subsidieregeling Mantelzorgpas ten onrechte op 31 december 2021 is ingetrokken terwijl er wel middelen voor beschikbaar zijn en mantelzorgpassen ook na 2021 nog zijn verstrekt. Omdat de voorheen geldende Subsidieregeling Mantelzorgpas is ingetrokken heeft het college een vrijwel gelijkluidende regeling vastgesteld, die terugwerkt tot het moment dat de voorheen geldende Subsidieregeling Mantelzorgpas is ingetrokken.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 t/m 3, 5 en 8 t/m 10

Deze artikelen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de voorheen geldende Subsidieregeling Mantelzorgpas.

Artikel 4

Het tijdvak waarin de aanvraag gedaan kan worden is aangepast, zodat ook in 2022, 2023 en 2024 aangevraagd kan worden.

Artikel 6

Eerste lid

De zinsnede ‘(digitaal)’ is verwijderd, omdat dit taalkundig incorrect was, geen toegevoegde waarde heeft, en door het gebruik van haakjes niet duidelijk en ondubbelzinnig was. Inhoudelijk is geen wijziging beoogd; de regeling maakt geen onderscheid tussen fysieke en digitale mantelzorgpassen.

Derde lid

In dit lid is de aanvraagperiode aangepast naar 1 november 2024. Ook is hier de zinsnede ‘(digitaal)’ verwijderd.

Vierde lid

In dit lid is de uiterste datum waarop de subsidie besteed moet zijn aangepast. Ook is de zinsnede ‘/gespendeerd’ verwijderd. Dit omdat dit geen toegevoegde waarde heeft en door het gebruik van het leesteken niet duidelijk en ondubbelzinnig was. Inhoudelijk is geen wijziging beoogd.

Artikel 7

Het subsidieplafond is aangepast.

Artikel 11

Eerste lid

De subsidieregeling werkt terug tot het moment dat de Subsidieregeling Mantelzorgpas is vervallen, zodat de mantelzorgpassen die na 31 december 2021 zijn verleend en in de toekomst nog verleend zullen worden hun basis vinden in de Subsidieregeling Mantelzorgpas.

Derde lid

In de voorheen geldende Subsidieregeling Mantelzorgpas stond dat deze op 31 december 2021 vervalt. Omdat deze intrekking van de regeling niet door het college was beoogd is dit in de huidige Subsidieregeling Mantelzorgpas niet overgenomen.