Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente West Maas en Waal

Geldend van 13-01-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente West Maas en Waal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal;

gelezen het bepaalde in de artikelen 5:4 t/m 5:19 van Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen, artikel 160, lid 1, sub e van de Gemeentewet en artikel 4:81 van de Algemene Wet bestuursrecht.

B e s l u i t:

vast te stellen de:

Beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen gemeente West Maas en Waal

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels verstaan we onder:

1. de ambtenaar: medewerker KCC;

2. gevonden voorwerp: onbeheerde zaak;

3. rechthebbende: degene die aanspraak maakt op een gevonden of verloren voorwerp;

4. verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer

is;

5. vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

1. alle geregistreerde gevonden voorwerpen die de gemeente in bewaring heeft of bij de vinder thuis wordt bewaard;

2. alle geregistreerde verloren voorwerpen.

Hoofdstuk 2 Inhoudelijke bepalingen

Artikel 3 Aangifte en registratie

1. Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis in West Maas en Waal tijdens openingstijden aangifte worden gedaan;

2. Daarnaast kan op de website www.westmaasenwaal.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan;

3. Bij de aangifte wordt het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk omschreven en wordt een foto van het voorwerp gemaakt. Van een portemonnee met inhoud wordt de inhoud nauwkeurig vastgelegd. Contant geld wordt bewaard in de kluis;

4. De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp;

5. De ambtenaar probeert indien mogelijk te achterhalen van wie het gevonden is en neemt contact op met de mogelijke eigenaar;

6. Als aannemelijk is dat een verloren voorwerp gestolen is, doet de eigenaar aangifte bij de politie. In geval van vermissing of verlies van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs geeft de eigenaar dat direct door aan de gemeente;

7. Reisdocumenten (paspoorten en ID-kaarten) registreert de ambtenaar. Het document wordt vernietigd;

8. Gevonden fietsen worden opgeslagen en zijn in beheer bij de gemeentewerf;

9. Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

1. De vinder van gevonden voorwerpen mag zelf kiezen of hij een voorwerp bij zich houdt of afgeeft bij de gemeente. Als de vinder het voorwerp thuis bewaart kan de vinder na 1 jaar (dagwaarde meer dan € 450) of na 3 maanden (dagwaarde minder dan € 450) eigenaar worden;

2. De gemeente bewaart niet alle gevonden voorwerpen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kapotte voorwerpen, oude of vieze kledingstukken, paraplu’s of lege tassen. Fietsen die niet meer bruikbaar zijn gaan direct naar het oud ijzer;

3. Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,- wordt 3 maanden bewaard;

Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,- wordt 1 jaar bewaard. De in het 3e en 4e lid bedoelde bewaringstermijn begint op de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

In het geval van twijfel over de waarde van het gevonden voorwerp wordt het voorwerp in ieder geval 1 jaar bewaard.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden en verloren voorwerpen worden gepubliceerd op www.westmaasenwaal.nl in het overzicht gevonden en verloren voorwerpen en maandelijks in het lokale huis-aan-huis blad.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

1. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

a. de ambtenaar niet objectief kan vaststellen of het sterke vermoeden heeft dat diegene die zegt eigenaar te zijn de rechthebbende op het voorwerp is;

b. het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf;

2. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven als de rechthebbende zich niet kan

legitimeren;

3. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is

verstreken vervalt aan de gemeente.

Artikel 8 Verkoop, schenking of vernietiging van gevonden, niet geclaimde voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

1. Na afloop van de bewaartermijn worden niet geclaimde gevonden sieraden en contant geld geschonken aan een goed doel in de gemeente West Maas en Waal

2. De rest van de niet geclaimde gevonden voorwerpen worden vernietigd. Computers en telefoons worden eerst door ICT onbruikbaar gemaakt en van privé gevoelige informatie ontdaan;

3. Overgebleven fietsen worden geschonken aan Vluchtelingenwerk.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel worden aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente West Maas en Waal.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders,

P.G. (Perry) Arissen

gemeentesecretaris

V.M. (Vincent) van Neerbos

burgemeester