Nadere regel Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht

Geldend van 13-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Nadere regel Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

- gelet op artikel 156 lid 1 Gemeentewet;

- gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening 2019 Gemeente Utrecht;

- gelet op de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk';

- gelet op het uitvoeringsprogramma 'Utrecht voor iedereen toegankelijk';

- en gelet op artikel 15 lid 3 van de ASV;

overwegende dat gezien het Coalitieakkoord 2022-2026 en de evaluatie van de nadere regel Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties, vastgesteld op 2 maart 2021, enkele wijzigingen wenselijk zijn;

stellen vast de aangepaste Nadere regel subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht.

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Toegankelijkheid- sociaal (1); omstandigheden die ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt; dat kan gaan over dienstverlening, bejegening, beeldvorming of informatie.

 • b.

  Toegankelijkheid- fysiek (2); de eigenschap van buitenruimten, gebouwen en woningen die maakt dat mensen - divers als ze zijn - er kunnen doen wat ze er volgens de bestemming moeten kunnen doen (Handboek voor Toegankelijkheid). Toegankelijkheid is daarmee overal in de gebouwde omgeving aan de orde waar wij - mensen - iets te doen hebben. In de openbare buitenruimte, waar we onderweg zijn, op de bus wachten, op de fiets stappen, de auto parkeren, een brief posten, de hond uitlaten, lekker in de zon zitten of gewoon wat rondhangen. In gebouwen, waar we werken of bezoeker zijn.

 • c.

  Toegankelijkheid- digitaal (3); websites en apps moeten voor mensen met een beperking waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust zijn ( WCAG2.1 AA richtlijnen).

 • d.

  Beperking- een lichamelijke, motorische, zintuigelijke - visueel of auditief- beperking, een chronische aandoening, een (licht) verstandelijke beperking, of een psychische kwetsbaarheid. Een beperking kan aangeboren zijn of door ziekte of ongeval ontstaan.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De gemeente wil een impuls geven aan de toegankelijkheid in de stad door (acute) praktische knelpunten in de fysieke en sociale toegankelijkheid van gelegenheden op te lossen. Daarvoor is een subsidiebedrag beschikbaar om ondernemingen en organisaties in de stad te stimuleren om te investeren in gerichte verbeteringen. Het college heeft ondernemingen en organisaties nodig om de stad toegankelijk te maken.

Met deze subsidie stimuleert het college hen om te werken aan toegankelijkheid.

Het doel is dat Utrechters zo min mogelijk drempels -fysiek of sociaal- ervaren om zo gewoon mogelijk deel te nemen aan het dagelijkse leven. Die drempels wil het college samen met organisaties en ondernemingen wegnemen. Het college werkt aan betere fysieke en sociale toegankelijkheid voor iedereen.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke- en rechtspersonen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast in de subsidiestaat. De subsidiestaat wordt bekend gemaakt op www.utrecht.nl.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend maatregelen, voorzieningen of activiteiten die bijdragen aan meer mogelijkheden voor inwoners met een beperking om mee te doen aan de samenleving komen voor subsidie in aanmerking.

De maatregelen, voorzieningen of activiteiten moeten voor algemeen gebruik zijn. Het moet gaan om een eenmalige investering in toegankelijkheid, zoals:

 • a.

  een verbetering van de beeldvorming over inwoners met een beperking: bijvoorbeeld een communicatiecampagne, een beeldvormingsproject over inwoners met een psychische kwetsbaarheid of een training voor personeel zodat zij weten hoe zij gasten met een beperking prettig tegemoet kunnen treden.

 • b.

  een verbetering van de informatievoorziening, bijvoorbeeld een advies voor het drempelvrij maken van een website of het opstellen van een mooie begrijpelijke folder.

 • c.

  een verbetering van de toegankelijkheid met een verbouwing in een gebouw dat publiek toegankelijk is, bijvoorbeeld een café, restaurant, winkel, sportschool, sportvoorziening, ontmoetingscentrum, huisartsenpraktijk, tandartspraktijk, zwembad, gezondheidscentrum, bank, camping, school, stemlokaal, hotel, voorziening voor kunst of cultuur, een museum, theater, een festival. Mogelijke verbeteringen zijn een (inpandige of externe) drempelhulp, een toegankelijk toilet, een tillift of luie trap in een zwembad, een verschoonplek voor volwassenen, of elektrische deuren.

Artikel 6 Niet-subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  individuele voorzieningen of aanpassingen van huishoudelijke aard of individueel vervoer;

 • b.

  structurele activiteiten of meerjarige projecten;

 • c.

  aanpassingen die onderdeel zijn van een regulier programma;

 • d.

  aanpassingen die binnen een andere (subsidie)regeling vallen en/of zijn gehonoreerd;

 • e.

  aanpassingen die onderdeel zijn van structurele financiële verplichtingen;

 • f.

  alle projecten (nieuwbouw en verbouw) die korter dan 2 jaar geleden zijn afgerond;

 • g.

  maatregelen die onderdeel uitmaken van een grotere verbouwing, tenzij de maatregelen voor toegankelijkheid aantoonbaar extra kosten met zich meebrengen;

 • h.

  aanpassingen die reeds zijn gestart voordat subsidie is aangevraagd.

Artikel 7 Eisen aan de subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag moet aan een aantal eisen voldoen:

 • 1.

  Aanvragen moeten worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht met het digitaal aanvraag formulier dat bestemd is voor de subsidieregeling ‘Subsidie voor toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht’. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2.

  Bij de aanvraag is gebruik gemaakt van het format voor het activiteitenplan. Het format is te vinden op www.utrecht.nl/subsidietoegankelijkheid.

 • 3.

  De subsidieaanvraag omvat een sluitende en helder onderbouwde begroting passend bij het activiteitenplan.

 • 4.

  In de begroting is duidelijk voor welk deel van de kosten subsidie wordt aangevraagd. Een offerte is bijgevoegd.

 • 5.

  Alleen kosten die direct bijdragen aan toegankelijkheid komen in aanmerking voor de subsidie.

 • 6.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt op welke wijze de activiteit of maatregel de toegankelijkheid voor inwoners met een verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuigelijke beperking of een chronische aandoening verbetert.

 • 7.

  Advies van één van de volgende drie belangenorganisaties uit Utrecht is bijgevoegd: het Solgu, de Wilg, of het Platform Volwaardig Burgerschap GGZ. Als de subsidie wordt aangevraagd voor het toegankelijk maken van een website is een advies van Stichting Accessibility bijgevoegd. De organisaties hebben maximaal 6 weken de gelegenheid om advies te geven. Als er geen advies wordt bijgevoegd moet de aanvrager aantonen dat de organisaties 6 weken de gelegenheid hebben gehad om te reageren.

 • 8.

  Als er landelijke normen beschikbaar zijn, zoals in het Handboek voor Toegankelijkheid, dan wordt hiervan gebruik gemaakt. Websites die met de subsidie toegankelijk worden gemaakt, moeten voldoen aan alle WCAG2.1 AA richtlijnen én daarop worden getoetst.

Artikel 8 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Er zijn elk jaar twee subsidierondes voor zover er na de eerste ronde van dat jaar nog middelen beschikbaar zijn. De deadlines zijn 1 mei en 1 september. Uiterlijk 13 weken na de datum van de deadline nemen burgemeester en wethouders een besluit.

Artikel 9 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De subsidie bedraagt maximaal 40.000 euro per aanvraag. Er mag per aanvrager één aanvraag worden ingediend per ronde. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten voor toegankelijkheid.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

Het college beoordeelt de aanvragen die zijn ingediend per subsidieronde op basis van de volgende criteria, het cijfer achter het criterium geeft aan hoeveel punten maximaal voor dat onderdeel behaald kunnen worden:

 • a.

  de mate waarin de aanvraag bijdraagt aan het doel uit artikel 2 van deze nadere regel (30).

 • b.

  de mate van creativiteit van het voorstel. Het college verwelkomt aanvragen die nieuwe onverwachte oplossingen bieden aan het gebrek aan toegankelijkheid (20).

 • c.

  de mate van effectiviteit van de impuls aan toegankelijkheid; de mate waarin het mogelijk is met het voorstel zo veel mogelijk inwoners met een beperking effectief gemakkelijker te laten deelnemen aan de samenleving met de inzet van zo min mogelijk middelen, voor zo lang mogelijk (20).

 • d.

  De mate waarin voor de goedkoopst adequate oplossing is gekozen (20).

 • e.

  de mate van cofinanciering (10).

Artikel 11 Besluitvorming

 • a.

  De beoordeling van de aanvragen gebeurt ambtelijk samen met een ervaringsdeskundige.

 • b.

  De aanvragen moeten minimaal 60 punten behalen om voor subsidie in aanmerking te komen.

 • c.

  Als in een subsidieronde de middelen ontoereikend zijn om alle aanvragen met 60 punten of meer te verlenen, wordt een rangorde gemaakt op basis van de toegekende punten én worden de aanvragen verdeeld over de drie verschillende categorieën maatregelen: sociale toegankelijkheid, fysieke toegankelijkheid en digitale toegankelijkheid. Uitgangspunt is dat één derde deel van de subsidie beschikbaar is per categorie. De rangorde per categorie is leidend. Als er minder dan het derde deel voor een categorie wordt aangevraagd krijgen alle voldoende beoordeelde maatregelen binnen deze categorie subsidie verleend. Het restant van het derde deel wordt gelijkelijk verdeeld over de beide andere categorieën maatregelen.

Artikel 12 Verplichtingen aan subsidieverlening

Verplichtingen aan de subsidieverlening zijn:

 • a.

  De subsidieontvanger vertelt aan inwoners van Utrecht en gebruikers van de producten of diensten dat zij hebben geïnvesteerd op toegankelijkheid, op welke manier en dat zij nu toegankelijk(er) zijn.

 • b.

  De subsidieontvanger vertelt op de eigen website op welke manier de eigen producten of diensten toegankelijk zijn.

 • c.

  Als de openbare ruimte rondom het gebouw niet toegankelijk is, maakt de subsidieontvanger hiervan melding op de slimmelden app van de gemeente Utrecht.

 • d.

  In het geval met de subsidie de toegankelijkheid van een gebouw is verbeterd plaatst de subsidieontvanger deze informatie op wheelmap.org.

 • e.

  In het geval met de subsidie een openbaar toegankelijk toilet toegankelijk wordt gemaakt plaatst de subsidieontvanger deze op de hoge nood app.

Artikel 13 Evaluatie

De subsidie wordt ingezet vanuit het werk aan het VN-verdrag handicap. Deze inzet wordt beleidsmatig periodiek geëvalueerd.

Artikel 14 Overgangsbepalingen

Aanvragen die na 1 december 2020 maar voor de inwerkingtreding van de onderhavige nadere regel zijn ingediend zullen met toepassing van de onderhavige nadere regel worden beoordeeld. Aanvragers worden in de gelegenheid gesteld hierop hun aanvragen aan te passen en voor te leggen aan één van de belangenorganisaties genoemd in deze nadere regel.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Artikel 16 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als: ‘Nadere regel subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht’.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 10 januari 2023,

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen