Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2023)

Geldend van 13-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2023)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

 • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

 • gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

 • overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EDAM-VOLENDAM 2023.

Artikel 1 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. In afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 2 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 3 Belastingen waterschap

Bij het beoordelen van de betalingscapaciteit van een belastingschuldige wordt rekening gehouden met de opgelegde aanslagen van het waterschap die worden genoemd in de kwijtscheldingsregeling van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Artikel 4 Uitsluiting kwijtschelding invorderingskosten

In het geval ter zake van de belastingaanslag waarvoor de kwijtschelding wordt aangevraagd invorderingskosten zijn gemaakt, wordt kwijtschelding verleend onder de voorwaarde dat eerst de invorderingskosten moeten zijn voldaan.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  maximaal € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. De ingangsdatum van dit besluit is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 15 december 2022,

de griffier,

mr. M. van Essen.

de voorzitter,

L.J. Sievers.