Mandaatbesluit 2023

Geldend van 17-01-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit 2023

De Burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de heffingsambtenaar van de gemeente Scherpenzeel, elk voor zover bevoegd;

Gelet op het per 1 oktober 2016 geldende Organisatiebesluit 2016;

Overwegende dat het wenselijk is in verband met de periodieke actualisatie om een nieuw mandaatbesluit vast te stellen;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek en artikel 171 van de Gemeentewet;

B E S L U I T E N

vast te stellen “Mandaatbesluit 2023”.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit mandaatbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het college of de burgemeester;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  secretaris: de (loco-)gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur;

 • d.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • e.

  procesverantwoordelijke(n): de medewerker(s) van het team die werkzaam is/zijn binnen het betreffende taakveld.

Artikel 2 Mandaatverlening aan de secretaris

 • 1. De bevoegdheden die het college en de burgemeester bij of krachtens wettelijk voorschrift of delegatie toekomen, vermeld in het bij dit mandaatbesluit horende bevoegdhedenregister, met inbegrip van de ondertekening van stukken, in naam en onder verantwoordelijkheid van het ter zake bevoegde bestuursorgaan op te dragen (te mandateren) aan de secretaris.

 • 2. De secretaris is bevoegd tot uitoefening van al de bevoegdheden als vermeld in het bevoegdhedenregister met uitzondering van de door het college rechtstreeks gemandateerde bevoegdheden aan externen. De secretaris is bevoegd de aan hem gemandateerde bevoegdheden door te mandateren aan de teamleiders.

Artikel 3 Mandaatverlening aan de teamleiders

 • 1. De teamleider is ten aanzien van het bevoegdhedenregister bevoegd, tenzij anders is bepaald, tot uitoefening van de bevoegdheden als vermeld in het bevoegdhedenregister.

 • 2. De teamleider is bevoegd de aan hem gemandateerde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk onder te mandateren aan de onder hem werkzame medewerkers. De ondergemandateerde bevoegdheden zijn vastgelegd in het bevoegdhedenregister. De door de teamleider ondergemandateerde medewerkers zijn niet bevoegd tot het verlenen van ondermandaat.

Artikel 4 Omvang mandaat

 • 1. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders verlenen mandaat aan de secretaris en de teamleiders om in diens naam besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor te bereiden, te nemen, in te trekken, te wijzigen, te ondertekenen en af te doen met betrekking tot bij of krachtens de wet gegeven bevoegdheden en aan het team opgedragen taken zoals aangegeven in het bij dit besluit horende bevoegdhedenregister.

 • 2. Onder mandaat wordt tevens begrepen het op grond van volmacht, dan wel machtiging, verrichten van privaatrechtelijke handelingen en feitelijke handelingen, alsmede het nemen van besluiten anders dan bedoeld in artikel 1:3 Awb.

 • 3. Onder het beslissen tot het sluiten van overeenkomsten als vermeld in dit mandaatbesluit wordt ook verstaan de bevoegdheid tot het verrichten van al de daarmee samenhangende voorbereidingshandelingen waaronder het aanvragen van offertes en het doen van aanbestedingen, alsmede de bevoegdheid tot uitvoering en opzegging van de gesloten overeenkomst en voorts alle andere bevoegdheden die het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot overeenkomsten aan de partij toekent.

 • 4. Bij het verlenen van mandaat, zoals bepaald is in het eerste lid van dit artikel, wordt aan de secretaris en de teamleiders de bevoegdheid gegeven ondermandaat te verlenen aan andere gemeenteambtenaren, tijdelijk ingehuurde externe medewerkers voor de taken zoals die in het bevoegdhedenregister zijn opgenomen, alsmede aan (als niet-ondergeschikte) medewerkers werkzaam bij het Inkoopbureau Midden Nederland voor de met betrekking tot (rechts-) handelingen en besluiten die samenhangen met aanbestedingen en gunningen van diensten, leveringen en werken.

 • 5. In het ondermandaatbesluit, zoals bepaald is in het voorgaande lid, kunnen instructies worden gegeven die bij het uitoefenen van de ondergemandateerde bevoegdheden in acht dienen te worden genomen. Op ondermandaatbesluiten zijn de bepalingen van dit mandaatbesluit van overeenkomstige toepassing. Het ondermandateren van bevoegdheden geschiedt schriftelijk. Een afschrift van het ondermandaatbesluit wordt aan de medewerkers DIV van het team Data & Control gezonden. De medewerkers die worden gemandateerd door de teamleider kunnen de ondergemandateerde bevoegdheden niet ondermandateren.

 • 6. In geval van afwezigheid van de mandaatgever, aan wie bij of krachtens deze beleidsregel bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger, waar een plaatsvervanger is aangewezen of hun waarnemer, waar een waarnemer is aangewezen. Bij afwezigheid van de mandaatgever danwel diens vervanger of waarnemer wordt hij vervangen door de secretaris.

HOOFDSTUK 2 UITZONDERINGEN

Artikel 5 Absolute uitzonderingsgronden mandaat

 • 1. Mandaat wordt op grond van het bepaalde in artikel 10:3 Awb in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid:

  • a.

   tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

  • b.

   tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;

  • c.

   tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.

 • 2. Mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift of op een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid, Awb wordt niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

 • 3. Indien artikel 5:53 Awb van toepassing is, wordt mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete niet verleend aan degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.

Artikel 6 Relatieve uitzonderingsgronden mandaat

Behoudens het bepaalde in artikel 5 wordt eveneens geen mandaat verleend indien het betreft een bevoegdheid:

 • a.

  tot het beslissen op bezwaar, indien het primaire besluit door het bestuursorgaan zelf is genomen;

 • b.

  tot het beslissen op bezwaar, indien met het voorgestelde collegebesluit wordt afgeweken van het advies van de Intergemeentelijke Onafhankelijke Bezwaarschriftencommissie Scherpenzeel, of waarbij het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard;

 • c.

  tot het beslissen op een beroepschrift;

 • d.

  tot het nemen van een besluit, indien ter voorbereiding van dit besluit een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is gevoerd en zienswijzen, bedenkingen of inspraakreacties zijn ingebracht;

 • e.

  tot het nemen van besluiten die samenhangen met aanbestedingen waarbij conform het geldende d.d. 28 september 2017 door de raad vastgestelde “Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Scherpenzeel” Europees moet worden aanbesteed;

 • f.

  tot het nemen van besluiten waarbij advies nodig is van andere teams en/of instellingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten dan wel niet tot dezelfde conclusie leiden;

 • g.

  tot het nemen van een besluit, indien het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid;

 • h.

  waarbij de aard van de besluitvormingsprocedure zich tegen de mandaatverlening verzet;

 • i.

  tot het nemen van een besluit, indien dat besluit afwijkt van een beleidsregel als bedoeld in artikel 4:84 Awb;

 • j.

  tot het nemen van een besluit, indien dat besluit afwijkt van een wettelijk verplicht advies;

 • k.

  tot het nemen van een besluit, indien dat besluit niet past binnen het daarvoor bestemde budget of investeringskrediet in de zin van de Budgetregels en de Regeling budgetbeheer;

 • l.

  waarbij bij het nemen van een besluit artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet van toepassing is;

 • m.

  waarbij de gemandateerde een persoonlijke betrokkenheid heeft bij het te nemen besluit;

 • n.

  waarbij het besluit of (rechts)handeling als politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig wordt aangemerkt.

HOOFSTUK 3 INSTRUCTIE

Artikel 7 Mandaatinstructie

 • 1. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, elk voor zover bevoegd, en op grond van de artikelen 10:1 tot en met 10:6 Awb geven een algemene instructie aan gemeenteambtenaren voor de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden, zoals bedoeld in dit mandaatbesluit, waarbij de gemandateerde verplicht is, voordat hij van de gemandateerde bevoegdheden gebruik maakt, met het bestuursorgaan of de verantwoordelijke bestuurder te overleggen, en ter beoordeling voor te leggen of van de gemandateerde bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt, indien:

  • a.

   de verwachting is gerechtvaardigd dat de uitoefening van de bevoegdheid grote financiële, juridische of politiek/bestuurlijke gevolgen krijgt of vermoedelijk zal krijgen;

  • b.

   er sprake is van mogelijke strijdigheid met vastgesteld beleid;

  • c.

   niet begrote financiële of andere belangrijke gevolgen zijn te verwachten of anderszins een aanmerkelijk beslag op financiële middelen is te verwachten;

  • d.

   door het nemen van een besluit door de mandataris de schijn van vooringenomenheid of belangenverstrengeling kan worden gewekt;

  • e.

   er twijfel bestaat of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

 • 2. Bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden dienen alle van toepassing zijnde wetten, algemene maatregelen van bestuur, voorschriften, verordeningen, raadsbesluiten, circulaires, aanwijzingen, richtlijnen etc., in acht te worden genomen. Ten aanzien van bevoegdheden die ten laste van de gemeente financiële gevolgen hebben, geldt bovendien dat hierin in de begroting van de gemeente moet zijn voorzien.

 • 3. Ook indien niet overeenkomstig het bepaalde in deze instructie is gehandeld, geldt een krachtens mandaat genomen besluit rechtens als een besluit van het desbetreffende bestuursorgaan.

 • 4. Het voorgaande met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van deze beleidsregel.

Artikel 8 Ondertekening beschikkingen en overeenkomsten

 • 1. Ingeval van uitoefening van (onder-)mandaat worden besluiten of uitgaande stukken als volgt getekend:

  “Namens burgemeester en wethouders van Scherpenzeel ”, en/of “Namens de burgemeester van Scherpenzeel ”, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding van de naam van het team, handtekening van de gemandateerde, en tenslotte de voorletter(-s) en achternaam van gemandateerde.

 • 2. Indien de beslissing tot het aangaan van overeenkomsten is gemandateerd, houdt deze bevoegdheid tevens in het aangaan van de overeenkomst als zodanig waaronder te verstaan het op grond van artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10:12 Awb vertegenwoordigen van de gemeente als rechtspersoon door het voor de gemeente in de plaats van de burgemeester tekenen (bij volmacht) van de overeenkomst. De aanhef van de ondertekening luidt dan:

  “De gemeente Scherpenzeel , voor deze overeenkomst op grond van artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen, met volmacht vertegenwoordigd door …..XXX….. (de naam en functie-aanduiding van degene die de gemandateerde bevoegdheid uitoefent), hierna te noemen: de gemeente”.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit mandaatbesluit treedt in werking op 1 januari 2023, onder intrekking van de op 14 december 2021 vastgestelde Mandaatbesluit 2022.

 • 2. Dit mandaatbesluit kan aangehaald worden als “Mandaatbesluit 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2022

R. ‘t Hoen

Secretaris

M.W. Jaeger

Burgemeester

A. Franken

Heffingsambtenaar

BEVOEGDHEDENREGISTER BIJ MANDAATBESLUIT 2023

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke basis

Ondermandaat (verleend door teamleiders)

 

ALGEMEEN / ALLE TEAMS

 
 

A1

Het voeren van correspondentie, voorzover daar geen beleidsmatige of bestuurlijke aspecten aan zitten en daaraan geen financiële of rechtsgevolgen verbonden zijn.

 

Procesverantwoordelijken

A2

Het in handen stellen van een bezwaarschrift aan de Commissie bezwaarschriften in het kader van bezwaarbehandeling en ter verkrijging van advies van de Commissie bezwaarschriften.

Verordening Commissie Bezwaarschriften

Procesverantwoordelijken

A3

Het in handen stellen van een verzoekschrift aan de Ombudscommissie in het kader van externe klachtbehandeling door de Nationale Ombudsman.

Awb

Bestuurlijk juridisch beleidmedewerker

Juridisch medewerker VROM

A4

Alle (rechts-)handelingen in het kader van de voorbereiding van door het bestuursorgaan te nemen besluiten. Hieronder valt in ieder geval:

 • Het toepassen van de gemeentelijke inspraakverordening;

 • Het besluiten tot toepassing van de Openbare Uniforme Voorbereidingsprocedure (UOV, afd. 3.4 Awb);

 • Het uitnodigen voor bijeenkomsten of hoorzittingen;

 • Handhavings- en toezichtcorrespondentie.

Elke wettelijke basis

Procesverantwoordelijken

A5

Alle (rechts-)handelingen ter uitvoering van door het bestuursorgaan genomen besluiten

Elke wettelijke basis

Procesverantwoordelijken

A6

Ten aanzien van gemandateerde besluiten:

 • de voorbereiding van besluiten;

 • corresponderen;

 • adviezen inwinnen;

 • verzenden en (algemeen) bekend maken van besluiten, en;

 • alle overige (rechts)handelingen ter voorbereiding, het beslissen en het afhandelen van gemandateerde besluiten.

Mandaatbesluit 2022

Procesverantwoordelijken

A7

Aanvragen inlichtingen uit registers justitiële documentatiedienst en politieregisters.

Wet justitiële

Documentatie, Mandaatbesluit 2022

Procesverantwoordelijken

A8

Het voor de burger ontzeggen van de toegang tot gemeentelijke gebouwen

Gemeentewet

Geen

A9

Meedelen en bekendmaken van beschikkingen, algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels of besluiten van algemene strekking.

Awb, Gemeentewet

Procesverantwoordelijken

A10

Bekendmaken van beschikkingen van andere overheids(bestuurs)organen.

Awb, Gemeentewet

Procesverantwoordelijken

A11 A

A11 B

A: Op verzoek of ambtshalve informatie geven aan andere bestuursorganen of overheden.

B: Op verzoek of ambtshalve advies geven aan andere bestuursorganen of overheden.

Elke wettelijke basis

A: Procesverantwoordelijken

B: Procesverantwoordelijken i.c.m. teamleider

A12

Alle (rechts-)handelingen in verband met:

 • het aanvragen van een vergunning of een besluit; of;

 • het declareren van kosten;

bij andere bestuursorganen of overheidsinstanties.

Elke wettelijke basis

Procesverantwoordelijken

A13

Het voorbereiden en aanvragen van vergunningen bij hogere overheden, zoals omgevingsvergunningen voor het aanleggen van een werk, voor milieu, het kappen van bomen, lozingsvergunningen, ontgrondingvergunningen, vergunningen waterschap, aansluitvergunningen en het indienen van meldingen.

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 e

Procesverantwoordelijken

A14

Het voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale bijdrage-regelingen en vergelijkbare regelingen (inzenden statistische opgaven, declaraties, eindafrekeningen, jaarverslagen, accountantsrapporten, gereedmeldingen e.d.).

Gemeentewet, artikelen 119, 120, 160 lid 1 a

Procesverantwoordelijken

A15

Het vragen om een schriftelijke machtiging van een

vertegenwoordiger.

Awb

Procesverantwoordelijken

A16

Doorzenden van geschriften tot behandeling waarvan (kennelijk) een ander bestuursorgaan bevoegd is.

Awb

Procesverantwoordelijken

A17

Vaststellen en wijzigen aanvraagformulier, met uitzondering van de wettelijk vastgestelde formulieren.

Awb, overige wetgeving,

verordeningen,

beleidsregels

Procesverantwoordelijken

A18

Gelegenheid bieden een onvolledige aanvraag aan te vullen.

Awb

Procesverantwoordelijken

A19

Besluit om aanvraag (niet) in behandeling te nemen.

Awb

Procesverantwoordelijken

A20

Aanvraag afwijzen bij geen nieuw gebleken feiten en omstandigheden na eerdere afwijzing.

Awb

Procesverantwoordelijken

A21

Achterwege laten hoorplicht.

Awb

Procesverantwoordelijken

A22

Kennisgeven redelijke beslistermijn.

Awb

Procesverantwoordelijken

A23

Namens het bestuursorgaan (raad, college van b&w, burgemeester) en de publiekrechtelijke rechtspersoon (gemeente Scherpenzeel):

 • bezwaar maken;

 • een voorlopige voorziening indienen;

 • (hoger) beroep instellen;

 • de bestuursrechter verzoeken een voorlopige voorziening op te heffen of te wijzigen;

 • verzoeken een uitspraak te herzien;

 • als derde partij deelnemen in een geding;

 • het voeren van Awb verzoekschriftprocedures en andere procedures van het burgerlijk procesrecht (rechtbank/kantongerecht).

Awb

Bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

A24

Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan of de gemeente in: bezwaar-, en (hoger) beroepsprocedures, bij verzoeken om voorlopige voorzieningen of in andere bestuursrechtelijke of civiele procedures. Hieronder valt in ieder geval:

 • -

  vertegenwoordiging bij de Commissie bezwaarschriften, de rechtbank, de CRvB, De ABRvS, het CBB;

 • -

  het opstellen van pleitnotities, het voeren van schriftelijk verweer;

 • -

  het voeren van mondeling verweer;

 • -

  en het verrichten van overige proceshandelingen, in de meest ruime zin.

Awb

Bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

Bij vertegenwoordiging bij de Commissie bezwaarschriften ook: Juridisch kwaliteitsmedewerker Sociaal Team

Privacy Officer

A25

Verdagen van termijn tot het geven van een beschikking. Schriftelijke mededeling aan aanvrager met vermelding van termijn waarbinnen de beschikking alsnog moet worden gegeven.

Awb, artikelen 4:14, 4:15

Procesverantwoordelijken

A26

Het beslissen op een verzoek in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter op grond van artikel 7:1a van de Awb.

Awb

Bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

A27

Verdagen van de beslissing op bezwaarschrift.

Awb

Procesverantwoordelijken

 
 
 
 
 

OVEREENKOMSTEN

 
 

A28

Het besluiten tot aangaan van overeenkomsten met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren goederen of diensten of leveringen, voor zover passende binnen de (voor het team) vastgestelde begroting. Met inachtneming van de bepalingen in de geldende regeling Budgetbeheer (incl. Budgetregels), het geldende inkoopbeleid, dit mandaatbesluit, evenals artikel 169, lid 4 Gemeentewet.

BW, Gemeentewet artikel 160 lid 1 e, Regeling budgetbeheer, Budgetregels,

Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Mandaatbesluit 2022 nummers A32 t/m A35.

Budgethouders

A29

Het vertegenwoordigen van de gemeente inzake buitengerechtelijke vernietiging voor zover betrekking hebbend op het aangaan van overeenkomsten met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren roerende goederen of diensten.

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 e, BW 3:50

Geen

A30

Reguliere opzegging overeenkomst aan het einde van de looptijd.

 

Conform budgethoudersregeling

A31

Het geven van toestemming voor het gebruik van de huisstijl.

 

Budgethouders (i.c.m. communicatieadviseur)

 
 
 
 
 

AANBESTEDEN / GUNNEN

 
 

A32

Het nemen van beslissingen over het voeren van en het gunnen van inkoop- en aanbestedingstrajecten die betrekking hebben op aanbestedingsprocedures.

Dit voor zover de aanbestedingen passen binnen het beleid dat in de begroting is opgenomen en met inachtneming van de bepalingen in de geldende regeling Budgetbeheer en het geldende inkoopbeleid.

BW, Gemeentewet artikel 160, Regeling budgetbeheer,

Budgetregels, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Mandaatbesluit 2023

< € 5.000 Budgetbeheerder

Budgethouders

A33 A

A33 B

A: Het vaststellen van de inkoopstrategie.

B: Het nemen van beslissingen over het voeren van en het gunnen van inkoop- en aanbestedingstrajecten die betrekking hebben op alle aanbestedingsprocedures voor leveringen en diensten, waarvoor de opdrachtwaarde voor de gemeente Scherpenzeel niet hoger is dan

€ 50.000.

Dit voor zover de aanbestedingen passen binnen het beleid dat in de begroting is opgenomen en met inachtneming van de bepalingen in de geldende regeling Budgetbeheer en het geldende inkoopbeleid.

BW, Gemeentewet artikel 160, Regeling budgetbeheer,

Budgetregels, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Mandaatbesluit 2023

A: > € 5.000 < € 50.000

Geen; daarboven gemeentesecretaris

B: > € 5.000 < € 50.000 Budgethouders

Tenzij inhoudelijke afweging m.b.t. duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen.

A34 A

A34 B

A: Het vaststellen van de inkoopstrategie.

B: Het nemen van beslissingen over het voeren van en het gunnen van inkoop- en aanbestedingstrajecten die betrekking hebben op alle aanbestedingsprocedures voor werken, waarvoor de opdrachtwaarde voor de gemeente Scherpenzeel niet hoger is dan € 50.000.

Dit voor zover de aanbestedingen passen binnen het beleid dat in de begroting is opgenomen en met inachtneming van de bepalingen in de geldende regeling Budgetbeheer en het geldende inkoopbeleid.

BW, Gemeentewet artikel 160, Regeling budgetbeheer,

Budgetregels, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Mandaatbesluit 2023

A: > € 5.000 < € 50.000

Geen; daarboven gemeentesecretaris

B: > € 5.000 < € 50.000 Budgethouders

A35

Alle handelingen, zijnde het Programma van Eisen en de Nota’s van Inlichtingen, nadat de inkoopstrategie is vastgesteld. Dit voor zover het bestek of Programma van Eisen niet afwijkt van de bepalingen uit de inkoopstrategie. Het afsluiten van de overeenkomst – na gunning – wordt conform A28 afgehandeld.

BW, Gemeentewet artikel 160, Regeling budgetbeheer,

Budgetregels, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Mandaatbesluit 2023

Procesverantwoordelijken

A36

Alle (rechts)handelingen en besluiten die samenhangen met de verschillende fases in aanbestedingen, met die restrictie dat over de inkoopstrategie, het Programma van Eisen en de gunning door de bevoegde organen moet worden besloten. Dit alles met in achtneming van het geldende inkoopbeleid.

Onder dit mandaat valt in ieder geval het publiceren van aanbestedingen, het uitbrengen van de Nota van Inlichtingen, het mede ondertekenen van processen verbaal en overige correspondentie met marktpartijen.

BW, Gemeentewet artikel 160, Regeling budgetbeheer,

Budgetregels, Awb artikelen 10:4, 10:9

Inkoopbureau Midden Nederland

 
 
 
 
 

BEDRIJFSHULPVERLENING

 
 

A37

Bedrijfshulpverlening

 • beslissing tot inzet BHV-ers bij calamiteit;

 • coördineren inzet BHV-ers tot aankomst hulpverlening;

 • opdracht geven tot ontruiming;

 • alle werkzaamheden betreffende scholing t.b.v. BHV, EHBO en AED

 

Ploegleiders BHV

 
 
 
 
 

SUBSIDIES

 
 

A38

Alle (rechts-)handelingen in verband met het aanvragen van subsidie bij andere bestuursorganen of overheidsinstanties.

Elke wettelijke basis

Procesverantwoordelijken

A39

Het voorbereiden en aanvragen van subsidies bij hogere overheden.

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 e

Procesverantwoordelijken

A40

Het voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale subsidieregelingen en vergelijkbare regelingen (inzenden statistische opgaven, declaraties, eindafrekeningen, jaarverslagen, accountantsrapporten, gereedmeldingen e.d.).

Gemeentewet, artikelen 119, 120, 160 lid 1 e

Procesverantwoordelijken

A41

Alle besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel en de hieraan gedereguleerde regelgeving (zoals beleidsregels en nadere regels). E.e.a. binnen het door de raad vastgestelde subsidieplafond.

Awb, Algemene Subsidie Verordening 2018, Subsidieregeling 2020,

Deelverordening subsidie muziekonderwijs Scherpenzeel en wijzigingsbesluit gemeenteraad d.d. 27-6-2013, Subsidieregeling Kindgebonden financiering Peuteropvang Scherpenzeel 2021

Beleidsmedewerkers beleidsteam Sociaal Domein

Medewerker subsidieverstrekking

Junior beleidsregisseur Economie en Ondernemen

A42

Het aangaan van subsidie uitvoeringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht. Met inachtneming van de gemeentelijk budget- en begrotingsregels.

Awb

Beleidsmedewerkers beleidsteam Sociaal Domein

Junior beleidsregisseur Economie en Ondernemen

A43

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan van de subsidie uitvoeringsovereenkomsten. Met inachtneming van de gemeentelijk budget- en begrotingsregels.

Awb

Beleidsmedewerkers beleidsteam Sociaal Domein

Junior beleidsregisseur Economie en Ondernemen

A44

Het beslissen op verzoeken om subsidie voor gemeentelijke monumenten tot een maximum van het bedrag als opgenomen voor dit product in de begroting.

Subsidieregeling

Gemeentelijke

Monumenten 2012

Beleidsmedewerker Leefomgeving

A45

Alle besluiten inzake subsidies voor Sport, recreatie, toerisme, zwembad en VVV.

Awb, Algemene subsidie Verordening 2018, daaraan gedereguleerde regelgeving (zoals beleidsregels en nadere regels betreffende sport, recreatie, toerisme, zwembad en VVV)

Beleidsmedewerker Recreatie, Toerisme en Economie

 
 
 
 
 

TEAM DIENSTVERLENING

 
 
 
 
 
 

TD 1

BURGERZAKEN

 
 

TD 1.1

Het beslissen op een aanvraag om een invalidenparkeerkaart

BABW artikel 49

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.2

Het beslissen op aanvragen tot het verkrijgen van de navolgende verklaringen:

a. Attestatie de vita

b. Verklaring ter legalisatie van een handtekening

Wet BRP

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.3

De verwerking van persoonsgegevens over de bevolking in een geautomatiseerde basisadministratie van persoonsgegevens

Wet BRP

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.4

Besluiten op de aan het college opgedragen taken met betrekking tot de basisadministratie persoonsgegevens

Wet BRP

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.5

Alle besluiten met betrekking tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet BRP)

Wet BRP

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.6

Registratie van personen: de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in de Wet BRP en de hierop berustende nadere regelgeving (incl. de afgifte van uittreksels en verklaringen). De regelgevende bevoegdheden blijven voorbehouden aan het college

Wet BRP,

Beleidsregels Regeling briefadres BRP, Beleidsregels Bestuurlijke boete BRP

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.7

Het besluiten op verzoeken van derden om informatie uit de BRP

Wet BRP, AVG

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.8

Het melden van een verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. artikel 30 van de AVG

AVG

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

FG

TD 1.9

Het indienen van een verzoek tot paspoortsignalering en opname in het opsporingsregister van de paspoortwet

Paspoortwet

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.10

Het uitoefenen van alle bevoegdheden betreffende reisdocumenten krachtens de Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling, zoals identificatie, bijschrijven van kinderen, vluchtelingen en vreemdelingenpaspoort

Paspoortwet,

Paspoortuitvoeringsreg.

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.11

In ontvangst nemen reisdocumenten o.g.v. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland, artikel 78

Paspoortuitvoeringsreg. artikel 78

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.12

Aangifte politie vermoeden onregelmatigheden reisdocumenten o.g.v. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland, artikel 96

Paspoortuitvoeringsreg. artikel 96

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.13

Ondertekenen verantwoordingsformulier o.g.v. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland, artikel 100

Paspoortuitvoeringsreg. artikel 100

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.14

Het ontvangen van zendingen van reisdocumenten, bijschrijvingstickers, rijbewijzen aanvraagformulieren en andere waardedocumenten

Reglement rijbewijzen,

Paspoortuitvoeringsreg.

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.15

Het uitoefenen van alle bevoegdheden m.b.t. de afgifte van rijbewijzen

Rijbewijswet

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.16

Alle besluiten en rechtshandelingen ten aanzien van rijbewijzen o.g.v. de Wegenverkeerswet 1994, Reglement rijbewijzen en de Regeling bestelling rijbewijzen

Wegenverkeerswet 1994

Geen

TD 1.17

Benoeming, schorsing en ontslag Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs)

Besluit burgerlijke stand

Geen

TD 1.18

A: De uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het Reglement op de Burgerlijke Stand

B: het behandelen en besluiten op aanvragen van aanstaande bruidsparen/partners tot het aanwijzen van een door bruidsparen/partners gewenste locatie als eenmalige trouwlocatie tot huis der gemeente, uitsluitend voor voltrekking huwelijk/registratie partnerschap

A: Reglement burgerlijke stand

B: BW Boek 1:afdelingen 5 en 5A;

A: Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

B: Geen

TD 1.19

De legalisatie van handtekeningen en het waarmerken van bescheiden

 

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.20

Het behandelen en afhandelen van alle verzoeken om advies m.b.t. geslachtsnaamwijziging

Besluit geslachtsnaamwijziging

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.21

De afgifte van een bewijs van Nederlanderschap

Wet BRP, Rijkswet op het Nederlanderschap

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.22

Het nemen van beslissingen, afdoen van stukken, ondertekenen van uitgaande brieven en verrichten van overige handelingen t.a.v. aangelegenheden die verband houden met bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap verleende bevoegdheden en opgedragen taken

Rijkswet op het Nederlanderschap

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.23

Het in persoon uitreiken van een uittreksel van een naturalisatiebesluit aan de in het uittreksel genoemde persoon o.g.v. art. 60b lid 2 Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

BvvN artikel 60b lid 2

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.24

Bescherming persoonlijke levenssfeer: het treffen van maatregelen, het melden van het verwerken van gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het beoordelen van vrijstellingen e.d.

AVG

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 1.25

Alle besluiten ten aanzien van verkiezingen o.g.v. de Kieswet en het Kiesbesluit

Kieswet, Kiesbesluit

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

 
 
 
 

TD 2

COMMUNICATIE

 
 

TD 2.1

Uitvoeren van handelingen en het plaatsen van berichten met betrekking tot het in stand houden van en de ontwikkeling van de gemeentelijke website

Gemeentewet

Communicatieadviseur

Webmaster

TD 2.2

Het adviseren over en vorm geven aan het beleid op het terrein van communicatie en media, het adviseren en uitvoeren van interne en externe voorlichtingsmethoden en –technieken; het

geven van persvoorlichting

Gemeentewet

Communicatieadviseur

 
 
 
 

TD 3

LIJKBEZORGING

 
 

TD 3.1

Een andere termijn stellen voor begraven/cremeren

Wet op de lijkbezorging, artikel 17, lid 1

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

TD 3.2

Het doen van een kennisgeving bij overlijden aan de Inspecteur der registratie en successie

 

Senior Medewerker Burgerzaken

Medewerker Burgerzaken

 
 
 
 

TD 4

PERSONEELSZAKEN

 
 

TD 4.1

Het beslissen ter uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving

 

Personeelsadviseur i.c.m. teamleider

Medewerker Personeel en Organisatie i.c.m. teamleider

TD 4.2

Uitvoering van premie-incasso zorgverzekeraar

 

Extern mandaat Driessen HRM (art. 10:4 en 10:5 Awb)

Personeelsadviseur

Medewerker Personeel en Organisatie

TD 4.3

Uitvoering van belasting- en premieheffingsvoorschriften m.b.t.

salarisadministratie van de gemeente

 

Personeelsadviseur

Medewerker Personeel en Organisatie

TD 4.4

Uitvoering van regelingen t.b.v. UWV, pensioenfondsen en ziektekostenverzekeringen

 

Personeelsadviseur

Medewerker Personeel en Organisatie

 
 
 
 
 

SOCIAAL TEAM/ SOCIAAL DOMEIN

 
 
 
 
 
 

ST

WERK EN INKOMEN

 
 

ST 1.1

Alle besluiten en overige (rechts)handelingen op het gebied van sociale zekerheid, werkgelegenheid, levensonderhoud, inschakeling werkzoekenden en maatregelen en boetebesluiten

PW, IOAW, IOAZ, Bbz2004, Tozo, Verordeningen en beleidsregels PW, IOAW, IOAZ en Bbz2004

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal domein

Inzake Bbz 2004, Tozo en bijbehorende verordeningen en beleidsregels ook:

Klantmanager gemeente Barneveld

ST 1.2

Verhaal, terugvordering en invordering (incl. aanmaning, ingebrekestelling, treffen van betalingsregeling van vastgestelde vorderingen, dwanginvordering en beslaglegging) naar aanleiding van besluiten tot intrekking, herziening of beëindiging van de uitkering en naar aanleiding van maatregelen en boetebesluiten (fraude, schending informatieplicht)

Tevens vertegenwoordiging in rechte bij verhaal

PW, IOAW, IOAZ, Bbz2004, Verordeningen en beleidsregels PW, IOAW, IOAZ en Bbz2004

PW artikel 62g

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal domein

ST 1.3

Alle bevoegdheden op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

WGS

Mandaatbesluit schuldhulpverlening

Klantmanager gemeente Barneveld

Consulent gemeente Barneveld

Consulent Sociaal team

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal domein

ST 1.4

Besluiten tot aangifte Openbaar Ministerie i.v.m. geconstateerde fraude krachtens uitkeringsregelingen

Awb artikel 5.44

Geen

ST 1.5

Verlening bijzondere bijstand tbv eigen bijdrage kinderopvang voor PW-cliënten

PW

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal domein

ST 1.6

Toepassen hardheidsclausule

Participatieverordening, artikel 56

Geen

 
 
 
 

ST 2

WOONRUIMTEVERDELING

 
 

ST 2.1

Het besluiten tot het afgeven van een huisvestingsvergunning

Huisvestingswet en

Huisvestingsverordening 2021

Consulent Sociaal team

Teamleider Sociaal team 

Teamleider Sociaal Domein Beleidsmedewerker

Participatiewet en Wonen

ST 2.2

Alle besluiten op het gebied van huisvesting en de opvang van vluchtelingen

Vreemdelingenwet,

Huisvestingswet artikel 60

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal Domein Beleidsmedewerker

Participatiewet en Wonen

Bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker

ST 2.3

Beslissingen inzake tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet

Leegstandwet

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal Domein

Beleidsmedewerker

Participatiewet en Wonen

ST 2.4

Het besluiten tot het verlenen van een splitsingsvergunning

Huisvestingswet en

Huisvestingsverordening 2021

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal Domein Beleidsmedewerker

Participatiewet en Wonen

ST 2.5

Beslissingen inzake startersleningen

Verordening Starterslening

Beleidsregels Starterslening

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal Domein Beleidsmedewerker

Participatiewet en Wonen

ST 2.6

Toepassen hardheidsclausule

Huisvestingsverordening 2021 artikel 58

Geen

 
 
 
 

ST 3

WMO

 
 

ST 3.1

Alle besluiten op grond van de wet (Wmo), verordening en besluit Wet maatschappelijke ondersteuning t.a.v. het verstrekken van individuele voorzieningen, alsmede het sluiten

van de hierop betrekking hebbende bruikleenovereenkomsten

Hieronder vallen ook besluiten betreffende verhaal, terugvordering en invordering (incl. aanmaning, ingebrekestelling, treffen van betalingsregeling van vastgestelde vorderingen, dwanginvordering en beslaglegging) naar aanleiding van besluiten tot intrekking, herziening of beëindiging van de uitkering en naar aanleiding van maatregelen en boetebesluiten (fraude, schending informatieplicht)

Wmo 2015, Wmo-verordening, Wmo-besluit

Nadere regeling PGB 2016

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal domein

ST 3.2

Het nemen van overige beslissingen in het kader van de Wmo en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Wmo 2015, Wmo-verordening, Wmo-besluit

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal domein

ST 3.3

Het vragen om medisch advies op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oude en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Wet bijzondere bijstand, Wet inburgering en Participatiewet (PW), Jeugdwet

Wmo 2015, WI, PW,

Verordeningen en beleidsregels PW en Wmo en Jeugdhulp

IOAW, IOAZ, Bijzondere

Bijstand, Langdurigheidtoeslag, Jeugdwet

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal domein

ST 3.4

Beschermd Wonen

Wmo 2015

Mandaatbesluit beschermd

wonen d.d. 9 februari

2016 aan de gemeente Ede

Consulent Sociaal team

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal domein

ST 3.5

Toepassen hardheidsclausule

Wmo-verordening, artikel 23

Geen

 
 
 
 

ST 4

JEUGD

 
 

ST 4.1

Besluiten en beschikkingen inzake de toekenning, weigering of terugvordering van voorzieningen krachtens Wet en Verordening

Jeugdhulp c.a. en de op deze regelingen van toepassing zijnde beleidsregels en verordeningen

Hieronder vallen ook besluiten betreffende terugvordering en invordering (incl. aanmaning, ingebrekestelling, treffen van betalingsregeling van vastgestelde vorderingen, dwanginvordering en beslaglegging).

Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp

Nadere regeling PGB 2016

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal domein

ST 4.2

Opstellen van een verzoek tot bespreking (VTB) bij de Raad voor de Kinderbescherming

Jeugdwet, artikel 2.4

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal domein

ST 4.3

Administratief indienen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming via de Collectieve Opdracht

Routeer Voorziening (CORV)

Jeugdwet, artikel 2.4

Directie Jeugdbescherming Gelderland of diens plaatsvervanger

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal domein

ST 4.4

Ontvangen en afhandelen van de door de politie bij Veilig Thuis ingediende zorgmeldingen over jeugdigen via de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV)

Jeugdwet, artikel 7.1.4.4.

Machtiging CORV aan gemeente Ede d.d. 30 oktober 2018

ST 4.5

Uitvoering art 7 en 8 Verordening Jeugdhulp (gesprek en verslag)

Verordening Jeugdhulp artikelen 7, 8

Consulent Sociaal team 

Teamleider Sociaal team

Teamleider Sociaal Domein

ST 4.6

Toepassen hardheidsclausule

Verordening Jeugdhulp artikel 18

Consulent Sociaal team 

i.c.m. Teamleider Sociaal team en Teamleider Sociaal domein

 
 
 
 

ST 5

ONDERWIJS

 
 

ST 5.1

Uitvoering leerplichtwet e.e.a. voor zover dit niet de bevoegdheid van de bij wet aangewezen ambtenaar aangaat

Leerplichtwet 1969, Awb artikelen 10:4, 10:5

Leerplichtambtenaar

ST 5.2

Het beslissen op aanvragen voor leerlingenvervoer

Verordening Leerlingenvervoer

Consulent leerlingenvervoer

ST 5.3

Alle besluiten ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen

onderwijs

Vho

Beleidsmedewerker Onderwijs

ST 5.4

Uitvoeren financiële verhouding gemeente- schoolbesturen. Uitbetalingen in verband met de huisvestingsvoorzieningen, mits de gemeenteraad het bedrag bij begroting heeft vastgesteld en door het schoolbestuur ingediende rekening(en) binnen de door burgemeester en wethouders goedgekeurde kostenraming blijven

WPO

Beleidsmedewerker Onderwijs

ST 5.5

Alle besluiten ten aanzien van de (huisvesting van) kinderopvang op grond van de Wet Kinderopvang

Wet Kinderopvang

Beleidsmedewerker Jeugd

ST 5.6

Beslissen op aanvragen vervangende leerplicht volgens artikel 3a, 3b en 15

Leerplichtwet 1969

Leerplichtambtenaar

ST 5.7

Afhandeling beroep op vrijstellingen volgens artikel 5 onder a, b, c en 5a

Leerplichtwet 1969

Leerplichtambtenaar

ST 5.8

Controle op absoluut schoolverzuim volgens artikel 19

Leerplichtwet 1969

Leerplichtambtenaar

ST 5.9

Het beslissen over de inkoop van educatieve trajecten (inclusief correspondentie)

Wet educatie en

beroepsonderwijs (Web)

Beleidsmedewerker Onderwijs

ST 5.10

Besluiten tot inschrijving van een kindcentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang in het register kinderopvang

Wet kinderopvang en

kwaliteitseisen

peuterspeelzalen artikel 1.46

Beleidsmedewerker Jeugd

ST 5.11

Besluiten tot het geven van een schriftelijke aanwijzing in geval van het niet of onvoldoende mate naleven van gegeven voorschriften aan een kindcentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang

Wet kinderopvang

Beleidsmedewerker Jeugd

ST 5.12

Het toekennen van de vergoeding van medegebruik gymnastiekonderwijs tot een maximum van het bedrag als opgenomen voor het product in de begroting

WPO

Beleidsmedewerker Onderwijs

ST 5.13

Toepassen hardheidsclausule

 

Geen

 
 
 
 

ST 6

WvGGZ

 
 

ST 6.1

Meldpunt Wvggz en uitvoeren verkennend onderzoek

WvGGZ, artikel 5:1

Mandaatbesluit aan Directeur Publieke Gezondheid VGGM

d.d. 17 december 2019

ST 6.2

Horen van betrokkene ten behoeve van het nemen van een crisismaatregel Wvggz

WvGGZ, artikel 7:1 derde lid, onderdeel b

Mandaatbesluit aan Directeur Publieke Gezondheid VGGM

d.d. 17 december 2019

 
 
 
 
 

TEAM LEEFOMGEVING

 
 
 
 
 
 

TL 1

OPENBARE RUIMTE

 
 

TL 1.1

Het beslissen op aanvragen tot het verlenen van een ontheffing van het verbod geluidhinder te veroorzaken

APV artikel 4.6

Geen

TL 1.2

Het beslissen op aanvragen om (omgevings-) vergunning tot het hebben/aanbrengen van ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames e.d.

APV artikel 4.15

Geen

TL 1.3

Vergunning (huis) rioolaansluitingen

Wm, WW, Bouwbesluit

Geen

TL 1.4

Het beslissen op aanvragen tot het treffen van maatregelen m.b.t. gemeentelijke zorgplichten voor de inzameling, berging en transport van stedelijk (afval)water

Waterwet artikel 3.5, 3.6

Geen

TL 1.5

Het voorbereiden, uitvoeren van besluiten, projecten en maatregelen in het kader van gemeentelijk rioleringsplan

Rioleringsplan

Beleidsmedewerker riolering en water

TL 1.6

Kappen bomen bij direct gevaar

Bomenverordening

Beleidsmedewerker groen

TL 1.7

Het beslissen op aanvragen om een vergunning van (nuts)bedrijven om kabels en leidingen te kunnen leggen

AVOI

handboek kabels en leidingen

Toezichthouder riolering en water

Toezichthouder wegen, verkeer en vervoer

TL 1.8

Handhaven conform het handboek kabels en leidingen en de AVOI (o.a. de werkwijze van de aannemer te laten aanpassen of het werk stil leggen)

AVOI

handboek kabels en leidingen

Toezichthouder riolering en water

Toezichthouder wegen, verkeer en vervoer

 
 
 
 

TL 2

MARKTEN

 
 

TL 2.1

Het beslissen op aanvragen om een standplaatsvergunning

APV artikel 5.18

Geen

TL 2.2

Het beslissen op aanvragen om vergunning tot het innemen van een vaste standplaats

Marktverordening

Scherpenzeel 2015 artikel 5

Geen

TL 2.3

Het intrekken van vergunning voor een vaste standplaats

Marktverordening

Scherpenzeel 2015, artikel 8

Geen

TL 2.4

Instellen, afschaffen, wijzigen van jaarmarkten, marktdagen

Gemeentewet artikel 160

Geen

 
 
 
 

TL 3

MILIEU

 
 

TL 3.1

Het beslissen op aanvragen voor de inzameling van afvalstoffen

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Geen

TL 3.2

Uitvoering van procedurele aspecten in het kader van de (aanmelding van) bodemsanering (en de daartoe te houden onderzoeken)

Wet geluidhinder

Beleidsmedewerker duurzaamheid

 
 
 
 

TL 4

OMGEVINGSVERGUNNING

 
 

TL 4.1

Het beslissen op het al dan niet ontvankelijk zijn van een aanvraag omgevingsvergunning

Awb artikel 4:5

Geen

TL 4.2

Het beslissen op een aanvraag tot het verlenen (met oplegging van voorschriften) van een omgevingsvergunning

Wabo artikelen 2.1 lid 1 a t/m h, i, 2.2 lid 1, lid 2

Geen

TL 4.3

Het beslissen om een omgevingsvergunning te wijzigen

Wabo artikelen 2.29, 2.30, 2.31 Wabo

Geen

TL 4.4

Het intrekken van een omgevingsvergunning

Wabo artikelen 2.33

Geen

TL 4.5

Het beslissen op principeaanvragen en toepassing voorschriften met betrekking tot bouwaangelegenheden

Ww, Wro

Administratief-juridisch medewerker RO

Beleidsmedewerker RO

Beleidsmedewerker duurzaamheid

TL 4.6

Het adviseren van andere bevoegde bestuursorganen m.b.t. het tot stand komen van beschikkingen op aanvragen omgevingsvergunning

Wabo artikelen 2.26, 2.27

Beleidsmedewerker duurzaamheid

Beleidsmedewerker RO

TL 4.7

Het verdagen van de beslissing omtrent een aanvraag om een reguliere omgevingsvergunning

Wabo artikelen 3.9

Geen

 
 
 
 

TL 5

RUIMTELIJKE ORDENING

 
 

TL 5.1

Het waarmerken en beschikbaar stellen van ruimtelijke plannen

Artikelen 1.2.1 lid 1, 1.2.2. lid 2 Besluit ruimtelijke ordening

Beleidsmedewerker RO

 
 
 
 

TL 6

GRONDZAKEN

 
 

TL 6.1

het toekennen van optie tot koop van grond mits passend binnen het door het college vastgestelde beleid

Gemeentewet artikel 160, lid 1 e

Juridisch medewerker VROM

Administratief-juridisch medewerker RO

TL 6.2

het toestaan van vervroegde ingebruikname van bouwgrond met bevestiging datum ingebruikname en verschuldigde rente

Gemeentewet artikel 160, lid 1 e

Juridisch medewerker VROM

Administratief-juridisch medewerker RO

TL 6.3

Het nemen van een verkoopbesluit voor verkoop van grond conform het vastgestelde beleid

Gemeentewet artikel 160, lid 1 e

Juridisch medewerker VROM

Administratief-juridisch medewerker RO

Beleidsmedewerker RO

TL 6.4

Het vestigen van zakelijke rechten op percelen grond

Gemeentewet artikel 160, lid 1 e

Juridisch medewerker VROM

Administratief-juridisch medewerker RO

Beleidsmedewerker RO

TL 6.5

Het verhuren van grond conform vastgesteld beleid

Gemeentewet artikel 160, lid 1 e

Juridisch medewerker VROM

Administratief-juridisch medewerker RO

TL 6.6

het weigeren van verhuur en pacht van grond conform vastgesteld beleid

Gemeentewet artikel 160, lid 1 e

Juridisch medewerker VROM

Administratief-juridisch medewerker RO

TL 6.7

Het op verzoek van huurder/gebruiker beëindigen van verhuur/gebruik gronden

Gemeentewet artikel 160, lid 1 e

Juridisch medewerker VROM

Administratief-juridisch medewerker RO

TL 6.8

het verlenen van opdracht aan derden voor het opmaken van een taxatierapport t.b.v. aan- of verkoop van grond en/of gebouwen

Gemeentewet artikel 160, lid 1 e

Juridisch medewerker VROM

Administratief-juridisch medewerker RO

TL 6.9

het besluit van het opstellen van een akte van verjaring

Gemeentewet artikel 160, lid 1 e

Juridisch medewerker VROM

Administratief-juridisch medewerker RO

TL 6.10

het afsluiten van pachtovereenkomsten conform vastgesteld beleid

Gemeentewet artikel 160, lid 1 e

Juridisch medewerker VROM

Administratief-juridisch medewerker RO

TL 6.11

Het aanwijzen namens de gemeente van perceelgrenzen (richting Rijkskadaster)

Kadasterwet artikel 57

Juridisch medewerker VROM

Administratief-juridisch medewerker RO

Beheerder openbare ruimte Toezichthouder wegen, verkeer en vervoer

 
 
 
 

TL 7

MONUMENTEN

 
 

TL 7.1

Het beslissen op aanvragen voor een

Rijksmonumentenvergunning

Wabo

Geen

TL 7.2

Het beslissen op aanvragen voor een monumentenvergunning

Wabo, Erfgoedverordening

Geen

TL 7.3

Verplaatst naar A44

 
 
 
 
 
 

TL 8

GEBOUWENBEHEER

 
 

TL 8.1

Vervallen

 
 

TL 8.2

Het besluiten tot het aangaan van onderhoud van installaties en gebouwen

Gemeentewet artikel 160, lid 1e

Beleidsmedewerker gebouwenbeheer en afvalinzameling

 
 
 
 

TL 9

VERKEER

 
 

TL 9.1

Het nemen van besluiten als bedoeld in art. 18

Wegenverkeerswet 1994

Wegenverkeerswet 1994

Senior beleidsmedewerker verkeer

TL 9.2

Het beslissen op aanvragen tot het plaatsen en verwijderen van bord E6 bijlage I RVV 1990 (gereserveerde invalidenparkeerplaats)

RVV 1990

Senior beleidsmedewerker verkeer

TL 9.3

Het beslissen op aanvragen tot tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen

Wegenverkeerswet 1994

artikel 17 juncto artikel

34 BABW

Senior beleidsmedewerker verkeer

TL 9.4

Het beslissen op aanvragen om ontheffing

RVV 1990 artikel 87

Senior beleidsmedewerker verkeer

TL 9.5

Verlenen vergunning voor het leggen van kabels en leidingen (instemmingsbesluit)

AVOI

Toezichthouder wegen, verkeer en vervoer

TL 9.6

Opdracht te geven voor het wegslepen van voertuigen

Wegsleepverordening 2021

Toezichthouder wegen, verkeer en vervoer, marktmeester (na overleg met BOA of politie)

BOA

TL 9.7

Besluiten over te gaan tot het laten wegslepen van het voertuig, de wegsleepverordening uit te voeren, het toezicht uit te oefenen op het wegslepen van voertuigen en een proces-verbaal op te maken

Wegsleepverordening 2021

BOA

TL 9.8

Het uitoefenen van bestuursdwang met betrekking tot het doen overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand voertuig in gevallen genoemd in artikel 170 WvW 1994

Wegenverkeerswet 1994 artikel 170

Wegsleepverordening 2021

BOA

TL 9.9

Een proces verbaal op te maken inzake het doen meevoeren en opslaan van het voertuig als mede van de aangetroffen toestand van het weg te slepen voertuig

Awb artikel 5:29

Besluit wegslepen van voertuigen artikel 5

Wegsleepverordening

BOA

TL 9.10

In bepaalde gevallen van noodzaak een tijdelijke bewaarplaats aan te wijzen

Wegsleepverordening 2021

BOA

TL 9.11

In de hierna te noemen bijzondere omstandigheden weggesleepte voertuigen aan betrokkenen terug te geven, zonder kosten voor wegslepen en/of bewaring in rekening te brengen indien:

a. sprake is van een aanwijzing conform artikel 82 van het RVV;

b. die noodzakelijkerwijs heeft geleid tot een noodzaak tot wegslepen;

c. wordt aangetoond dat de betrokkene/verdachte is overleden; d. wordt aangetoond dat de overtreding of gedraging op grond van een medische noodzaak is gepleegd; deze medische noodzaak moet door een deskundige worden bevestigd.

RVV artikel 82

Wegsleepverordening 2021

BOA

 
 
 
 

TL 10

LIJKBEZORGING

 
 

TL 10.1

Alle besluiten ten aanzien van de uitgifte en verlenging van graven en het vestigen van grafrechten

Wet op de lijkbezorging

Beheerder Openbare ruimte

TL 10.2

Alle besluiten ten aanzien van de dagelijkse leiding en het beheer op de begraafplaatsen

 

Beheerder Openbare ruimte

TL 10.3

Alle besluiten ten aanzien van het beheer begraafplaatsen en o.g.v. de Wet op de lijkbezorging

Wet op de lijkbezorging

Beheerder Openbare ruimte

TL 10.4

Het uitvoering geven aan de overheidszorg als niemand maatregelen neemt tot lijkschouwing en lijkbezorging inclusief het verhaal van kosten. Het geven van verlof tot opgraving en herbegraving

 

Geen

 
 
 
 

TL 11

APV EN DRANK- EN HORECAWET

 
 

TL 11.1

Beslissen op aanvragen tot het verlenen van een vergunning tot het houden van inzameling van geld of goederen

APV artikel 5.13

Geen

TL 11.2

Het beslissen op aanvragen tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een snuffelmarkt

APV artikel 5.23

Geen

TL 11.3

Het beslissen op aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een horecabedrijf

APV artikel 2.28

Geen

TL 11.4

Het beslissen op aanvragen om vergunning voor het ter beschikking stellen / aanwezig houden van vuurwerk

APV artikel 2.72

Geen

TL 11.5

Het beslissen op aanvragen om vergunning voor het exploiteren van een café, restaurant, slijterij of horecawerkzaamheid

Alcoholwet artikel 3

Geen

TEL 11.6

Het beslissen op aanvragen om ontheffing (verstrekken zwak alcoholische drank bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard)

Alcoholwet artikel 35

Geen

TL 11.7

Het vragen van inlichtingen uit registers o.g.v. de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geen

TL 11.8

Het beslissen op aanvragen om een vergunning (o.a. loterijen)

Wet op de Kansspelen art. 3, lid 1 juncto artikel 1 onder a

Geen

TL 11.9

Het beslissen op aanvragen voor het aanwezig hebben van speelautomaten

Wet op de Kansspelen artikel 30b, 30c

Geen

TL 11.10

Het besluiten op aanvragen om ontheffing bij openbare vermakelijkheden; het stellen van voorschriften aan optochten en samenkomsten o.g.v. de Zondagswet

Zondagswet

Geen

TL 11.11

Het vaststellen van voorschriften voor betogingen op grond van de Wet openbare manifestaties

WOM

Geen

 
 
 
 

TL 12

BGT

 
 

TL 12.1

Het uitoefenen van alle bevoegdheden voortvloeiend uit de BGT tot een bedrag van € 50.000,-- per transactie, binnen de

vastgestelde regionale BGT-begroting

BGT, collegebesluit

Samenwerkingsovereenkomst BGT Gemeente Barneveld en Gemeente Scherpenzeel d.d.

8 december 2020;

Machtiging BGT 2022

(uitvoering door strategisch informatieadviseur gemeente Barneveld)

TL 12.2

Aanwijzing personen belast met het verzamelen en geometrisch vastleggen van geografische gegevens ten behoeve van de Wet BGT

Wet BGT, artikel 6

Samenwerkingsovereenkomst BGT Gemeente Barneveld en Gemeente Scherpenzeel d.d.

8 december 2020;

Machtiging BGT 2022

(uitvoering door strategisch informatieadviseur gemeente Barneveld)

TL 12.3

Zorgdragen voor het bijhouden van geografische gegevens in de BGT en levering aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, als bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster

Wet BGT, artikel 11

Samenwerkingsovereenkomst BGT Gemeente Barneveld en Gemeente Scherpenzeel d.d.

8 december 2020;

Machtiging BGT 2022

(uitvoering door strategisch informatieadviseur gemeente Barneveld)

TL 12.4

Zorgdragen voor afstemming met andere bronhouders over begrenzing en onderlinge aansluiting

Wet BGT, artikel 12

Samenwerkingsovereenkomst BGT Gemeente Barneveld en Gemeente Scherpenzeel d.d.

8 december 2020;

Machtiging BGT 2022

(uitvoering door strategisch informatieadviseur gemeente Barneveld)

TL 12.5

Melding doen aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, als bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster

Wet BGT, artikel 25 lid 1

Samenwerkingsovereenkomst BGT Gemeente Barneveld en Gemeente Scherpenzeel d.d.

8 december 2020;

Machtiging BGT 2022

(uitvoering door strategisch informatieadviseur gemeente Barneveld)

TL 12.6

Beslissen, na ontvangst van een melding, over wijziging dan wel opneming van het betreffende authentieke gegeven. Berichten dat gegeven in onderzoek is.

Wet BGT, artikel 27

Samenwerkingsovereenkomst BGT Gemeente Barneveld en Gemeente Scherpenzeel d.d.

8 december 2020;

Machtiging BGT 2022

(uitvoering door strategisch informatieadviseur gemeente Barneveld)

 
 
 
 
 

TEAM DATA & CONTROL

 
 
 
 
 
 

TDC 1

JURIDISCH

 
 

TDC 1.1

Alle besluiten op verzoeken op grond van de Wet Open Overheid

WOO

Bestuurlijk Juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

TDC 1.2

Het beoordelen van en het afhandelen, inclusief besluitvorming, van een ingediend verzoek rechten van betrokkenen, betreffende het verwerken van persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG artikelen 15 t/m 22

Bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

FG

Privacy Officer

TDC 1.3

Het doen van een melding op grond van de Algemene verordening Gegevensbescherming

Verzoek doen om voorafgaande raadpleging bij Autoriteit Persoonsgegevens

AVG artikelen 29, 36

FG

Privacy Officer

Bestuurlijk Juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

TDC 1.4

Het doen van een melding naar aanleiding van een geconstateerd beveiligingsincident (datalek) bij de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van de Algemene verordening Gegevensbescherming

Inclusief verdere afhandeling aan betrokkene(n)

AVG artikelen 33 en 34

FG

Privacy Officer

CISO

TDC 1.5

De bevoegdheid tot het behandelen en afhandelen van klachten

Awb hoofdstuk 9, Verordening Klachtenafhandeling

Klachtcoördinator

TDC 1.6

Alle bevoegdheden op grond van titel 4.4. Awb inzake bestuurlijke geldschulden

Awb artikel 4:85 e.v.

Geen

TDC 1.7

Het vorderen van nakoming van overeenkomsten

waartoe in mandaat is besloten

 

Bestuurlijk Juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

TDC 1.8

Het vestigen, beëindigen of wijzigen van beperkte zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen, zowel ten behoeve van als ten laste van gemeentelijke eigendommen

BW, Gemeentewet artikel 160

Bestuurlijk Juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

 
 
 
 

TDC 2

VERZEKERINGEN

 
 

TDC 2.1

Het vertegenwoordigen van de gemeente inzake het afsluiten, wijzigen, beëindigen van verzekeringen; het afwikkelen van

schadegevallen en claims overeenkomstig de polisvoorwaarden; idem voor de gemeentelijke objecten, inclusief het voeren van correspondentie.

 

Medewerker Financiële Administratie en verzekeringen

Bestuurlijk Juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

 
 
 
 

TDC 3

AANSPRAKELIJKSTELLINGEN

 
 

TDC 3.1

Het aansprakelijk stellen van (rechts)personen die gemeentelijke eigendommen beschadigd c.q. vernield hebben

BW Boek 6

Medewerker Financiële Administratie en verzekeringen

Bestuurlijk Juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

TDC 3.2

Het afhandelen van schadeclaims tot en met het bedrag van de WA-polis

 

Medewerker Financiële Administratie en verzekeringen

Bestuurlijk Juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

TDC 3.3

Het nemen van zelfstandige schadebesluiten tot en met het bedrag van de eigen risico van de WA-polis

 

Medewerker Financiële Administratie en verzekeringen

Bestuurlijk Juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

TDC 3.4

Het doen van aangifte van vernieling/schade in de openbare ruimte en/of aan gemeentelijke eigendommen

 

Alle medewerkers

TDC 3.5

Het uitoefenen van alle bevoegdheden in het kader van afhandeling van aansprakelijkstellingen

BW Boek 6

Bestuurlijk Juridisch beleidsmedewerker

Juridisch medewerker VROM

 
 
 
 

TDC 4

TREASURY

 
 

TDC 4.1

Aantrekken van geldleningen met een looptijd van minimaal 1 jaar

Wet Fido en

Treasurystatuut

Financieel medewerker i.c.m. teamleider

TDC 4.2

Uitzetten van gelden met een looptijd van minimaal 1 jaar bij financiële instellingen

Wet Fido en

Treasurystatuut

Financieel medewerker i.c.m. teamleider

TDC 4.3

Het aantrekken en uitzetten van middelen met een looptijd < 1 jaar

Treasurystatuut

Financieel medewerker i.c.m. teamleider

TDC 4.4

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Treasurystatuut

Combinatie van 2 van de volgende functionarissen:

Medewerker Financiële administratie

Medewerker Financiële administratie en verzekeringen

Financieel medewerker

Beleidsmedewerker Financiën en control

Senior adviseur financiën

Teamleider

TDC 4.5

Bankrekeningen openen en condities afspreken

 

Financieel medewerker i.c.m. teamleider

TDC 4.6

Het verstrekken van gegevens aan de belastingdienst en het uitvoeren van sociale verzekeringswetten inzake uitbetaalde vergoedingen aan niet in de salarisadministratie opgenomen personen

 

Financieel medewerker Medewerker Financiële administratie en verzekeringen

Personeelsadviseur

Medewerker Personeel en Organisatie

TDC 4.7

Het doen van Btw-aangiften en het uitvoeren van de BTW compensatieregeling

 

Financieel medewerker

TDC 4.8

Het in rekening brengen van grondverkopen pachten, huren, opties en doorberekeningen betreffende grondexploitatie.

Gemeentewet artikel 160 lid 1e

Medewerker Financiële administratie

Medewerker Financiële administratie en verzekeringen

 
 
 
 

TDC 5

VORDERINGEN EN GELDSCHULDEN

 
 

TDC 5.1

Het invorderen van schulden van de gemeente, het treffen van betalingsregelingen en het incasseren van onbetaald gebleven vorderingen

BW, Awb

Financieel medewerker Medewerker Financiële Administratie en verzekeringen

Medewerker Financiële Administratie

TDC 5.2

Het in handen stellen van vorderingen aan de deurwaarder en incassobureau en de administratieve verwerking daarvan

BW, Awb

Financieel medewerker Medewerker Financiële Administratie en verzekeringen

Medewerker Financiële Administratie

TDC 5.3

Ingebrekestellingen en/of betalingsherzieningen en aanmaningen

BW, Awb

Financieel medewerker Medewerker Financiële Administratie en verzekeringen

Medewerker Financiële Administratie

TDC 5.4

Het oninvorderbaar verklaren

BW, Awb

Financieel medewerker i.c.m. teamleider

TDC 5.5

Het verlenen van een voorschot

Awb artikel 4:95

Financieel medewerker

 
 
 
 

TDC 6

ARCHIEF/DIV

 
 

TDC 6.1

Het uitvoeren van de Archiefwet t.a.v. de zorg voor alle archiefbescheiden

Archiefwet

Senior medewerker DIV

Medewerker documentaire

informatievoorziening

Streekarchivaris Ede

 
 
 
 

TDC 7

BAG

 
 

TDC 7.1

Het uitoefenen van alle bevoegdheden voortvloeiend uit de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de bevoegdheden die voortvloeien uit de aanwijzingen o.g.v. de

artikelen 6a, 7 en 8 van de Wet BAG en met uitzondering van de bevoegdheden o.g.v. art. 6 en 39, lid 1 van de Wet BAG

Wet BAG

Gegevensbeheerder BAG/WKPB Beleidsmedewerker Geo-

vastgoedinformatie van de gemeente Woudenberg

TDC 7.2

Toekennen van huisnummers

Verordening

straatnaamgeving en

huisnummering

Gegevensbeheerder BAG/WKPB

Medewerker Geo-vastgoedinformatie van de gemeente Woudenberg

TDC 7.3

Beheer, uitvoering en verwerking gegevens ingevolge de Wkpb (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen)

Wkpb

Gegevensbeheerder BAG/WKPB

Beleidsmedewerker Geo-

vastgoedinformatie van de gemeente Woudenberg

Medewerker Geo-vastgoedinformatie van de gemeente Woudenberg

Juridisch medewerker VROM

 
 
 
 

TDC 9

DIVERSEN

 
 

BV 10.1

Beeld van de uitvoering

Bbz 2004, IOAW, IOAZ,

PW (incl. LKS)

ICT-coördinator

 
 
 
 

TDC 10

CAMERATOEZICHT

 
 

TDC 10.1

In geval van incidenten verstrekken van camerabeelden aan politie, OM, derden

Collegebesluit d.d. 10 november 2020 m.b.t. tijdelijk cameratoezicht; Cameratoezicht Gemeentehuis Scherpenzeel 2021, Wpg, AVG, APV artikel 2:77, Gemeentewet artikel 151c

AOV-ers,

Gebouwenbeheerder RG

 
 
 
 

TDC 11

BELASTINGEN

 
 

TDC 11.1

Opleggen aanslagen

Woz; belastingverordeningen

Mandaat besluit Heffingsambtenaar

TDC 11.2

Beslissen op bezwaarzaken

Woz; belastingverordeningen

Mandaat besluit Heffingsambtenaar

TDC 11.3

Vertegenwoordiging in rechte in (hoger) beroepszaken

Woz; belastingverordeningen

Mandaat besluit Heffingsambtenaar

TDC 11.4

Incasseren opgelegde aanslagen

Woz; belastingverordeningen

Mandaat besluit Invorderingsambtenaar

TDC 11.5

Opleggen aanmaningen

Woz; belastingverordeningen

Mandaat besluit Invorderingsambtenaar

TDC 11.6

Opleggen en innen dwangbevelen

Woz; belastingverordeningen

Mandaat besluit Invorderingsambtenaar

TDC 11.7

Besluiten tot verlenen van uitstel van betaling

Woz; belastingverordeningen

Mandaat besluit Invorderingsambtenaar

TDC 11.8

Besluiten tot verlenen van kwijtscheldingen

Woz; belastingverordeningen

Mandaat besluit Invorderingsambtenaar

 
 
 
 

BW

BRANDWEER GELDERLAND MIDDEN

 
 

BW 1.1

Aanwijzen van Toezichthouders belast met het toezicht op de brandveiligheid in de gemeente Scherpenzeel welke in dienst zijn bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Wet Veiligheidsregio's artikel 61 Wabo artikel 5.10, Woningwet artikel 92, APV artikel 5.34, Wet BAG

Directeur Brandweer Veiligheids - en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

 
 
 
 

OD

OMGEVINGSDIENST DE VALLEI

 
 

OD 1.1

 

Algemeen Mandaatbesluit d.d. 26 februari 2019 gemeente

Scherpenzeel voor Omgevingsdienst De Vallei

 

OD 1.2

 

Aanvullend Mandaatbesluit d.d. 2 november 2021 gemeente

Scherpenzeel voor Omgevingsdienst De Vallei;

Loketcriteria Nota Ruimtelijke Kwaliteit

 

TOELICHTING MANDAATBESLUIT 2023

ALGEMENE TOELICHTING

De aanleiding voor de wijziging van het op 14 december 2021 vastgestelde “Mandaatbesluit 2022” is de wijziging van de organisatiestructuur.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

HOOFDSTUK 1ALGEMENE BEPALINGEN

Dit hoofdstuk bevat definitiebepalingen en de omvang van het mandaat.

Artikel 1 Begripsbepalingen

De definitie van mandaat is ontleend aan artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het systeem van mandatering is in de artikelen 2 tot en met 4 nader omschreven.

Het college en de burgemeester hebben als bestuursorganen bepaalde bevoegdheden vanuit de wet toegekend gekregen. Dat wordt attributie genoemd. Het bestuursorgaan is bevoegd om bevoegdheden door te mandateren aan andere functionarissen binnen de gemeentelijke organisatie.

Artikel 2 Mandaatverlening aan de secretaris

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheden die in het bevoegdhedenregister zijn opgenomen doorgemandateerd aan de secretaris. De secretaris is bevoegd zijn bevoegdheden door te mandateren aan de teamleiders

Artikel 3 Mandaatverlening aan de teamleiders

De teamleiders kunnen deze bevoegdheden weer verder doormandateren aan de functionarissen die onder de teamleider vallen. In het bevoegdhedenregister is te zien welke functionaris een gemandateerde bevoegdheid mag uitoefenen. Als er staat ‘geen’ houdt dit in dat de teamleider deze bevoegdheid heeft en deze niet verder is door gemandateerd.

Artikel 4 Omvang mandaat

In artikel 10:2 Awb is bepaald dat een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever.

Om aan te geven binnen welke grenzen het mandaat geldt, zijn de uitzonderingen op het mandaat en de instructie hoe omgegaan moet worden met een verleend mandaat in deze beleidsregels nader uitgewerkt in de artikelen 5 tot en met 7.

In het bevoegdhedenregister is aangegeven welke functionaris mandaat heeft. Indien er staat ‘geen’ betekent dit dat de teamleider die het mandaat heeft gekregen van het bestuursorgaan, de betreffende bevoegdheid niet doormandateert aan functionarissen die onder hem vallen.

Het mandaat omvat niet alleen bestuursrechtelijke rechtshandelingen, maar ook privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen.

Het mandaat betreft zowel afdoenings(=beslissings)mandaat als ondertekeningsmandaat. Dit betekent dat het verleende mandaat de bevoegdheden omvat om namens het bestuursorgaan beschikkingen (besluiten) voor te bereiden, beschikkingen te nemen, beschikkingen te ondertekenen en af te doen. De Awb verplicht bij het nemen van beschikkingen de bezwaarclausule te vermelden. Deze clausule wordt als bijlage meegestuurd bij een beschikking.

Indien er geen mandaat is verleend, of als het bestuursorgaan zelf het besluit heeft genomen, moet de uitgaande beschikking door het bestuursorgaan zelf ondertekend worden.

Een verleend ondermandaat kan te allen tijde ingetrokken worden door de mandaatgever.

Tevens is de vervangingsregeling opgenomen in dit artikel.

HOOFDSTUK 2UITZONDERINGEN

Dit mandaatbesluit is evenals de voorgaande mandaatbesluiten- en regelingen gebaseerd op vertrouwen en verantwoording.

De gemandateerde bevoegdheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Het vertrouwen.

Deze verantwoordelijkheid kent als keerzijde de plicht om rekenschap af te leggen. De verantwoording. Indien gewenst kan door de teamleiders een rapportage van in mandaat genomen besluiten gegenereerd worden in Djuma. Eenvoudige c.q. routinematige besluiten zoals het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen en algemene informatieverzoeken worden niet in de rapportage opgenomen.

Er is sprake van een dynamische mandaatrelatie, waarbij het aankomt op goede samenwerking en communicatie tussen bestuurder (het bestuursorgaan) en de ambtenaar (de gemandateerde functionaris).

In dit hoofdstuk is bepaald in welke gevallen er geen mandaat is verleend. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen absolute (wettelijke) uitzonderingsgronden en relatieve uitzonderingsgronden.

Artikel 5 Absolute uitzonderingsgronden mandaat

Op grond van artikel 10:3 Awb zijn bepaalde gevallen van mandaat uitgesloten. Deze uitzonderingsgronden zijn opgenomen in artikel 5.

Artikel 6 Relatieve uitzonderingsgronden mandaat

Naast de absolute uitzonderingsgronden van artikel 5 gelden er ook relatieve uitzonderingsgronden. Deze zijn opgenomen in artikel 6.

De relatieve uitzonderingsgronden betreffen ijkpunten, waaraan de betreffende functionaris aandacht moet besteden bij het gebruik maken van het aan hem toegekende mandaat. Deze ijkpunten zijn neergelegd in de interne instructie, waarbij het accent ligt op inschatting, overleg en communicatie. Doet een in de instructie omschreven situatie zich voor dan wordt het nemen van een besluit aan de teamleider of aan het bestuursorgaan zelf voorgelegd. De instructie is opgenomen in artikel 7.

HOOFDSTUK 3INSTRUCTIE MANDAAT

Artikel 7 Instructie mandaat

In artikel 7 is de instructie uitgelegd. Kort gezegd komt het erop neer dat als er grote gevolgen kleven aan het te nemen besluit of de af te sluiten overeenkomst er overleg moet plaatsvinden met de teamleider en/of met de bestuurder. Denk daarbij aan grote financiële, juridische of politiek-bestuurlijke gevolgen of als sprake is van strijdigheid met vastgesteld beleid, een mogelijke vooringenomenheid of belangenverstrengeling of een persoonlijke betrokkenheid.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat met wettelijke basis behalve wet- en regelgeving zoals verordeningen en beleidsregels ook uitvoeringsbesluiten en aanverwante wet- en regelgeving bij de betreffende wet/verordening etc. bedoeld worden.

Artikel 8 Ondertekening beschikkingen en overeenkomsten

In artikel 8 is aangegeven hoe de ondertekening eruit komt te zien als een gemandateerde functionaris in naam van de mandaatgever een besluit of een overeenkomst ondertekent.

HOOFDSTUK 4SLOTBEPALINGEN

Artikel 9Inwerkingtreding en citeertitel

Tot slot is in artikel 9 opgenomen op welke datum dit mandaatbesluit in werking treedt. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van het nieuwe mandaatbesluit komt het oude mandaatbesluit te vervallen. Ook is in dit artikel opgenomen hoe het mandaatbesluit geciteerd moeten worden.

Toelichting bevoegdhedenregister:

Bij iedere bevoegdheid staat welke functionaris die bevoegdheid in mandaat heeft verkregen. Staat er ‘geen’ dan is de teamleider bevoegd. De bevoegdheden die niet in het bevoegdhedenregister zijn opgenomen, zijn niet door het college of de burgemeester gemandateerd. Het college of de burgemeester is dan zelf bevoegd en verantwoordelijk.