Verordening eenmalige teruggave precariogelden Gemeente Neder Betuwe 2023

Geldend van 17-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening eenmalige teruggave precariogelden Gemeente Neder Betuwe 2023

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in art. 149 Gemeentewet;

overwegende dat:

 • -

  de raad op 9 december 2021 de motie “Budget onderzoek leefbaarheidsfonds en heffingskorting middels precariogelden” heeft aangenomen;

 • -

  de raadscommissie Precario heeft geadviseerd tot een tegemoetkoming van € 200 per huishouden;

 • -

  de raad heeft besloten een budget van € 2 miljoen beschikbaar te stellen.

B E S L U I T :

vast te stellen de

Verordening eenmalige teruggave precariogelden Gemeente Neder Betuwe 2023

Artikel 1 Tegemoetkoming

 • a.

  Aan ieder huishouden dat op 1 december 2022 zijn woonadres heeft in de gemeente Neder-Betuwe wordt ambtshalve een eenmalige teruggave van de precariogelden van € 200,00 verstrekt onder de naam Eenmalige teruggave precario gelden.

 • b.

  Voor de toepassing van het begrip woonadres wordt aangesloten bij de begripsbepaling van artikel 1.1 onder o, sub 1 van de Wet basisregistratie personen.

 • c.

  Een huishouden wordt gevormd door alle personen die hetzelfde woonadres hebben, dit kunnen zowel één- als meerpersoonshuishoudens zijn.

 • d.

  De Eenmalige teruggave precariogelden wordt niet toegekend aan huishoudens die zijn ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met alleen een briefadres.

Artikel 2 Toekenning

 • 1. De toekenning van de Eenmalige teruggave precariogelden gebeurt op basis van de onderstaande voorkeursvolgorde:

  • b.

   Degene van het huishouden die op 1 december 2022 als hoofdbewoner van een woonadres, zoals vermeld in artikel 1b, staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

 • 2. De Eenmalige teruggave precariogelden wordt ambtshalve toegekend op het rekeningnummer van degene bedoeld in lid 1 onder a of b, dat bekend is bij de gemeente.

 • 3. De huishoudens waarvan geen rekeningnummer bekend is bij de gemeente, worden middels een brief uitgenodigd om hun gegevens te verstrekken om alsnog de Eenmalige teruggave precariogelden te kunnen ontvangen.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in een individueel geval beoordelen of een huishouden in afwijking van de verordening alsnog in aanmerking komt voor de Eenmalige teruggave precariogelden.

Artikel 4 Uitvoeringsregeling

 • 1. Het college is bevoegd om binnen de kaders die de raad stelt, voor de uitvoering van deze verordening een uitvoeringsregeling vast te stellen. Indien de raad in 2023 besluit om nogmaals budget beschikbaar te stellen en nogmaals een teruggave toe te kennen, dan is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om hiertoe een uitvoeringsregeling vast te stellen, binnen de kaders die de raad voor de nieuwe teruggave stelt.

Artikel 5 Inwerkingtreding en duur

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2. De verordening wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat deze van toepassing blijven op de tegemoetkomingen die onder deze verordening worden toegekend.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening eenmalige teruggave precariogelden Gemeente Neder Betuwe 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 decemer 2022

de griffier,

E. van der Neut

de voorzitter,

A.J. Kottelenberg