Reglement voor het huren van gemeentelijke binnensportaccommodaties

Geldend van 17-01-2023 t/m heden

Intitulé

Reglement voor het huren van gemeentelijke binnensportaccommodaties

Dit reglement vervangt per 19-8-2019 het reglement van 1-9-2016

Algemene bepalingen:

Artikel 1

Dit reglement verstaat onder:

“Gemeente”

: de gemeente Deurne;

“Sportaccommodatie”

: het in gebruik gegeven gedeelte van de sportaccommodatie als ook toestellen en overige inventaris;

“Afnemer”

: het schoolbestuur, verenigingsbestuur of groep personen en/of particulier(en) van 18 jaar en ouder;

“Gebruiker”

: hij of zij, die onder verantwoordelijkheid van de afnemer gebruik maakt van de sportaccommodatie;

“Huurovereenkomst”

: ook genoemd overeenkomst;

“Hoofdbestemming sporthallen”

: alle hallen tijdens schooluren voor bewegingsonderwijs door basisscholen;

“Hoofdbestemming Peelhorst zaal 1”

: officiële competitie met uitzondering van zaalvoetbalcompetitie;

“Hoofdbestemming Peelhorst zaal 2”

: zaalvoetbal;

“Hoofdbestemming Kubus”

: recreatieve sport en zo nodig officiële wedstrijdcompetitie;

“Hoofdbestemming Microhal, en gymzaal De Springplank

: recreatieve sport;

“Officiële wedstrijdcompetitie”

: competitie voor handbal-, badminton- en basketbalverenigingen, aangesloten bij een bond;

“Recreatieve sport”

: alle sportactiviteiten, niet zijnde officiële wedstrijdcompetitie en schoolgebruik;

“Seizoengebruik”

: gebruik van een sportaccommodatie voor minimaal 3 aaneengesloten maanden waarbij minimaal 2 avonden per maand worden gebruikt.

“Zaalwacht”

: een door afnemer aangewezen persoon welke verantwoordelijk is voor het openen en sluiten van de sportaccommodatie en aanspreekpunt is voor de gemeente in geval van ongeregeldheden en/of calamiteiten

Artikel 2

De gemeente verhuurt de binnensportaccommodatie ten behoeve van sportbeoefening. In dat verband dient de gemeente zorg te dragen voor:

 • een goede staat van onderhoud van de sportaccommodatie;

 • de ter beschikkingstelling van hygiënische en schoongemaakte kleedkamers, douches en toiletten;

 • de ter beschikkingstelling van eventueel benodigde sportattributen anders dan het in artikel 13 genoemde;

 • het beschikbaar stellen van een code waarmee afnemer met behulp van een eigen smartphone toegang kan krijgen tot de sportaccommodatie.

Artikel 3

 • 1. De huurovereenkomst maakt onderscheid tussen seizoengebruik en incidenteel gebruik. De huurovereenkomst wordt als regel voor één seizoen (maximaal 12 maanden) aangegaan bij seizoengebruik. Het aangaan, opzeggen of wijzigen van de huurovereenkomst geschiedt via het digitale reserveringssysteem AVO. Opzegging geschiedt eveneens schriftelijk en is pas van kracht na bevestiging van de gemeente.

 • 2. Door afnemer afgenomen uren worden door gemeente niet teruggegeven.

 • 3. Afname van de hallen vindt alleen plaats voor hele en/of halve uren met een minimum van een uur en heeft betrekking op de gehele hal, met uitzondering van de Kubus; hierbij zal per geval worden bekeken of er mogelijkheden zijn de hal in delen te gebruiken.

 • 4. Indien afnemer tussen aaneengesloten afgenomen uren, uren niet af wil nemen, dan dient de ruimte tussen deze periode minimaal één uur te bedragen.

 • 5. Voor de aanvang van ieder seizoen dient het gewenst vast gebruik van de sportaccommodatie opnieuw te worden aangevraagd. Deze aanvrage, die voor de afnemer als bindend beschouwd dient te worden, moet vóór 15 mei via het reserveringssysteem AVO bij de gemeente Deurne worden aangevraagd

 • 6. Incidenteel gebruik dient minimaal 48 uur vóór gebruik aangevraagd te worden, waarbij ook hier geldt dat de aanvrage voor de afnemer als bindend beschouwd dient te worden.

 • 7. Voor toernooien waarvoor de data, tijden en sportaccommodaties zijn overeengekomen met de gemeente en waarvoor de aanvragen minimaal 4 maanden voor aanvang zijn ingediend is maximaal één maand reservering mogelijk, waarna de reserveringen bindend zijn en de afgenomen uren niet worden teruggegeven.

 • 8. Alle hallen zijn gesloten op:

  • -

   05, 24 en 31 december vanaf 16.00 uur;

  • -

   eerste Kerst- Paas- en Pinksterdag, nieuwjaarsdag, hemelvaartsdag;

  • -

   tijdens carnaval van zaterdag tot en met dinsdag;

  • -

   gedurende ongeveer 6 weken tijdens de zomervakantie van de basisscholen te Deurne;

  • -

   tweede Kerst- Paas- en Pinksterdag, Koningsdag voor seizoengebruikers, met uitzondering van apart hiervoor ingediende aanvragen.

Artikel 4

 • 1. Voor de toewijzing van de uren, gedurende welke de accommodatie ter beschikking wordt gesteld aan afnemer, is, naast de wijze waarop aanvrager in het verleden gebruik heeft gemaakt van de accommodatie en zich gehouden heeft aan navolging van dit reglement, lid 2 van dit artikel bepalend.

 • 2. De gemeente beslist – na hoor en wederhoor - over de verdeling van uren per hal en laat zich hierbij leiden door de volgende criteria, waarbij de volgorde de zwaarte van de criteria aangeeft;

  • 1.

   Inroostering van het voorgaande seizoen;

  • 2.

   Schoolgebruik tijdens reguliere schooltijden gaat voor op overig gebruik;

  • 3.

   Verenigingen uit de gemeente Deurne gaan voor op die van buiten de gemeente;

  • 4.

   Tot 21.00 uur heeft de jeugdsport tot en met 12 jaar in clubverband, m.u.v. Peelhorst zaal 2, de voorkeur;

  • 5.

   Hoofdbestemming van de hallen gaan voor op het overige;

  • 6.

   Officiële wedstrijdcompetitie gaat voor op trainingen en toernooien;

  • 7.

   Aantal af te nemen uren per seizoen voor wedstrijdcompetitie is maatgevend;

  • 8.

   Voor de trainingsuren gaat zaalsport voor op buitensport (wintercompetitie);

  • 9.

   Voor de overige (trainings)uren is het aantal af te nemen uren maatgevend.

 • 3. Indien een afnemer op basis van toewijzing van uren onevenredig wordt bezwaard ten opzichte van een andere afnemer(s), behoudt de gemeente zich het recht voor af te wijken van de in lid 2 gestelde criteria.

Artikel 5

 • 1. De sportaccommodatie mag slechts worden gebruikt door de afnemer en diens leden voor het beoefenen van sport, tenzij voorafgaand anders wordt overeengekomen.

 • 2. Het is afnemer niet toegestaan de sportaccommodatie geheel of gedeeltelijk af te laten nemen door en/of in gebruik te geven zonder toestemming van de gemeente.

Artikel 6

De huurtarieven worden jaarlijks door de gemeente vastgesteld en lopen van 01 januari tot en met 31 december.

Artikel 7

 • 1. De verschuldigde huur moet voor of op de in de nota vermelde vervaldata en op de aangegeven wijze worden voldaan, zonder enige korting of inhouding;

 • 2. De gemeente is gebonden aan het uurtarief volgens de Regeling Vergoedingen Privaatrechtelijke Dienstverlening Deurne

Artikel 8

Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, alsmede alle kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van een of meer voorwaarden of bepalingen van deze overeenkomst, komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 9

 • 1. De gemeente behoudt zich het recht voor in bepaalde incidentele gevallen van de sportaccommodatie gebruik te maken of te doen maken op de uren welke aan gebruiker in gebruik zijn gegeven, mits de gemeente hiervan tenminste drie weken tevoren aan de gebruiker kennis heeft gegeven. Deze kennisgevingtermijn geldt niet wanneer er sprake is van een noodtoestand welke onmiddellijk gebruik rechtvaardigt.

 • 1. Een en ander geheel ter beoordeling van de gemeente.

 • 2. Wanneer de sportaccommodatie niet door de afnemer wordt gebruikt blijft de huur verschuldigd voor de in de huurovereenkomst aangegeven tijden. Tevens is de afnemer verplicht de gemeente tijdig te melden wanneer de sportaccommodatie niet wordt gebruikt.

 • 3. In alle sportaccommodaties kan cameratoezicht plaatsvinden.

 • 4. Geen huur is verschuldigd voor de tijden als bedoeld in het eerste lid en voor de tijden die wegens redenen van gemeente gebruik van de sportaccommodatie tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt.

Artikel 10

Afnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de gemeente zou kunnen doen gelden wegens schade door welke oorzaak dan ook ontstaan en vrijwaart de gemeente voor alle vorderingen, welke anderen mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van de schade, welke met de gebruiksovereenkomst in enigerlei verband staat, tenzij deze ontstaan is of voortspruit uit opzet of grove nalatigheid/schuld van de gemeente.

Artikel 11

De gemeente draagt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, die aan de gebruikers in de sportaccommodatie, dan wel door gebruik van de accommodatie mochten overkomen tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid/schuld zijnerzijds.

Artikel 12

De gemeente neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich terzake van diefstal, verlies of schade van/aan eigendommen, zoals kledingstukken, geld, horloges, sieraden etc. toebehorend aan gebruikers.

Artikel 13

Afnemer wordt opgedragen de sportaccommodatie met de nodige zorg en overeenkomstig zijn doelstellingen te gebruiken. Afnemer moet bij gebruik zelf voor het kleine spelmateriaal, zoals onder andere ballen, shuttles en rackets zorgen.

Artikel 14

Bij gebruik, verplaatsen en opbergen van de toestellen dient de uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid te worden betracht. Met name dient gebruik te worden gemaakt van de door het verplaatsen van de toestellen bestemde hulpmiddelen.

Artikel 15

Het is afnemer en/of gebruikers verboden:

 • 1.

  de sportvloer anders te betreden dan via de kleedlokalen en anders dan met blote voeten of met gymnastiekschoenen, welke niet buiten de accommodatie gedragen zijn en welke geen sporen veroorzaken/nalaten;

 • 2.

  de sportaccommodatie te betreden zonder dat de zaalwacht aanwezig is;

 • 3.

  ballen te gebruiken, waarmede ook buiten de sportaccommodatie wordt gewerkt;

 • 4.

  eigen toestellen en hulpmiddelen in de sportaccommodatie te plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente;

 • 5.

  de sportaccommodatie op enigerlei wijze te verontreinigen;

 • 6.

  iets aan de inrichting van de sportaccommodatie, waaronder ook te rekenen de verlichting of de verwarming, te veranderen of de thermostaat van de verwarming en tijdklokken te verzetten;

 • 7.

  in de gehele sportaccommodatie te roken, eventuele boetes worden doorberekend aan afnemer;

 • 8.

  in de sportaccommodatie glaswerk (zoals flessen e.d.) bij zich te hebben;

 • 9.

  de personeels- en dienstruimten te betreden;

 • 10.

  water te verspillen en/of de was- en kleedgelegenheden zodanig te gebruiken dat gesproken kan worden van het ontbreken van de nodige zorg voor de sportaccommodatie en haar toebehoren;

 • 11.

  affiches e.d. op ramen te plakken;

 • 12.

  drank/spijzen te bereiden/ serveren/ nuttigen;

 • 13.

  entree te heffen zonder toestemming vooraf van de gemeente;

 • 14.

  de afgenomen tijd te overschrijden.

Artikel 16

Alle kosten van herstel van schade, door de gebruikers toegebracht aan de sportaccommodatie, zijn voor rekening van afnemer. Alle schade wordt door de gemeente voor rekening van afnemer hersteld en moet binnen een door de gemeente vast te stellen termijn aan hem worden voldaan.

Artikel 17

Met inachtneming van het hiervoor bepaalde hebben de afnemers en gebruikers zich stipt te houden en te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen te geven door de gemeente en/of de met het toezicht op het gebruik van de sportaccommodatie belaste personen vanuit de gemeente. Afnemer verplicht zich tot naleving van alle door de gemeente in dit reglement vastgestelde richtlijnen voor het gebruik van de sportaccommodatie.

Artikel 18

De gemeente is bevoegd bij niet nakoming van een der voorwaarden van dit reglement, te allen tijde en direct ingaande, de huurovereenkomst te doen beëindigen.

Bijzondere bepalingen:

Artikel 19

Voor afnemers, welke gebruik maken van de sportaccommodatie - onverminderd de bevoegdheid van de gemeente om de sportaccommodatie op ieder ogenblik te betreden - gelden voorts de navolgende bepalingen:

 • 1.

  door en voor rekening van afnemer moet worden zorggedragen voor voldoende toezicht en een ordelijke gang van zaken in de sportaccommodatie voor, tijdens en bij afloop van het gebruik. Hiertoe stelt afnemer een zaalwacht aan;

 • 2.

  de zaalwacht dient over zodanige capaciteiten -waaronder EHBO- vaardigheden en Bedrijfshulpverlening (BHV)- te beschikken dat veiligheid en een goed overzicht gewaarborgd is;

 • 3.

  het is niet toegestaan, dat zich een gebruiker in de sportaccommodatie bevindt voordat de zaalwacht daarin aanwezig is;

 • 4.

  de gebruiker dient de aanwijzingen van de zaalwacht stipt op te volgen;

Artikel 20

Afnemer is verplicht, indien bij het betreden van de sportaccommodatie beschadigingen en/of gebreken worden geconstateerd deze ter kennis te brengen van de gemeente. Afnemer is verplicht eventuele gebreken of schade tijdens het gebruik ontstaan eveneens verwijld ter kennis te brengen van de gemeente. Deze kennisgeving geschiedt middels een schadeformulier.

Artikel 21

Na gebruik draagt afnemer er zorg voor dat:

 • 1.

  alle gebruikers uiterlijk 30 minuten na gebruik de sportaccommodatie dienen te verlaten;

 • 2.

  er geen kledingstukken e.d. in de sportaccommodatie achterblijven;

 • 3.

  alle ramen, deuren, alsook waterkranen worden gesloten;

 • 4.

  alle lichten worden gedoofd met uitzondering van nachtverlichting;

 • 5.

  de sportaccommodatie na afloop van het toegestane gebruik weer in een toestand wordt gebracht, waarin zij bij aanvang van het gebruik verkeerde;

 • 6.

  het gebruik op een zodanig tijdstip wordt beëindigd, dat op het tijdstip waarop het gebruik moet eindigen een volgende gebruiker -zonder wachtpauze- kan aanvangen.

Artikel 22

Alle handelingen c.q. gedragingen van gebruiker, waaronder tevens wordt verstaan eventueel nalaten, wordt toegerekend aan afnemer. Afnemer staat dan ook in voor alle handelingen en gedragingen van gebruiker, hetgeen de gemeente het recht niet ontzegd naar eigen keuze afnemer of gebruiker aan te spreken op diens gedragingen c.q. nalaten en te wijzen op diens verplichten.

Artikel 23

In de gevallen waarin dit reglement niet duidelijk is of niet voorziet, beslist de gemeente.

Ondertekening

Namens Burgemeester en wethouders van Deurne,

H. van den Berg afdelingshoofd Klantcontactcentrum gemeente Deurne (20 juni 2019)