Uitvoeringsbesluit Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Terneuzen 2023 (voor het onderdeel afval).

Geldend van 11-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Terneuzen 2023 (voor het onderdeel afval).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Tekst van de regeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Het uitvoeringsbesluit vervangt het uitvoeringsbesluit vastgesteld op 12 mei 2020

Wettelijke grondslagen en bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer

Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Terneuzen 2022

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Terneuzen 2023 (voor het onderdeel afval)

Het College van gemeente Terneuzen

Overwegende dat:

gelet op het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om nadere regels te stellen over de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden.

in het kader van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om de inzameldienst en andere inzamelaars aan te wijzen.

definities en bepaling zoals opgenomen in de Wet milieubeheer en het Landelijk afvalstoffenplan van toepassing zijn.

Besluit op grond van:

Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Terneuzen 2023

Vast te stellen het:

Uitvoeringsbesluit Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Terneuzen 2023 (voor het onderdeel afval)

*Organisatie Terneuzen

Organisatietype Gemeente

Officiële naam regeling Uitvoeringsbesluit Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Terneuzen 2023 (voor het onderdeel afval).

Citeertitel Uitvoeringsbesluit Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Terneuzen 2023 (voor het onderdeel afval).

Vastgesteld door College van Burgemeester en Wethouders op 10 januari 2023

Onderwerp Milieu en afval

Eigen onderwerp Milieu en afval

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a. verordening: Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Terneuzen 2023

 • b. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een minicontainer of huishoudelijk afvalzak ten behoeve van één huishouden

 • c. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of – plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens

 • d. milieustraat: Koegorsstraat 34, 4538 PK in Terneuzen ingericht voor de gescheiden inzameling van grof huishoudelijk afval en kca

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. Als inzameldienst, op grond van artikel 2.7, van de verordening wordt aangewezen de gemeentelijke reinigingsdienst.

 • 2. Als inzamelaar op grond van artikel 3.28 van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishouden met wie de gemeente een overeenkomst daartoe heeft afgesloten.

  • b.

   de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij het brengstation.

  • c.

   Voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijke afval op afroep: de gemeentelijke reinigingsdienst.

  • d.

   textiel kan via huis-aan-huis inzameling worden ingezameld door organisaties die hiervoor toestemming van de gemeente hebben gekregen. Textiel aangeboden via inzamelcontainers wordt ingezameld door de gemeentelijk reinigingsdienst.

  • e.

   klein chemisch afval kan worden ingezameld door detaillisten die batterijen en ander klein chemisch afval verkopen en door scholen.

Artikel 3. Aanwijzing brengdepot

Op grond van artikel 2.8 van de verordening wordt bepaald dat:

1. als brengdepot op lokaal of regionaal niveau waar huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van PMD+ (niet gescheiden fijn huishoudelijk restafval, plastic verpakkingsmateriaal, metaalverpakkingen en drankenkartons) en GFT (bioafval ter inzameling kunnen worden aangeboden wordt aangewezen de regionale milieustraat aan de Koegorsstraat 34, 4538 PK in Terneuzen.

2. de wijze van aanbieding van afvalstoffen plaatsvindt overeenkomstig de door de Zeeuwse Reinigingsdienst gestelde acceptatievoorwaarden.

Artikel 4. Afzonderlijke inzameling

Op grond van artikel 3.31 van de verordening worden de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen vastgesteld:

Huis-aan-huis worden ingezameld:

 • a. Bioafval (Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)): tweewekelijkse inzameling

 • b. Fijn huishoudelijk restafval met plastic verpakkingsmateriaal, metaalverpakkingen en drankenkartons (PMD+): tweewekelijkse inzameling

 • c. Oud-papier en karton: maandelijkse inzameling

 • d. Textiel: viermaandelijkse inzameling

 • e. Op brenglocaties en de milieustraat worden verzameld:

 • f. Verpakkingsglas

 • g. Textiel

 • h. Autobanden

 • i. Asbest en asbesthoudend materiaal

 • j. Bouw- en sloopafval

 • k. Dakbedekking

 • l. Elektrische en elektronische apparatuur;

 • m. Frituurvet

 • n. Gips

 • o. Grof tuinafval

 • p. Grof huishoudelijk restafval

 • q. Harde kunststoffen

 • r. Hout

 • s. Hout, geïmpregneerd

 • t. KCA (klein chemisch afval)

 • u. Oud ijzer en metalen

 • v. Piepschuim

 • w. Schone grond

 • x. Schoon puin

 • y. Vlakglas

 • z. Matrassen

Voor een verdere omschrijving en voorwaarden van de inzameling van afvalstromen en bestanddelen op de milieustraat wordt verwezen naar de internetpagina van de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.

Artikel 5. Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen

Op grond van artikel 3.30 van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en –voorzieningen aangewezen:

 • 1.

  Eén minicontainer van 240 liter voor het inzamelen van PMD+ (plastic verpakkingsmateriaal, metaalverpakkingen, drankenkartons en fijn huishoudelijk restafval) per woonhuisaansluiting. (Indien er aantoonbare redenen zijn dat een minicontainer niet toereikend is wordt een passende oplossing geboden. Dit naar oordeel van de gemeentelijke medewerker die hiermee is belast). Zonder reden kan tegen betaling een tweede container worden aangevraagd. Het tarief hiervoor is opgenomen in de geldende verordening reinigingsheffingen.

 • 2.

  Voor de inzameling van PMD+ (Plastic verpakkingsmateriaal, metaalverpakkingen drankenkartons en fijn huishoudelijk restafval) bij hoog- en stapelwoningen ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainers.

 • 3.

  Eén (tenminste en maximaal twee) daartoe bestemde minicontainer(s) van 240 liter voor het inzamelen van bioafval (GFT).

 • 4.

  Voor de inzameling van bioafval (GFT) bij hoog- en stapelwoningen indien mogelijk, ondergrondse- of bovengrondse verzamelcontainers.

 • 5.

  Eén daartoe bestemde minicontainer(s) van 240 liter voor het inzamelen van oud papier en karton. Zonder reden kan tegen betaling een tweede container worden aangevraagd. Het tarief hiervoor is opgenomen in de verordening reinigingsheffingen.

 • 6.

  Voor de inzameling van papier bij hoog- en stapelwoningen indien mogelijk, ondergrondse- of bovengrondse verzamelcontainers.

 • 7.

  Op wijkniveau geplaatste verzamelcontainers voor de glasstromen, wit, groen en bruin glas. Deze glasstromen kunnen ook worden aangeleverd op de milieustraat.

 • 8.

  Op wijkniveau geplaatste verzamelcontainers voor textiel. De afvalstroom textiel kan ook worden aangeleverd op de milieustraat.

 • 9.

  Inzameling van grof huishoudelijk vindt op afspraak plaats, op vastgestelde dagen, door de gemeentelijke inzameldienst en kan tevens worden aangeleverd op de milieustraat.

 • 10.

  Inzameling van grof tuinafval vindt op afroep plaats, op vastgestelde dagen, in het voorjaar en najaar door de gemeentelijke inzameldienst. De data worden bekendgemaakt via de gemeentelijke en plaatselijke mediakanalen. Grof tuinafval kan tevens worden afgeleverd op de milieustraat.

 • 11

  Overige huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld onder artikel 4, eerste lid, van dit uitvoeringsbesluit, kunnen worden aangeboden op de milieustraat aan Koegorsstraat 34 in Terneuzen.

 • 12

  Voor bedrijfsafval beschikbaar gestelde rolcontainers en verzamelcontainers (ondergronds en bovengronds).

Artikel 6. Gebruik inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen en wijze, plaats en tijd van aanbieding

Op grond van artikelen 3.30 en 3.33 en van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de door de gemeente verstrekte inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

 • 1. Voor de minicontainers genoemd in artikel 5, lid 1, 3 en 5 geldt:

  • a.

   Het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente Terneuzen.

  • b.

   De minicontainer moet zijn voorzien van een gemeentelijke registratiesticker. Indien deze niet aanwezig is wordt de container niet geleegd en verwijderd.

  • c.

   Het inzamelmiddel blijft eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden.

  • d.

   De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom.

  • e.

   Het is verboden een van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en bioafval (GFT) anders te gebruiken dan het doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld.

  • f.

   De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

  • g.

   De verstrekte minicontainers behoren bij de woning.

  • h.

   Indien bij verhuizing blijkt dat er geen of kapotte minicontainers bij de woning aanwezig zijn dan dient contact opgenomen te worden met de gemeente.

  • i.

   De dag van leging wordt gepubliceerd via de afvalkalender terug te vinden op de gemeentelijke website en in de afvalapp.

  • j.

   Dat deze vanaf 20.00 uur ’s avonds voor de dag van leging aan de straat mogen staan.

  • k.

   Op de dag van leging moet de minicontainer vanaf 7.00 uur aan de straat staan.

  • l.

   De minicontainers moeten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk om 23.59 op de dag van leging worden binnengehaald.

  • m.

   Inzamelmiddelen dienen gesloten te zijn.

  • n.

   Uit de inzamelmiddelen mag geen afval steken.

  • o.

   Het gewicht van de aangeboden minicontainer samen met het afval mag niet zwaarder zijn dan 70 kg.

  • p.

   Schade door oneigenlijk gebruik komt voor rekening van de gebruiker van het perceel waarop de minicontainer voor huishoudelijk afval is geregistreerd.

  • q.

   Het voor inzameling aanbieden van de minicontainer met huishoudelijke afvalstoffen dient te geschieden door plaatsing op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg of op een aangewezen inzamel- of clusterplaats. De containers moeten zo worden geplaatst dat voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. Aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd.

  • r.

   Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd.

  • s.

   Er mogen geen afvalstoffen naast, bij of op het inzamelmiddel worden geplaatst.

  • t.

   Lid s geldt niet voor inwoners die op basis van artikel 3.30 van de Verordening Fysieke Leefomgeving het afval op een andere wijze aanbieden (bijvoorbeeld via de zakkenronde).

 • 2. Voor inzamelvoorzieningen genoemd in artikel 5, lid 2, 4, 6, 7 en 8 bij hoogbouw en op centrale locaties in de wijken en artikel 5, lid 11 bij bedrijven geldt:

  • a.

   Het beheer van de inzamelvoorzieningen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente Terneuzen.

  • b.

   De inzamelvoorziening blijft eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden.

  • c.

   De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelvoorziening als ware deze zijn eigendom.

  • d.

   Inzamelvoorzieningen dienen na gebruik goed te worden gesloten.

  • e.

   Uit de inzamelvoorzieningen mag geen afval steken.

  • f.

   Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in of nabij de inzamelvoorziening zijn achtergebleven dienen onverwijld door de aanbieder te worden verwijderd. En juist worden opgeruimd.

  • g.

   Het is verboden glas of textiel bij de verzamelcontainers achter te laten, ook al is er geen ruimte in de betreffende containers.

  • h.

   Textiel dient in gesloten zakken bij de verzamelcontainers of op de milieustraat te worden aangeboden.

  • i.

   Het is verboden bedrijfsafvalstoffen achter te laten, ook al is er geen ruimte in de betreffende containers.

 • 3. Voor de brenglocatie(milieustraat) genoemd in artikel 5 lid 9, 10 en 11 in de gemeente geldt:

  • a.

   Op de afgifte van afvalstoffen bij een brenglocatie zijn de acceptatievoorwaarden van het betreffende milieustraat van toepassing.

  • b.

   De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalverzamellocatie kunnen legitimeren.

 • 4. Voor het ophalen op afroep van grof huishoudelijk afval of grof tuinafval genoemd in artikel 5 lid 9 en 10 geldt:

  • a.

   Het ter inzameling aanbieden van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval dient ordelijk te geschieden.

  • b.

   Het afval dient zodanig langs de rijweg te worden geplaatst dat er geen gevaar of overlast ontstaat voor de weggebruikers.

  • c.

   Het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor de grijper goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan. Aanwijzingen door de inzameldienst gegeven, dienen stipt te worden opgevolgd.

  • d.

   De hoeveelheid afval die per keer mag worden aangeboden bedraagt maximaal 2 m3.

  • e.

   Het grof huishoudelijk afval en grof groen afval dient op dag van inzameling om 8.00 uur aan de straat worden gezet. Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken.

  • f.

   De inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval kunnen op afroep plaatsvinden. De aanbieder dient via de gemeentelijke website hiervoor een afspraak te maken met de inzameldienst. Aan de inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval worden kosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de geldende verordening reinigingsheffingen.

Artikel 7. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 3.34 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen. Informatie hierover kan worden via de gemeentelijke en plaatselijke mediakanalen.

Artikel 8. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 3.36 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels voor inzamelmiddelen en voorzieningen in artikel 6.

Artikel 9 Afzonderlijk inzameling bedrijfsafvalstoffen

Op grond van artikel 3.35 van de verordening worden de volgende bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen vastgesteld:

 • a. Kantoor, winkel en diensten (KWD) afval

 • b. Oud papier en karton

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt krachtens artikel 3.37 van de verordening de volgende regels vast:

1. De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar.

2. De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging direct te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

3. Indien het niet mogelijk is, naar oordeel van de gemeentelijke medewerker die hiermee is belast, de bedrijfscontainer op eigen terrein te plaatsen wordt een passende oplossing geboden.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Het Uitvoeringsbesluit Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Terneuzen 2023 (voor het onderdeel afval), treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2023.

Artikel 12. Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als ‘ Uitvoeringsbesluit Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Terneuzen 2023 (voor het onderdeel afval)’

Ondertekening

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

gemeentesecretaris, burgemeester,

S.I.L. de Waal H.J.A. van Merrienboer


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Organisatie

[Cel 2]

[Rij 2]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Rij 3]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Rij 4]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Rij 5]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Rij 6]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Rij 7]

[Cel 1]

[Cel 2]