NADERE REGELS VOOR VOORWERPEN OP, BOVEN OF AAN EEN OPENBARE PLAATS IN DE GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 12-01-2023 t/m heden

Intitulé

NADERE REGELS VOOR VOORWERPEN OP, BOVEN OF AAN EEN OPENBARE PLAATS IN DE GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z079939 / D397361

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Overwegende,

dat de raad aan het college van burgemeester en wethouders heeft overgelaten categorieën van voorwerpen aan te wijzen waarvoor het verbod in het eerste lid van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Brummen niet geldt;

gelet op artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Brummen en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht:

Hebben besloten:

 • 1.

  De nadere regels voor voorwerpen op, boven of aan een openbare plaats in de gemeente Brummen vast te stellen.

 • 2.

  De nadere regels op 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  overige voorwerpen: hoogwerkers, steigers, stortbakken en containers e.d. in verband met werkzaamheden;

 • b.

  reclameborden: losstaand bord met commerciële aanprijzing(en);

 • c.

  uitstallingen: voorwerpen behorende bij een winkel of dienstverlenend bedrijf die in de openbare ruimte worden geplaatst om doorgaans aandacht van het publiek te trekken, zoals reclameborden, rekken, bakken, aanbiedingsborden, goederen en spelgoed en dergelijke;

 • d.

  weg: weg bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b Wegenverkeerswet 1994;

Artikel 1:2 Doelstelling, reikwijdte en afbakening

 • 1.

  Deze regeling heeft tot doel om het plaatsen van voorwerpen op, boven of aan een openbare plaats in goede banen te leiden en de bruikbaarheid van de openbare plaats niet te belemmeren op een zodanige wijze dat de belangen als vermelding in artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen 2019 niet worden geschaad.

 • 2.

  Binnen deze regeling worden in het kader van het belang van de openbare veiligheid of de woon- en leefomgeving nadere regels gesteld zodat de bruikbaarheid van de openbare plaats niet wordt belemmerd of kan worden belemmerd. Deze regeling heeft betrekking op:

 • a.

  het plaatsen van uitstallingen;

 • b.

  het plaatsen van plantenbakken;

 • c.

  het plaatsen van hoogwerkers, steigers en containers e.d. in verband met werkzaamheden die tijdelijk op de openbare plaats worden geplaatst;

 • d.

  het plaatsen van voorwerpen op de openbare plaats anders dan bedoeld in onderdeel b of stoffen in verband met werkzaamheden die tijdelijk op de weg worden geplaatst;

 • e.

  het plaatsen van (verwijs)borden voor de verkoop van agrarische streekproducten.

 • 3.

  Deze regeling heeft geen betrekking op de zaken als vermeld in artikel 2:10, vijfde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen 2019.

Hoofdstuk 2 Voorwerpen op, boven of aan de openbare plaats bij winkels en dienstverlenende bedrijven

Artikel 2:1 Categorieën van voorwerpen op, boven of aan de openbare plaats

In dit hoofdstuk worden uitstallingen bij winkels verstaan reclameborden en aanbiedingsborden, rekken, bakken, goederen, speeltoestellen en dergelijke.

Artikel 2:2 Plaatsen uitstallingen

Het verbod als bedoeld in artikel 2:10 van de APV geldt niet voor uitstallingen bij een winkel als bedoeld in artikel 2:1 gedurende de openingstijden van een winkel.

Artikel 2:3 Voorschriften

Het verbod als bedoeld in artikel 2:10 van de APV geldt voorts niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

 • 1.

  in straten met een verkeersfunctie wordt op het trottoir een doorloopruimte van 1,50 meter vrijgelaten;

 • 2.

  het uitstallen is mogelijk over de breedte van het betreffende winkelpand;

 • 3.

  aan de uitstalling mogen zich geen scherp uitstekende delen bevinden;

 • 4.

  er mogen per onderneming slechts twee commerciële speeltoestellen voor kinderen strak tegen de gevel worden geplaatst;

 • 5.

  voor uitstallingen zijnde reclamebord geldt een maximum van twee per onderneming per adres;

 • 6.

  verkoop vanuit de uitstalling is verboden;

 • 7.

  de uitstallingen zijn om veiligheidsredenen zo stevig dat ze niet kunnen omvallen of omwaaien;

 • 8.

  de uitstallingen zijn om veiligheidsredenen niet hoger dan 1,50 meter x 0,80 meter breed;

 • 9.

  de uitstallingen mogen niet aan luifels, zonneschermen of lantaarnpalen worden bevestigd;

 • 10.

  uitstallingen mogen niet worden geplaatst:

- op brandkranen

- op afwateringen

- voor nooduitgangen

- op of voor de toegang die ten dienste staat van gehandicapten:

 • 11.

  de uitstallingen bestaan uit makkelijk verplaatsbare elementen;

 • 12.

  na winkelsluitingstijd wordt het trottoir, met uitzondering van plantenbakken, schoon achtergelaten.

Artikel 2:4 Uitstalling tijdens werkzaamheden

Artikel 2:3 is niet van toepassing tijdens werkzaamheden aan, onder, op of boven de openbare plaats en tijdens evenementen of festiviteiten.

Hoofdstuk 3 Overige Voorwerpen

Artikel 3:1 Hoogwerkers, steigers, stortbakken en containers in verband met werkzaamheden

Hoogwerkers, steigers, stortbakken en containers in verband met werkzaamheden mogen tijdelijk op de weg worden geplaatst voor zover:

 • a.

  deze niet op wijkontsluitingswegen en fietspaden worden geplaatst;

 • b.

  degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgdraagt dat de in de aanhef genoemde zaken zich daar niet langer bevinden dan dertig achtereenvolgende dagen;

 • c.

  deze niet binnen een afstand van 5 meter vanaf een kruising worden geplaatst;

 • d.

  bij plaatsing op trottoir- of voetgangersgedeelte er minimaal 1,5 meter wordt vrijgehouden;

 • e.

  de ruimte die in beslag wordt genomen niet meer bedraagt dan de gevelbreedte van de (eigen) woning;

 • f.

  bij plaatsing op de rijbaan er minimaal 3,5 meter rijbreedte wordt vrijgehouden;

 • g.

  (nood)uitgangen niet belemmerd worden;

 • h.

  het verkeer niet in gevaar wordt gebracht en

 • i.

  de in de aanhef genoemde zaken permanent goed zichtbaar zijn voor verkeersdeelnemers en afdoende zijn gemarkeerd met Retro reflecterend materiaal klasse 2.

 • j.

  De afzetting moet voldoen aan de CROW 96B. Afzethek aan de korte zijde en schildjes aan de lange zijde met bijbehorende bebording.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels Voorwerpen op, boven of aan een openbare plaats in de gemeente Brummen.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 22 december 2022.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Burgemeester A.J. van Hedel